Hotărârea nr. 199/2019

Hotărârea nr. 199 - pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise de  Consiliul Local Sector 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise

de Consiliul Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise de Consiliul Local Sector 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate și Nota de fundamentare nr. 2875/11.07.2019 întocmite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciu public de specialitate aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2;

  • -  Raportul de specialitate nr 99781/12.07.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;


  • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, cu dificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 88/24.10.2002 pentru transmiterea în folosință gratuită a 12 apartamente Direcției pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 226/20.12.2017;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/16.12.2002 pentru transmiterea în folosință gratuită a 7 apartamente Direcției pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 226/20.12.2017;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) și alin. (4) din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. în cuprinsul H.C.L. Sector 2 nr. 88/24.10.2002 pentru transmiterea în folosință gratuită a 12 apartamente Direcției pentru Protecția Copilului Sector 2 astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 226/20.12.2017, după art.2, se introduce un nou articol care va avea următorul conținut:

„2*1 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 are dreptul de a efectua lucrări de construcții/amenajare/reparații în imobilele nominalizate în anexă.,,

Art. II. în cuprinsul H.C.L. Sector 2 nr. 120/16.12.2002 pentru transmiterea în folosință gratuită a 7 apartamente Direcției pentru Protecția Copilului Sector 2 astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 226/20.12.2017, după art.2, se introduce un nou articol care va avea următorul conținut:


,,2*1 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 /dreptul de a efectua lucrări de construcții/amenajare/reparații în imobilele inalizate în anexă.,,

Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 88/24.10.2002 pentru transmiterea în folosință gratuită a 12 apartamente Direcției pentru Protecția Copilului Sector 2 și ale H.C.L. Sector 2 nr. 120/16.12.2002 pentru transmiterea în folosință gratuită a 7 apartamente Direcției pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 226/20.12.2017, rămân aplicabile.

Art. IV. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ARJ^Wralui. 1, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR. 57/2019 RJM^O^^IWAPMINISTRATIV

/ELEN?

Hotărârea nr. 199

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.