Hotărârea nr. 197/2019

Hotărârea nr. 197 - privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 94153/03.07.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 94576/03.07.2019 întocmită de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. OPS/CSEE/2016-0951 /AO/rnn/01.06.2018, înregistrată la Sectorul 2 al Municipiului București sub nr. 60360/05.06.2019;

 • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;


 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind itarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de ucere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu


modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

 • -  Protocolul nr. 5) privind Statutul Băncii Europene de Investiții din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, 26.10.2012;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) și art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă contractarea directă de către Sectorul 2 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de până la 64.000.000 euro (sau echivalentul în lei), cu o perioadă de rambursare de până la 20 ani după expirarea perioadei de grație de până la 4 ani și o perioadă de tragere de până la 36 luni de la semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. OPS/CSEE/2016-095 l/AO/mn/01.06.2018, a cărei traducere autorizată este cuprinsă în anexa nr. 1.

 • (2) Contractarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art.l se face pentru realizarea investițiilor de interes public prevăzute în anexa nr. 2.

 • (3) Anexele 1 și 2 conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Garantarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art.l se face cu veniturile bugetare locale proprii ale Sectorului 2 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale și/sau cu o garanție (ipotecă) asupra conturilor (bancare si/sau de trezorerie) ale Sectorului 2 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Sectorul 2 al Municipiului București garantează finanțarea rambursabilă externă prevăzută la art. 1 este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente finanțării

ambursabile externe prevăzută la art. 1.


(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale uvernului României si acesta va fi plătit din bugetul local si/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să negocieze pentru și în numele Sectorului 2 al Municipiului București termenii și condițiile finanțării externe rambursabile (contractul de finanțare) și ai garanțiilor aferente (acordul de garantare) și să semneze, în numele și pentru Sectorul 2 al Municipiului București, contractul de împrumut și acordul/acordurile de garantare a împrumutului ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiții, toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării externe rambursabile, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (contractului de finanțare) și a acordului/acordurilor de garantare aferente.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridica, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Achiziții si Contracte Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 197

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Anexa nr. 1 la H.C.L.Sector 2 nr. 197/18.07.2019

OFERTA INDICATIVĂ TRANSMISĂ

DE BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

NR. OPS/CSEE/2016-0951/AO/MN/01.06.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGHIUIOLANDA LUMINIȚA

Trimis anticipat prin fax:+4021252 8039 Primăria Sector 2

București 11-13, Str. Chiristigiiior București România

In atenția dlui.Primar Mthai Mugur Toader

OPS/CSEE/2016-0951/AO/mn

Luxemburg, 1 Iunie 2018

Subiect: Eficienta energetica București Sector 2 (2016-0951)

Oferta indicativa pentru Municipiul București - Sector 2

Stimate domnule Primar,

Va mulțumim pentru scrisorile dvs. din data 04.04.2018 si 30.05.2018. Ca urmare a expresiei interesului dvs. cu privire la o finanțare BEI pentru programul de investiții destinat municipiilor, Banca are plăcerea de a va oferi in prezenta scrisoare un draft de contract in acest sens. Va rugam sa luați cunoștința ca termenii si condițiile din prezenta scrisoare îndeplinesc in totalitate prevederile financiare, tehnice, economice si legislative impuse in cadrul proiectului astfel incat sa poată obține aprobările necesare din partea echipei de management a Băncii, precum si a Consiliului Director.

In conformitate cu normele legii romanești nr. 273/2006, referitoare la finanțările publice si cu cele din statutul băncii care necesita aprobarea acestui tip de operațiuni de către autoritățile centrale din România, împrumutul bancar constituie de asemenea subiectul aprobării din partea comisiei pentru aprobarea titlurilor de creanța precum si din partea autorităților din România.

Dorim sa aducem in atenția dumneavoastră ca termenii si condițiile acestui draft de contract sunt furnizate cu titlu orientativ si nu exhaustive, propuse doar pentru a fi discutate. Draftul de contract nu constituie un angajament de nicio formă, în special acesta nu va fi văzut sau interpretat ca un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, de a furniza finanțare pentru proiect, fara a putea fi înțeles ca furnizor de obligații, neputand fi invocat in acest sens. Informațiile conținute in acest draft de contract vor fi disponibile Municipiului București -Sectorul 2, intr-o baza de date confidențiala si pot fi furnizate doar operatorilor, angajaților si persoanelor delegate din partea acestei instituții, care trebuie sa știe aceste informații pentru a evalua tranzacția descrisa anterior si care vor fi informați despre natura confidențiala a acestora.

In cazul in care aveți întrebări sau doriți clarificări ulterioare, va rugam sa nu ezitați sa ne contactați.

Rămânem in așteptarea răspunsului dvs.,

Cu sinceritate,

BANCA EUROPEANA DE INVESimi

D.Dumlich                                    A.Ocroteala

98-100, Bulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg, +352 4379-1, +352 437704. info@eib,org, www.eib.ore

Draft contract de finanțare

Sectorul 2 al Municipiului Bucureșt (Romania)

Termenii si condițiile de mai jos au caracter pur orientativ si non-exhaustiv, fiind furnizați doar pentru a fi discutați. Acest document nu reprezintă nici un fel de angajament si mai ales nu trebuie considerat un angajament cu titlu obligativ, neputand fi invocate in acest sens. Un angajament financiar face obiectul îndeplinirii tuturor normelor, obținerii aprobărilor de la Consiliul Director al BEI, încheierii unui act juridic adecvat precum si a documentației legislative necesare. Informațiile din prezentul document sunt disponibile destinatarilor printr-o baza de date confidențiala, putând fi accesate doar de către operatorii, angajații si persoanele delegate din partea destinatarului care vor avea nevoie de aceste informații, pentru a putea evalua tranzacția descrisa anterior si care vor fi informați despre natura confidențiala a acestora.

