Hotărârea nr. 202/2019

Hotărârea nr. 202 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <> astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018


ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DAL1 și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”» astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.

264/30.08.2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”» astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 98687/10.07.2019 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind ețercitajrea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de nduc/re de Secretar al Sectorului 2 București;

.^SjyAvând în vedere reglementările cuprinse în:


- Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • -  Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

 • -  Contractul de finanțare nr. 3561/18.12.2018 și Cererea de finanțare pentru implementarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”».

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, respectiv art. I se modifică și completează având următorul conținut:

„Art. 1 Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzută în anexa nr.l fi anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificată fi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, de la suma aprobată inițial de 6.206.520,86 lei inclusiv TVA, la suma actualizată de 7.232.428,04 lei inclusiv TVA. ”

Art. II Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, respectiv art. II se modifică și completează având următorul conținut:

•.        „Art. II Se modifică fi se completează anexele nr. 1 fi nr. 2 la Hotărârea

* 1

Consulului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 astfel cum a fost modificată fi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, conform anexelor nr. 1 fi oJc^^ff/2 ce cuprind 25 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu ”», astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 28 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgenjă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H.C.L.Sector 2 nr. 202 718.07.2019

Devizul general actualizat și Devizele pe obiect actualizate aferente, parte din documentația tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-economici aprobați.

Memoriu tehnic justificativ pentru actualizare a Devizului general pentru obiectivul de investiții «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”»

PFDE ȘEDINȚĂ,

!Î>\luminița


neschimbare,

_ SECRETAR,

ANEXA 7

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC "ION

I.C.BRATIANU"STR.POPA LAZAR NR.8A,SECTOR 2, BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

60823.84

11556.53

72380.37

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

60823.84

11556.53

72380.37

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1500.00

285.00

1785.00

3.1.1. Studii de teren

1500.00

285.00

1785.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

1500.00

285.00

1785.00

3.3

Expertiza tehnica

39163.00

7440.97

46603.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

32970.00

6264.30

39234.30

3.5

Proiectare

139990.00

26598.10

166588.10

3.5.1. Tema de proiectare

1785.00

339.15

2124.15

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

36267.00

6890.73

43157.73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25000.00

4750.00

29750.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5000.00

950.00

5950.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

71938.00

13668.22

85606.22

spre neschimbare, __SECRETAR,

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

50885.00

9668.15

60553.15

3.7

Consultanta

275580.00

52360.20

327940.20

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

165930.00

31526.70

197456.70

3.7.1. Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficienta energetica

109650.00

20833.50

130483.50

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

72523.00

13779.37

86302.37

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4834.00

918.46

5752.46

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2417.00

459.23

2876.23

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2417.00

459.23

2876.23

3.8.2. Dirigentie de șantier

67689.00

12860.91

80549.91

Tota

capitol 3

614111.00

116681.09

730792.09

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3762645.40

714902.62

4477548.02

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

1563882.94

297137.76

1861020.70

4.1.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

487983.84

92716.93

580700.77

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

11683.60

2219.88

13903.48

4.1.4 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

1062800.86

201932.16

1264733.02

4.1.5 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

636294.16

120895.89

757190.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

66838.00

12699.22

79537.22

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

4.3

996664.00

189366.16

1186030.16

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

8794.00

1670.86

10464.86

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

4834941.40

918638.86

5753580.26

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

120523.89

22918.54

143542.43

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

100679.46

19129.10

119808.56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

19944.43

3789.44

23733.87

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

43901.00

0.00

43901.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

19955.00

0.00

19955.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3991.00

0.00

3991.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

19955.00

0.00

19955.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

392278.90

74532.99

466811.89

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

18000.00

3420.00

21420.00

Tota

capitol 5

574803.79

100871.53

675675.32

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

o.oo

0.00

TOTAL GENERAL

6084680.03

1147748.01

7232428.04

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3990986.70

758287.46

4749274.16

Actualizat la aprilie 2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RtO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71

INGB 0000 9999 0332 8867, IMG BANK Tel: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP C3

319091.73

60627.43

379719.16

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP C5

160563.71

30507.10

191070.81

4.1.3

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI-CORP C3

567801.08

107882.21

675683.29

4.1.4

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI-CORP C5

423850.61

80531.62

504382.23

4.1.5

IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL-CORP C3

27083.27

5145.82

32229.09

4.1.6

IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL-CORP C5

65492.54

12443.58

77936.12

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

1563882.94

297137.76

1861020.70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1563882.94

297137.76

1861020.70

Actualizat la aprilie 2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE

FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE CENTRALA TERMICA CORP-C3

274437.04

52143.04

326580.08

INSTALAȚII TERMICE DISTRIBUȚIE CORP C3

90783.23

17248.81

108032.04

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE CORP-C5

122763.57

23325.08

146088.65

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

487983.84

92716.93

580700.77

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

20617.00

3917.23

24534.23

TOTAL II - subcap. 4.1

20617.00

3917.23

24534.23

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

424961.00

80742.59

505703.59

4.3.1.

