Hotărârea nr. 205/2019

Hotărârea nr. 205 - privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017


ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 3238 din data de 10.07.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 99561 din data de 12.07.2019 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu ’^gr^/er temPorar catre d“na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al orului 2 București;

- Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului

Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație

Publică Locală;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 143/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizare energetică prin reabilitare/moeternizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”;

 • - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa

prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;---

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. (1) Se modifică indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ^yEficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/2017, potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 143/2017privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, rămân aplicabile.

Art.II. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

9
Hotărârea nr. 205

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 11 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgen(ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr.Ă9S/ 2019

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU PROIECTUL "EFICIENTIZARE

ENERGETICĂ PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEORETIC LUCIAN BL AGA”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXAI

La HCL Sector 2 ..............................

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI

TEORETIC "L UCIAN BLA GA ”

a) Valoarea totală a investiției (INV):

 • - 7.302.341,61 lei inclusiv TVA din care construcții-montaj (C+M) - 5.548.196,06 lei

 • - 6,144.610,04 lei fara TVA din care construcții-montaj (C+M) - 4.662.349,63 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice în vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsă prin aplicarea pachetului de soluții PS1 în care sunt cuprinse următoarele măsuri:

Construcția - Corp CI

 • •  Măsura Ci

 • - Izolarea termica a pereților exteriori, pe fața exterioară a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S - 1835,87 mp ;

 • - Termoizolarea pereților exteriori ai subsolului pe fata exterioara a acestora până la cota terenului cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime - S= 78,00 mp;

 • •  Măsura Ci

 • - izolarea termica a planșeului sub pod ( tronson C1 d — sala de sport) la intrados planșeu cu un strat de vată minerală de natura bazaltică de 16 cm grosime și placat cu gips carton - S = 200 mp;

 • - termoizolarea planșeului peste ultimul nivel - suprafața orizontală a terasei, se face cu un strat de polistiren expandat de înalta densitate de 16 cm grosime - S = 793 mp;

 • •  Măsura Fi:

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din Aluminiu cu rupere de punte termica - S = 724,27 mp;

 • - ușile de intrare în clădire vor avea rama din aluminiu - S = 23,00 mp;

Construcția - Corp C2

 • •  Măsura Ci

Izolarea termică a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioară a acestora, cu vată minerală de natura bazaltică de 10 cm grosime - S = 948,66 mp;

Realizarea termosistemului pe zona aferentă soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime -S = 82,20 mp;

vizat i

spre neschimbare,
SECRETAR,
•  Măsura C2

Terinoizolarea planșeului peste ultimul nivel - suprafața orizontală și verticală (atic) a terasei, se face cu un strat de polistiren expandat de înaltă densitate de 16 cm grosime - S = 706,00 mp

•  Măsura F(:
 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din Aluminiu cu rupere de punte termica - S = 528,57 mp ;

 • - ușile de intrare în clădire vor avea rama din aluminiu - S = 8,10 mp ;

•  Sistem de încălzire și furnizare apă caldă de consum pentru C1+ C2

Se vor iniocui:

instalațiile de distributțe a apei calde de încălzire

Coloanele și conductele de legătură dintre acestea și conductele de distribuție Radiatoarele de otel

Centrala termică existentă va fi dotată cu următoarele utilaje și echipamente:

Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 4 [buc];

Vase de expansiune închise, cu membrană;

Boiler pentru producerea apei calde menajere, cu două serpentine, cu volumul util Vu = 1000[litri] x 1 [buc];

•   Instalații electrice

Pentru producerea energiei electrice (pentru consumul clădirii analizate) se propune un sistem fotovoltaic off-grid de lOkW putere instalată ce poate furniza circa 34 de kWh, medie zilnică anuală. Sistemul fotovoltaic se va monta pe terasa corpului CI, cel mai înalt pentru a preveni umbrirea, și cuprinde 40 panouri fotovoltaice. Sistemul propus este împărțit în două zone și anume zona 1 ( 20 panouri fotovoltaice) va deservi corpul CI iar zona 2 (20 panouri fotovoltaice) va deservi corpul C2.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp CI

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor măsurilor propuse (pachetul de măsuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Dacă inițial clădirea analizată avea un consum specific total 273,70 kW/m2 an, se observă că prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT = 111,81 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 59,10 % și încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 99.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp C2

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Dacă initțal clădirea analizată avea un consum specific total 293,35 kW/in2 an, se observă că prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT = 104,22 kW/m2 an ceea ce va conduce Ia realizarea unei economii de energie de 64,50 % și încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se notalOO.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rczultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta obiectivului de investiții

Având în vedere specificul și ținta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact: Construcția - Corp CI obține :

-o economie de energie pentru încălzire de 61,34 %

- un consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatică II de 86,74 KWh/mp an ,.