1. Imprumutant/proiect
 • 1.1 Imprumutant: Municipiul București Sector 2 (Municipiul sau Imprumutantul)

 • 1.2 Proiect: Programul european de împrumut pentru municipalitățile romanești (216-0156) Eficienta energetica București Sector 2

 • 1.3 Costurile proiectului: 98,900.000 euro1 (nouăzeci si opt de milioane noua sute de mii euro)

2. împrumutul
 • 2.1 Scop: Finanțarea de către Banca Europeana de Investiții ("BEI" sau "Banca") de pana la 75%J din costurile proiectelor de investiții pentru eficienta energetica in cadrul unui program multi-anual. In funcție de disponibilitatea UE pentru finanțarea proiectelor, suma se poate ridica la 90%3 din costul proiectului, aceasta fiind acoperita cumulative de către banca si fondurile europene.

 • 2.2 Suma: 64.000.000 euro (șaizeci si patru de milioane de euro)

 • 2.3 Termen: pana la 22 de ani, amortizarea ih'duzând pana la 4 ani perioada cfe gratie, cu rambursarea in rate egale anuafe pana la acoperirea soldului principal

 • 2.4 Rambursarea: Suma care trebuie rambursata nu trebuie sa depășească 75% din suma cheltuielilor eligibile suportate in proiect. In funcție de disponibilitatea UE pentru finanțarea proiectelor, suma se poate ridica ia 90% din costul proiectului, aceasta fiind acoperita cumulative de către banca si fondurile europene.

 • 2.5 Condiții generale: Condițiile generale pentru prima tragere vor fi in acord cu practica normal BEI, inclusiv darfara a se limita la:

- Opinia juridica privind executarea de către imprumutant, valabilitatea si punerea în practica a ontractuluî de finanțare, precum si securitatea documentelor si punerea in practica a acesteia.

-Normele de executare a contractului de finanțare precum si cele pentru securitatea documentelor si normele de aplicare ale acestora.

- Dovada ca toate aprobările si autorizațiile relevante sunt in vigoare si produc efecte, in specia! autorizațiile si aprobările care permit imprumutantului implicarea in prezentul contract, mai ales, dara fara a se limita la aceasta, cea a Comisiei pentru aprobarea împrumuturilor locale din România si -Dovada plăților anuale in cazul in care aceasta constituie o dovada satisafacatoare sau alte dovezi care demonstrează posibilitatea acoperirii costurilor suportate in proiect.

In cadrul procesului de semnare a contractului cu 8EI, trebuie întocmită o lista cu condițiile generale si cele specifice, referitoare la operațiunea la care face obiectul contractului.


3. Tipul contractului
 • 3.1 Contract cu rata flexibila; Finanțarea se face cu norme flexibile deschise in ceea ce privește rata.

 • 3.2 Contractul de finanțare va trebui sa specifice suma totala împrumutata, numărul total al transelor precum si valoarea minima/maxima a acestora, sistemul de rambursare, perioadele scadente cu limite minime si maxime, perioada de gratie,etc.

* Estimarea costurilor proiectului este făcuta de Imprumutant. Costul final al proiectului trebuie aprobat de banca sl trebuie corelat cu masurile de eficienta energetica si cu economia de energie vizata, ce vor fi stabilite in timpul semnării contractului

2 Aceasta rata de finanțare depășește intervenția obișnuita BEI de pana la 50% din costurile investiției sl ar putea fi eligibila in vederea Componentei schimbări climatice a proiectului. Aceasta rata de finanțare trebuie conformată prin aprobarea organelor decizionale ale băncii, precum sl a consiliului director al acesteia, in momentul prezentării pentru aprobare a politicii de împrumut pentru proiectele de acest gen,

'............ViZKf |

spre neschimbare,

SECRETAR,

 • 3.3  Perioada de valabilitate: Pana la 36 de luni de la semnarea contractului de finanrtare.

 • 3.4 Cererea de rambursare: Rambursarea poate fi solicitata prin nota scrisa cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilita pentru rambursare.

 • 3.5 Suma minima: 10 milioane de euro pertransa (cu excepția ultimei rambursări)

 • 3.6 Numărul maxim: Numărul maxim al transelor nu trebuie sa depășească 6 transe

 • 3.7  Notificare: Banca va notifica datele de rambursare in limitele întârzierilor specificate în oferta de plată

 • 3.8 Amânare: La cererea imprumutantului sau din cauza neindeplinîrii condițiilor enunțate anterior, banca are posibilitatea de a amâna oricare dintre transele notificate, pentru o data ulterioara, amânare ce nu trebuie sa depășească 6 luni fata de data stabilita prin programul de plăți. Aceasta amânare va produce o indemnizație de amânare.

