Hotărârea nr. 206/2019

Hotărârea nr. 206 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 3130/05.07.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 98640/10.07.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;


Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a -Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

 • - Instrucțiunea emisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale, în calitate de Autoritate de Management pentru POR nr. 112/08.03.2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114//2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, a prorogării unor termene;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de

  intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;

  - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București;


In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se modifică și se completează anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se înlocuiește anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București, cu anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Valoarea totală actualizată pentru cele 6 obiective de investiții prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre este de 56.735.473,93 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 12.014.373,07 Euro, inclusiv TVA, din care C+M: 38.776.483,49 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 8.211.355,37 Euro, inclusiv TVA.

Cursul InforEuro utilizat pentru calcularea valorii este de 4,72230 lei valabil pentru luna iulie 2019.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII

LA UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DE PE RAZA

9                                    9

SECTORULUI 2-6 OBIECTIVE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,A LUMINIȚA

9UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORUL 2 PENTRU CARE AU FOST ÎNTOCMITE DOCUMENTAȚII TEHNICO - ECONOMICE

Nr. Crt.

Titlu documentație

UMTATE INVATÂMÂMT PREUMVERSrTAR DE STAT

ADRESA

VALOARE FÂRA TVA

LEI

VALOARE FÂRA TVA LEI

DIN CARE C*M

TVA

TVA OiN CARE C*M

VALOARE INCLUSIV TVA La

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C*M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VALOARE INCLUSIV TVA EURO DIN CARE

1

Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189

Grădinița nr. 189

Str. Vergului nr. 12

6.933.256.16

4931.123.72

1.283.589.78

936913,51

8J16.845.94

5.868.037.23

1.740.009.31

1.242.622.71

2

Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 233

Grădinița nr 233

Str. Petre Antonescu nr. 20

8.308.649.33

5.545.503.40

1.540,712.14

1 053.645.65

9.849.361.47

6.599.149,05

2.065.712.78

1.397.443,64

3

Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280

Grădiniță nr. 280

Str. Cocostârcului nr. 2

9.390.838,57

6.428.062.83

1.740.291.38

1.221.331.93

11.131.129.95

7.649.394.76

2.357.141.64

1.619845.15

4

Reabilitarea și modernizarea imobilului • Grădinița “Albinuța”

Grădinița “Albmuța"

Str. Dinu Lipatti nr. 1

6 838.512.05

4.929.297.04

1.265.600.87

936.566.43

8.104.112.92

5.865.863.47

1.716.136.82

1.242.162.39

5

Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița "Steluța”

Grădinița “Steluța"

Șos. Vergului nr. 14

6.927.487.26

4.417.307,34

1.286.008.18

839.288.39

8 J13.495.44

5.256.595.73

1.739.299.80

1.113.143.12

6

Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița "Luminița"

Grădinița “Luminița“

Șos. tancului nr. 4A

9.465.422.42

6.333 985.92

1.755.105.79

1.203.457.33

11J20.528.21

7.537 443.25

2.376.072.72

1 596.138.16

TOTAL

47 864 165.79

32.585.280.25

8.871 308.14

6.191.203.24

56 735 473.93

38.776.483.49

12.014.373.07

8 211 355.37

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

47.864.165.79

VALOARE FÂRA TVA LEI DIN CARE C+M

32.585.280.25

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

56.735.473.93

VALOAR DIN CAR

E INCLUSIV TVA LEI EC-M

38.776.483,49

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019

DEVIZE GENERALE PENTRU UN NUMĂR DE 6 OBIECTIVE DE INVESTIȚII

LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT AFLA TE PE RAZA SECTORULUI 2 AL

MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

Anexa nr.7


Proiectant,

S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

București, str.Maior Coravu Ion, nr 25, sector 2

J40/7753/2015; CUI 34682581

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță nr 189" conținut cadru

Faza de proiectare: DALI

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

2 2

Branșament*3 utiiiiăii

n nn

n n.fj

n nn

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

9.620,00

1.827,80

11.447,80

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

7.370,00

1.400,30

8.770,30

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

254.006,00

48.261,14

302.267,14

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor

de intervenții și deviz general

57.216,00

10.871,04

68.087,04

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

50.600,00

9.614,00

60.214,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

146.190,00

27.776,10

173.966,10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

y.7

Consultanță

48.411,05

97rS8,f0~

57.609,15

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

46.105,76

8.760,09

54.865,85

3.7.2. Auditul financiar

2.305,29

438,01

2.743,30

3.8

Asistență tehnică

53.640,14

10.191,62

63.831,76

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7.534,38

1.431,53

8.965,91

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

4.610,58

876,01

5.486,59

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.923,80

555,52

3.479,32

3.8.2. Dirigenție de șantier

46.105,76

8.760,09

54.865,85

Total Capitol 3

368.527,19

70.020,16

438.547,35

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investi

ia de bază

4.1

Construcții și instalații

3.392.005,11

644.480,97

4.036.486,08

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.072.928,45

203.856,41

1.276.784,86

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care necesita montaj

560.163,45

106.431,06

666.594,51

4.4

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

646.342,44

122.805,06

769.147,50

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

5.671.439,45

1.077.573,50

6.749.012,95

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

552.337,63

86.205,88

638.543,51

5.1.1. Lucrări de construcții

453.715,16

86.205,88

539.921,04

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

98.622,47

0,00

98.622,47

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

78.897,98

0,00

78.897,98

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

24.655,62

0,00

24.655,62

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.931,12

0,00

4.931,12

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

24.655,62

0,00

24.655,62

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constri i i re/d esf i i nțare

24.655,62

0,00

24.655,62

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

242.856,22

46.142,68

288.998,90

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

Total Capitol 5

880.814,52

133.625,87

1.014.440,39

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6.933.256,16

1.283.589,78

8.216.845,94

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +

Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

4.931.123,72

936.913,51

5.868.037,23

4,7223

lei

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

Beneficiar:

DIRECȚIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2

Denumire:

Adresa:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189 Str. Vergului nr. 12, Sector 2, București

Faza:

D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului • Grădinița nr.189

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


 • 4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019


cotaT.V.A, 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

INDICE

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

8.216.845,94

1.740.009,31

790,91

667,36

CONSTRUCȚII MONTAJ

5.868.037,23

1.242.622,71

564,83

474,65

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2200,00

2.667,29 lei/m2

investiția specifica

TOTAL INV cu Tva

Nr. utilizatori

202

40.677,46 lei/utilizator

8.613,91 euro/utilizator

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat

lei

6.675.866,26

Foiiuuii proprii aie Primăriei Sector 2

iei

136.311,69

V1ZÂT~=

sPre neschirnbare,

SECRETAR.Anexa nr.7


Proiectant,

S.C. PAT AGONIA DESIGN S.R.L.

București, str. Maior Coravu Ion, nr 25, sector 2

J4O/7753/2015: CUI 34682581


DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: Reabilitarea si modernizarea imobilului - grădiniță 233" conținut cadru

