Hotărârea nr. 207/2019

Hotărârea nr. 207 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, Str. Anton Holban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 1113, Tel: *(40Z1J 209.60.00 Fax. +{4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Șos. Fabrica de Glucoza nr. 6-8, Str. Anton Holban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoza nr. 6-8, Str. Anton Holban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 97834/09.07.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 97832/09.07.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, Str. Anton Holban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sector 2, semnat dc Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 3 CA 1/3 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Amendamentul Executivului nr. 101305/16.07.2019;

 • - Avizul Comisiei dc Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1337/12.047.2019 privind delegarea pentru perioada 15,07.2019- 24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefma, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis dc ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire


  IeTel\borarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, publicat în onitbrul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării egioijale și Administrației Publice nr. 835/2014;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea ’/u, ©uO' ? lamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc  -^.L^tfrbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e", coroborat cu ari. 166 alin. (2) Ut. ,j" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - Șos. Fabrica de Glucoza nr. 6-8, Str. Anton Holbau nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective, club și dotări complementare - 4x3s+p+6e, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației dc urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul dc reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație arc caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației dc construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Preze nta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

IW/TIAII I.nMunicipiul București

Primăria Sector 2vjww.ps2.ro - Strada Cbirisligiilor nr. 11-13, Tel: +(4021( 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI <Î^ST I<)Nty^FT|'.p11 ()RII! spre neschimbare, SECRETAR,


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I

municipiul București, cod poștal .........Sector 6,

înregistrată la nr.              completată cu nr               completată cu nr.


■pHIMÂRlA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECTAR INTRARE


Ziua
:u domiciliul/sediul*2)

lelefori/fax ________ c-mail.........,

in conformitate


cu prevederile Legii nr. 350/200I privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 3CA 1/3 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, CLUB ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE -4x3S+P+6E - ȘOS. FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 6-8, STR. ANTON 1IOLBAN NR. 8-18, INTRAREA CIIEFALULUI NR. 11-1.3. SECTOR 2. RUCURESTl


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat compus din teren în suprafață totală de 29.084,1)1) mp identificat cadastral cu nr. 238408, este proprietate privată persoane fizice. Suprafața de teren aferentă U IR 2=13.956,5, suprafața 1 J I R V3=8.982,5 mp, suprafața UTR V4=6.145,00mp. Indicatorii urbanistici sc vor calcula distinct pentru fiecare L'TR.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Imobil compus din teren reglementat prin PUZ - Fabrica de Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04.2011, a cărui valabilitate se extinde de drept în conformitate cu art 56, alin. 5 din Legea 350/2001, coroborat cu prevederile Ordonanței nr. 51/2018 - "valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism sc extinde dc drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora"; Funcțiunea avizată: locuințe, birouri, comerț, culte, club, zone verzi (V3,V4). Se menține neschimbată ponderea spațiilor verzi în bilanțul teritorial.

și certificatului de urbanism nr. 1684/87”FMdin 05.12.2018.

Funcțiuni predomin ante: locuințe, birouri, comerț, culte, club, zone verzi (V3,V4|:

UTR; Î-S=13.95ti,5mn

 • - H max. - P+6E =25,Om;

 • - P.O.T. max. = 40%:

-CUT, max. = 3;


UTR; V3 -S= 8.982.5 mu                      UTR: V4 - S=6.145,Hflmn

■ H. max. = P+2E=10,Dm;                             - H. max. = P+2E=10,0tn;

 • - P.O.T max. = 30%;                                  - P.O.T. max. = 15%;

 • - CUT. rnax. ~ 0,35;                                      - CUT. max = 0,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament - conform PUZ- Fabrica de Glucoză nr. 6-8, aprobat cu IIGGMU nr. 87/28.04.2011;


 • - retrageri minime față dc limitele laterale conform PUZ - Fabrica dc Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04.2011.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare conform PUZ - Fabrica de Glucoză nr. 6-8, aprobat cu HCGMB nr. 87/28.04,2011; Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = retras cu min. 5,Om față de viitorul aliniament al arterei propusă prin PUZ Fabrica de Glucoză nr. 6-8, la limita nord, profil 1 1 = 15.0m, retras cu min 5,Om față de viitorul aliniament al arterei propusă prin PUZ Fabrica de Glucoză nr. 6-8 la limita nord - est, profil 2_2= 24,5m, retras cu min. 5,Om față de viitorul aliniament al străzii Anton Holban profil 1 1= 15,Om,cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate. Retragerea va ti dc min. 5,Om fată de aceste limite. Se poate ieși în consolă cu balcoane /logii (2,0m) conform planului anexai.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare - retras cu min. 5,Om în proiecție pe verticală, conform plan anexat;