 • 3.9 Rezilierea sî/sau suspendarea creditului: A. Jmprumutantul poate, in orice moment, după notificarea Băncii, sa renunțe in totalitate sau in parte, la sumele pe care nu le-a primit inca din împrumut Oricum, notificarea nu va produce efecte asupra transelor de 'împrumut stabilite in cadrul programării creditului decât după 5 zile lucratoare considerate de Luxemburg de la data primirii notificării. B. La notificarea imprumutantului sau ca urmare a apariției oricărei situații de incapacitate de plata in avans, deteriorare semnificativa a situației materiale sau perturbarea pieței. Banca poate suspenda sau rezilia, in funcție de situație, sumele neachitate din credit, in orice moment.

Suspendarea si anularea sunt supuse unei indemnizații de amânare.

4. Condițiile împrumutului
 • 4.1 Rata dobânzii: Rata dobânzii indicata in prezentul document este orientativa, fiind calculate in momentul redactării prezentului draft. Ratele orientative ale dobânzii pot fi aplicate pentru orice transa de amortizare cu scadenta de 22 de ani, pentru fiecare 4 ani de gratie. Acestedobanzi au fost calculate pe baza costurilor curente de creditare ale BEI si a politicii de aplicare a dobânzilor, putând fi recalculate in eventualitatea intervenției unor schimbări pe piața sau a unei evoluții negative. Rata finala a dobânzii va fi confirmata in notificarea de plata a Băncii.

Rata fixa: 1.569% pe an

Rata variabila: Rata determinata la fiecare termen intermediar in baza costurilor de creditare si a politicii băncii de aplicare a dobânzilor, adică In baza unei rate fixe a dobânzii, anunțata in funcție de rata anuala a dobânzii, egala cu rata interbancara de referința plus un supliment determinat pe baza fiecărei rate

variabile din perioada intermediara ulterioara. Rata este comunicata împrumutantului prin intermediul formularului de rata variabila al EURIBOR.

EURIBOR 6 L + 0.455% pe an

Plata dobânzii: trimestrial, semestrial sau anual ( in funcție de formularul de aplicare a dobânzii). După intervalul de gratie, rata dobânzii trebuie achitata împreuna cu datoria de baza.

 • 4.2  Taxe, comisioane: Nu este aplicat nici un comision de lichidare si nici alte comisioane, cu excepția comisioanelor de amânare, suspendare sau reziliere ale BEI asa cum au fost definite in contractul de finanțare.

Banca va numi un consilier extern pe probleme legislative legate de normele legislative impuse de statul roman, in vederea întocmirii documentației de garanție, a îndrumării împrumutantului în vederea parcurgerii pașilor de perfectare a contractului si a problemelor legate de tranzacție, Costurile ocazionate de aceasta activitate vor fi suportate de imprumutant.

 • 4.3 Taxe: Orice plata a împrumutantului va fi scutita de impozite, taxes au rețineri.

4.4 Rambursarea:

Rambursarea normala: Pentru fiecare plata este prevăzut un program de rambursare. Rambursarea seva face:

» In rate trimestriale, semestriale sau anuale conform contractului de finanțare sau notificării de plata,

♦ Cu excepția altor prevederi, plățile normale se fac acoperind rate egale din suma datorata.

Plățile efectuate in avans:
 • •      La ratele fixe stabilite, sunt exceptate plăți in avans, prin notificare scrisa trimisa către Banca in termen de

30 de zile, Banca fiind despăgubită la valoarea neta actualizata pentru orice pierdere care ar putea intervene In urma relocării fondurilor pana la acoperirea împrumutului.

 • •      Prin notificare scrisa trimisa in termen de 30 de zile, transele din rata variabila pot fi achitate in avans fara compensații aplicate la data achitării.

 • •      Plățile anticipate efectuate cu o notificare prealabilă mai mică de 30 de zile sau la o dată diferită de data plății pot fi supuse unei taxe administrative.

Plăți obligatorii: In conformitate cu standardele "BEI'1 care includ, dar nu se limitează la acestea:

 • •      Diminuarea costurilor proiectului;

 • •      Modificarea legii/iegislatiei;

 • •      Plata anticipata a altor debite, proporțional cu plata in avans a altor creditori pe termen lung sau mediu.

 • 4.5 Prevederi: Conform standardelor BEI care includ, dar fara a se limita la:

 • •   Aviz negativ cu privire la garantie/gaj

 • •   Valoarea egala de împrumut

 • •   Restricție privind eliminarea activelor. Banca poate solicita plăți in avans {cu excepția situațiilor in care exista soluții alternative) in cazul unei dispoziții de eliminare a activelor.

 • •   Prevederea costurilor în programarea financiara. împrumutantului ii vor fi furnizate la flecare plata solicitata si semestrial, rapoarte financiare predefinite. Certificatul de conformitate urmează sa fie vizat si/sau semnat de Primar sau de alta persoana autorizata din partea imprumutant ului. Rapoarte financiare verificate anual de banca in baza calculului veniturilor si cheltuielilor de execuție furnizat de municipalitate. Este posibil, fara insa a se limita la acestea, ca rapoartele financiare sa fie: Calculul datoriei anuale/ venituri proprii, Total datorat/venituri operative. Excedent brut de exploatare/Cheltuieli cu dobânzi sau Excedent brut de exploatare/Calculul datoriei anuale.

? Plata transelor anuale este condiționată de dovada existentei altor surse de finanțare ce vor fi accesate in perioada implementării proiectului. Finanțarea BEI plus granturile suplimentare sau contribuția finala a beneficiarului primite sau colectate pentru finanțarea proiectului nu trebuie sa depasesca 100% din valoarea totala a acestuia.

