Hotărârea nr. 193/2019

Hotărârea nr. 193 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 52580/15.04.2019 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 140056/17.04.2019 al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu de interes local aflat sub autoritatea Consiliului local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58544/24.04.2019 al Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 62200/07.05.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - HCL nr. 32/2019 și Regulamentul privind instituirea taxei de habitat;

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;

 • - OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019;

 • - Planul național de gestionare a deșeurilor 2014 -2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

 • - H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

 • - H.C.G.M.B nr.l 19/2010 și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București, aprobat prin această hotărâre;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) Ut. d) și alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pentru subvenționarea integrală a taxei de habitat (100 %), se aprobă Regulamentul pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, care conține 12 (douăsprezece) file și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, împreună cu reprezentanții operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 pentru colectarea/transportul/sortarea/tratarea/neutralizarea/depozitarea finală a deșeurilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 193

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 15 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

Cabinet Secretar

OBIECTIUNI

5Referitor: Hotărârea nr. 193 adoptată în ședința din data de 26 iunie 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București,

Prin Hotărârea nr. 193/26 iunie 2019 s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, act cu caracter normativ, supus consultării și dezbaterii publice în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Din analiza documentației ce a stat la baza adoptării actului administrativ în referință am constatat că acesta nu întrunește cerințele de legalitate și oportunitate pentru a fi contrasemnat pentru legalitate, având în vedere argumentele mai jos expuse.

1. Nu au fost respectate prevederile art. 7 alin. (10) lit. „d" din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, rep., în sensul că termenul de 10 zile prevăzut pentru afișarea și asigurarea accesului public la documentele rezultate în urma dezbaterii publice (Minuta, forma finală a proiectului, opinii și recomandări formulate de cetățeni) nu a fost respectat.

Astfel, dezbaterea publică a proiectului s-a organizat în data de 15.05.2019, iar documentele mai sus enumerate au fost postate în data de 24 iunie 2019.

2. La adoptarea Hotărârii nr. 193/2019, nu s-au respectat prevederile H.C.G.M.B. nr. 501/2017 privind completarea anexei la H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, contrar prevederilor Art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, care prevede: „Autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate sa respecte strategia locală cu privire la dezbaterea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București"

Astfel:

a ) Art. III. 3.C.3.9 lit. ,,x" din Anexa la H.C.G.M.B. nr. 82/2015 - astfel cum a fost modificat prin Art. I din la H.C.G.M.B. nr. 501/2017, prevede că, pentru implementarea și dezvoltarea colectării separate a deșeurilor în Municipiul București, consiliile locale ale sectoarelor 1-6 pot aproba tarife diferențiate cât și suportarea parțială de la bugetul local a tarifului pentru salubrizare menajeră, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 • - beneficiarii serviciului de salubrizare menajeră colectează separat deșeurile reciclabile și le predau operatorului de salubrizare;

 • - cantitatea totală de deșeuri care reprezintă deșeuri reciclabile, trebuie depuse la punctele de colectare".

 • D eși reglementările mai sus arătate prevăd o subvenție parțială, prin H.C.L.S.2 nr. 193/2019 s-a aprobat subvenționarea integrală (100%).

 • b ) în mod arbitrar, fără o justificare legală, acordarea subvenției este condiționată de depunerea unei declarații pe propria răspundere dată sub sancțiunea prevăzută de lege pentru fals în acte publice (I), până la data de 30.11.2019. Aceste prevederi se regăsesc la Art. 2 și Art. 5 din Anexa la H.C.L.S.2 nr. 193/2019:

„ Art. 5 . în cazul nedepunerii în termenul prevăzut (30.11.2019) a Declarațiilor menționate la art. 2, utilizatorii casnici - persoanele fizice în cauză, inclusiv din asociațiile de proprietari/ locatari nu beneficiază de subvenție pentru stimularea colectării separate (selective) pentru anul 2020".

Apreciez că acordarea subvenției, în limitele prevăzute de lege, nu poate fi restricționată prin raportare la un termen introdus abuziv, ci acesta se raportează la situația respectării cumulative a condițiilor impuse prin HCGMB nr. 501/2017, mai sus arătate.

 • 3. Actul administrativ în discuție nu este întemeiat juridic, în preambulul acestuia nefiind identificate reglementări normative care să susțină legalitatea acestuia:

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor -rep. , cu modificările și completările ulterioare, instituie principiul „ poluatorul plătește" (art. 21), respectiv instrumentul economic,, plătește pentru cât arunci" (Art. 17 alin. (1) lit. „e").

 • - Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, rep. , cu modificările și completările ulterioare reglementează obligațiile utilizatorilor serviciului de salubrizare să asigure precolectarea separată și să achite obligațiile de plată ( Art. 24 alin. 6, lit. b) și d), iar structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale trebuie stabilite astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare (art. 26 alin. 8), lit. „a").

 • - Legea 51/2006 prevede la art. 10 alin. (15) : Taxele pentru serviciile comunitare de utilități publice stabilite potrivit alin. (12) se recuperează de la beneficiari, iar în caz de neplată actul administrativ fiscul prin care au fost stabilite și comunicate taxele devin titlu executoriu la data scadenței".

 • - H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/ proprietari din Municipiul București prevede o diminuare cu 10% ( nu integral) a tarifului de evacuare a deșeurilor menajere.

Se poate astfel constata că nici unul din actele normative și administrative invocate nu susțin legalitatea măsurilor adoptate prin H.C.L.S.2 nr. 193/2019.

 • 4. Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort, care trebuie să susțină și să fundamenteze promovarea proiectului de hotărâre, au un caracter formal, superficial, contradictoriu, fără nici o legătură cu obiectul de reglementare al actului administrativ analizat.

în concluzie, din analiza Hotărârii nr. 193/2019 și a documentației ce a stat la baza emiterii acestuia nu am reușit să identific elementele de legalitate și oportunitate care să susțină adoptarea acesteia și contrasemnarea pentru legalitate.


EN - 2 cx.


SSGA - 2 ex.

Anexă la HCL nr.

Regulamentul pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

CAPITOLUL I- DEFINIȚII

 • 1) . Beneficiarii serviciului de salubrizare/gestiunc în sistem de management integrat al deșeurilor municipale sunt persoanele fizice, persoanele juridice și orice altă entitate care generează deșeuri de acest tip și beneficiază de prestarea activităților specifice asociate acestui serviciu, după cum urmează:

 • a) generatori de deșcuri/utilizatori casnici

al) persoanele fizice pentru deșeurile generate la imobilul de domiciliu deținut în proprietate sau la alt imobil aflat în proprietatea acestora, chiar și în cazurile în care acesta din urmă este diferit de cel la care proprietarii au înregistrată adresa de domiciliu;

a2) persoanele fizice care au în administrare, folosință, concesiune sau închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-tcritoriale sau care au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator) sau comodatar în imobile proprietate privată pentru deșeurile pe care le produc în aceste imobile (locații),

 • b) generatori de deșeuri /utilizatori non-casnici

bl) persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfășurate în mod autonom, în condițiile legii, precum și persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, potrivit prevederilor legale privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, b2) persoanele juridice cum sunt: regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile bancare și orice alte societăți comerciale, cooperativele meșteșugărești, cooperativele de consum, cooperativele de credit, organizațiile politice, sindicale, profesionale, patronale și cooperatiste, instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, unitățile sanitare, asociațiile, fundațiile, federațiile, cultele religioase sau orice alte entități, pentru deșeurile generate în imobilul în care se află înregistrat sediul social sau punctul de lucru al acestor entități, în cazul în care imobilul respectiv este proprietatea acestora;

b3) persoanele enumerate la lit. bl si b2), care au în administrare, folosință, concesiune sau închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților adininistrativ-teritoriale sau care au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator) sau comodatar în imobile proprietate privată pentru deșeurile municipale pe care le produc în aceste imobile (locații).

 • 2) . Operatorul de salubrizare autorizat este operatorul licențiat ANRSC care are exclusivitate pentru prestarea acestui serviciu în aria administrativ-teritorială a Sectorului 2, în baza contractului încheiat cu Primăria Sectorului 2, având în responsabilitate prestarea/realizarea activitatilor/operatiilor de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale provenind de la utilizatorii casnici și non casnici, în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului public de salubrizare din Sectorul 2 și legislației naționale aplicabile.

 • 3) . Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SM1D) presupune realizarea activităților/operațiilor de colectare separată/preluare și transport separat al deșeurilor municipale (Fracție uscată și Fracție umedă) generate de utilizatorii casnici și non casnici, urmată de transferul, sortarea, tratarea și depozitarea finală a reziduurilor post sortare/tratare.