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de: 64,56%

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de: 64.25%

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2 ): 116,06 tone CO2

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,

 • -   Valoare la finalul implementării proiectului - 62,45 echivalent tone CO2 Consumul anual de energic primară din surse regenerabile (kwh/an ) total

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

Valoare la finalul implementării proiectului - 105.578,28 kwh/an

Construcția - Corp C2 obține :
 • - o economie de energic pentru încălzire de 67,27 %

 • - consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatică II de 81,44 KWh/mp an

 • - o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 68.92%

 • - o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 68.77%

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră ( echivalent tone CO2 ): Valoare la începutul implementării proiectului - 121.69 echivalent tone CO2
 • -   Valoare la finalul implementării proiectului - 37.83 echivalent tone CO2

Consumul anual de energie primară din surse regenerabile ( kwh/an ) total Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

Valoare la finalul implementării proiectului - 60.311,86 kwh/an

d) Durata de execuție a obiectivului de investiții,exprimata in luni

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții este de 9 luni.

Proiectant,

S.C. IIARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

VIZAT

spre neschimbare,

SECRE FAR,

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 3.05/ 2019

DEVIZ GENERAL PENTRU PROIECTUL "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN

REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEORETIC LUCIANBLAGA

Uj- -Hei

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@grnail.com

DEVIZ GENERAL faza PTh al obiectivului de investii:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEORETIC "LUCIAN

BLAGA"SOS.PANTELIMON NR.355, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

74974,78

14245,21

89219,99

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 1

74974,78

14245,21

89219,99

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1500,00

285,00

1785,00

3.1.1. Studii de teren

1500,00

285,00

1785,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1500,00

285,00

1785,00

3.3

Expertizare tehnica

39163,00

7440,97

46603,97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

32970,00

6264,30

39234,30

3.5

Proiectare

150507,00

28596,33

179103,33

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

36267,00

6890,73

43157,73

—VIZAT1

Lore neschimbare, " secretar,_J

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

51745,00

9831,55

61576,55

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5000,00

950,00

5950,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

57495,00

10924,05

68419,05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

55000,00

10450,00

65450,00

3.7

Consultanta

198600,00

37734,00

236334,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

198600,00

37734,00

236334,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

73535,00

13971,65

87506,65

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

5750,00

1092,50

6842,50

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2875,00

546,25

3421,25

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2875,00

546,25

3421,25

3.8.2. Dirigentie de șantier

67785,00

12879,15

80664,15

Tota

capitol 3

552775,00

105027,25

657802,25

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4473393,40

849944,74

5323338,14

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

2272116,23

431702,08

2703818,31

4,1.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE 1NCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

365053,00

69360,07

434413,07

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

20348,00

3866,12

24214,12

4.1.4 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

822332,13

156243,10

978575,23

4.1.5 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

993544,04

188773,37

1182317,41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

46473,00

8829,87

55302,87

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

314087,00

59676,53

373763,53

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

7824,00

1486,56

9310,56

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 4

4841777,40

919937,70

5761715,10

VIZAT

spre neschimbate,

SECRETAR,

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

91717,34

17426,30

109143,64

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

67508,45

12826,61

80335,06

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

24208,89

4599,69

28808,58

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

51286,00

0,00

51286,00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

23312,00

0,00

23312,00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4662,00

0,00

4662,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

23312,00

0,00

23312,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

514079,52

97675,11

611754,63

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

18000,00

3420,00

21420,00

Tota

capitol 5

675082,86

118521,41

793604,27

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Tota

capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6144610,04

1157731,57

7302341,61

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4662349,63

885846,43

5548196,06

Data: 12.04.2019


Beneficiar/lnvestitor

UAT Sectorul 2 al Municipiului București

*2) In preturi la data de 12,04.2019; 1 euro = 4.7587 lei

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

L----------------------- 7