 • •   Clauza cea mai favorizata de creditor si alte clauze prin incluziune; împrumutantul trebuie sa notifice in scris banca cu privire la existent oricăror alte clauze care favorizează alti creditori, care au fost agreate împreuna cu aceștia in cadrul altor contracte, oferind posibilitatea băncii sa încheie amendamente la contractual de finanțare care sa prevadă condiții similare, inclusiv norme referitaore la acordurile financiare.

 • •   împrumutantul va implementa si va menține un sistem de management al calității care sa garanteze calitatea construcției.

 • •   împrumutantul se va asigura ca lucrările de constructive sunt efectuate respectând directiva UE 89/655/EC referitoare la gradul minim de garantare a siguranței si protecției la locul de munca, asa cum a fost aceasta absorbita si modificata in legislația naționala.

 • •   împrumutantul se va asigura ca după renovare clădirile se vor încadra in limita maxima de consum de energie stabilita pe baza ratei cost-eficienta calculate pentru respectiva categorie de clădiri in conformitate cu directiva UE 31/2010 referitoare la performanta energetica a clădirilor si cu Regulamentul stabilit de Comisia delegata nr. 244/2012.

 • •   împrumutantul se va asigura ca după renovare toate clădirile vor obține din partea experților independenți acreditați, certificatul de eficienta energetica în conformitate cu legislația naționala care implementează directiva UE 31/2010 cu privire la eficienta energetica a clădirilor.

 • •   In baza economiilor acumulate, împrumutantul va asigura controlul ulterior al clădirilor prin intermediul unor experți independenți. Rezultatele referitoare la îmbunătățirea eficientei energetice vor fi completate intr-un raport prezentat anual băncii.

 • •   Plata către banca a costurilor suportate de aceasta, pentru experții care au verificat certificatele, precum si a experților independenți ai împrumutantului care au efectuat controlul, în cazul în care aceste verificări au fost considerate necesare de către banca. • 4.6 Incapacitatea de plata. Norme standard, inclusiv, dar fara a se limita la:

 • •   Declarație falsa;

 • •   Neefectuarea plății;

 • •   Diminuarea prestabilita;

Criza financiara sau insolventa definite conform legislației din România cu privire la finanțarea autorităților locale sau alte reaulamente ori leai adootate ulterior care oroduc efecte in.

Irclerulă ii contractului de îmorumut:


spre neschimbate,

SECRETAR,

• Degradarea situației materiale.

 • 4.7 Cerințe de raportare. Imprumutantul trebuie sa efectueze următoarele tipuri de informări:

Raport de implementare la fiecare sase luni, care sa includă:

 • >   O prezentare sumara a fazei de evoluție a proiectului

 • >   Orice problema tehnica ce ar putea afecta material evoluția proiectului, costurile sau calitatea acestuia.

Raport de evolutie/finalizare

In termen de trei luni de la finalizarea transei anuale de implementare a proiectului, imprumutantul trebuie sa trimită băncii un raport In care sa certifice executarea integral transei anuale in cadrul proiectului, precum si un raport de finalizare a proiectului prezentat la sfârșitul perioadei de implementare.

PedotiiflnaiHfrrț

Imprumutantul trebuie sa realizeze anual, pe baza calculului de venituri si cheltuieli pentru execuție, furnizat de municipalitate si aprobat de autoritatea publica financiara, un bilanț sau orice alt tip de raport financiar relevant ori o informare in conformitate cu solicitarea băncii,

4.8  Prevederi referitoare la mediul înconjurător

Imprumutantul trebuie sa asigure implementarea sî execuția proiectului in conformitate cu legislația referitoare la mediul înconjurător din Uniunea Europeana si din tara in care este implementat proiectul.

4.9  Achiziții publice

Imprumutantul trebuie sa respecte directivele UE referitoare la lucrările, bunurile si serviciile necesare inclusiv publicarea anunțului de licitație in OJEU, pentru proiectele finanțate de banca. Ghidul BEI pentru achiziții publice poate fi consultat la următoarea adresa: http;//www.eib.orq/attachmgntsZthematic/orocurement.en.pdf

4.10 Documentație

Documentația contractului de finanțare va fi întocmită de BEI in baza clauzelor standard ale acesteia pentru acest gen de operații; Documentația de guvernare va fi redactata de BEI in baza consultantei furnizate de un consultant extern din România.

Limba contractuala: Engleza

Instanța competenta: Legislația Marii Britanii ( pentru contractele de finanțare). Legislația romana (pentru documentație de garantare)

Tribunalul: Marii Britanii si Tara Galilor (pentru contractul de finanțare) si tribunalul competent din România (pentru documentația de garantare)

5. Garanție

Garanția (garanția principala) Instituita asupra veniturilor imprumutantului, inclusiv taxele, contribuțiile, cotele alocate din fondul pentru achitarea taxelor salariale ale personalului, precum si alte venituri eligibile, cu excepția celor pentru care legea Interzice implicarea in operațiuni de garantare (ex.Alocari TVA si subvenții) în conturile deținute de acesta la Trezorie si Banca.

Traducător autorizat

STANESCU Gabriela

Anexa nr. 2 la H.C.L.Sector 2 nr. 197/18.07.2019

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL DIN PROGRAMUL MULTIANUAL DE CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUIT DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Lista obiectivelor de investiții publice de interes local din Programul multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit din Sectorul 2

Nr. crt.

/\dresa bloc

Adresa bloc locuințe

IICLS2 nr.