UTILAJE CENTRALA TERMICA

424961.00

80742.59

505703.59

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.G

424961.00

80742.59

505703.59

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

933561.84

177376.75

1110938.59

Actualizat la aprilie 2019


Beneficiar/lnvestitor


VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR, ’

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului.iNSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE PANOURI SOLARE

11683.60

2219.88

13903.48

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

11683.60

2219.88

13903.48

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29145.00

5537.55

34682.55

TOTAL II - subcap. 4.1

29145.00

5537.55

34682.55

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

162535.00

30881.65

193416.65

4.3.1

KIT PANOURI SOLARE

26280.00

4993.20

31273.20

4.3.2

KIT PANOURI FOTOVOLTAICE

136255.00

25888.45

162143.45

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

162535.00

30881.65

193416.65

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

203363.60

38639.08

242002.68

Actualizat la aprilie 2019


Beneficiar/lnvestitor

VIZAT


spre neschimbare


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@g mail.com


DEVIZUL

obiectului:LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI
nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

DEMONTARE INSTALAȚII ELECTRICE-CORP C3

25497.45

4844.52

30341.97

4.1.2

DEMONTARE INSTALAȚII ELECTRICE-CORP C5

23383.60

4442.88

27826.48

4.1.3

INSTALAȚII DE ILUMINAT SI PRIZE-CORP C3

346735.76

65879.79

412615.55

4.1.4

INSTALAȚII DE ILUMINAT SI PRIZE-CORP C5

350901.62

66671.31

417572.93

4.1.5

INSTALAȚII DE FORTA-TABLOURI ELECTRICE-CORP C3

159733.86

30349.43

190083.29

4.1.6

INSTALAȚII DE FORTA-TABLOURI ELECTRICE-CORP C5

119990.96

22798.28

142789.24

4.1.7

INSTALAȚIE DE PARATRAZNET SI IMPAMANTARE-

CORP C3

8746.92

1661.91

10408.83

4.1.8

INSTALAȚIE DE PARATRAZNET SI IMPAMANTARE-

CORP C5

27810.69

5284.03

33094.72

TOTAL

1 -subcap. 4.1.

1062800.86

201932.15

1264733.01


4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.1

0.00

0.00

0.00
4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care

4.4

nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4,5+4.6

0.00

0.00

0.00


TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1062800.86

201932.15

1264733.01


Actualizat la aprilie 2019


Beneficiar/lnvestitor


S.C.HARD EXPERT CQNS^Ț (fVIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11 mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

409168.00

77741.92

486909.92

4.3.1.

REZERVOR SI STATIE HIDROFOR

171694.00

32621.86

204315.86

4.3.2

INST.DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU CORP C3

74704.00

14193.76

88897.76

4.3.3

INST.DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE

INCENDIU CORP C5

131398.00

24965.62

156363.62

4.3.4

SERVOSCARA PERSOANE CU DIZABILITATI

31372.00

5960.68

_spre neschimbare,

.secretar,


nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP C3

140779.53

26748.11

167527.64

4.1.2

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP C5

194793.91

37010.84

231804.75

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE CORP C3

18738.18

3560.25

22298.43

4.1.5

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE CORP C5

18738.18

3560.25

22298.43

4.1.6

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE CORP C3

914.95

173.84

1088.79

4.1.7

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE CORP C5

1024.74

194.70

1219.44

4.1.8

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

CORP C3

25131.47

4774.98

29906.45

4.1.9

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

CORP C5

17679.36

3359.08

21038.44

4.1.10

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI

121803.19

23142.61

144945.80

4.1.11

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU CORP C3

47162.20

8960.82

56123.02

4.1.12

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

DETECT1E,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

CORP C5

49528.45

9410.41

58938.86

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

636294.16

120895.89

757190.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17076.00

3244.44

20320.44

TOTAL II - subcap. 4.1

17076.00

3244.44

20320.44

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

8794.00

1670.86

10464.86

4,5.1

EXTINCTOR TIP P6-CORP C3

1552.00

294.88

1846.88

4.5.2

EXTINCTOR TIP P6-CORP C5

1358.00

258.02

1616.02

4.5.2

PICHET PSI,COMPLET ECHIPAT

5884.00

1117.96

7001.96

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

417962.00

79412.78

497374.78

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1071332.16

203553.11

1274885.27

Actualizat la aprilie 2019


Beneficiar/lnvestitor

VIZAT spre neachimbare, SECRETAR,

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc, 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mall:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALA

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1.3.1

REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN URMA

EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

60823.84

11556.53

72380.37

TOTAL 1 - subcap. 1.3

60823.84

11556.53

72380.37

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II-subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

0.00

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III-subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL Iii)

60823.84

11556.53

72380.37

Actualizat la aprilie 2019


Beneficiar/lnvestitor

VIZAT---

[spre neschimbate I

.......secretar, ’l


Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RlO, se. 2, et. 4, ap. 53

Sector 6, București, Romania

CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012

Cont: RO71 1NGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@ginail.coni

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

PENTRU ACTUALIZARE A DEVIZULUI GENERAL

Denumirea lucrării: "EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/

MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC "ION I.C.BRATIANU" STR. POPA LAZAR NR. 8A, SECTOR 2, BUCUREȘTI"

Actualizarea devizului general a avut ca punct de pornire următoarele documente:

 • - Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice prin care a fost abrogata Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgenta nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • - H.G. nr. 1/2017 (1450 lei lunar de la 01 februarie 2017);

 • - H.G. nr. 846/2017 (1900 lei lunar de la 01 ianuarie 2018);

 • - OUG nr. 114/2018 (3000 lei lunar de la 01 ianuarie 2019 în sectorul construcțiilor)

Astfel, coeficientul de actualizare a manoperei ca urmare a creșterii salariului mediu brut în construcții față de referința - trimestrul III al anului 2018 - este C(a)=1.617 14.1 lei/ora (august 2017) respectiv 22,8 lei/ora(februarie 2019)

Prețul materialelor s-a determinat prin actualizare cu indicele prețurilor de consum - IPC, respectiv k= 1,0922 comunicat de Institutul Național de Statistică, pentru perioada august 2017 - martie 2019. Coeficientul de creștere a valorii C+M fiind de 1.30 calculat astfel:

 • -   Ponderea cheltuielilor cu materialele in cazul categoriilor de lucrări pe baza carora a fost evaluata investiția este de 60%

 • -   Ponderea cheltuielilor cu manopera in cazul categoriilor de lucrări pe baza carora a fost evaluata investiți este de 40%

Coeficient actualizare = (0.60x 1,0922)+(0.40x 1.617)= 1.30


VIZAT---

|sPre nsschimbare

_____secretar,

Indicele prețurilor

Indicele

de consum

câștigurilor

01

99,81

97,7

02

99,91

97,2

03

100,08

104,7

04

100,28

101,0

05

100,28

99,9

06

100,04

100,7

07

100,32

100,5

08

99,80

98,9

09

100,5

100,5

10

101,28

100,7

11

100,66

103,0

2017 12

100,32

106,7

01

100,78

94,5

02

100,30

100,1

03

100,29

108,7

04

100,54

100,3

05

100,47

99,7

06

100,02

100,6

07

99,52

99,5

08

100,28

98,6

09

100,47

100,7

10

100,52

101,2

11

99,87

102,6

2018 12

100,16

105,9

01

100,83

99,3

2019 02

100,79

99,9
DIVIZIUNE

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA FEBRUARIE 2019

CAEN

Rev.2

BRUT

I         NET

LEI

% față de ianuarie

2019

LEI

% față de ianuarie 2019

TOTAL ECONOMIE

4819

99,6

2933

99,9

Agricultură, silvicultură și pescuit

01-03

3746

101,4

2247

101,4

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

01

3545

101,6

2127

101,5

Silvicultură și exploatare forestieră; pescuit și acvacultură

02-03

4334

101,0

2596

101,2

Industrie total

05-39

4219

98,6

2572

98,9

Industria extractivă

05-09

6132

88,9

3715

89,3

Extracția cărbunelui superior și inferior

05

5006

93,9

3019

93,3

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

06

8144

85,0

4798

85,1

Extracția minereurilor metalifere

07

5714

80,5

3378

79,4

Alte activități extractive

08

3700

100,1'

2532

100,9

Activități de servicii anexe extracției

09

7689

93,3

4546

93,5

Industria prelucrătoare

10-33

4070

99,3

2488

99,6

Industria alimentară

10

3290

99,6

1985

99,6

Fabricarea băuturilor

11

4738

98,7

2836

98,9

Fabricarea produselor din tutun

12

7328

100,8

4371

101,0

Fabricarea produselor textile

13

3495

100,2

2123

100,4

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

14

2812

100,4

1728

100,6

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

15

3159

100,2

1930

100,5

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobileiifabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

16

3188

99,9

1974

100,4

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

17

4185

98,9

2524

98,9

Tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

18

4044

100,9

2431

101,1

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

19

9208

100,2

5443

100,2

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

20

4668

97,3

2800

97,4

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

21

5927

108,9

3533

108,6

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

22

4477

98,7

2768

99,1

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

23

4367

98,8

2985

100,6

Industria metalurgică

24

5142

99,6

3088

99,6

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

25

4192

99,7

2653

100,6

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

26

5068

100,4

3054

100,5

Fabricarea echipamentelor electrice

27

4257

100,6

2568

100,7

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a

28

5080

97,3

3043

97,5

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

29

4697

98,9

2862

99,2

Fabricarea altor mijloace de transport

30

5320

95,6

3188

95,9

Fabricarea de mobilă

31

3101

98,9

1881

98,9

Alte activități industriale n.c.a.

32

3214

98,5

1963

98,5

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

33

4322

100,1

2590

100,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

6421

98,1

3839

98,4

Distribuția apei; salubritate gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36-39

3828

98,8

2304

98,8

Captarea, tratarea și distribuția apei

36

4252

98,9

2555

98,8

Colectarea și epurarea apelor uzate

37

4090

99,0

2467

98,9

Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare

38-39

3432

98,6

2067

98,6

Construcții

41-43

3810

101,0

2763

102,8

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

45-47

4092

100,5

2460

100,5

Transport și depozitare

49-53

4423

96,8

2652

96,7

Transporturi terestre și transporturi prin conducte

49

3976

97,7

2385

97,7

Transporturi pe apă

50

4733

100,4

2865

100,2

Transporturi aeriene

51

8747

96,3

5137

96,2

Depozitare și activități auxiliare pentru transport

52

5929

94,3

3535

93,9

Activități de poștă și de curier

53

3393

99,6

2075

99,8

Hoteluri și restaurante

55-56 ~

7AT ^8,3

1744

98,4

spre neschimbare, SECRETAR.

DIVIZIUNE

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA

FEBRUARIE 2019

CAEN

Rev.2

BRUT

NET

LEI

% față de ianuarie 2019

LEI

% față de ianuarie 2019

Informații și comunicații

58-63

8838

99,8

5485

99,8

Activități de editare

58

7844

102,4

4906

102,1

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe

59-60

6605

107,8

3884

107,7

Telecomunicații

61

6900

98,4

4128

98,8

Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice

62-63

10600

98,8

6683

98,7

Intermedieri financiare șl asigurări

64-66

8151

100,9

4848

100,9

Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii

64

8194

101,4

4875

101,5

Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

65

8898

94,3

5281

94,0

Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

66

6791

108,2

4046

108,1

Tranzacții imobiliare

68

4044

95,0

2413

95,0

Activități profesionale, științifice și tehnice

69-75

6624

101,3

4041

101,9

din care: Cercetare-dezvoltare

72

6964

103,1

4222

103,7

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

77-82

3680

99,1

2226

99,6

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public *

84

7924

101,5

4672

101,6

învățământ

85

5569

101,1

3281

101,3

Sănătate și asistență socială

86-88

6223

98,7

3665

98,7

Activități de spectacole, culturale și recreative

90-93

4363

100,2

2596

100,3

Alte activități de servicii

94-96

3278

100,2

1968

100,3

^ exclusiv forțele armate și asimilați

Conform prevederilor legale în vigoare, salariații din domeniul cercetare-dezvoltare și inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.