 • - circulații și accese: accesul auto sc va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMR nr. 1732174/16.05.2019 și planului anexul vizai spre neschimbare

Notă 1; Se vor respecta amplasamentele clădirilor, implicit distantele intre acestea conform planului de reglementări atașat;

Notă 2: Cu privire la spațiile verzi identificate în planșa de reglementări cu un procent de 30%, se va avea în vedere la faza DTAC, respectarea spațiilor plantate necesar a fi realizate pe teren natural. Construcția ou destinația club va respecta indicatorii pentru zona V3 și V4;

 • - echipare tchnicu-edilitară; toate clădirile noi vor ti racordate la rețelele tehnico edilitare: se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare, semnată de specialist atestat RUR. - ing. Alina Maria Anca MAREȘ - K.UK - F4, Gl. Prin PUD s-a reglementat un edificabil maxim. La faza D I AC construcțiile sc vor conforma astfel Încât vor ti respectate toate condițiile impuse prin avizele prezentate UTR: 2-S=l3.956,5mp

 • - II. max. = P+6E-25,0m;

 • - P O.T. max. = 40%;

-CUT. max. = 3.                    ........ , ,                               ___________ ____

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.201!) sc avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ait. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate ii folosit numai in scopul aprobării P.U.D, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și u Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valahii de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr l684/87"F"din 05.12.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță scria FG nr 3705/18.04.2019 —————     /

tfâh. urb. Alin/Arai T^RATIJ^—-"          /'I

Ș^S^ryitiu,

, /W///zy,f «        ing. Marja FI ARA BAN

arh. Angelica ST.4N, pref dr.arh Mi hai CO CHEC I, prcfdr.arhzK^rcca Silviu C'HIRA, C'Jiit'di aili.

\

Cod SADIJ - AVA


UTR; V3 - S= 8,982.5 mp

-H. max = P+2F.= I0,0iii: - P.O.T. max. = 30’/»;

-CLi r. max. =0,35;


UTR: V4 - S= 6.145.00ni p

 • - H. max - P+2E=10,0m;

 • - P.O.T. max. « 15%: -CUT. max. =0,2;


Anexa nr.


la H.C.L.S2 nr.„


Comisia tehnica dt Amenajare» Teril.riulyi ii Crbaiicm 1 Stdurului 2: piofdr.aih. Flarti Georgică MîTRACUE, conf dr.arh, Citâlîn SARBU.

întocmit: ing. Alexandra Laaăr

Edifla J'Jtevteta /                                                                     j'


