Hotărârea nr. 196/2019

Hotărârea nr. 196 - pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Str. Gheorghe Şerban nr. 6-10  Sector 2, Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 18.07.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii comisiei de Negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 Sector 2, București;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 96208/08.07.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 1337/12.07.2019 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 15.07.2019-24.07.2019 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;


  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și letările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de ire a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 23/30.01.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în Str. Gheorghe Serban nr. 6-10, Sector 2 si transmiterea acestuia in administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

-Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 96/26.02.2019 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în Gheorghe Șerban nr. 6-10, Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Str. Gheorghe Șerban nr. 6-10 Sector 2, București, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comisia de negociere își va desfășură activitatea și va elabora documentele aferente în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

j Art.2. Se desemnează un reprezentant din cadrul Direcției Generale de Asistență _.q<jySocială și Protecția Copilului Sector 2 pentru a participa la ședințele Comisiei și a pune la dispoziția acesteia documentele deținute, necesare pentru derularea procedurii de negociere.

Art. 3. Se desemnează un reprezentant din cadrul Direcției de Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București pentru a participa la ședințele Comisiei si a oferi consiliere informală membrilor Comisiei în vederea unei bune gestionari a fondurilor publice.

Art.4. Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Hotărârea nr. 196

București, 18.07.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 18.07.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

COMISIA DE NEGOCIERE

PENTRU ACHIZIȚIONAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. GHEORGHE ȘERB AN NR. 6-10, SECTOR 2, BUCUREȘTI

NR. CRT

MEMBRII COMISIEI

FUNCȚIA

INSTITUTIA/DIRECTIA

1

DINU ALEXANDRU

Președinte

Consiliul Local Sector 2

2

ANDREI ROBERT ALEXANDRU

Membru

Consiliul Local Sector 2

3

PUȘCAȘU MARIAN

Membru

Consiliul Local Sector 2

4

Membru desemnat prin Dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2

5

Membru desemnat prin Dispoziție Primar Sector 2

Membru

Primăria Sector 2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,