Pentru perioada I ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislației naționale în vigoare (OlTG nr, 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), salariații din domeniul construcțiilor beneficiază de uncie prevederi speciale în ceea ce privește impozitul, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

VIZAT spre neschlmbare, __ secretar,

Cod

Febr.

■ Mart

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept-

i......Ppt-

Nov.

Dec.

Ian.

I Febr.

CAEN

2018

2019

TOTAL ECONOMIE

4128

4488

4512

4494

4527

4510

4449

4482

4532

4658

4938

4837

4819

Agricultură, silvicultură și pescuit

01-03

3394

3345

3528

3584

3517

3538

3519

3542

3537

4236

4206

3693

3746

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

01

3219

3107

3256

3216

3222

3304

3288

3368

3334

3499

3499

3489

3545

Silvicultură și exploatare forestieră; pescuit și acvacultură

02-03

3892

4020

4296

4638

4376

4221

4187

4041

4120

6344

6178

4289

4334

Industrie total

05-39

3780

4074

4094

4071

4126

4155

4043

4080

4109

4276

4561

4279

4219

Industria extractivă

05-09

5465

6020

7040

6231

6121

6368

6194

6909

6235

6408

7287

6895

6132

Extracția cărbunelui superior și inferior

05

4744

4788

5685

5175

4844

5591

4877

4893

4881

4951

7049

5331

5006

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

06

7230

8618

10633

8974

8951

8977

9079

10985

9090

9219

9778

9584

8144

Extracția minereurilor metalifere

07

4975

5499

4776

5084

5205

5800

5399

5347

5282

6663

5612

7100

5714

Alte activități extractive

08

2871

3034

2898

2933

2997

3014

3063

3312

3115

3177

3771

3695

3700

Activități de servicii anexe extracției

09

6815

7123

8476

7555

7432

7518

7567

7684

7695

7912

8057

8237

7689

Industria prelucrătoare

10-33

3653

3933

3881

3913

3974

3982

3877

3892

3957

4122

4331

4099

4070

Industria alimentară

10

2895

3005

3024

3037

3062

3049

3093

3090

3097

3150

3360

3302

3290

Fabricarea băuturilor

11

4618

5352

4872

4915

4869

4882

5044

5054

5035

5149

5423

4799

4738

Fabricarea produselor din tutun

12

7968

10589

7022

6916

7095

7449

7188

7226

7513

7883

8138

7267

7328

Fabricarea produselor textile

13

3227

3406

3350

3291

3450

3372

3280

3421

3436

3582

3770

3487

3495

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

14

2541

2648

2553

2625

2642

2705

2663

2631

2709

2705

2765

2801

2812

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie. harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

15

2874

2986

2880

2933

3050

3020

2905

2991

3042

3115

3112

3153

3159

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei;fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

16

2765

2881

2874

2972

2942

2947

2901

2941

2971

3028

3139

3192

3188

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

17

3659

3834

3994

3791

3866

3829

3785

3793

3845

4142

4553

4233

4185

Tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

18

3458

3590

3806

3660

4137

3710

3727

3770

3828

4280

4383

4009

4044

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

19

8512

9082

9890

9392

11182

9037

9321

10232

8565

9188

11173

9187

9208

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

20

4237

4489

4901

4596

4911

4710

4852

4724

4643

4821

5810

4800

4668

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

21

5512

5515

5210

5368

5454

5278

5473

5548

5421

5579

6069

5442

5927

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

22

3927

4494

4128

4357

4477

4391

4170

4326

4395

4500

4637

4537

4477

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

23

3846

4556

4147

4010

4112

4088

4035

4045

4130

4109

4662

4420

4367

industria metalurgică

24

4500

5096

5014

5105

4740

5009

4958

4793

5229

4769

5807

5164

5142

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

25

3681

3859

3824

3897

3914

3945

3900

3906

4019

4168

4361

4204

4192

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

26

4411

4807

4568

4658

5119

4872

4811

5106

5306

5175

5563

5050

5068

Fabricarea echipamentelor electrice

27

4000

4002

4053

4145

4042

4083

3977

4024

4111

4395

4482

4231

4257

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a

28

4470

4823

4827

4792

4992

4898

4783

4854

4895

5209

5292

5222

5080

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

29

4368

4796

4870

4891

4870

4993

4597

4541

4590

5131

5152

4751

4697

Fabricarea altor mijloace de transport

30

4524

5026

5135

5150

5357

5395

5259

4988

5267

5431

6149

5564

5320

Fabricarea de mobilă

31

2832

2927

2818

2926

2977

3020

2994

3034

3082

3146

3122

3136

3101

Alte activități industriale n.c.a.

32

2923

3112

3027

3064

3211

3207

3016

3168

3194

3365

3399

3264

3214

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

33

3958

4099

4162

4130

4151

4292

4286

4223

4313

4445

4813

4319

4322

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

5745

6056

6807

6171

6399

6567

6218

6186

6076

6511

7736

6547

6421

Distribuția apei; salubritate gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36-39

3363

3672

3627

3679

3656

3752

3701

3690

3737

3791

4132

3874

3828

Captarea, tratarea și distribuția apei

36

3630

4129

3969

4015

4016

4212

4045

4042

4074

4120

4616

4298

4252

Colectarea și epurarea apelor uzate

37

3656

4100

3955

4102

3915

4054

3976

3990

4018

4096

4666

4130

4090

Cod

Febr.