0

1

2

3

1

Strada

ALEXANDRU CEL BUN NR. 16A, BL. T21B, SC. A

159/26.06.2019

2

Strada

AMIRAL ION MURGESCU NR. 1, BL. 401, SC. A

159/26.06.2019

3

Strada

AMIRAL ION MURGESCU NR. 1, BL. 401, SC. B

159/26.06.2019

4

Strada

ARH. ION BERINDEI NR. 6, 8L. OD18

159/26.06.2019

5

Strada

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 11, BL. 11

159/26.06.2019

6

Strada

AVRIG NR. 21-31, BL. U2

159/26.06.2019

7

Strada

AVRIG NR. 41, BL. 460, SC. 1

159/26.06.2019

8

Strada

AVRIG NR. 54, BL. 015, SC. 1

159/26.06.2019

9

Strada

AVRIG NR. 62, BL. 019, SC. 1

159/26.06.2019

10

Strada

AVRIG NR. 64, BL. 020

159/26.06.2019

11

Strada

BADEA CÂRȚAN NR. 64, BL. 40 BIS

159/26.06.2019

12

Strada

BARBU VĂCĂRESCU NR. 4, BL. 1, SC. 1

159/26.06.2019

13

Strada

BARBU VĂCĂRESCU NR. 4, BL. 1, SC. 2

159/26.06.2019

14

Strada

BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 2

159/26.06.2019

15

Strada

BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 3

159/26.06.2019

16

Bulevard

BASARABIA NR. 110, BL. L8B

159/26.06.2019

17

Bulevard

BASARABIA NR. 118, BL. L13C

159/26.06.2019

18

Bulevard

BASARABIA NR. 200, BL. 8

159/26.06.2019

19

Bulevard

BASARABIA NR. 208A, BL. 1 TITAN

159/26.06.2019

20

Bulevard

BASARABIA NR. 2O8B, BL. 2 TITAN

159/26.06.2019

21

Bulevard

BASARABIA NR. 210-216, BL. M15

159/26.06.2019

22

Bulevard

BASARABIA NR. 55, 8L. M22, SC. B

159/26.06.2019

23

Bulevard

BASARABIA NR. 61, BL. M29

159/26.06.2019

24

Bulevard

BASARABIA NR. 77, BL. A19 TITANII

159/26.06.2019

25

Bulevard

BASARABIA NR. 83, BL. MR1.

159/26.06.2019

26

Strada

BODEȘTI NR. 7, BL. K9

159/26.06.2019

27

Aleea

BRAȘOVENI NR. 3, BL. 18

159/26.06.2019

28

Strada

CĂREI NR. 5, BL. B30

159/26.06.2019

29

Bulevard

CAROL 1 NR. 30

159/26.06.2019

30

Bulevard

CAROLINR. 65, BL. 2 BIS, SC. B

159/26.06.2019

31

Strada

CERNĂUȚI NR. 50, BL. D8, SC. 1

159/26.06.2019

32

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 16, BL. M7, SC. A

159/26.06.2019

33

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 16, BL. M7, SC. B

159/26.06.2019

34

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 16, BL. M7, SC. C

159/26.06.2019

35

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 20, BL. M9

159/26.06.2019

36

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 21, BL. B6, SC. C

159/26.06.2019

37

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 28, BL. M23

159/26.06.2019

38

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 3, BL. 49

159/26.06.2019

39

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 4, BL. Ml, SC. A

159/26.06.2019

40

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 5, BL. 48A

159/26.06.2019

41

Bulevard

CHIȘINĂU NR. 8, BL. M2, SC. A, B, C

159/26.06.2019

42

Aleea

CISLĂU NR. 7, BL. 3E.

159/26.06.2019

43

Strada

CIUREANR. 14, BLY1, SC. E,F SI G

159/26.06.2019

44

Strada

CIUREANR. 14, BLY2, SC. 1

159/26.06.2019

45

Sosea

COLENTINANR. 25B, BL. 3IRTA

159/26.06.2019

46

Sosea

COLENTINA NR. 2D, BL. 5, SC. B

159/26.06.2019

47

Sosea

COLENTINA NR. 36, BL. 69

159/26.06.2019

48

Sosea

COLENTINA NR. 39, BL. R14

159/26.06.2019

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

Nr. crt.

Adresa bloc

Adresa bloc locuințe

HCLS2 nr.