Faza de proiectare: DALI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

CAPITOLUL

Cheltuieli pentru asigurarea utilită

2

ilor necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

2.2

Branșamente utilități

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 7

?: nr

**> ■■ •'

0 0°

n nn

VjVV           j

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

9.399,00

1.785,81

11.184,81

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

7.149,00

1.358,31

8.507,31

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

241.567,00

45.897,73

287.464,73

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.681,00

9.629,39

60.310,39

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

49.082,00

9.325,58

58.407,58

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

141.804,00

26.942,76

168.746,76

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

59.685,84

11.340,31

71.026,15

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

56.843,66

10.800,30

67.643,96

3.7.2. Auditul financiar

2.842,18

540,01

3.382,19

3.8

Asistență tehnică

65.364,11

12.419,19

77.783,30

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

8.520,45

1.618,89

10.139,34

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.684,37

1.080,03

6.764,40

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.836,08 f

i       3.374,94

r

ibare,l

3.8.2. Dirigenție de șantier

56.843,66

10.800,30

67.643,96

Total Capitol 3

378.865,95

71.984,54

450.850,49

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.804.345,73

722.825,69

4.527.171,42

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.179.506,01

224.106,14

1.403.612,15

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care necesita montaj

668.748,97

127.062,30

795.811,27

4.4

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.212.107,52

230.300,43

1.442.407,95

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

6.864.708,23

1.304.294,56

8.169.002,79

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

660.086,73

104.343,57

764.430,30

5.1.1. Lucrări de construcții

549.176,66

104.343,57

653.520,23

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

110.910,07

0,00

110.910,07

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

88.728,06

0,00

88.728,06

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

27.727,52

0,00

27.727,52

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.545,50

0,00

5.545,50

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27.727,52

0,00

27.727,52

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

27.727,52

0,00

27.727,52

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

297.062,67

56.441,91

353.504,58

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

Total Capitol 5

1.052.600,15

162.062,79

1.214.662,94

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.308.649,33

1.540.712,14

9.849.361,47

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

5.545.503,40

1.053.645,65

6.599.149,05

In preturi la data de: curs inforeuro luna

iulie 2019 ; 1 euro =

4,7223         lei


întocmit,

S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.


VIZAT spre neschimbare, __secretar,

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

DIRECȚIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.233

Str. Petre Antonescu nr. 20, Sector 2, București

D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.233

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


 • 4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019


cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

9.849.361,47

2.085.712,78

977,37

824,48

CONSTRUCȚII MONTAJ

6.599.149,05

1.397.443,84

654,85

550,29

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

2134,00

3.092,38 lei/m2

investiția specifica

TOTAL INV cu Tva

Nr. utilizatori

352

27.981,14 lei/utilizator

5.925,32 euro/utilizator

pr^sc^bare

Proiectant,

S.C. YARDMAN S.R.L.

Str. Garoafelor nr. 13A Oraș Voluntari, jud. Ilfov.

J23/ 364412014; CUI RO28250562

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță "280" conținut cadru

Faza de proiectare: DALI


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

9 °

Branșamente utilități

0,uu

G,uu

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8.927,00

1.696,13

10.623,13

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

6.677,00

1.268,63

7.945,63

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

245.276,00

46.602,44

291.878,44

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.633,00

9.620,27

60.253,27

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

50.048,00

9.509,12

59.557,12

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

144.595,00

27.473,05

172.068,05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

12.498,79

77T2TT88

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

62.650,56

11.903,61

74.554,17

3.7.2. Auditul financiar

3.132,53

595,18

3.727,71

3.8

Asistență tehnică

71.807,52

13.643,43

85.450,95

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

9.156,96

0,00

0,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

6.265,06

1.190,36

7.455,42

lspr®^SSbX]

-.......- /

I

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.891,90

549,46

3.441,36

3.8.2. Dirigenție de șantier

62.650,56

11.903,61

74.554,17

Total Capitol 3

394.643,61

74.982,29

469.625,90

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investi

ia de bază

4.1

Construcții și instalații

3.669.532,80

697.211,23

4.366.744,03

4.2

Montaj utilaje, echipamante tehnologice și funcționale

2.122.447,55

403.265,03

2.525.712,58

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care necesita montaj

852.388,57

161.953,83

1.014.342,40

4.4

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.150.724,57

218.637,67

1.369.362,24

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

7.795.093,49

1.481.067,76

9.276.161,25

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

752.168,74

118.485,42

870.654,16

5.1.1. Lucrări de construcții

623.607,48

118.485,42

742.092,90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (

128.561,26

0,00

128.561,26

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

102.849,00

0,00

102.849,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

32.140,31

0,00

32.140,31

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.428,07

0,00

6.428,07

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

32.140,31

0,00

32.140,31

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de consta lire/desfiintare

32.140,31

0,00

32.140,31

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

326.886,04

62.108,35

388.994,39

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

Total Capitol 5

1.188.626,47

181.871,08

1.370.497,55

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

9.390.838,57

1.740.291,38

11.131.129,95

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 +

Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

6.428.062,83

1.221.331,93

7.649.394,76

In preturi la data de: curs inforeuro luna iulie 2019 ; 1 euro =

4,7223          lei

Beneficiar:

Denumire:

DIRECȚIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță nr. 280

Adresa:

Faza:

Str. Cocostârcului nr. 2, Sector 2, București

D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță nr. 280

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


 • 4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

11.131.129,95

2.357.141,64

1.083,25

913,89

CONSTRUCȚII MONTAJ

7.649.394,76

1.619.845,15

744,41

625,56

 • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 3. CAPACITATI

luni

Suprafața

12

2176,00

investiția specifica C+M cu Tva 3.515,35 lei/m2

Nr. utilizatori

279

investiția specifica

TOTAL INV cu Tva

39.896,52 lei/utilizator

8.448,54 euro/utilizator

Proiectant,


S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

București, str. Maior Coravu Ion, nr 25, sector 2

J40/7753/2015; CUI 34682581

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță "Albinuta"

conținut cadru

Faza de proiectare: DALI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

L*Icâi iȘaiiienle uulllâ^l

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

36.989,00

7.027,91

44.016,91

3.1.1. Studii de teren

5.750,00

1.092,50

6.842,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

31.239,00

5.935,41

37.174,41

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

209.340,00

39.774,60

249.114,60

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

42.158,00

8.010,02

50.168,02

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

42.987,00

8.167,53

51.154,53

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

124.195,00

23.597,05

147.792,05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

3.7 ~

Consultanță

48.046,02

9.128,74

57.174,76~

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

45.758,11

8.694,04

54.452,15

3.7.2. Auditul financiar

2.287,91

434,70

2.722,61

3.8

Asistență tehnică

52.817,82

10.035,38

62.853,20

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7.059,71

1.341,34

8.401,05

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

4.575,81

869,40

5.445,21

PPreneschimbJ

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.483,90

471,94

2.955,84

3.8.2. Dirigenție de șantier

45.758,11

8.694,04

54.452,15

Total Capitol 3

350.042,84

66.508,13

416.550,97

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.557.052,18

675.839,91

4.232.892,09

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

911.501,48

173.185,28

1.084.686,76

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care necesita montaj

585.703,76

111.283,71

696.987,47

4.4

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

549.097,28

104.328,48

653.425,76

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

5.603.354,70

1.064.637,38

6.667.992,08

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

546.854,32

85.170,99

632.025,31

5.1.1. Lucrări de construcții

448.268,38

85.170,99

533.439,37

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

98.585,94

0,00

98.585,94

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

78.868,77

0,00

78.868,77

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

24.646,49

0,00

24.646,49

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.929,30

0,00

4.929,30

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

24.646,49

0,00

24.646,49

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de

0 0 nstru! rc c 2

24.646.49

0.00

24.646.49

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

240.193,73

45.636,81

285.830,54

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

Total Capitol 5

872.639,51

132.085,11

1.004.724,62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6.838.512,05

1.265.600,87

8.104.112,92

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

4.929.297,04

936.566,43

5.865.863,47

In preturi la data de: curs inforeuro luna iulie 2019 ; 1 euro =        4,7223 lei

Data: 04 iiAlie 2019

Bene iciar

DIRECȚl^GENERALA Pi NTRU ADMINISTRAREA NIULUIlMt IBILIAR SECTOR 2

întocmit,

S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

Beneficiar:

DIRECȚIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2

Denumire:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița "Albinuta"

Adresa:

Str. Dinu Lipatti nr. 1, Sector 2, București

Faza:

DA.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Grădinița "Albinuta"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

8.104.112,92

1.716.136,82

918,21

774,82

CONSTRUCȚII MONTAJ

5.865.863,47

1.242.162,39

664,61

558,50

 • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 3. CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1869,00

investiția specifica C+M cu Tva 3.138,50 lei/m2

Nr. utilizatori

338

investiția specifica

TOTAL INV cu Tva

23.976,67 lei/utilizator

5.077,33 euro/utilizator

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat

lei

6.608.623,70

Fonduri orooru ale Primăriei Sector 2

lei

134 93R RQ

X

întocmit,

Proiectant,

Anexa nr.7S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

București, str. Maior Coravu Ion, nr 25, sector 2

J40/7753/2015; CUI 34682581

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță STELUTA"

conținut cadru

Faza de proiectare: DALI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

CAPITOLUL

Cheltuieli pentru asigurarea utilită

2

ilor necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

2.2

Branșamente utilități

0,00

0,00

0,00

Total Cacito! 2

n nn

1

n nn

n nn

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

9.620,00

1.827,80

11.447,80

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

7.370,00

1.400,30

8.770,30

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

254.091,00

48.277,29

302.368,29

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

57.301,00

10.887,19

68.188,19

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

50.600,00

9.614,00

60.214,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

146.190,00

27.776,10

173.966,10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

49.768,37

9.455,99

59.224,36

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

47.398,45

9.005,71

56.404,16

3.7.2. Auditul financiar

2.369,92

450,28

2.820,20

3.8

Asistență tehnică

55.062,09

10.461,80

65.523,89

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7.663,64

1.456,09

9.119,73

VIZAT ’

spre neschimbare,

......secretar.

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

4.739,84

900,57

5.640,41

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.923,80

555,52

3.479,32

3.8.2. Dirigenție de șantier

47.398,45

9.005,71

56.404,16

Total Capitol 3

371.391,46

70.564,38

441.955,84

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.021.004,55

573.990,86

3.594.995,41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

929.871,33

176.675,55

1.106.546,88

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care necesita montaj

646.342,44

122.805,06

769.147,50

4.4

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.077.237,39

204.675,10

1.281.912,49

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

5.674.455,71

1.078.146,57

6.752.602,28

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

542.302,61

86.251,73

628.554,34

5.1.1. Lucrări de construcții

453.956,46

86.251,73

540.208,19

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

88.346,15

0,00

88.346,15

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

70.676,93

0,00

70.676,93

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

22.086,54

0,00

22.086,54

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.417,31

0,00

4.417,31

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

22.086,54

0,00

22.086,54

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființam

22.086,54

0,00

22.086,54

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

249.462,86

47.397,94

296.860,80

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

Total Capitol 5

869.165,09

134.926,98

1.004.092,07

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6.927.487,26

1.286.008,18

8.213.495,44

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

4.417.307,34

839.288,39

5.256.595,73

4,7223          lei

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

DIRECȚIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița "Steluta"

Str. Vergului nr. 14, Sector 2, București

D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița "Steluta"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
In preturi la data de: curs inforeuro luna iulie 2019 ; 1 euro =
în lei / euro la cursul BNR         4,72230

cotaT.V.A. 0,1900


lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

8.213.495,44

1.739.299,80

790,59

666,81

CONSTRUCȚII MONTAJ

5.256.595,73

1.113.143,12

505,97

425,19

 • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 3. CAPACITATI

luni

Suprafața

12

2200,00

investiția specifica C+M cu Tva 2.389,36 lei/m2

Nr. utilizatori

206

investiția specifica

TOTAL INV cu Tva

39.871,34 lei/utilizator

8.443,20 euro/utilizator

Proiectant,

S.C. YARDMAN S.R.L.

Str. Garoafelor nr. 13A Oraș Voluntari, jud. Ilfov.