Mart

APr-

Mai

Iun.

Iul.

Sept

Oct

Nov.

Dec.

lan.

Febr.

CAEN

2018

2019

Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare

38-39

3097

3232

3295

3339

3328

3336

3377

3359

3422

3480

3662

3481

3432

Construcții

41-43

3217

3365

3400

3298

3316

3344

3335

3341

3401

3450

3586

3771

3810

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

45-47

3636

3924

3889

3784

3939

3844

3816

3788

3843

3966

4282

4071

4092

Transport și depozitare

49-53

3958

4069

4198

4107

4231

4307

4221

4200

4347

4342

5096

4569

4423

Transporturi terestre și transporturi prin conducte

49

3567

3644

3745

3711

3809

3791

3797

3809

3838

3834

4222

4071

3976

Transporturi pe apă

50

4294

4501

4701

4591

4474

4647

4766

4603

4639

4790

4951

4713

4733

Transporturi aeriene

51

8616

8667

8805

8862

8895

9045

9236

9164

9186

9051

8951

9079

8747

Depozitare și activități auxiliare pentru transport

52

5241

5484

5740

5418

5722

6067

5632

5527

6052

5926

8219

6285

5929

Activități de poștă și de curier

53

3058

3120

3146

3148

3143

3170

3163

3153

3224

3406

3447

3406

3393

Hoteluri și restaurante

55-56

2477

2534

2584

2563

2567

2598

2573

2589

2607

2629

2744

2934

2884

Informații și comunicații

58-63

8054

8563

8485

8420

8760

8525

8486

8614

8519

8915

9271

8854

8838

Activități de editare

58

7275

8126

7987

7963

9532

8060

8467

8906

8490

8578

9221

7661

7844

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe

59-60

5934

5758

5471

5495

5714

5589

5499

5642

5695

6183

6168

6127

6605

Telecomunicații

61

6343

6204

6691

6454

6548

6334

6674

6373

6479

6398

7260

7014

6900

Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice

62-63

9756

10627

10197

10197

10246

10425

10021

10240

10118

10870

10929

10731

10600

Intermedieri financiare șî asigurări

64-66

7247

8150

8794

9128

8011

8036

7648

7679

7812

7984

9675

8078

8151

Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și fondurilor de pensii

ale

64

7313

8131

8891

9619

8136

8220

7830

7827

7981

8176

10090

8082

8194

Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

65

8117

10239

10152

8460

9008

8557

8090

8141

8376

8243

9161

9436

8898

Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

66

5529

5618

6182

5562

5550

5698

5483

5774

5563

5919

6579

6274

6791

Tranzacții imobiliare

68

3680

4572

4434

3904

4023

3870

3967

4013

3988

4012

4638

4257

4044

Activități profesionale, științifice și tehnice

69-75

5835

6408

5928

6065

6015

6010

5965

6032

6091

6179

6715

6536

6624

din care: Cercetare-dezvoltare

72

6167

6433

6754

6802

6693

6953

6783

6992

6994

7369

•7406

6755

6964

Activități de servicii administrative și activități de servicii

suport

77-82

3150

3323

3389

3378

3382

3400

3380

3428

3432

3520

3628

3715

3680

Administrație publică $i aparare; asigurări sociale din sistemul public*)

84

6969

7059

7052

7119

7110

7161

7164

7176

7206

7318

7343

7805

7924

învățământ

85

4056

4810

4721

4825

4752

4568

4475

4622

4825

4879

5003

5506

5569

Sănătate și asistență socială

86-88

4643

5699

5837

5904

5915

5932

5911

5928

5950

5985

6102

6302

6223

Activități de spectacole, culturale și recreative

90-93

3641

3700

3868

3806

3853

3851

3800

3895

3869

3990

4265

4354

4363

Alte activități de servicii

94-96

2839

3007

3015

3044

3094

3121

3076

3068

3076

3091

3247

3271

3278

' exclusiv forțele armate șî asimilați; începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalității salariaților încadrați la birourile parlamentare din circumscripțiile electorale și plătiți din sume forfetare. Conform prevederilor legislației naționale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare), contribuțiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018. sunt suportate în totalitate de salariat fiind reflectate în cuantumul brut al câștigului salarial nominal. în consecință, indicatorul „câștig salarial mediu brut lunari^


us și diseminat începând cu luna de referință ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.


Cod

Febr.

Mart

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept | Oct

Nov.

Dec.

lan.

Febr.

