Hotărârea nr. 209/2019

Hotărârea nr. 209 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Macazului nr.62, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel; +(4021) 209 6O.C0 Fax; +(4021) 209.02.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Macazului nr. 62, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Macazului nr.62, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 96553/08.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 96546/08.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Macazului nr.62, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 46 CA 3/11 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1337/12.047.2019 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019- 24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina loscfma, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - ari. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în

Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea egulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

nr.


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) iii. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Strada Macazului nr. 62, Sector 2, București - Edificare locuință unifamilială cu regim dc înălțime P+1E și refacere împrejmuire, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a!

Municipiului București in ședința ordinară din data de IS.07,2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenjă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ și a fast redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Ctiirlstig iilor nr. 1143, IHl +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


are,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRftWV INTRARE


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șcf

Ca unitare a cererii adresate de *1)                         , cu dnmiciliu1/sediul*2)

București, cod poștal........, telefon/fax........e-mail........., înregistrată la nr.completata cu nr.


prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ți completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ


Nr. 46 CA 3/11 din 06.06.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Edificare locuință unifamilială cu regim de înălțime P+1E și refacere împrejmuire generat de imobilul din STR. MACAZULUI NR. 62, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții, este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Macazului și proprietăți private care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren în suprafață de totală 210 mp (208mp conform măsurătorilor cadastrale) și construcțiile existente CI cu destinație locuință, suprafața construită la sol 38ttip și C2 - garaj, cu suprafață construită la sol 23mp - identificat cu număr cadastral 236884țconform extras de carte funciară) este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. *’’*)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona 2 „Lla” - locuințe individuale ți colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara periinetrclor de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max,45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T. 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu UCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12,2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului dc urbanism nr. 1266/112”M”din 07.09.2018..

Funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - H max = P+2E;

-POT max = 45%;

 • - CUTmax = 1,3;

 • - retragerea minimă fată de aliniament la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pc hisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzi de categoria 1, a Il-a și de 5,0 rnelri pc străzi dc categoria a IlI-a; retras față de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitale și echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare dc 1,5 metri;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pc parcela alăturată ți se vor relrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri mini mc- fată de limitele posterioare = retragerea țață de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri ininiiiic față dc limitele laterale = stânga: amplasată pe limita de proprietate, conform planului anexat, dreapta: retras cu min. 3,0in , cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retras cu min. 5,Om. astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși POT 45%, CUTmax 0,9 (pentru P+1E);

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din slr. Macazului, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/2006;

 • - echipare teîinico-edilitarit: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare întocmită de specialist atestat RUR- Gl, G7 ing. Cătălina Ioana V. STÂNESCU,

P.O.T.= 45%, CUT=0,9, Heornișă ct.l = 7m, H, maxim P+1E.

In unim ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 06.06.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, eu următoarele condiții: construcția se va încadra iu edificatului maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ort. 63 alin. (2) lit g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1266/112”M”din 07.09.2018, etnis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei confonn chitanță seria CP nr. 72550 din 22.05.2019.


Anex® nr,


!“'* H.CX.82 ntf, Jzzî               i


Comisia Tehnica ik Ainenajnrca Teritoriului și Urbanism a Sectorului 1:

Mireca Silviu CIIIRA, confdr.arh. Georgioă Ml IKACHE, conf.dr.arh. Ci,tăli/SĂRDU întocmit: urb. Atia-Emațueh Marinescu / 4ex.

£di/ra 1/ Rn mia !       j

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

kt

XK

ZA.).

Vi?

X;V

&V

SF

s


IE 21X07


r.’T.

Schiță plan sc. 1:1000 (imagine Google Earth)

LEGENDA


IE 2O4&lj


Limita zonei de studiu

Limita parcelei care a generat PUD (conform CF nr. 236884)

Limită parcele existente (cf. plan topo) Funcțiuni și circulații _____ZI Locuire individuală

'■ZI Circulație carosabilă propusă

] Circulație pietonală propusă

Fond construit

[


Inventar coordonate


Bilanț teritorial


Suprafață parcelă = 208 mp

EXISTENT

PROPUS

POT

29.33 %

45.00 %

CUT

0.29

0.90

Arie constr.

61 mp

93.60 mp

Aed

61 mp

187.20 mp

% Sp. verde

-

30.00 %

H maxim

P

P+l (7 m)


PUfflN ANEXĂ 'd£r2lW65 , lÂAli^L C.TMa.T.


Arhite


________| Clădiri existente

Reglementare urbanistică

----1 Edificabil propus / cu caracter orientativ | Retragere față de aliniament propusă H Acces carosabil și pietonal parcelă Spații minerale/ pavate (parcare)

•        Spații verzi pe parcelă (min. 20% pe

sol natural)


Y

X

1

592458.352

327273.240

2

592459.957

327277.972

3

592461.127

327281.531

4

592462.781

327290.507

5

592463.292

327290.507

6

592473.912

327287.417

7

592473.674

327286.536

8

592474.470

327286.299

9

592471.676

327278.352

10

592470.534

327274.842

11

592468.740

327269.326

12

592465.513

327270.288

13

592465.128

327270.447

14

592459.121

327272.923


Anexa           ___—-

““ ir.


Reglementări urbafftstfwr

Lla- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelot^^3ro^et^lV - FZ POTmax = 45% | CUTmax = 0.9'XDC/mp(pentru P+l) | Rh = P+2 (10metri).

Amplasarea clădirilor față de aliniament: clădirile se dispun în funcție de caracterul străzii. Se verzi pe parcelă (din care minim 20% pe sol natural).

Număr unități locative: 1. Număr locuri de parcare asigurate pe parcelă: 2.


jrarea a minim 3


Propunere

Se propune demolarea construcțiilor existente pe parcelă și realizarea unui imobil de locuințe cu regim de înălțime P+1E, cu o suprafață la sol de maxim 93,60 mp (încadrare în POT maxim reglementat pentru zona Lla -45 %).


S.C. ARHECO S.R.L J40/165:


IAR: i


SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

VERIFICAT


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Strada Macazului nr. 62, sector 2

Municipiul București


NUMĂR PLANȘA: 2.0


Mai 2019


CONTRACT nr. 1/04.03.2019

REGLEMENTĂRI URBANISTICE


SCARA: 1:500

FAZA: PUDROMÂNIA


Municipiul București Primăria Sector 2

WWW ps2.ro - stradfl Chlrlstlfllllor nr 11-13, Tel: +(4021) 209.60 00 Fax- +(4021) 209 62.82

f


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 96546/ 08.07.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MACAZULUI NR. 62, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. Strada Macazului nr. 62, Sector 2, București avizat sub nr. 46 CA 3/11 din 06.06.2019, propunerea de Edificare locuință unifamilială cu regim de înălțime P+1E și refacere împrejmuire, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Macazului nr. 62, Sector 2, București avizat sub nr. 46 CA 3/11 din 06.06.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic dc Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Nu au fost depuse observații din partea vecinilor până la data prezentei.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.