Hotărârea nr. 208/2019

Hotărârea nr. 208 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada. Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA


Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

wwwp9 2.ro . Strada Chiristigiilornr. 11.13, Tel: «(4021)209.60.00 Fax *(4021)209.62 62


IJOTÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada. Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentarei de urbanism PUD Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 97827/09.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 97826/ 09.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 48 CA 3/14 din 06.06.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamenele Executivului nr. 101305/16.07.2019, respectiv nr. 102069/17.07.2019

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1337/12.047.2019 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019- 24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Tosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a luncției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București,

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decemhrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în


  Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea


*V/       ...       .               H  ’*  VUVIWUUUUVB

f^’^xR4gulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc • ^Ăt^Jrbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a f0S( modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11,2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regnlamentului dc organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin, (3) Ut. „e”, coroborat cu arf. 166 alin. (2) Ut. „J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ:

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Sc aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - P+2E+M / E3r ( etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită), în conformitate cu anexele nr. I și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Antoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul dc specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, și a fast adaptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București in ședinja ordinară din data de 18.07.20/9 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA

Municipiul București Primăria Sector!www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul Iluciireșfi Arliitec l-șef


GESTIONARE TERITORIU pprc? noschimbare, | SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE


IEȘIRE

Ziua //...Ca urmare a cererii adresate de * I)                                       .cu domicnliul/scdiul**) municipiul București, cod nostal.....sector 2 Str Plt.

, leleloa'fax ........ c-mail .......... înregistrată la nr.                      completată cu nr.                                      , Io

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 48 CA 3/14 din 06.U6.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - P+2E+M / K3r ( etajul 3 retras va reprezenta echivalentul unei mansarde și se va înscrie în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită) generat de imobilul din STRADA BAICULUI NR. 50. LOT 1. SECTOR 2. nUCURFSTl

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Cărăușilor și Str. Baicului: suprafața terenuhii=1 326,0mp (este tmurielute privată persoane fizicei, extras CF nr 237691/27.11,2018 pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. IO6/6’’B” din 15.02.2019.

Prevederi P.U.G. - R.L.ll. ***)aprob»te anterior: Terenul se încadrează In U.T.R „I.la” - uibznna locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimctrclor de protecție, pe parcelări tradiționale/sponlane, în cure indicatori urbanistici admiși sunt: P O T.=max.45%: C.U.T.= 0,9 pentru P+1F., P.O T.=max.45%; C.U.T. 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobuL cu HCGMB nr. 269/2000. prelungit valabilitate FUG cu H.C.G.M.D. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12 2018 și H.C.G.M.B. tir. 877/12.12.2018.

funcțiuni predominante: locuințe;

- II nrax = P+2E

 • - P O T. max = 45%;

 • - C.U.T. max” 1,3; se admite suplimentar un nivel inansardal/eluj retrus, înscris în volumul acoperișului in suprafață de maxim 60% din aria construită,

 • - retragerea minimă față de aliniament clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pc care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu luse aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile scmt-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea Ia cornișă în punctul cel rnui «nuli față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri: în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea Iu cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul in care pe. această limită există deja vulcanul unei clădiri principale dc locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă hi cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = retras cu inin. 3,0m față de limitele laterale dc proprietate, conform planului anexat. Se poate ieși în consolă cu balcoane/teruse cu respectarea Codului Civil conform planului anexat Etajul 3 se va retrage din planul fațadelor astfel încât H. maxim in planul fa|udei_max. 10,0m;

 • - retrageri minime rață dr limitele posterioare - retrus cu miri. 5,Um față dc limita posterioară, respectiv Bd. CF. Obor, cu posibilitatea ieșirii In consolă cu balcoane conform plaiului anexat. Construcția sc va conforma astfel încât se va încadra în edificabiIul maxim aprobat prin PUD. Sc va respecta avizul Companiei Naționale Căi Ferate nr. R.2/13/262/07.06.2019 și avizul Ministerului Transporturilor nr. 15952/27.06.2019.

 • - circulafii și accese: din strada Cărăușilor conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1730346 și planului anexul și aviz bPU nr. 211/21.03.2019,

• echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat semnat dc specialist atestat RUR - ing. Zenohia C. NICOI.F.SCU;

 • - P .0.1.=45%; CUT =1,57; II. maxim in planul fațadei- 10,Om; RH. aprobat = P+ÎE+îEr.-Et. 3 retras va reprezenta echivalentul iniei mansarde și se vn înscrie în volumul acoperișului, ?n suprafață dc maxim 60% din aria construită;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexul’i și vizată spre ncschinibare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentni exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este uu aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P I J.D. cu respectarea avizelor prezetiLule la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este v^lahil-dc dc urEamsmnt’.' 106/6" B”din 15-02.20J           rimăriaSectorului2și si

a data emiterii sale pe loulă durata dc valabilitate a certificatului î conform chitanță scria FJ nr. 3804/19.04.2019.si Urbanism a Sectorului 2: prof pcă MI TRAC HE, conf.dr.arli. Cătălin


Comisia Tehnică dc Amcnalărea Teritori Mircca Silvia CHIR A, conf.diVtlrdi întocmit: ing. Alexandra LA2 LtUfia !■' Revizia I

PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șefde către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚĂ (mp)

PRDCENTțK] din Stere r

cur

Construcție

5KJ

4SX

1,57

Spațiu verde - pe placa

132,6

10,0

Spațiu verde - lav»l

255,2

zoru

Platforme betonate

331,5

25>D

Suprafață teren care a Rene Ml PCI D

1326

L00ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 208.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A. J.U.

Nr. 97826/ 09.07.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA BAICULUI NR. 50, LOT 1, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații du urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sector 2, București avizat sub nr. 48 CA 3/14 din 06.06.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime - P+2E+M/E3r, a fost postată pc sitc-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Baicului nr. 50, lot 1, Sector 2, București avizat sub nr. 48 CA 3/14 din 06.06.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective având regim de înălțime - P+2E+M/E3r, s-au prezentat la dosar acordurile notariale pentru soluția propusă. Dc asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). S-a prezentat studiu de însorire din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de viață al populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție in urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.