CAEN

2018

2019

TOTAL ECONOMIE

2487

2704

2713

2704

2721

2708

2669

2688

2720

2792

2957

2936

2933

Agricultura, silvicultură și pescuit

01-03

2046

2018

2123

2155

2115

2126

2113

2124

2126

2536

2516

2215

2247

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

01

1940

1876

1957

1934

1937

1986

1974

2019

2004

2100

2098

2095

2127

Silvicultură și exploatare forestieră; pescuit și acvacultura

02-03

2348

2423

2592

2786

2635

2536

2517

2425

2479

3784

3682

2566

2596

Industrie total

05-39

2292

2470

2476

2466

2495

2510

2437

2459

2482

2578

2748

2600

2572

Industria extractivă

05-09

3249

3586

4193

3740

3642

3837

3683

4104

3700

3809

4397

4162

3715

Extracția cărbunelui superior și inferior

05

2857

2896

3476

3230

2947

3575

2964

2974

2935

2975

4504

3235

3019

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale

06

4256

5083

6262

5301

5269

5286

5340

6465

5353

5443

5752

5637

4798

Extracția minereurilor metalifere

07

2964

3329

2842

3067

3094

3434

3250

3165

3123

3990

3395

4257

3378

Alte activități extractive

08

1740

1839

1753

1772

1812

1816

. 1847

1995

1877

1913

2272

2510

2532

Activități de servicii anexe extracției

09

4025

4209

5001

4470

4385

4440

4462

4531

4542

4672

4737

4860

4546

Industria prelucrătoare

10-33

2219

2388

2351

2373

2407

2406

2341

2351

2395

2489

2610

2497

2488

Industria alimentară

10

1759

1823

1832

1840

1854

1844

1872

1867

1873

1904

2027

1992

1985

Fabricarea băuturilor

11

2768

3213

2924

2947

2925

2930

3024

3022

3025

3087

3234

2869

2836

Fabricarea produselor din tutun

12

4779

6312

4209

4141

4248

4457

4276

4300

4476

4696

4849

4328

4371

Fabricarea produselor textile

13

1963

2067

2032

2008

2104

2052

1988

2078

2090

2178

2280

2114

2123

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

14

1571

1637

1577

1619

1629

1662

1631

1619

1667

1664

1698

1718

1728

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie. hamașamentelor și încălțămintei; prepararea ș blănurilor

vopsirea

15

1764

1840

1765

1800

1870

1844

1766

1825

1860

1896

1894

1920

1930

Prelucrarea lemnului, tabncarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei;fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale

16

1682

1754

1748

1808

1793

1792

1763

1787

1811

1840

1903

1967

1974

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

17

2211

2326

2416

2301

2344

2321

2288

2287

2328

2495

2738

2552

2524

Tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor

18

2091

2175

2297

2219

2504

2242

2243

2267

2307

2565

2621

2404

2431

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului

19

5028

5369

5838

5551

6591

5344

5509

6040

5060

5427

6584

5433

5443

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

20

2545

2700

2929

2757

2938

2821

2904

2824

2784

2896

3454

2874

2800

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

21

3311

3329

3121

3233

3272

3163

3268

3322

3256

3337

3607

3254

3533

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

22

2371

2717

2489

2629

2698

2643

2508

2601

2648

2707

2785

2794

2768

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

23

2318

2740

2498

2417

2475

2457

2422

2428

2487

2465

2785

2966

2985

Industria metalurgică

24

2717

3080

3021

3070

2864

3012

2975

2875

3138

2879

3480

3100

3088

Industria construcțiilor metalice șî a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

25

2227

2338

2311

2358

2365

2377

2346

2351

2423

2511

2622

2636

2653

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și opta

26

2658

2900

2752

2816

3077

2933

2892

3062

3201

3106

3324

3040

3054

Fabricarea echipamentelor electrice

27

2422

2431

2453

2514

2446

2463

2400

2428

2485

2648

2686

2550

2568

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a

28

2681

2892

2901

2876

2984

2929

2853

2901

2930

3118

3168

3121

3043

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

29

2678

2933

2965

2979

2964

3024

2794

2761

2804

3113

3128

2885

2862

Fabricarea altor mijloace de transport

30

2717

3016

3090

3099

3216

3232

3142

2985

3146

3239

3665

3325

3188

Fabricarea de mobilă

31

1732

1788

1723

1787

1815

1832

1817

1844

1871

1906

1894

1901

1881

Alte activități industriale n.c.a.

32

1789

1901

1850

1874

1964

1950

1824

1927

1942

2053

2059

1993

1963

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

33

2377

2463

2491

2478

2488

2573

2562

2515

2581

2656

2882

2587

2590

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

3458

3654

4083

3724

3842

3978

3720

3681

3627

3887

4662

3901

3839

Distribuția apei; salubritate gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36-39

2040

2229

2192

2226

2211

2261

2231

2223

2256

2281

2479

2333

2304

Captarea, tratarea și distribuția apei

36

2204

2508

2393

2422

2423

2530

2433

2431

2452

2474

2768

2586

2555

Colectarea și epurarea apelor uzate

37

2218

2497

2388

2479

2371

2448

2393

2406

2427

2469

2795

2495

2467Cod

Febr.

Mart

Apr.

Mai

!un.

Iul.

Aug.

Sept

Oct.

Nov.

Dec.

lan.

Febr.

CAEN

2018

2019

Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare

38-39

1876

1959

1995

2027

2016

2016

2041

2027

2071

2095

2199

2097

2067

Construcții

41-43

1932

2020

2039

1977

1986

2002

1995

1999

2033

2061

2144

2687

2763

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

45-47

2191

2372

2338

2280

2369

2311

2294

2277

2314

2384

2568

2447

2460

Transport și depozitare

49-53

2382

2451

2523

2469

2543

2585

2533

2517

2606

2598

3048

2743

2652

Transporturi terestre și transporturi prin conducte

49

2149

2198

2252

2233

2292

2276

2277

2282

2304

2298

2531

2442

2385

Transporturi pe apă

50

2638

2771

2861

2832

2751

2844

2909

2818

2847

2930

3013

2860

2865

Transporturi aeriene

51

5079

5107

5180

5233

5235

5317

5430

5381

5390

5299

5259

5341

5137

Depozitare și activități auxiliare pentru transport

52

3126

3275

3425

3229

3410

3619

3365

3294

3597

3518

4881

3763

3535

Activități de postă și de curier

53

1884

1920

1934

1931

1931

1947

1943

1932

1980

2079

2104

2080

2075

Hoteluri și restaurante

55-56

1499

1541

1563

1554

1557

1575

1556

1567

1580

1589

1657

1773

1744

Informații și comunicații

58-63

4991

5324

5287

5244

5458

5300

5272

5356

5304

5532

5754

5496

5485

Activități de editare

58

4587

5136

5043

5029

6031

5086

5334

5622

5356

5402

5795

4807

4906

Activități de producție cinematografică, video și de programe televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală; difuzare și transmitere de programe

