Hotărârea nr. 20/2019

Hotărâre nr. 020 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


H O TĂ R Â R E

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 134360/10.12.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 134358/10.12.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Geamandurii nr. 27-29, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 74 CA 6/19 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulâmfenlului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ș amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modifu ată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

A^^Wflo ărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea julathentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a

W ■ ■ . ' / / • - ------' - ':

Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.


în temeiul ari. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Geamandurii nr. 27-29, Sector 2, București - Locuință individuală - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.ROMÂNIA


Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chlristlgillor nr. 11-13. Tel: +(4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.52.82

direcțiaIjrbanism cadastru și gestionare TERITORIU - S.A.D.U. VIZAT ~1

spre neschimbat, SECRETAR,


Nr. 134358/10.12.2018                                               sPre neschimbat,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. GEAMANDURII NR, 27-29, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Geamandurii nr, 27-29, Sector 2, București avizat sub nr. 74 CA 6/19 din 04,10.2018, propunerea de edificare locuință individuală - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Geamandurii nr. 27-29, Sector 2, București avizat sub nr. 74 CA 6/19 din 04.10.2018 s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, fără obiecții din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMÂNIA


Municipiul București

Primăria Sector 2.                            l                         www.ps2.ro • Strada

I.BANISM. CADASTRUBI etSBâftîĂRKiTERITORIU

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

..—.
ef 'W i) &£6'.uft£fEQ WWP i CABINET SECRETAțî

INTRARE k, -------- Nr.
nuihiEipîtrBtrenrești; cod poștal 7.7.?’..., Sector"^ ' , telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.              completată cu nr.

. conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 74 CA 6/19 din 04,10.2018

Pentru Planul Urbanistic tic Detaliu *3) LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ - P+1E, generat de imobilul din STRADA GEAMANDURII NR, 27-29 SECTOR 2, BUCUREȘTI:

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane strada Geamnadurii și str. Joagărului: conform acte de proprietate =196,00mp și conform extras de carte funciară prezentat).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior:: Terenul se încadrează în U.T.R. „LIe” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / fără rețele edilitare, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 1,2 pentru P+1E, respectiv 0,6 pentru regim de înălțime P, Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardarc ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018, conform PUZ Inel Median - TI, terenul este amplasat în UTR l_38 - POT=45%, CUT=1,3, se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;- CUT admis - P+2E+M=1,57.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită și să se înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun în regim retras cu min. 3,Om față de aliniament. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ce! puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei nurnai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = dreapta: pe limita dreaptă, cu o curie de lumină pe această limită, stânea: retras cu min. 2,Om în proiecție pe verticală față de această limită, parțial 3,Om retras la parter, cu respectarea Codului Civil; Construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD și se va retrage față de limitele de proprietate astfel încât vor fi respectați indicatorii urbanistici admiși; Se va respecta alinierea impusă prin PUZ Inel Median - UTR 1_38 privind retragerea obligatorie față de aliniamentul străzii Geamandurii.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de limita posterioară, conform planului anexat; Se poate ieși în consolă cu balcoane către această limită.

 • - circulații și accese: din Strada Geamnadurii conform avizului Comisiei Telmice de Circulație a PMB nr. 1649000/20.09.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

 • -   P.O.T.=45%, CUT=0,9, H. P+1E= 7,95m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numat în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai  după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor ac/stuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 625/30”G” din 13,0 lei conform chitanță seria RF nr. 517562/08.10.2018.

1


VIZAT


VI&AI

spre iioDdilmbare, Arh. urb^fi QKrKîfSTAR          iff îi!

SECRETAR,


Comisia Tehnicâ de Ami prof.dr.arh, Mircea Silviu (Mii


jărea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: oVoț:dj.; f«draîli, Georgică MITRACHE, conf.dr.arh/ygj.05.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cuiu, RABAN

Mihni COCHECI,


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU


CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI ÎMPREJMUIRE str. Geamandurii nr. 27-29, sector 2, București


SCARA 1/500IE 206982


IE 217537


IE 236635


str. Joagarului nr. 30


V'\


/  \ IE 214545’

IE 217S04


CLĂDIRE PROPUSA
LEGENDA

LIMITE

("""■!

r^xi

—H H---1
0

Ic

Existente


CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE


parter^-88,20 mp; < 1 "

P^lMĂSdisl ptqpuSâl<176i40 mp. 3 „Brn.ax.=P+1 7.95 m


POTjW

IA                             ’erfl
VIZAT spre neschim SECRET Afli


oare,


Ir. Geamandurii;

m - fâta de limita sudica - proprietate particulara str. Joagarului 30 si


no m la nivel parter, respectiv 2.00 la nivel a teren cu nr. cad.236274;

lita vestica - proprietate pârtie


PROIECTANT

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT_


P.U.D


PLANȘA

Nr. UO6