Hotărârea nr. 201/2019

Hotărârea nr. 201 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 91640/11.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 91641/11.07.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

 • - Raportul de specialitate nr. 99904/12.07.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentele Executivului nr. 99902/12.07.2019, nr. 3067/17.07.2019, nr. 3094/18.07.2019, nr. 3095/18.07.2019, nr. 3098/18.07.2019, nr. 3099/18.07.2019, precum și Amendamentul formulat de domnul consilier local Adrian Alexandru, înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 3092/17.07.2019;


 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Oltului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie,

ărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de ’roprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea nr. 02/21.03.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

- Avizul nr. 27207 conexat cu nr. 25252 și 19863/2019 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 cu nr. 81813/20.06.2019;

- Avizul consultativ nr. 5/08.05.2019 emis de Ministerul Muncii si Justiției

5                      5

Sociale și transmis prin adresa nr. 1204/DPSS/08.05.2019, înregistrată la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 cu nr. 68448/23.05.2019;

 • - Adresa nr. 33273/29.03.2017 transmisă de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 8 alin. 1 din Anexa 1 la H.G.. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;


- Hotărârea Guvernului nr. 61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind rganizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările /i^^Zulterioare.

CTO$?


In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. fi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 4.

 • (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 este de 2.404 de posturi, din care 88 posturi de conducere și 2.316 posturi de execuție.

 • (3) Numărul total al funcțiilor publice este 383, din care 53 funcții publice de conducere și 330 funcții publice de execuție.

 • (4) Numărul total al funcțiilor contractuale este de 2021, din care 35 funcții de conducere și 1.986 funcții de execuție.

 • (5) Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) începând cu data de 01.09.2019, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura reîncadrarea personalului în funcțiile prevăzute în anexa nr. 2, conform art. 6 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

(2) Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 2 poate modifica/ transforma o funcție publică vacantă într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior și poate transfera funcțiile din stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate, cu respectarea cerințelor prevăzute de Codul administrativ.


(2) Primarul Sectorului 2 poate modifica funcțiile contractuale vacante din ivel superior în nivel inferior cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru nstituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate.

Art. 4. Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

9

(2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 201

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 589 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului

2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.