de

activități de

59-60

3491

3393

3232

3243

3374

3293

3235

3328

3352

3636

3630

3605

3884

Telecomunicații

61

3786

3717

4025

3873

3918

3787

3984

3815

3902

3813

4324

4180

4128

Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice

62-63

6134

6689

6437

6437

6473

6566

6319

6446

6380

6835

6888

6768

6683

Intermedieri financiare și asigurări

64-66

4321

4869

5243

5437

4782

4783

4551

4564

4654

4745

5747

4805

4848

intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări ș de pensii

ale fondurilor

64

4363

4863

5301

5729

4860

4893

4661

4652

4758

4860

5990

4805

4875

Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

65

4814

6070

6032

5027

5345

5085

4788

4829

4967

4900

5460

5621

5281

Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii

66

3307

3370

3704

3328

3326

3405

3274

3443

3322

3516

3916

3744

4046

Tranzacții imobiliare

68

2207

2728

2651

2340

2408

2314

2374

2400

2389

2399

2763

2541

2413

Activități profesionale, științifice și tehnice

69-75

3489

3832

3548

3634

3601

3595

3564

3606

3648

3697

4003

3964

4041

din care: Cercetare-dezvoltare

72

3713

3897

4111

4141

4069

4199

4107

4249

4257

4481

4468

4071

4222

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

77-82

1900

2006

2039

2034

2037

2044

2031

2059

2065

2111

2173

2234

2226

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public")

84

4125

4179

4171

4213

4207

4228

4229

4235

4254

4317

4330

4600

4672

învățământ

85

2402

2843

2793

2851

2803

2699

2644

2731

2845

2877

2947

3239

3281

Sănătate și asistență socială

86-88

2787

3408

3486

3523

3519

3515

3498

3505

3516

3536

3599

3715

3665

Activități de spectacole, culturale și recreative

90-93

2171

2208

2304

2269

2295

2291

2262

2318

2300

2375

2531

2589

2596

Alte activități de servicii

94-96

TTUS"

1606

1816

T52S

1855

1876

1841

1836

1843

"W

1968


exclusiv forțele armate și asimilați: începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalității salariaților încadrați Ia birourile parlamentare din circumscripțiile electorale și plătiți din sume forfetare.

Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare) referitoare la contribuțiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influențează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câștig salariai mediu net lunar."

Conform prevederilor legale în vigoare, salariații din domeniu! cercetare-dezvoltare și inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit.

Pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislației naționale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiții lor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), salariații din domeniul construcțiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce privește impozitul, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele căutării

Perioada curenta                           Perioada de referința IPC Mărfuri nealimentare (%)

2019 - Martie                             2017 - August                                  109,22

© 1999 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE

STATISTICA


---

sPre neschimbate I


Anexa nr. 2 la H.C.L.Sector 2 nr. 202/18.07.2019

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai investiției «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”»

ANEXĂ

La H.C.L. Sector 2 nr

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHN1C0-EC0N0MICI

AI INVESTIȚIEI:

EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC “ION I. C. BRĂTIANU”

 • a) Valoarea totala a investiției (INV):

 • - 7.232.428,04 lei inclusiv TVA din care constructii-inontaj (C+M) - 4.749.274,16 lei

 • - 6.084.680,03 lei fara TVA din care constructii-montaj (C+M) - 3.990.986,70 Iei

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente flzice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Construcția - Corp C3

 • •  Măsură C]

 • - Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 1506,79 mp ;

 • •  Măsură C2

 • - termoizolarea suprafeței orizontale a terasei cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime - S = 877,56 mp;

 • •  Măsură C3

 • - izolarea termica a planseului peste subsol, la intradosul acestuia, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 214,14 mp ;

 • •  Măsură Ff

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente , cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral - S = 507,60 mp;

 • - ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu - S = 17,41 mp;

Construcția - Corp C5

 • •  Măsură C|

Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 1359,44 mp;

 • •  Măsură C2

 • -   termoizolarea suprafeței orizontale a terasei cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime - S - 527,83 mp

 • •  Măsură C3

 • -   izolarea termica a planseului peste subsol, la intradosul acestuia, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 450,23 mp

 • •  Măsură F|!

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente , cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral - S = 254,08 mp ;

 • - ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu - S = 3,15 mp ;

• Sistem de încălzire si furnizare apa calda de consum pentru C3+C5

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de încălzire se propun a fi înlocuite:

 • -   Instalațiile de distribuție;

 • -   Conductele de legătură dintre distribuție si coloane;

 • -   Armaturile de izolare a tronsoanelor principale si a coloanelor;

 • -   Armaturile de izolare a conductelor de legătură distribuție - coloane; Armaturile de golire a coloanelor;

 • -   Armaturile de reglaj (vor înlocui diafragmele);

Corpurile de incalzire existente, vor fi înlocuite cu radiatoare din otel. Acestea vor fi dimensionate corespunzător necesarului termic aferent fiecărei incaperi in parte, in conformitate cu SR 1907 - 1 si SR 1907-2.