Activitățile/opcrațiilc de colectare/preluare/transport separat al celor două fracții se desfășoară continuu, permanent, repetitiv, cu frecvența de colectare stabilită prin programele de lucru /colectare aprobate de PS2;

 • 4) . Activități ocazionale, altele decât cele menționate la pct.3), sunt colectare, transportul, sortare, eliminare/depozitare reziduuri de deșeuri voluminoase (neasimilabile celor menajere) precum și a deșeurilor provenite de la populație și/sau agenți economici și instituții generate de activități de reamenajare/reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor, din construcții și demolări, care se desfășoară/prestează ocazional, exclusiv de către Operatorul de salubrizare autorizat, la solicitarea deținătorilor de deșeuri, în baza comenzilor/contractelor individuale încheiate între operator și beneficiarii în cauză și a tarifelor aferente acestor prestații aprobate de Consiliul Local al Sectorului 2.

 • 5) . Fracția uscată din deșeurile municipale (menajere/similare) este constituită din deșeuri reciclabile ((pungi de hârtie, cutii de carton, cărți/reviste/ziare, ambalaje de sucuri și lactate, recipiente din plastic pentru băuturi-PET și produse alimentare, recipiente ale produselor cosmetice și detergenților, caserole din plastic și polistiren, farfurii de plastic și pungi de plastic spălate în prealabil, dopuri metalice, conserve din metal, doze de aluminiu, ambalaje de sticlă pentru uz alimentar etc.)

6), Fracția umedă din deșeurile municipale (menajere /similare) este constituită în principal din resturi de legume și fructe, resturi alimentare-gătite sau proaspete, resturi de pâine și cereale, coji de ouă, resturi vegetale, frunze, iarbă, buruieni, alimente expirate, hârtie/carton umede, materiale textile etc. .

CAP.II. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 începând cu data dc 01 ianuarie 2020, Utilizatorii casnici-persoane fizice, inclusiv din asociațiile de proprietari/locatari, care realizează colectarea separata a deșeurilor pe cele două fracții (Uscată și Umedă), predau direct și exclusiv operatorului de salubrizare autorizat o cantitate de fracție uscată care reprezintă minimum 25 % din totalul cantității de deșeuri [fracție uscată + fracție umedă] colectată/predată acestuia, beneficiază de subvenționarea integrală a taxei de habitat datorate (100 %).

Art. 2 Pentru a beneficia de subvențiile prevăzute la Art. 1, până la data de 30,11.2019 utilizatorii casnici vor depune la D.V.B.L Sector 2 o Declarație pe proprie răspundere, conform Anexei 1 sau Anexei 2, după caz, la prezentul Regulament, prin care își vor asuma obligația ca începând cu data de 01 ianuarie 2020 vor colecta separat fracția uscată și o vor preda direct și exclusiv operatorului de salubrizare autorizat, care are obligația de a o prelua/transporta cu autospeciale special afectate / inscripționate în acest scop.

Declarație poate fi depusă și on-line pe site-ul Direcției Venituri Buget Local Sector 2.

Art. 3 Pentru asociațiile de proprietari/locatari, Declarația de asumare a obligațiilor prevăzută la art. 2, conform Anexa 1 la Regulament, se semnează și se depune de către reprezentanții acestora, desemnați/mandatați în acest scop prin hotărâre adoptată de Adunarea Generală a Asociației.

Art. 4 Pentru deținătorii de locuințe unifamiliale, Declarația de asumare a obligațiilor prevăzută la art. 2, conform Anexa 2 la Regulament se asumă/semncază/depunc de către titularul dreptului de proprietate, iar în cazuri justificate, declarația poate fi depusă și de către alt membru major al familiei titularului dreptului de proprietate, pentru toți utilizatorii -persoane fizice care figurează la adresa poștală respectivă.

Art. 5 în cazul nedepunerii în termenul prevăzut (30.11.2019) a Declarațiilor menționate la art. 2, utilizatorii casnici-persoanele fizice în cauză, inclusiv din asociațiile de proprietari/locatari nu beneficiază de subvenția pentru stimularea colectării separate (selective) pentru anul 2020.

Art. 6 în cazul în care un utilizator casnic sau o asociație de proprietari/locatari nu respectă obligațiile asumate, în sensul că nu colectează separat și nu dă operatorului de salubrizare autorizat cantitatea minima de fracție uscată prevăzută la art. 1, operatorul de salubrizare autorizat arc obligația să informeze Primăria Sectorului 2, iar Primăria Sectorului 2 va lua măsurile legale pentru respectarea prezentului regulament.

Art. 7 Operatorul de salubrizare autorizat este obligat să asigure pentru asociațiile de proprietari/locatari sau deținătorii de locuințe unifamiliale saci sau recipicnți (pubclc/containere), după caz, personalizați / inscripționați distinct pentru colectarea selectivă.

