Hotărârea nr. 200/2019

Hotărârea nr. 200 - pentru aprobarea proiectului ,,Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanţare nerambursabilăîn conformitate cu Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de crizăşi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea proiectului „Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanțare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare fi finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției fi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză fi locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi fi

pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Un pas înainte”, ce urmează a fii depus în scopul atribuirii convenției de finanțare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare fi finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției fi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză fi locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi fi pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate

Analizând:

-Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 2874/11.07.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 99821/12.07.2019 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

\ -Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind ț delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului jW torului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație ytwiblică Locală;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-Legea privind asistența socială nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate", cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități", cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonața Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1680/2018 pentru aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități";

\ -Decizia nr. 632/11.06.2019 a președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de Znteres Național „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și Ghidul solicitantului pentru Programul de Interes Național „înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” aferente sesiunii 5 de selecție publică de proiecte,

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă proiectul „Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanțare nerambursabilă în conformitate cu Metodologia de selectare și finanțare a proiectelor din cadrul Programelor de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.

(2) Valoarea totală a proiectului este de 768.648,5 lei, din care contribuția solicitantului de 10% este în sumă de 76.864,85 lei.

Art. 2 Se aprobă înființarea serviciilor sociale Locuința protejată „Vergului”, Locuința protejată „Pantelimon” și Centrul de zi „Un pas înainte” și includerea acestora în organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 3 Se aprobă depunerea proiectului „Un pas înainte” în cadrul Programului de Interes Național „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.

Art. 4 Se aprobă contribuția financiară la proiectul „Un pas înainte” a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 de minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile care va fi solicitată Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, reprezentând suma de 76.864,85 lei.

Art. 5 Sumele reprezentând toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de dlaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile •^^suplimentare se vor suporta din bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art. 6 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura sustenabilitatea serviciilor sociale înființate în cadrul proiectului „Un pas înainte” pe o durată de minim 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Art 7 Se împutenicește domnul Florin-Ștefan Vasile, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, să semneze cererea și convenția de finanțare pentru proiectul „Un pas înainte”.

Art. 8 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se sistează admiterile persoanelor adulte cu dizabilități în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Art. 9 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiultd București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.