Hotărârea nr. 198/2019

Hotărârea nr. 198 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului – spațiu subsol – Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Mosi nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea  activităților și gestionarea situațiilor de urgență


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Moși nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Moși nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență;

Analizând:

 • - Referatul de specialitate nr. 98626/10.07.2019 prezentat de Serviciul Management Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. 750/10.07.2019 înaintată de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;

-\Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea! pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Șecto^iw 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație j^F^^Zocală;

4          ~ Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă;

 • - Decizia Consiliului Popular al Municipiului București nr. 109/05.02.1971;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2016 privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de parteneriat public - privat pentru Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 141/2017 privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe de teren situate în București, Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2018 privind aprobarea inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 339/2018.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2019, care va avea următorul conținut:

„Art. 2. Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1, respectiv spațiul la subsolul clădirii, având o suprafață utilă de 271,44 mp, identificat conform anexei la prezenta hotărâre, se face pe bază de proces-verbal încheiat între Administrația Piețelor Sector 2 în calitate de predător, și Consiliul Local Sector 2, în calitate de primitor,


\n care se va menționa și asigurarea accesului la spațiul predat în scopul eabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă, prin spațiul în î^tâșjsuprafață de 19,61 mp, cu destinația de scară de acces. ”


.sec!

Art. II. Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2019 se


înlocuiește cu anexa, care conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului - spațiu subsol - Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Moși nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență, rămân aplicabile.

Art. IV. Autoritatea executivă a Sectorului 2 si Directorul General al Administrației

9                                                                                                                           9

Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. V. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 198

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


50

50 |

d-


3,33mf


BAȚI £


COS FUM 0 50


(DOTARE ETAPAIl[) centrala TERMICĂ


S =19,61 mp'


H-180 p\g = 1S

3 675 3675

..d

TAMPON

20

S=5,ff8mp.


I ZJEVI] 0159* 4,5 MONTATE


PAMĂNT, VOPSITE CU