0

1

2

3

49

Sosea

COLENTINA NR. 58, BL. 102

159/26.06.2019

50

Strada

COLENTINA NR. 62, BL. 104, SC. A

159/26.06.2019

51

Strada

COLENTINA NR. 62, BL. 104, SC. B

159/26.06.2019

52

Sosea

COSTACHE CONACHI, NR. 14, BL 7A

159/26.06.2019

53

Sosea

COSTACHE CONACHI, NR. 6, BL 5E

159/26.06.2019

54

Sosea

COSTACHE CONACHI, NR. 8, 8L 6A

159/26.06.2019

55

Sosea

CRISTEA MATEESCU, NR. 8, BL 42

159/26.06.2019

56

Aleea

DELENI NR. 8, BL. T63, SC. 1+2

159/26.06.2019

57

Aleea

DELENI NR. 8, BL. T63, SC.3

159/26.06.2019

58

Aleea

DIHAM NR. 2, BL. B16

159/26.06.2019

59

Aleea

DIHAM NR. 5, BL. M5

159/26.06.2019

60

Sosea

DIMITRIE GROZDEA, NR. 2, BL 75

159/26.06.2019

61

Sosea

DOAMNA GHICA, NR. 12, BL 1,SC. 1,2

159/26.06.2019

62

Sosea

DOAMNA GHICA, NR. 12, BL 1,SC. 3

159/26.06.2019

63

Strada

DOAMNAGHICA, NR. 26, BL7

159/26.06.2019

64

Strada

DOAMNA GHICA, NR. 32, 8L 12 SUD,SC.l

159/26.06.2019

65

Strada

DOAMNA GHICA, NR. 32, BL 12 SUD,SC.2

159/26.06.2019

66

Strada

DOAMNA GHICA, NR. 32, BL 12 SUD,SC.3

159/26.06.2019

67

Strada

DOAMNA GHICA, NR. 64, BL 70.SC.2

159/26.06.2019

68

Strada

DOAMNA GHICA, NR. 66, BL 69.SC.A

159/26.06.2019

69

Strada

DOAMNA GHICA, NR. 83, BL 63

159/26.06.2019

70

Aleea

DOBRINANR. 2, BL. 49, SC. 1

159/26.06.2019

71

Aleea

DOBRINANR. 2, BL. 49, SC. 2

159/26.06.2019

72

Strada

DOBROEȘTI NR. 12, BL. H3

159/26.06.2019

73

Strada

ELEV STEFANESCU ȘTEFAN, NR. 3, BL 444

159/26.06.2019

74

Strada

ELEV STEFANESCU ȘTEFAN, NR. 61, BL 420

159/26.06.2019

75

Strada

F.CHOPIN, NR. 19, BL 19

159/26.06.2019

76

Strada

F.CHOPIN, NR. 27

159/26.06.2019

77

Strada

FABRICA DE GHEATA, NR. 10,BL.91

159/26.06.2019

78

Strada

FABRICA DE GHEATA, NR.2,BL.84/2, SC.1+3

159/26.06.2019

79

Strada

FAINARI, NR.2-4,BL.51,SC. 8

159/26.06.2019

80

Strada

FAINARI, NR.2-4,BL.51,SC. C

159/26.06.2019

81

Strada

FAINARI, NR.26,BL.5O,SC. 1

159/26.06.2019

82

Sosea

FAINARI, NR.26,BL.50,SC. D

159/26.06.2019

83

Strada

FAINARI, NR.8,BL.71

159/26.06.2019

84

Strada

FANTANICA, NR.9,BL.7B

159/26.06.2019

85

Bulevard

FERDINAND 1 NR. 122, BL. 012, SC. A

159/26.06.2019

86

Bulevard

FERDINAND 1 NR. 124, BL. 013

159/26.06.2019

87

Bulevard

FERDINAND 1 NR. 126, BL. 014

159/26.06.2019

88

Strada

FUNDENI NR. 7, BL. D23

159/26.06.2019

89

Strada

G. GARIBALDI, NR.1,BL.GARIBALDI 1

159/26.06.2019

90

Strada

G. PUCCINI, NR.6

159/26.06.2019

91

Strada

GHERGHITEI, NR.9.BL.1

159/26.06.2019

92

Bulevard

GHICA TEINR. 89, BL. T33

159/26.06.2019

93

Strada

GHITA PADUREANU, NR.2,BL.GHITA PADUREANU

159/26.06.2019

94

Strada

GRIGORE MOISIL, NR.2,BL.6A

159/26.06.2019

95

Strada

HĂȚIȘULUI, NR.1,BL.H14

159/26.06.2019

96

Strada

HĂȚIȘULUI, NR.3,8L.H13

159/26.06.2019

97

Strada

HĂȚIȘULUI, NR.5,BL.H12

159/26.06.2019

98

Strada

HERTA, NR.18,8L.X3

159/26.06.2019

99

Strada

HERTA, NR.22,BL.X1

159/26.06.2019

100

Aleea

HOBIȚA NR. 2, 8L. 300, SC. B

159/26.06.2019

101

Strada

IANCULUI NR. 2, BL. 113C

159/26.06.2019

VIZAf

(spre neschimbatei

..... secretar,

Nr. crt.

Adresa bloc

Adresa bloc locuințe

HCLS2 nr.