Noile radiatoare din otel, vor fi montate pe aceleași poziții si vorfi echipate cu:

 • -   robinet regalaj tur, cu cap termostatat;

 • -   robinet retur;

aerisitor manual;

Centrala termica existenta ( comuna pentru toate corpurile din incinta ) , se propune a fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente:

 • -  Cazan cu focar presurizat si arzator cu aer insuflat, cu funcționare pe gaze naturale, avand puterea termica nominala minima de 800 [kW] x 2 [buc];

 • -   Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe circuitul cazan - bep - cazan x 2 [buc];

 • -   Vana de derivație, cu trei cai, montata in pe turul cazanului, pentru intrare in regimul de funcționare a cazaului x 2 [buc];

 • -   Vane de amestec cu 3 cai si servomotor, montate pe circuitele de incalzire, ce vor fi comandate in funcție de temperatura exterioara;

 • -   Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe tuiul fiecărui circuit distribuitor -radiatoare - colector;

Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe circuitul bep - boiler - bep x 2 [buc];

 • -   Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 8 [buc]; Vase de expansiune închise, cu membrana;

Boiler pentru producerea apei calde menajere, cu doua serpentine, cu volumul util Vy = 1000 [litri] x 2 [buc];

 • -   Butelie de egalizare a presiunii si separare a circuitelor principale, de cele secundare x 1 [buc]:

 • -   Modul de automatizare, măsură si control - tip “mașter” x 1 [buc];

 • -  Modul de automatizare - tip “slave” x 1 [buc];

Sonda termica, montata la exteriorul clădirii;

Pompa submesibila x 1 [buc]

 • -   Cos si colector gaze rezultate de procesul de ardere etc<;

Se propune montarea a 8 panouri solare, cu tuburi vidate, pe acoperișul clădirii in care este montata centrala termica.

Pentru prepararea apei calde menajere vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice:

 • -  o sursa permanenta - centrala termica cu funcționare pe gaze naturale;

o sursa alternativa de producere a energiei termice - panouri solare.

spre neschimbare,

__SECRETAR,

Sistemul solar va fi format din:

8 [buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul pensiunii, cu orientarea “sud”;

 • -   6 [buc] x racord flexibil intre panouri 22 - 3/4”;

 • -  4 [buc] x racord rapid din alama 22 x 1 ”;

 • -  2 [buc] x modul automatizare;

2 [buc] x echipament pompare in sistem inchis;

 • -  2 [buc] x vas expansiune inchis 50 litri;

 • -  2 [set] x i-acord echipament de pompare - vas expansiune;

 • -   2 [set] x aerisitor automat;

120 [litri] x antigel;

 • -   48 [buc] x suporți fixare si susținere panouri solare pe acoperiș.

• Instalații electrice

Se propune reabilitarea următoarelor tipuri de instalații electrice:

Instalații eletrice de distribuție a energiei electrice

- Instalații electrice de iluminat si prize;

Instalații electrice de iluminat de siguranța

Instalații electrice de forța ;

Instalații de protecție, paratrăsnet si impamantare.

Instalații de detecție, semnalizare si avertizare incendiu

De asemenea, pentru reducerea consumului de energie pentru iluminat se propune eficientizarea instalației de iluminat astfel:

Modernizarea si eficientizarea instalațiilor de iluminat artificial prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu iluminat pe tuburi LED cu senzori de prezenta, in spatiile comune;

Montare de panouri fotovoltaice pentru furnizare energie pentru iluminat.

Se propun doua sisteme fotovoltaice off-grid a 5kW putere instalata fiecare, ce poate furniza circa 34 de kWh, medie zilnica anuala pentru cele 2 corpuri C3 respectiv C5.

Montarea celor doua sisteme fotovoltaice se va face pe terasa corpului de clădire C3, respectiv pe terasa corpului C5, cate unul pentru fiecare corp.

Se propune ca un sistem fotovoltaic off-grid de 5kW sa fie compus din minim următoarele:

 • □  20 de panouri fotovoltaice policristaline ;

 • □ 4 baterii de 12 volti, 205 amperi care pot stoca pana la lOkWh pentru autonomia sistemului fotovoltaic in caz de ploaie sau ninsoare sau alte cazuri majore;

 • □  1 invertore de 5kW care permite alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice sau/si cu un generator in paralel in cazul in care panourile nu produc suficient cat sa acopere necesarul de energie sau din sistemul energetic naționala;

 • □  Regulatoarele de incarnare ultra rapide ;

 • □ cablu solar 1 x 6mm2 cu protecție UV

 • □ Sistem de montaj pentru acoperiș înclinat

 • □ Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm2

 • □ Doza etanșa de conexie pentru cabluri

 • □ Tablou electric cu siguranțe si sistem de protecție

VIZAT spre neschimbare, __SECRETAR.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp C3

Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 237,13 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT = 104,63 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 55,90 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp C5

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 227,81 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT = 91,18 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 60,00 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

 • c)  Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Construcția - Corp C3 obține :

 • - o economie de energie pentru încălzire de 51,65 %

 • - un consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatica II de 85,77 KWh/mp an ,.

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 55,66%

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 55,46 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2 ): 52.37

 • -  Valoare la începutul implementării proiectului - 94.08 echivalent tone CO2 Valoare la finalul implementării proiectului - 41.33 echivalent tone CO2 .

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kvvh/an ) total

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

 • -  Valoare la finalul implementării proiectului - 53.233,77 kwh/an

Construcția - Corp C5 obține :

 • - o economie de energie pentru încălzire de 36,15 %

 • - consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatica II de 55,18 KWh/mp an

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 59,40%

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 59,97 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2 ):

 • -   Valoare la începutul implementării proiectului - 112.04 echivalent tone CO2

 • -  Valoare la finalul implementării proiectului - 45.49 echivalent tone CO2 Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an ) total

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

 • -   Valoare la finalul implementării proiectului - 212.975,82 kwh/an

 • d) Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni