Hotărârea nr. 203/2019

Hotărârea nr. 203 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a

Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”»

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”»;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate comun nr. 98688/10.07.2019 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina losefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Avânii în vedere reglementările cuprinse în:

^begea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulf^^;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

 • - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

 • - Contractul de finanțare nr. 3561/18.12.2018 și Cererea de finanțare pentru implementarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”».

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 se modifică și completează având următorul conținut:

,, Art. 2 Se aprobă Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017, Actul adițional nr. 1/26.02.2018, Actul adițional nr. 2/31.07.2018 și Actul adițional nr. 3/03.07.2019 între Sectorul 2 al Municipiului București - Lider de parteneriat (Partener 1) și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 -Partener 2, încheiate în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei ce cuprinde 24 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. II Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 se modifică și completează având următorul conținut:

,, Art. 3 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”», în cuantum de 7.232.428,04 lei inclusiv TVA. ”

Art. III Art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 se modifică și completează având următorul conținut:

] „Art. 4 (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al 'Mupilipiului București - Lider de parteneriat (Partener I), în cuantum de 228.949,57 lei (fflșwsiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în dfuantum de 223.029,80 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 5.919,77 lei inclusiv TVA, reprezentând cofînanțarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic,,Ion I. C. Brătianu”».

(2) Se aprobă contribuția în proiect a Direcției Generale pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (Partener 2), în cuantum de 1.775.222,12 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 1.674.442,78 lei inclusiv TVA, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 100.779,34 lei inclusiv TVA. ”

Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”», rămân aplicabile.

Art. V Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 5

PREȘEDIX^^HDlWm X                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU JQMffoA mKiINI'A \                                   ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a"

/ ** XlXRnX CĂ                     DIN O.U.G. NR. 57/20JJUW¥MkUK:ODUL ADMINISTRATIV

Hotărârea nr. 203

Prezenta Hotărâre conține un număr de 27 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2


București, 18.07.2019 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexă la H.C.L.Sector 2 nr. 203/18.07.2019

Acordul departeneriat nr. 87697/26.09.2017

pentru realizarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a

Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”

Actul adițional nr. 1/26.02.2018

Actul adițional nr. 2/31.07.2018
Actul adițional nr. 3/03.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGHIUd^^ft^lAIMINIȚA

VIZAT spre neschitnbare, SECRETAR,

Acord de parteneriat nr.

pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ION I.C. BRATIANU”

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanțare și este parte integrantă din aceasta.

în conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui poiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului șl a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta te consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.

Art. 1. Părțile

1. Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2 , str. Chiristigiilor nr.11-13 , codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)

2. Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20-Colegiul Tehnic „Traian", corp B, et.2, codul fiscal 14783794, având calitatea de Partener 2

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ION I.C. BRATIANU, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Prioritatea de investiție 3.1 Operațiunea B - Clădiri publice , apel de proiecte POR/2016/3/3.1 /B/1 /Bl, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al

Municipiului București

Roluri și responsabilități

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

1      Elaborare documentație de finanțare, evaluare

si semnare contract de finanțare

 • 1.1 Achiziția serviciilor auxiliare în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare faza DAU și elaborarea acestei documentații

 • 1.2 Achiziția serviciilor de elaborare a programului de îmbunătățire a eficienței energetice și elaborarea acestuia

 • 1.3 Achiziția serviciilor de proiectare faza DAU și elaborarea documentației tehnice aferente investiției (faza DAU)

 • 1.4 . Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea avizelor și a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism)

 • 1.5 Achiziția serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și elaborarea cererii de finanțare

 • 1.6 Depunere proiect

 • 1.8 Semnare contract de finanțare

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

2      Managementul proiectului

2.1     Achiziția serviciilor de   consultanță în

managementul proiectului

2.2    Managementul proiectului   (prin asigurarea

managerului de proiect, a asistentului manager, a responsabilului juridic, a unui responsabil cu achizițiile publice și a unui responsabil financiar, ca membrii din partea Sectorului 2 al Municipiului București în echipa de implementare a proiectului)

6      Execuția lucrărilor

6.3     Receptia la terminarea   lucrărilor (prin

-

participare)