0

1

2

3

102

Strada

IANCULUI NR. 21, BL. 106A, SC. 8

159/26.06.2019

103

Strada

IANCULUI NR. 53, BL. 1028, SC. C

159/26.06.2019

104

Strada

IANCULUI NR. 9, BL. 109A, SC. A

159/26.06.2019

105

Strada

IANCULUI NR.9, BL. 109A, SC. B

159/26.06.2019

106

Aleea

ILIA NR. 4, BL. 58C

159/26.06.2019

107

Sosea

INGINERILOR TEI, NR.2.BL.T30A

159/26.06.2019

108

Strada

INGINERILOR TEI, NR.4.BL.T30B

159/26.06.2019

109

Strada

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B

159/26.06.2019

110

Strada

J.S.BACH, NR.3.BL.9

159/26.06.2019

111

Strada

J.S.BACH, NR.5,BL.5,SC.A,B,C

159/26.06.2019

112

Strada

LT. CONSTANTIN ZLATESCU, NR. 30, BL V5

159/26.06.2019

113

Strada

LT. CONSTANTIN ZLATESCU, NR. 31, BL V4

159/26.06.2019

114

Aleea

LUNCA FLORILOR NR. 7, BL. 49 BIS

159/26.06.2019

115

Strada

LUNCA FLORILOR, NR.1,BL.12

159/26.06.2019

116

Strada

LUNCSOARA, NR.1,BL.52

159/26.06.2019

117

Strada

M.I.GLINKA, NR.1,BL.GLINKA 1

159/26.06.2019

118

Aleea

MĂGURA VULTURULUI NR. 4, 8L. 446

159/26.06.2019

119

Strada

MĂGURĂ VULTURULUI, NR.66,BL.117B

159/26.06.2019

120

Sosea

MAICA DOMNULUI, NR.18,BL.T50,SC.B

159/26.06.2019

121

Sosea

MAICA DOMNULUI, NR.8,BL.T55

159/26.06.2019

122

Sosea

MAIOR VASILE BACILA, NR.1,BL.99,SC.2

159/26.06.2019

123

Sosea

MAIOR VASILE BACILA, NR.1,BL.99,SC.A

159/26.06.2019

124

Sosea

MAIOR VASILE BACILA, NR.11,8L.18B

159/26.06.2019

125

Strada

MAIOR VASILE BACILA, NR.13,BL.19,SC.l

159/26.06.2019

126

Strada

MAIOR VASILE BACILA, NR.31,BL.32A

159/26.06.2019

127

Strada

MARCU ARMASUL, NR.1,BL.29

159/26.06.2019

128

Strada

MARCU ARMASUL, NR.9,BL.25,SC.A "VICTORIA"

159/26.06.2019

129

Strada

MAȘINA DE PAINE, NR.2,BL.OD32A

159/26.06.2019

130

Strada

MAȘINA DE PAINE, NR.22A.BL.9 IRTA

159/26.06.2019

131

Strada

MAȘINA DE PAINE, NR.41,BL.OD55

159/26.06.2019

132

Strada

MAȘINA DE PAINE, NR.43,BL.T111

159/26.06.2019

133

Strada

MATEI VOIEVOD, NR.135,BL.D18

159/26.06.2019

134

Strada

MIEILOR, NR.20.BL.223

159/26.06.2019

135

Strada

MIHAI BRAVU NR. 138, BL. D19

159/26.06.2019

136

Strada

MIHAI BRAVU NR. 182, BL. 220.

159/26.06.2019

137

Sosea

MIHAI BRAVU NR. 186, BL. 212, SC. B.

159/26.06.2019

138

Sosea

MIHAI BRAVU NR. 39, BL. P15 BIS

159/26.06.2019

139

Sosea

MIHAI BRAVU NR. 73, BL. C18, SC. C.

159/26.06.2019

140

Strada

MIHAI EMINESCU, NR.185,BL.31B,SC.A

159/26.06.2019

141

Calea

MOȘILOR NR. 219,BL. 25A, SC. A.

159/26.06.2019

142

Calea

MOȘILOR NR. 235, BL. 43

159/26.06.2019

143

Calea

MOȘILOR NR. 257, BL. 55 BIS, SC. 1+2

159/26.06.2019

144

Calea

MOȘILOR NR. 290, 8L. 36, SC. 2

159/26.06.2019

145

Calea

MOȘILOR NR. 314, 8L. 60A, SC. A

159/26.06.2019

146

Aleea

MOZAICULUI NR. 6, BL. B9, SC. A

159/26.06.2019

147

Aleea

MOZAICULUI NR. 6, BL. B9, SC. B

159/26.06.2019

148

Aleea

MOZAICULUI NR. 8, BL. B8, SC. A

159/26.06.2019

149

Strada

NADA FLORILOR, NR.2,8L.2 N.F

159/26.06.2019

150

Strada

OTESANI, NR.16.BL.T24B

159/26.06.2019

151

Strada

OTESANI, NR.18,BL.T24A

159/26.06.2019

152

Strada

P.I.CEAIKOVSKI, NR.3,BL.2O2

159/26.06.2019

153

Strada

PAHARNICUL TURTULEA, NR.15.BL.74

159/26.06.2019

154

Strada

PANCOTA, NR.3,BL.15,SC.l

159/26.06.2019

L VIZaț ' |‘>Pre neschimbare ~_M£REȚar,

Nr. crt.

Adresa bloc

Adresa bloc locuințe

HCLS2 nr.