Art. 8 Operatorul de salubrizare autorizat va afișa la loc vizibil pentru fiecare punct de colectare programul pentru colectarea fracției uscate, respectiv a fracției umede.

Anexa 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)...........................................  identificat cu CI/

Bl, seria........, nr..................... emisă de........................., la data de

CNP...............................,

telefon....................., e-mail..........................., în calitate de Președinte

/ Reprezentant împuternicit /Administrator al ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI / LOCATARI ............................................................ din Imobilul situat in str. / bld. / aleea .........................................................nr.... sc......, sector

2, Municipiul București, nr. înregistrare........................., cod fiscal

......................................., numita in continuare ASOCIAȚIA, în baza Hotărârii Adunării Generale a ASOCIAȚIEI (conform Proces-verbal nr. ... /.......2019, anexat), declar pe proprie răspundere următoarele:

o Imobilul are:..........scări;.......etaje si.........apartamente,

din care .....apartamente cu destinație exclusiv rezidențiala (locativa),

.... apartamente cu destinație exclusiv nerezidentiala (comerciala- sediu social / birou, punct de lucru, ctc.) ... apartamente cu destinație mixta (rezidențiala si nerezidentiala);

o Pentru colectarea deșeurilor menajere provenind de la deținătorii de spatii utilizatori casnici - persoane fizice - rezidențial - Imobilul este echipat /se folosește următoarea infrastructură:

 • ■ sistem de evacuare a deșeurilor tip toboggan;

 • ■ platforma supraterană (îngrădită);

 • ■ ghenă;

 • ■ pubele 120 litri (nr.);

 • ■ pubele 240 litri (nr.);

 • ■ containere 1.100 litri (nr.);

 • ■ alți recipienti....

o Utilizatorii non casnici ( activitati nerezidențiale) folosesc infrastructura de mai sus:          DA / NU

Nota: Dacă folosesc o infrastructură proprie, menționez că aceasta constă în

o ASOCIAȚIA are la data prezentei în evidențe un număr de ...........persoane care beneficiază de serviciile de utilități și plătesc cheltuielile lunare aferente (conform ultimei liste anexate), din care ... persoane fizice pentru uz rezidențial și ......persoane (sau echivalent)

pentru activitățile nerezidențiale sau alți deținători/utilizatori de spații din IMOBIL

•X Am luat la cunoștință prevederile Regulamentului pentru acordare a subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București aprobat prin H.C.L.S 2 nr.... / ..... , inclusiv

condițiile pentru acordarea subvenției în vederea stimulării colectării separate a deșeurilor reciclabile [Fracția uscată] provenind din deșeurile menajere generate de populație în Sectorul 2 al Municipiului București

 • ASOCIAȚIA se obligă ca toți utilizatorii persoane fizice din Imobil'.

 • > să colecteze separat (selectiv) deșeurile menajere pe cele care le generează în gospodăriile proprii pe cele două fracții USCATĂ și UMEDĂ, respectiv să depună fracția uscată-deșeuriie reciclabile (deșeurile de hartie/carton, plastic, metal și sticlă) în saci personalizați, pubele, containere etc, iar fracția umedă (resturi de legume și fructe, resturi alimentare, pâine, cereale, vegetale, ouă, iarbă, alimente expirate, lactate, hârtie/cartoane umede, materiale textile, deșeuri reziduale [conținutul sacului de aspirator, scutece/tampoane, mucuri de țigări, veselă /geamuri sparte, cenușă, grăsimi animale, uleiuri vegetale, etc, ) va fi depusă în pubelele/containerele afectate acestui scop, de unde vor fi ridicate cu autospecialele Operatorului de salubrizare autorizat, conform programului de colectare comunicat de acesta utilizatorilor;

 • > să predea exclusiv și direct numai Operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 toată cantitatea de deșeuri reciclabile-care constituie Fracția Uscată, însumând minimum 25 %, din cantitatea totală de deșeuri colectată [Fracție uscată + Fracție umedă] / preluată de acesta de la ASOCIAȚIE;

 • > Modul concret de colectare separată a Fracției Uscate, de depozitare temporară securizată a deșeurilor reciclabile în vederea preluării, programul de colectare/preluare și monitorizare a cantităților predate și orice alte elemente conexe de interes, se vor conveni de către Operatorul de salubrizare autorizat și reprezentanții ASOCIAȚIEI, în baza unei proceduri standard elaborate de Operatorul de salubrizare autorizat, avizată de Primăria Sectorului 2 și a situației concrete a Imobilului, urmând a fi aduse la cunoștiința utilizatorilor.