8 Activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

8.1 Achiziția serviciilor de publicitate și informare aferente proiectului

8.2 Realizarea activităților obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Partener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREACERERII DE FINANȚARE

1 Elaborare documentație de finanțare, evaluare si semnare contract de finanțare

 • 1.4 Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea certificatului de urbanism)

 • 1.6 Depunere proiect

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

 • 2 Managementul proiectului

  • 2.2 Managementul proiectului (prin asigurarea unui

responsabil cu achizițiile publice, a unui responsabil financiar și a responsabilului tehnic ca membrii din partea D.G.A.P.I. în echipa de implementare a proiectului)

 • 2.3 Achiziție experți cooptați pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire derulate în cadrul proiectului

 • 3 Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

 • 3.1 Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

 • 4 Elaborare   documentației   tehnice   pentru

realizarea investiției

 • 4.1 Elaborarea documentației   tehnice   pentru

realizarea investiției

 • 4.2 Obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare realizării investiției

 • 5 Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic și verificare proiectului tehnic

  • 5.1 Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic

  • 5.2 Verificarea proiectului tehnic, prin verificatori

atestați

 • 6 Execuția lucrărilor

3                                     ...... ..........

6.1

6.2

6.3

Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale

Execuție lucrări

Recepția la terminarea lucrărilor

7

7.1

7.2

7.3

Supravegherea execuției lucrărilor

Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier

Dirigenție de șantier

Asistență tehnică din partea proiectantului

(2) Contribuția ta co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Lider de parteriat (Partener 1)

Sectorul 2 ai

Municipiului București

Contribuția (unde este cazul)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %):

5.919,77 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (in lei si%):

223.029,80 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in lei si %) 228.949,57 lei reprezentând 3,69% din valoarea totală a proiectului

Partener 2

Direcția Generata pentru Administrarea

Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei si %):

100.779,34 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina partenerului 2

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (in lei si %):

648.535,61 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina partenerului 2

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in (ei si %) 749.314,95 lei reprezentând 12,07% din valoarea totală a proiectului

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile, partenerul 2 va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de acesta;

 • b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de managementl, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat.

 • c) liderul de parteneriat ■ Sectorul 2 al Municipiului București va aloca partenerului 2 -Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), printr-o hotărâre a Consiliului Local, imediat după semnarea contractului de finanțare, sumele necesare desfășurării activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare2.

 • d) liderul de parteneriat și partenerul 2 - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

 • A. Drepturile liderului de parteneriat

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • 1 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

 • 2 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). ,_____.                       _

 • (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7) în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

 • A. Drepturile Partenerului 2

 • (1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității /activităților proprii din proiect. Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de către liderul de parteneriat, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Partenerul 2 are dreptul sa fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / Ol POR.

 • B. Obligațiile Partenerului 2

 • (4) Partenerul 2 are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6) Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7) Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

 • (8) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9) în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul 2 are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10) Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, Partenerul 2 răspunde proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12) Partenerul 2 are obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

 • (13) Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15) Sâ păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vorfi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19) în cazul rezilierii contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund proporțional pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20) Partenerul 2 este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 8. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modemizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

(2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului finalPărțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română. ==

(2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra

modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

VIZAT--

spre neschimbate

......secretar,

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului București


Partener 2

Direcția Generala pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

TOADER MUGUR-MIHAI

Primar

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/ instituției

GEANGU MIHAIL

Director Executiv


ACT ADIȚIONAL nr. 1/26.02.2018

pentru modificarea Acordului de parteneriat nr. 87697/26.09.2018 pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ION I.C. BRATIANU"

Art. 1. Părțile

1. Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2 , str. Chiristigiilor nr.11-13 , codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1):

2. Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20-Colegiul Tehnic „Traian”, corp B, et.2, codul fiscal 14783194, având calitatea de Partener 2:

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele:

ART. I

Alineatul (1) al articolului 2 - „Obiectul" se modifică și va avea următorul cuprins:

„Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ION I.C. BRATIANU, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B - Clădiri publice , apel de proiecte P0R/2017/3/3.1/B/2/8I, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare."