0

1

2

3

155

Strada

PANCOTA, NR.3,BL.15,SC.2

159/26.06.2019

156

Strada

PANCOTA, NR.3,Bl.15,SC.3

159/26.06.2019

157

Strada

PANCOTA, NR.3,BL.15,SC.4

159/26.06.2019

158

Strada

PANCOTA, NR.3,BL.15,SC.5

159/26.06.2019

159

Sosea

PANTELIMON NR. 110, BL. 209

159/26.06.2019

160

Sosea

PANTELIMON NR. 113, BL. 400B

159/26.06.2019

161

Sosea

PANTELIMON NR. 117, BL. 206

159/26.06.2019

162

Aleea

PANTELIMON NR. 12, BL. 6, SC. C

159/26.06.2019

163

Aleea

PANTELIMON NR. 14, BL. 4

159/26.06.2019

164

Sosea

PANTELIMON NR. 231, BL. 69A, SC. A

159/26.06.2019

165

Sosea

PANTELIMON NR. 231, BL. 69A, SC. B

159/26.06.2019

166

Sosea

PANTELIMON NR. 233, BL. 68

159/26.06.2019

167

Sosea

PANTELIMON NR. 248-250, BL. 59-60, SC. A, B, D

159/26.06.2019

168

Sosea

PANTELIMON NR. 283, BL. 12

159/26.06.2019

169

Sosea

PANTELIMONNR. 301, 8L. CI

159/26.06.2019

170

Sosea

PANTELIMON NR. 334, BL. 30, SC. 1

159/26.06.2019

171

Sosea

PANTELIMON NR. 334, BL. 30, SC. 2

159/26.06.2019

172

Sosea

PANTELIMON NR. 336, BL. 5A

159/26.06.2019

173

Sosea

PANTELIMON NR. 350, BL. 4

159/26.06.2019

174

Sosea

PANTELIMON NR. 358-362, BL. 15 ABC, TRS. C

159/26.06.2019

175

Sosea

PANTELIMON NR. 363, Bl. Al

159/26.06.2019

176

Aleea

PANTELIMON NR. 7, BL. 7, SC. A

159/26.06.2019

177

Sosea

PANTELIMON NR. 72, BL. 412

159/26.06.2019

178

Strada

PANTELIMON NR. 76, BL. 410

159/26.06.2019

179

Aleea

PANTELIMON NR. 8, BL. 7, SC. B

159/26.06.2019

180

Strada

PANTELIMON NR. 82, BL. 420A

159/26.06.2019

181

Aleea

PANTELIMON NR. 9, BL. 6, SC. 1

159/26.06.2019

182

Strada

PANTELIMON NR. 98-108, BL. 209A, SC. 1

159/26.06.2019

183

Strada

PESCARILOR, NR.9,8L.35,SC.l

159/26.06.2019

184

Strada

PESCARILOR, NR.9,81.35,SC.2

159/26.06.2019

185

Strada

PESCARILOR, NR.9,Bl.35,SC.3

159/26.06.2019

186

Strada

POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL. 10, SC. 1

159/26.06.2019

187

Strada

POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL. 10, SC. 2

159/26.06.2019

188

Strada

POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL. 10, SC.4

159/26.06.2019

189

Strada

POPA NICOLAE NR. 12, BL. 50

159/26.06.2019

190

Strada

POPA NICOLAE NR. 16, BL. 51

159/26.06.2019

191

Strada

RADOVANU NR. 1, BL. 21

159/26.06.2019

192

Strada

RADOVANU NR. 4, BL. 23

159/26.06.2019

193

Strada

RĂSCOALA 1907 NR. 16, BL. 24

159/26.06.2019

194

Strada

RĂUȘENI NR. 7, BL. 16

159/26.06.2019

195

Strada

RIPICENI NR. 4, BL. 11

159/26.06.2019

196

Aleea

SILIȘTEA NR. 1, BL. 2, SC. 1-

159/26.06.2019

197

Aleea

SILIȘTEA NR. 6, BL. 4, SC. 1

159/26.06.2019

198

Aleea

SINAIA NR. 14, BL. 76

159/26.06.2019

199

Strada

SLT. STĂNESCU GHEORGHE NR. 1, Bl. 213

159/26.06.2019

200

Strada

SLT. STĂNESCU GHEORGHE NR. 4, 8L. 208

159/26.06.2019

201

Strada

SOLD. LAZĂR FLOREA NR. 3, BL. 8B

159/26.06.2019

202

Sosea

ȘTEFAN CEL MARE NR. 230, BL. 46

159/26.06.2019

203

Sosea

ȘTEFAN CEL MARE NR. 24, BL. 24B

159/26.06.2019

204

Sosea

ȘTEFAN CEL MARE NR. 39, BL. 32

159/26.06.2019

205

Sosea

ȘTEFAN CEL MARE NR. 46, BL. 33B, SC. B

159/26.06.2019

206

Sosea

ȘTEFAN CEL MARE NR. 60, BL. 41, SC. A

159/26.06.2019

207

Sosea

ȘTEFAN CEL MARE NR. 60, BL. 41, SC. B+C

159/26.06.2019

L WT~-|sP'e nescflimbare —î^cretar,

Nr. crt.

Adresa bloc

Adresa bloc locuințe

HCLS2 nr.

0

1

2

3

208

Strada

STOLNICUL VASILE NR. 1, BL. 19, SC. 1

159/26.06.2019

209

Strada

STOLNICUL VASILE NR. 19, BL. 61

159/26.06.2019

210

Strada

TÂMPA NR. 1, BL. IC

159/26.06.2019

211

Strada

TEIUL DOAMNEI NR.19, BL. 39

159/26.06.2019

212

Strada

TRAIAN NR. 197, BL. 22B

159/26.06.2019

213

Sosea

VERGULUI NR. 35, BL. K4.

159/26.06.2019

214

Sosea

VERGULUI NR. 37, 8L. K3

159/26.06.2019

215

Sosea

VERGULUI NR. 39, BL. 29D, SC. A

159/26.06.2019

216

Sosea

VERGULUI NR. 39, BL. 29D, SC. B

159/26.06.2019

217

Aleea

VERGULUI NR. 5, BL. 19

159/26.06.2019

218

Aleea

VERGULUI NR. 7, BL. 18

159/26.06.2019

219

Strada

W. A. MOZART NR. 25

159/26.06.2019

220

Strada

W. A. MOZART NR. 8, BL. 80P

159/26.06.2019

221

Aleea

ZARANDULUI NR. 2, BL. 468

159/26.06.2019

spre rieschimbare,

SECRETAR,