J23/3644/2014; CUI RO28250562

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - LUMINIȚA"


conținut cadru

Faza de proiectare: DALI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

12.475,00

2.370,25

14.845,25

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

2.2

Branșamente utilități

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8.927,00

1.696,13

10.623,13

3.1.1. Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

6.677,00

1.268,63

7.945,63

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2.201,50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5

Proiectare

228.474,00

43.410,06

271.884,06

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50.200,00

9.538,00

59.738,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

45.839,00

8.709,41

54.548,41

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

132.435,00

25.162,65

157.597,65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

66.808,69

12.693,65

79.502,34

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

63.627,32

12.089,19

75.716,51

3.7.2. Auditul financiar

3.181,37

604,46

3.785,83

3.8

Asistență tehnică

72.638,75

13.801,36

86.440,11

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

9.011,43

0,00

0,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

6.362,73

1.208,92

7.571,65

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2.648,70

503,25

3.151,95

3.8.2. Dirigenție de șantier

63.627,32

12.089,19

75.716,51

Total Capitol 3

379.698,44

72.142,70

451.841,14

VIZAT ~

spre neschimbare, SECRETAR,

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.552.980,80

675.066,35

4.228.047,15

4.2

Montaj utilaje, echipamante tehnologice și funcționale

2.138.346,40

406.285,82

2.544.632,22

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care necesita montaj

858.773,65

163.166,99

1.021.940,64

4.4

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.327.195,64

252.167,17

1.579.362,81

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

7.877.296,49

1.496.686,33

9.373.982,82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

756.863,44

119.734,91

876.598,35

5.1.1. Lucrări de construcții

630.183,72

119.734,91

749.918,63

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

126.679,72

0,00

126.679,72

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

101.343,78

0,00

101.343,78

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

31.669,93

0,00

31.669,93

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.333,99

0,00

6.333,99

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31.669,93

0,00

31.669,93

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

31.669,93

0,00

31.669,93

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

331.022,58

62.894,29

393.916,87

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6.722,69

1.277,31

8.000,00

Total Capitol 5

1.195.952,49

183.906,51

1.379.859,00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

o,co

C’,00

TOTAL GENERAL

9.465.422,42

1.755.105,79

11.220.528,21

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

6.333.985,92

1.203.457,33

7.537.443,25

4,7223

In preturi la data de: curs inforeuro luna iulie 2019 ; 1 euro =


Data: 04 iulie 2019

Beneficiar/ ^^HREGTtft&ENERALA PENȚRU ADMINISTRAREA •NIULUIIMOȘIțflAR SECTOR 2

//


.lex^ndru


r — VIZÂT spre ^schimbare!

_ SECRETAR,

Beneficiar:

DIRECȚIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2

Denumire:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță “Luminița"

Adresa:

Sos. lancului nr. 4A, Sector 2, București

Faza:

D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădiniță "Luminița"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR          4,72230 lei/euro curs inforeuro al lunii iulie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

Val. Tot. •

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

11.220.528,21

2.376.072,72

1.192,21

1.005,72

CONSTRUCȚII MONTAJ

7.537.443,25

1.596.138,16

800,87

673,00

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

1993,00

3.781,96 lei/m2

investiția specifica

TOTAL INV cu Tva

Nr. utilizatori

396

28.334,67 lei/utilizator

6.000,18 euro/utilizatorFINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Fondul European de Dezvoltare Regiona,

h si bugetul de stat

lei

9.030.729,09

Fonduri nrnnrij pin Primnrioi Fontnr 9  /

Ipi

_

ac. 4 £a

Beneficiar

DIRECȚIA GENERALAPEh PATR[MQNIULiJi IMOl

// <       B V

I £                      112  1

IIqSh (WWsSsl lr~ II

ri m

întocmit,

U ADMINISTRAREA                                     va^aa.

MR^CTORZ                                 SMARDMANSRL

ffi? Arh. Mihai COMAN //O                  <,■.

v                                     (•         țL