ART. II

Alineatul (1) al articolului 3 - „Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al

Municipiului București

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

 • 1      Elaborare documentație de finanțare, evaluare si

semnare contract de finanțare

 • 1.1 Achiziția serviciilor auxiliare în domeniul achizițiilor

publice pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare faza DAU și elaborarea acestei documentații

 • 1.2 Achiziția serviciilor de elaborare a programului de îmbunătățire a eficienței energetice și elaborarea acestuia

1

-

spre neschimbare, SECRETAR,

 • 1.3 Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI și elaborarea documentației tehnice aferente investiției (faza DALI)

 • 1.4 . Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea avizelor și a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism)

 • 1.5 Achiziția serviciilor de consultanța la elaborarea cererii de finanțare și elaborarea cererii de finanțare

 • 1.6 Depunere proiect

 • 1.8 Semnare contract de finanțare

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

2      Managementul proiectului

2.1    Achiziția serviciilor de consultanța în managementul

proiectului

2.2 Managementul proiectului (prin asigurarea managerului de proiect, a asistentului manager, a secretarului, a responsabilului

juridic, a unui responsabil cu achizițiile publice și a unui

responsabil financiar, ca membrii din partea Sectorului 2 al

Municipiului București în echipa de implementare a proiectului)

6      Execuția lucrărilor

6.3     Recepția la terminarea lucrărilor (prin participare)

8       Activitățile obligatorii de publicitate și informare

aferente proiectului

8.1 Achiziția serviciilor de publicitate și informare aferente proiectului

8.2 Realizarea activităților obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Partener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

1      Elaborare documentație de finanțare,  evaluare si

semnare contract de finanțare

1.4 Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea certificatului de urbanism)

1.6 Depunere proiect

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

2      Managementul proiectului

2.2    Managementul proiectului (prin asigurarea unui responsabil

cu achizițiile publice, a unui responsabil financiar și a

responsabilului tehnic ca membrii din partea D.G.A.P.I. în echipa de implementare a proiectului)

2.3 Achiziție experți cooptați pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire derulate în cadrul proiectului

3      Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică

din partea proiectantului) și execuție lucrări

~ “ VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

 • 3.1 Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

 • 4 Elaborare documentației tehnice pentru  realizarea

investiției

 • 4.1 Elaborarea documentației tehnice pentru realizarea

investiției

 • 4.2 Obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare realizării investiției

 • 5 Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic și verificare proiectului tehnic

  • 5.1 Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic

  • 5.2 Verificarea proiectului tehnic, prin verificatori atestați

 • 6 Execuția lucrărilor

  • 6.1 Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale

  • 6.2 Execuție lucrări

  • 6.3 Recepția la terminarea lucrărilor

 • 7 Supravegherea execuției lucrărilor

  • 7.1 Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier

  • 7.2 Dirigenție de șantier

  • 7.3 Asistență tehnică din partea proiectantului

Celelalte clauze ale acordului de parteneriat rămân nemodificate.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat Numele> f,renu!”Si^&ț&.'a (Parteneri)          reprezentantul^) legal al

Sectorul 2 al Municipiului București

Semnătura Data și locul semnării


26.02.2018

București


Partener 2


Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției


Semnătura Data și locul


semnării


GÂRBU BOGDAN-AU Director Executiv^


26.02.2018

BucureștiModel G

ACT ADIȚIONAL nr. 2/31.07.2018

pentru modificarea Acordului de parteneriat nr. 87697/26.09.2017

pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ION I.C. BRATIANU"

în conformitate cu art. 11, alin. (2) din Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017, părțile au convenit următoarele:

Art. I. Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1. Părțile

1. Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1)

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:

RO87TREZ70221400216XXXXX - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

R033TREZ70221A480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

R077TREZ70221A480102XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

2. Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată3: Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare4:

Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul IBAN pentru proiect:

R048TREZ70225006XXX000193

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: EPICI ENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE / MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ION I.C. BRATIANU, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B - Clădiri publice, apel de proiecte POR/2O17/3/3,1/B/2/BI, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art, 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația

Roluri și responsabilități

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al

Municipiului București

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

 • 1      Elaborare documentație de finanțare, evaluare si

semnare contract de finanțare

 • 1.1 Achiziția serviciilor auxiliare în domeniul achizițiilor

publice pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de proiectare faza DALI și elaborarea acestei documentații

 • 1.2 Achiziția serviciilor de elaborare a programului de

îmbunătățire a eficienței energetice și elaborarea acestuia

1.3 Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI și elaborarea documentației tehnice aferente investiției (faza DALI)

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

4 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

L VIZAT---

|spre neschimbar(
—®ecrețar

1.4. Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea avizelor și a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism)

 • 1.5 Achiziția serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și elaborarea cererii de finanțare

 • 1.6 Depunere proiect

 • 1.8 Semnare contract de finanțare

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

2     Managementul proiectului

2.1    Achiziția serviciilor de consultanță în managementul

proiectului

2.2 Managementul proiectului (prin asigurarea managerului de proiect, a asistentului manager, a secretarului, a responsabilului

juridic, a unui responsabil cu achizițiile publice si a unui

responsabil financiar, ca membrii din partea Sectorului 2 al

Municipiului București în echipa de implementare a proiectului)

6      Execuția lucrărilor

6.3    Recepția la terminarea lucrărilor (prin participare)

8      Activitățile obligatorii de publicitate și informare

aferente proiectului

8.1 Achiziția serviciilor de publicitate și informare aferente proiectului

8.2 Realizarea activităților obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Partener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE

1      Elaborare documentație de finanțare, evaluare si

semnare contract de finanțare

1.4 Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism (obținerea certificatului de urbanism)

1.6 Depunere proiect

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

2     Managementul proiectului

2.2 Managementul proiectului (prin asigurarea unui responsabil cu achizițiile publice, a unui responsabil financiar și a

responsabilului tehnic ca membrii din partea D.G.A.P.I, în echipa de implementare a proiectului)

2.3 Achiziție experți cooptați pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire derulate în cadrul proiectului

3      Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică

din partea proiectantului) și execuție lucrări

3.1 Achiziția proiectare (faza PT, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări

4      Elaborare  documentației  tehnice  pentru  realizarea

investiției

4.1    Elaborarea documentației  tehnice  pentru  realizarea

investiției

4.2 Obținerea autorizației de construire și a avizelor necesare realizării investiției

5 Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic și verificare proiectului tehnic

5.1

5.2

Achiziția serviciilor de verificare a proiectului tehnic

Verificarea proiectului tehnic, prin verificatori atestați

6

6.1

6.2

6.3

Execuția lucrărilor

Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale

Execuție lucrări

Recepția (a terminarea lucrărilor

7

7.1

7.2

7.3

Supravegherea execuției lucrărilor

Achiziția serviciilor de dirisenție de șantier

Dirigenție de șantier

Asistența tehnica din partea proiectantului

 • (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului București

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %):

5.919,77 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (in lei

si %):

223.029,80 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in (ei si %) 228.949,57 (ei reprezentând 3,69% din valoarea

totală a proiectului

Partener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)

Valoarea contribuției (a total cheltuieli eligibile (în (ei si %):

100.779,34 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina partenerului 2

Valoarea contribuției (a total cheltuieli neeligibile (in lei si%):

648.535,60 lei reprezentând 100% din valoarea

-i

cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina partenerului 2

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (in (ei si %) 749.314,94 lei reprezentând 12,07% din valoarea totală a proiectului

 • (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile, partenerul 2 va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de acesta;

 • b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către Ol/autoritatea de management5, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat.

 • c) liderul de parteneriat - Sectorul 2 al Municipiului București va aloca partenerului 2 -Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), printr-o hotărâre a Consiliului Local, imediat după semnarea contractului de finanțare, sumele necesare desfășurării activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare6.

 • d) liderul de parteneriat și partenerul 2 - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

 • A. Drepturile liderului de parteneriat

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de

 • 5 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

 • 6 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

VizĂT" spre neschimbat —Secretar,

progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

 • B. Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • (4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • (5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • (6) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (7) în cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (8) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect,

 • (9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art, 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

 • A. Drepturile Partenerului 2

 • (1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de către liderul de parteneriat, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (2) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.)> înaintea solicitării aprobării de către AM / 01 POR.

