Hotărârea nr. 204/2019

Hotărârea nr. 204 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului <> Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga” » Axa prioritară 3, Prioritatea de investi fii 3.1, Operațiunea B -Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/Bl

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga” » Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/Bl;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 3239 din data de 10.07.2019 prezentat de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 99605 din data de 12.07.2019 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

| - Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

/ -Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu .^liMificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2019 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

-Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”», Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B -Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/Bl, se modifică și se completează, având următorul cuprins:

„Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 87696/26.09.2017 între Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti-Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 10 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre precum și Actul adițional nr. 2/09.07.2019 la Acordul de parteneriat nr. 87696/26.09.2017 între Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti-Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2) în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 11 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre ”.

Art. II. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” », Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B -Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/Bl, se modifică, având următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”», în cuantum de 7.302.341,61 lei (inclusiv TVA). ”

Art. III. Articolul 4 alineatul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.

48/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”», Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/Bl, se modifică, având următorul cuprins:

„Art.4 (2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de

2.227.492,77 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 2.131.853,71 lei (inclusiv TVA), precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,, în cuantum de 95.639,06 lei (inclusiv TVA). ”

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/ modernizare a Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga”», Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/l/BI, rămân aplicabile.

Art. V. Primarul Sectorului 2, Direcția Management Proiecte, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

Prezenta Hotărâre conține un număr de 14 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 204 /2019

ACTUL ADIȚIONAL NR. 2/09.07.2019 LA ACORDUL DE PARTENERIATNR.

87696/26.09.2017ÎNTRE SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUIBUCURESTI-

LIDER DE PARTENERIA T (PARTENER 1) ȘI DIRECȚIA GENERALĂ

PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2

(PARTENER 2)

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9'

Model G

Actul adițional nr. 2

la Acordul de parteneriat nr. 87696/26.09.2017

pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEORETIC

„LUCIAN BLAGA"

în conformitate cu art. 11, alin. (2) din Acordul de parteneriat nr. 87696/26.09.201 7, părțile au convenit următoarele:

Art. I. Acordul de parteneriat nr. 87696/26.09.201 7 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1. Părțile

 • 1.  Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în cu sediul in Municipiul București, Sectorul 2 , str. Chiristigiilor nr. 11-13 , codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată':

R087TREZ70221400216XXXXX - Sumo primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Fcrdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

R033TREZ70221A480101XXXX ■ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

R077TREZ70221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Fcrdinand I, nr. 89 A, Sector 2, Bucuroșii

 • 2.  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I. Sector 2), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20-Colegiul Tehnic „Traian", corp B, et.2, codul fiscal 14783194 .având calitatea de Partener 2

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată5: Nu este cazul

 • 1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) clin Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

' Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

spre ««schimbare,

SECRETAR,__

Denumi rea/a dresa unității Trezoreriei Stalului: Nu este cazul

Contul de venituri (codul IBAN) in care se virează sumele aferente cererilor de rambursare'1:

Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul IBAN pentru proiect:

R048TREZ70225006XXX000193

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Stalului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

au convenit următoarele:

Art. 2, Obiectul

 • (1)    Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: EFICIENȚI ZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEORETIC „LUCIAN BLAGA", care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 3.1, Operațiunea B ■ Clădiri publice, apel de proiecte POR/2016/3/3.1 /B/1 /Bl, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația                   Roluri și responsabilități

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului

București


ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

1 Elaborare documentație de finanțare, evaluare si semnare contract de finanțare

 • 1.1     Achiziția serviciilor auxiliare în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare faza DA.ll și elaborarea acestei documentații

 • 1.2     Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI și elaborarea documentației tehnice aferente investiției (faza DALI)

1.3. Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism)

} Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

’’ Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

VW

spre neschimbare,

secretar,

 • 1.4     Achiziția serviciilor de consultanța la elaborarea cererii

de finanțare și elaborarea cererii de finanțare

 • 1.5    Depunere proiect

1.7    Semnare contract de finanțare

Valoarea estimată a Activității 1, aflată în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1): 210. 118,30 lei, din care:

 • ■ Valoare totală (fură TVA) 176.570,00 lei

 • ■ Valoare TVA 33.548,30 lei

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • 2      Managementul proiectului

  • 2.1     Achiziția serviciilor de consultanță in managementul proiectului

  • 2.2    Managementul proiectului (prin asigurarea managerului de proiect, a asistentului manager, a responsabil ului juridic, a unui responsabil cu achizițiile publice și a unui responsabil financiar, ca membrii din partea Sectorului 2 al Municipiului București în echipa de implementare a proiectul ui)

Valoarea estimată a Activității 2, aflată în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1): 156.996,70 tei, din care:

• Valoare totală (fără TVA) 131. 980,00 lei

 • ■ Valoare TVA 25.066,70 lei

6       Execuția lucrărilor

 • 6.3     Recepția la terminarea lucrărilor (prin participare)

Valoarea estimată a Activității 6, aflată în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1): 0,00 lei.

8 Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

 • 8.1     Achiziția serviciilor de publicitate și informare aferente proiectului

 • 8.2     Realizarea activităților obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Valoarea estimată o Activității 8, aflată în sarcina Liderului de parteneriat (Partener 1): 21.420,00 lei, din care:___________

- Valoare totală (fără TVA) 18.000,00 lei

■ Valoare TVA 3.d2O,OO lei

Partener 2

Direcția Generală pentru

Administrarea

Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 (D.G.A.P.I.)


ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

1      Elaborare documentație de finanțare, evaluare și

semnare contract de finanțare

 • 1.3     Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și

acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea

VIZAT spre neschiinbare, secretar.

certificatului de urbanism)

 • 1.5 Depunere proiect

Valoarea estimată a Activității 1, aflată în sarcina Partenerului 2: 0,00 lei.

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • 2      Managementul proiectului

  • 2.2    Managementul proiectului (prin asigurarea unui responsabil cu achizițiile publice, a unui responsabil financiar și a responsabilului tehnic ca membrii din partea D.G.A.P.I. în echipa de implementare a proiectului)

  • 2.3     Achiziție experți cooptați pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire derulate in cadrul proiectului

Valoarea estimată a Activității 2, aflată în sarcina Partenerului 2: 0,00 lei.

 • 3      Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

 • 3.1     Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

Valoarea estimată a Activității 3, aflată în sarcina Partenerului 2: 65.450,00 lei, din care:

- Valoare totală (fără I VA) 55.000,00 lei

• Valoare TVA 10.450,00 lei

 • 4      Elaborare documentației tehnice pentru realizarea investiției

 • 4.1    Elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției

 • 4.2     Obținerea autorizației de construire și o avizelor necesare realizării investiției

Valoarea estimata a Activității 4, aflată în sarcina Partenerului 2: 131.780,60 lei, din care:

 • ■ Valoare totală (fără TVA) 110. 740,00 lei

 • ■ Valoare TVA 21.040,60 ler~

 • 5      Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic și verificare proiectului tehnic

 • 5.1     Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic.

 • 5.2     Verificarea proiectului tehnic, prin verificatori atestați

Valoarea estimată a Activității 5, aflată în sarcina Partenerului 2: 5.950,00 lei, din care:

 • ■ Valoare totală (fără IVA) 5.000,00 lei• Valoare TVA 950,00 tei


6       Execuția lucrărilor

6. I     Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale

 • 6.2     Execuție lucrări

 • 6.3     Recepția la terminarea lucrărilor


Valoarea estimată a Activității 6, aflată în sarcina Partenerului 2: 6.623. 119,36 lei, din care:

 • ■ Valoare totală (fără TVA) 5.573.835,0'1 lei

 • ■ Valoare TVA 1.0'19.284,32 lei


7      Supravegherea execuției lucrărilor

 • 7.1     Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier

 • 7.2     Dirigenție de șantier

 • 7.3     Asistență tehnică din partea proiectantului


Valoarea estimată a Activității 7, aflată în sarcina Partenerului 2: 87.506,65 lei, din care:

• Valoare totală (fără TVA) 73.535,00 lei

■ Valoare lVA 13.971,65 lei


(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.


Organizația

Lider de parter iat (Partener 1)

Sectorul 2 al

Municipiului București


Contribuția (unde este cazul)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în (ei și %):

5.919,77 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibite (in lei si %):

92.546,30 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina liderului


Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in

__leLsL%) 98.466,07 lei reprezentând 1,35% din valoarea totală a proiectului


Partener 2

Direcția Generala pentru

Administrarea

Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %):

95.639,06 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina partenerului 2

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (in lei si %):

2.131.853,71 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina


VIZAT —

^P^neschimbareJ

—^ECRETXR,


G)


partenerului 2

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in lei si %) 2.227.^)2.77 lei reprezentând 30,50 % din valoarea totală a proiectului

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a)  pentru decontarea cheltuielilor rambursabile, partenerul 2 va depune la liderul de parteneriat o cerere do rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate do acesta;

 • b)  liderul do parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management5, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat.

 • c)  liderul de parteneriat • Sectorul 2 al Municipiului București va aloca partenerului 2 -Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), printr-o hotărâre a Consiliului Local, imediat după semnarea contractului de finanțare, sumele necesare desfășurării activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare6.

 • d)  liderul de parteneriat și partenerul 2 • instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • 5 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

 • 6 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1)   Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2)    Liderul de parteneriat (Paitenor I) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri ctc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4)   Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres ctc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5)    Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6)   în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată ncîndcplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rczultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultal/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7)    în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8)    în cazul rezilierii/rcvocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9)    Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerului 2

 • (1)    Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate do către liderul de parteneriat corespunzător activi tății/activităților proprii din proiect. Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de către liderul de parteneriat, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate do către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2)    Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fio informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3)    Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri ctc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

B. Obligațiile Partenerului 2

 • (4)    Partenerul 2 are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5)    Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția liderului do parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6)   Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7)   Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

 • (8)    Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la față locului.

 • (9)    în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul 2 are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile undo se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10)  Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11)  în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rozultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2.011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, Partenerul 2 răspunde proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12)  Partenerul 2 are obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13)  Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14)  Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta?

 • (15)  Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16)  în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

PPre neschimbareJ SbCRErAR,

 • (17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de partcncriat/partencrului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19)  în cazul rezilierii contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund proporțional pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20)  Partenerul 2 este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

 • (1)   Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziționatc/modcrnizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

 • (2)   înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii alo titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă do 5 ani de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg sa utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 1 1 Legea aplicabilă

 • (1)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.Art. 1 2 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe calc amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat

(Partener 1)

Sectorul 2 al

Municipiului

București

Partener 2

Direcția Generala pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației /instituției
Data și locul semnării

04.07.2019

București