Hotărârea nr. 2/2019

Hotărâre nr. 2 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2";

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 01/03.01.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2

  București:dere reglementările cuprinse în:

Le^d^nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 323/2018 privind aprobarea și implementarea programului educațional “ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 793/2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privier la cooperarea cu Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în vederea implementării proiectului educațional “Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie - 21 decembrie 2019.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

V

\

I. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind -c^febarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”, se modifică și se completează, având următorul conținut:

"Art. 1 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2" în sumă de 3.363.072 lei, la care se adaugă TVA, conform anexelor nr. 1-4 ce conțin un număr de 24 de pagini fi fac parte integrantă din prezenta hotărâre ”

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2", rămân aplicabile.

Art. III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 10.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.