 • B. Obligațiile Partenerului 2

 • (4) Partenerul 2 are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • (5) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (6) Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (7) Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

 • (8) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția AM/01, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (9) în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin, anterior, Partenerul 2 are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • (10) Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (11) în cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, Partenerul 2 răspunde proporțional pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • (12) Partenerul 2 are obligația de a restitui AM/Ol, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.                    _ _ __        —........

 • (13) Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (14) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • (15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în -----------------------  -

conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (16) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

 • (17) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

 • (18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

 • (19) în cazul rezilierii contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerul 2 răspund proporțional pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • (20) Partenerul 2 este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 8. Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9. Proprietatea

(1) Părțile au obligația să mențină- proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

(2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun etc. ce au făcut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 10. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-șl îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

P tp°acîlimbare,i

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului București

Partener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituțieiData și locul semnării

31.07.2018

București


NR. <)

MODEL G

ACT ADIȚIONAL nr. 3/03.07.2019

pentru modificarea Acordului de parteneriat nr. 87697/26.09.2017

pentru realizarea proiectului

EFICIENTIZAREA ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC

„ION I.C. BRATIANU”

Părțile:

1. Sectorul 2 al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13, codul fiscal 4204038, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1).

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată': R087TREZ70221400216XXXXX - Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 2/ B-dul Ferdînand I, nr. 89 A, Sector 2, București

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare3 4: R033TREZ70221A480101XXXX • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) • Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

R077TREZ70221A480102XXXX • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 21 B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

2. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20 Colegiul Tehnic „Traian", corp B, et.2, codul fiscal 14783794, având calitatea de Partener 2.

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată5: Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare6: Nu este cazul

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Nu este cazul

Contul IBAN pentru proiect: R048TREZ70225006XXX000193

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA STATULUI SECTOR 21 B-dul Ferdinand I, nr. 89 A, Sector 2, București

conform reglementărilor în vigoare și în conformitate cu art. 11, alin. (2) din Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017, au convenit următoarele:

Art. I. Alineatul (2) al articolului 3 - ,,Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului’1 din Acordul de parteneriat nr. 87697/26.09.2017, se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Lider de parteriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului

București


Partener 2

Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


Contribuția (unde este cazul)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %): 5.919,77 (ei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 223.029,80 (el reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina liderului

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 228.949,57 lei reprezentând 3,17% din valoarea totală a proiectului

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %>): 100.779,34 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ce sunt în sarcina partenerului 2 Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %): 1.674.442,78 lei reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ce sunt în sarcina partenerului 2

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %): 1.775.222,12 lei reprezentând 24,55% din valoarea totală a proiectului

Celelalte clauze ale acordului de parteneriat rămân nemodificate.

întocmit în 3 exemplare, în limba româna, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

Sectorul 2 al Municipiului București


Partener 2

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 (D.G.A.P.I.)


GÂRBU BOGDAN-ALEXAND Director ExecutivData și locul semnării


'■V?      07.2019

RăcoreștiROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

Cabinet Secretar Sector 2

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

NOTĂ


INTRARE Nf ..............

?'u?ZȘluna\Z.^..AnJ/J

Ref.: Proiect de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,lon I. C. Brătianu”».

Având în vedere faptul că Raportul de specialitate nr. 98688/10.07.2019 aferent proiectului de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion 1. C. Brătianu ”» este un raport comun prezentat de Direcția Management Proiecte și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, iar în proiectul de hotărâre acest raport a fost menționat eronat „Raportul de specialitate nr. 98688/10.07.2019prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București”, în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 203/2019 acesta va fi inserat astfel „Raportul de specialitate comun nr. 98688/10.07.2019prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București”.

Cu deosebită stimă,

EA/lex


1

(D.G.A.P.I.), cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Str. Luigi Galvani, Nr. 20-Colegiul Tehnic „Traian”, corp B, et.2, codul fiscal 14783794, având calitatea de Partener 2:

’ Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

' Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

4

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

5

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

6

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

__