Dau prezenta Declarație pentru a servi la DVBL Sector 2 pentru ca ASOCIAȚIA /persoanele fizice- utilizatorii casnici din Imobil să beneficieze de subvenția care este acordată de PRIMĂRIA Sectorului 2 pentru anul 2020, în cuantum de 100 % din valoarea anuala a taxei de habitat cu destinație specialș de salubrizare pentru utilizatorii casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București pentru stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

DATA


Numele și prenumele

(semnătura)

Anexa 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)..........................................., domiciliat în

................., str.............................., nr......, bl........., sc....., et. ap.

sector/judet..........................identificat cu CI / Bl, seria

nr...................., emisă de........................., la data de

CNP.................................., telefon

mail

în calitate de titular al dreptului de proprietate/reprezentant/membru al familiei din Imobilul situat în Str./BId./Aleea .........................................................nr.... sc......, ap. ...sector 2, Municipiul București,

declar pe proprie răspundere următoarele:

o Imobilul are.........apartamente,

din care .....apartamente cu destinație exclusiv rezidențială (locativă),

....apartamente cu destinație exclusiv nerezidențială (comercială-sediu social/birou, punct de lucru, etc.)

... apartamente cu destinație mixtă (rezidențială și nerezidențială);

o Pentru colectarea deșeurilor menajere provenind de la utilizatori casnici -persoane fizice -rezidențial - Imobilul folosim următoarea infrastructură:

 • ■ platforma supraterană (îngrădită);

 • ■ pubele 120 litri (nr.);

 • ■ pubele 240 litri (nr.);

 • ■ containere 1.100 litri (nr.);

 • ■ alți recipienti ....

o Utilizatorii non casnici ( activități nerezidențiale) folosesc infrastructura de mai sus:      DA / NU

Nota: Dacă folosesc o infrastructură proprie, menționez că aceasta constă în

o In Imobil la data prezentei locuiesc un număr total, inclusiv minori, de ...........persoane care beneficiază de serviciile de utilități persoane fizice

Am luat la cunoștință prevederile Regulamentului pentru acordare a subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S.2 nr.... /..... , inclusiv condițiile pentru acordarea subvenției în

vederea stimulării colectării separate a deșeurilor reciclabile [Fracția uscată] provenind din deșeurile menajere generate de populație în Sectorul 2 al Municipiului București.

•J» Mă oblig ca toți utilizatorii persoane fizice din Imobil'.

> să colectăm separat (selectiv) deșeurile menajere pe care le generăm în gospodăria proprie pe cele două fracții USCATĂ și UMEDĂ, respectiv să depunem fracția uscată-deșeurile rcciclabile (deșeurile de hârtie /carton, plastic, metal și sticla) în saci personalizați, pubele, containere etc, iar fracția umedă (resturi de legume și fructe, resturi alimentare, pâine, cereale, vegetale, oua, iarbă, alimente expirate, lactate, hărtie/cartoane umede, materiale textile, deșeuri reziduale [conținutul sacului de aspirator, scutece/tampoane, mucuri de țigări,veselă/geamuri sparte, cenușă, grăsimi animale, uleiuri vegetale, etc. ) să o depunem în pubela (pubelele)Zcontainerele afectate acestui scop, de unde vor fi ridicate cu autospecialele.

Operatorului de salubrizare autorizat, conform programului de colectare comunicat dc acesta.

 • > Să predăm exclusiv și direct numai Operatorului de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2 toată cantitatea de deșeuri reciclabile-care constituie Fracția Uscată, însumând minimum 25 % din cantitatea totală de deșeuri colectată [Fracție uscată + Fracție umedă ] / preluată de acesta de la Imobil,

 • > Modul concret de colectare separată a Fracției Uscate, de depozitare temporară securizată a deșeurilor reciclabile în vederea preluării, programul de colectare/preluare și monitorizare a cantităților predate și orice alte elemente conexe de interes, urmează sa fie convenit împreună cu Operatorul de salubrizare autorizat

Dau prezenta Declarație pentru a servi la D.V.B.L Sector 2 pentru ca persoanele fizice-utilizatorii casnici din Imobil să beneficiem de subvenția care este acordată de PRIMĂRIA Sectorului 2 pentru anul 2020, în cuantum de 100 % din valoarea anuală a taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București pentru stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

DATA                                  Numele și prenumele

(semnătura)