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Ylml

L1

331280.921

588683.651

3.163

L2

331283.581

588685.362

4.046

L3

331286.981

588687.555

5.248

L4

331291.395

588690.394

4.713

L5

331295.358

588692.944

4.726

L6

331299.330

588695.505

4.612

L7

331303.212

588697.996

1.691

L8

331304.736

588698.729

1.717 |

L9

331306.249

588699.541

2.027 j

L10

331307.975

588700.603

2.694 8

L11

331310.172

588702.162

3.750 j

L12

331313.014

588704.608

1.860 |

L13

331314.330

588705.922

2.576 |

L14

331316.100

588707.793

1.827

L15

331317.316

5B8709.157

2.779

L16

331319.087

588711.298

3.325

L1T

331321.080

588713.959

1.949

L18

331322.187

588715.563

4.235

L19

331324,435

588719.152

1.908

L20

331325.383

588720.808

2.777

L21

331326.685

588723.261

2.759

I L22

331327.907

588725.735

3.447

L23

331329.322

588728.878

3.212

L24

331330.536

588731.852

2.734

L25

331331.479

588734.418

4.465

126

331332.B39

5B8738.671

1.337

L27

331333.196

588739.959

1.611

L28

331333.563

588741.528

1.787

L29

331333.882

588743.286

3.168

1 L3°

331334.237

588746.434

7.180

D L31

331335.112

588753.560

5.658

|   L32

331335.879

588759.166

5.716

133

331336.707

588764.822

2260

II L34

331337.041

588767.057

2.500

„   L35

331337.432

588769.526

2.500

L36

331337.835

588771.993

2.501

'   L37

331338.249

588774.459

2.500

L3B

331338.675

588776.922

2,500

L39

331339.112

588779.384

2.500

- L4O

331339.561

588781.843

2.500

L41

331340.022

588784.300

2.500

p L42

331340.494

588786.755

2.500

L43

331340.977

588789.208

2.499

L44

331341.475

588791.657

1.451

L45

331341.768

588793.078

1.501

L46

331342.074

588794.547

1.500

L47

331342.385

588796.014

1.500

L48

331342.699

588797.481

1.500

L49

331343.018

588798.947

1.499

L50

331343.341

588800.411

1.500

L51

331343.668

588801.875

1.5OO

L52

331344.000

568803.338

1.500

L53

331344.335

588804.800

1.500

L54

331344.674

588806.261

1.501

L55

331345.018

558807.722

1.500

L56

331345.366

588809.181

1.500

L57

331345.718

588810.639

1.500

L58

331346.073

586812.096

1.500

L59

331346.433

588813.552

1.500

L60

331346.797

588815.007

1.500

L61

331347,166

588816.461

0.384

L62

331347.254

588816.835

0.500

L63

331347.348

588817.326

0.500

L64

331347.418

588817.821

0.500

8  L65

331347.462

588818.319

0.499

L66

331347.482

588818.818

0.500

L67

331347.477

588819.318

0.500

L68

331347.446

588819.817

0.500

L69

331347.391

588820.314

0.500

L70

331347,311

588820.808

0.500

L71

331347.207

588821.297

0.500

L72

331347.078

588821.760

0.500

L73

331346.925

588822.256

0,499

L74

331346.748

588822.723

0.500

L75

331346.549

588823.182

0.500

L76

331346.326

588823.630

0.500

L77

331346.082

588824.066

0.500

L78

331345.816

588824.489

0.500

L79

331345.530

588824.899

0.499

L80

331345.223

588825.293

0.500

L81

331344.897

588825.672

36.349 |

LS2

331320.503

588852.620

63.897 I

I 183

331277.620

588899.990

40.527

L84

331250.429

588930.042

6.03D

L85

331246.380

588934.511

80.315

L86

331192.480

588994.054

2.669

L87

331190.689

588996.033

10.553

L88

331183.607

589003.857

16.393

L89

331172.606

589016.011

8.471

L90

331166.917

589022.288

9.457

L91

331180.571

589029.299

18.863

L92

331147.909

589043.281

14.384

L93

331136.259

589053.947

2.547

L94

331136.550

589055.836

19.862

j L95

331123.221

589070.561

17.667

L96

331111.365

589083.659

1.869

L97

331110.111

589085.045

9.583

L98

331103.675

589092.145

1.628

L99

331102.5B2

589093.352

3.863

L100

331099.976

589096.204

7.879

L1O1

331094.533

589101.901

8.695

L102

331088.214

589106.162

6.594

.   1103

331053.406

539112.675

11.133

L104

331075.071

589120.056

4.222

Li 05

331071.822

589122.752

4.998

L106

331066.662

589118.880

10.000

L107

331060.856

589125.131

4.994 I

L108

331064.014

589129.000

1.267

L109

331063.019

589129.764

4.044

L110

331059.791

589132.220

3.349

L111

331057.118

589134.237

101.147

L112

331027.091

589037.650

7.606

L113

331024.861

589030.378

39.083

L114

331056.458

589007.375

3.192

L115

331056.940

589005.368

0.968 I

L116

331059.188

589006.304

8.861

L117

331061.281

589014.914

2.869

L118

331063.783

589013.510

38.072

L119

331094.523

588991.048

5.000

L120

331091.573

588987.011

2.235

L121

331090.254

588985.207

10.250

L122

331D96.998

588977.488

4.488

L123

331099.647

588981.111

4.999

L124

331102.597

588985.147

8.984 I

LÎ25

331109.651

588979.847

15.362

L126

331122.257

588970.787

21.124

L127

«1139.326

588958.343

17,058

L128

331153.148

588948.346

17.180

L129

331167.069

588938.278

11.402

L130

331176.306

588931.593

13.576

L131

331187.308

588923.640

11.933

L132

331196,974

588916.643

13.409

L133

331207.635

588908.780

13.066

L134

331218.287

588900.939

29.165

L135

331241.411

588883.166

17.868

L136

331253.959

588870.445

9.574

L137

3312SD.686

588863.632

30.912

L138

331279.788

588839.329

17.709

L139

331288.403

588823.857

11.518

L140

331292.461

588813.078

11.762

L141

331296.597

588802.067

17.006

L142

331293.686

588785.312

18.661

I L143

331290.487

588766.927

18.963

L144

331287.246

588748,243

19.918

L145

331283.831

588728.620

6.784

L146

331282.668

588721.936

7.627

L147

331281.362

588714.422

1.850

L148

331281.046

586712.599

8.871

L149

331282.902

588703.924

8.288

L15O

331284.604

588695.813

10.769

I L151

331282.149 1588685.328

2.079

S(1Cc^2S0e3,6Smp P»1220.7B0m


Outllne points coord-

N [m]

Eltn]

331174.417

588979.463

331158.299

588944.621

331167.069

588938.278

331176.306

588931.593

331187.308

588923.640

331196.974

588916.643

331207.835

588908.780

331218.287

588900.939

331241.411

588883.166

331253.959

588870.445

331260.686

588863.632

331269.876

588851.926

331279.788

588839.329

331288.403

588823.8S7

331292.461

S88813.078

331296.597

588802.067

331293-686

588785,312

331291.406

588772.222

331290.487

588766.927

331287.246

588748.243

331283.831

588728.620

331282.668

588721.936

331281.362

588714.422

331281,046

588712.599

331282.902

588703.924

331284.604

589695.813

331292.149

589685.328

331290.921

588683.651

331293.591

588685.362

331286.991

588687.555

331291.395

588690.394

331295.358

588692.944

331299.330

588695.505

331303.212

588697.996

331304.736

5B8698.729

331306.249

588699.541

3313O7.97S

588700.603

331310.172

588702.162

331313.014

588704.6D8

331314,330

588705.922

331316.100

588707.793

331317.316

588709.157

331319.087

588711.298

331321.090

588713.959

331322.187

588715,563

331324.435

588719.152

331325.393

S88720.808

331326.685

588723.261

331327.907

588725.735

331329.322

588728.878

331330.536

588731.852

331331.479

588734.41 B

331332.839

588738.671

331333.196

588739.959

331333.563

588741.528

331333.882

588743.286

331334.237

588746.434

331335.112

588753.560

331335.879

588759.166

331336.631

588764.365

331336.707

588764.822

331337.041

588767.057

331337.432

588769.526

331337.835

588771.993

331338.249

589774.459

331339.675

588776.922

331339.112

588779.384

331339.561

588781.843

331340.022

588784.300

331340.494

588786.755

331340.977

588789.208

331341.475

58B791.657

331341.768

588793.078

331342.074

588794.547

331342.385

588796.014

331342.699

588797.481

331343.018

588798.947

331343.341

588800.411

331343.668

588801.875

331344.000

588803.338

331344.335

588804.800

331344.674

588606.261

331345.018

588807.722

331345.366

588809.181

331345.718

589910.639

331346.073

588812.096

331346.433

588813.552

331346.797

588815.007

331347.166

588816.461

331347.179

588816.525

331347.254

568816.835

331347.348

588817.326

331347.418

588817.821

331347.462

588818.319

331347.492

588818.818

331347.477

588819.318

331347.446

588819,817

331347.391

588820.314

331347.311

588820.809

331347.259

588921.053

331347.207

588821.297

331347.078

588821.780

331346.925

588822.256

331346.748

588822.723

331346.549

588823.182

331346.326

588923.630

331346.082

588824.066

331345.916

588824.489

331345.530

588824.899

331345.223

538325.293

331344.897

588825.672

331320.503

588852.620

331298.005

588877.470

331277.620

588899.990

331246.380

588934.511

331243.347

588930.522

331230.757 |

588940.449

S-13956 mp P~765.586m


No.

Pnt.

Outllne points coord.

Lengths sides

UI.I+1)

N[m]

E[m]

8

331159.082

588965.457

17.711

13

331146.004

588953.513

8.242

LI 27

331139.326

588958.343

21.124

L126

331122.257

588970.787

15.362

LI 25

331109.851

588979.847

8.984

LI 24

331102.597

588985.147

4.999

L123

331099.647

588981.111

4.488

L122

331096.998

588977.488

10.250

L121

331090.254

588985.207

2.235

L120

331091.573

588987.011

5.000

LI 19

331094,523

588991.048

38.072

LI 18

331063.783

589013.510

2.869

LI 17

331061.281

5S9O14.914

B.861

LI 16

331059.186

589006.304

0.968

LI 15

331058.940

589005.368

3.192

LI 14

331056.458

589007.375

39.083

LI 13

331024.861

589030.378

7.606

LI 12

331027.091

589037.650

46.142

11

331040.789

589081.712

91.062

10

331113.666

589027.111

45.720

9

331143.932

588992.843

31.297

S=6145 mp P=413.268m


NO. Pnt.

Outline points coard.

Lengths sides

Ui,1*1)

N [m]

E[m]

8

331159.082

588965.457

31.297

9

331143.932

588992.843

45.720

10

331113.666

589027.111

91.062

11

331040.789

589081.712

55,005

LUI

331057.118

589134.237

3,349

LI 10

331059.791

589132.220

4.044

L109

331063.019

589129.784

1.267

L108

331064.014

589129.000

4.994

L107

331060.856

589125.131

10.000

1106

331068.662

589118.880

4.998

L105

331071.822

589122.752

4.222

L104

331075.071

589120.056

11.133

L103

331083.406

589112.675

6.594

L102

331088.214

589108.162

8.895

L101

331094.533

589101.901

7.879

L100

331099.976

589096.204

3.863

L.99

331102.582

589093.352

1.628

L98

331103.675

589092.145

9.583

L97

331110.111

589085.045

1.869

L96

331111.365

589083.659

17.667

L95

331123.221

589070.561

19.862

1 194

331136.550

589055.836

2.547

L93

331138.259

589053.947

14.384

L92

331147.909

589043.281

18.863

L91

331160.571

589029.299

9.457

L90

331166.917

589022.288

8.471

L89

331172.606

589016.011

28.209

12

331191.536

588995.097

81.722

LB5

331246.380

588934.511

5.011

6

331243.347

588930.522

16.033 !

7

331230.757

588940.449

68.529

1

331174.417

588979.463

38.390

2

33115B.299

588944.621

15.173

13

331146.004

588953.513

17.711

S=8982 mp P=669.434m


4.0

7.0


SPECIFICAȚIA

CONSTRUCȚII

5 582.6 mp

40.0%

SPAȚIU VERDE

4186.95 mp

30.0%

PLATFORME BETONATE

4186. 95mp

30.0%

TOTAL

13 956.5 mp

100%


PLAN URBANISTIC DE DETALIU SOS FABRICA DE GLUCOZA, NR 6-8, SECTOR 2, STR ANTON HOLBAN, NR 8-18, INTRAREA CHEFALULUI, NR 11-13, UTR 2, BUCUREȘTI, NC 238408

FAZA

P.U.D.


PROIECTAT:2018ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2

www ps2.ro - Strada ChirlstigIilor nr. 11-13. Toi: +(4W11 209,60.00 Fax: ->(4021) 209.62.02


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE

Nr. 97832/09.07.2019Anexa nr.

TERITORIU - S.A.D.U.,

IaH.C.L.SS nr^£


RAPORT DE INFORMARE ȘT CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, STR. ANTON HOLBAN NR. 8-18, INTRAREA CHEFALULUI NR. 11-13,

SECTOR 2 - BUCUREȘTI


Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.IJ.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modifîcătHegislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Fabrica De Glucoza Nr. 6-8, Str. Anton Holbau Nr. 8-18, Intrarea Chefalului Nr. 11-13, Sector 2, București avizat sub nr. 3 CA 1/3 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective, club și dotări complementare - 4x3S+P+6E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Fabrica De Glucoză Nr. 6-8, Str. Anton Holban Nr. 8-18, Intrarea Chefalului Nr. 11-13, Sector 2, București avizat sub nr. 3 CA 1/3 din 13.02.2019, propunerea de edificare imobil de locuințe colective, club și dotări complementare - 4x3S+P+6E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a general PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren). Conform concluziilor studiului de însorirc prezentat pentru varianta propusă la aprobare, proiectul respectă normele în vigoare, respectiv Ordinul 119 din 04.02.2014. Documentația PUD a fost propusă spre aprobare, având la bază toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism pentru faza PUD. La faza DTAC se vor prezenta toate avizele și acordurile necesare conform legislației în vigoare.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului eu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.pre neschimbare


iKL/^l/R VICIU, .VLÎrjpDARABANA.L.


Cod SADU - Al