Hotărârea nr. 19/2019

Hotărâre nr. 019 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro * Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorulu’ 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6642/21.01.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 6644/21.01.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Cremenița nr. 43, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 84 CA 7/4 din 06.11.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentul^ Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a ^l^pdificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea A^^/iji^ientului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e" și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Creinenița nr. 43, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - 2xP+2E+M/3Er, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinfa ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.02


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.If.

VIZAT spre neschîmbarc secretar,


Nr. 6644/21.01.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. CREMENIȚA NR. 43, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliu! Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Cremenița nr. 43, Sector 2, București avizat sub nr. 84 CA 7/4 din 06.11.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - 2xP+2E+M/3Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Str. Cremenița nr. 43, Sector 2, București avizat sub nr. 84 CA 7/4 din 06,11.2018, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Au fost primite observații din partea vecinului din strada Cremenița nr. 41 referitor la amplasarea pe limita de proprietate. S-a revenit cu soluția modificată pentru corpul B - în regim izolat. S-au notificat vecinii pe varianta finală fără obiecții ulterioare din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.Municipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU             TERITORIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitcct-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) poștal ........, sector 3


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘ . CABINET SECRETAR intrarecu d6rnîciîiul/sediul*2) municipiul București, cod telefon/fax                     , înregistrată la nr.               completată cu nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 35O/2OOÎ privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;


AVIZ


Nr. 84 CA 7/4 din 06.11.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective 2xP+2E+M/3Er generat de imobilul din STRADA CREMENIȚA NR. 43 SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Cremenița, conform extras de carte funciară nr. 208329/29.05.2018, suprafața te.remlu\=980,0>w(915,0mp din măsurători) este proprietate privată persoane fizice pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1360/162”C” din 24.11.2017, prelungit.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pc parcelări tradiționale/spontanc, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P,O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - sc admite suplimentar un nivel mansardat /etaj 3 retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită și parțial în zona V4(spații verzi pentru protecția cursurilor de apă) pe limita nord - est conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

- H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; sc admite suplimentar un nivel mansardat / etaj 3 retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominanțe existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate sc vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturata și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă In cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = corp A: pe limita stângă și dreaptă de proprietate, la aliniere cu construcțiile existente, cu gang la parter pe limita dreaptă pentru acces auto (min. 3,Om), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat; corp B: retras cu min. 3,Om la nivelul parterului față de limita stângă și dreaptă de proprietate, cu posibilitatea ieșirii în consolă cu balcoane pc maxim 1/3 din fațadă cu respectarea Codului Civil;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 15,Om față de limita posterioară dc proprietate, respectiv 25,Om față de malul laculuiffără afectarea zonei V4). Se va păstra o retragere de 10,Om între cele două clădiri propuse.

 • - circulații și accese: din strada Cremenița, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1600735/22.02.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat; Prin PUD se reglementează un edificabil maxim. Construcția va respecta retragerile minime obligatorii prevăzute în documentația de urbanism cu încadrarea în indicatorii urbanistici admiși.

 • - P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. cornișă et. 2= 10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.11.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenturăvîz este un aviz tehnic și poate fTfolosit numai în școp.ul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autcjrizarea'c^ijtJrliJucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmaEa^'feve '                       - iz este valabil de la data emiterii sale

pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr/Ț^fiO/l62                            iTemis de Primăria Sectorului 2 și se

taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 55603/14.041^18.| VIZAT pro neschimbare, secretar!

Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si SUvTiTCTtjKA, conf d»

IntCK-mil: ing.

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Cremenita, nr.43, sector 2, București.INDICATORII URBANISTIC] EXISTENT]

SUPRAFAȚA TERENULUI ........ = 900.00 mp

ARIA CONSTRUITA EXISTENTA         ”""= 6.00 mp

ARIA DESFASURATA CONSTRUlȚ^^ISjȚgțVȚ^ O.OO mp


= o% -o


/   r / 7 %ada Cremenița nr 43,

Xa r-x v' O Diînnvanfi


sector 2, București


SUPRAFAȚA TERENULUI

ARIA CONSTRUITA MAXIMA

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA MAXIMA = 1450.00 mp Regim inaltime propus: P+2E+3Er/M

- Inaltimca maxima a clădirii va fi de 10 metri pentru P+2E. Etajul 3 Retras va fi înscris intr-un volum cu panta de 45 grade fata de planul fațadei si va avea suprafața maxima de 60% din aria construita.

POT maxim propus = 45 % nximpropus LSI.

SECTORUI în 2

iprafata spațiu verde = 40.00 mp                      **'          "

prfata dale nraT5ates30p'.U0TTip' ’

P<.

£4


’Goopdonate.............

Nr. Pct.

[m] X

/---Y--—

/    [m]

1

329909286

590772.401

2

329900.634

590779.766

3

329899.087

590778.235

4

329892.239

590770.551

5

329885.721

590763.152

6

329879.203

590755.753

7

329872.903

590748.363

8

329866.068

590740.537

9

329857.618

590730.999

10

329852.666

590725.408

11

329862.979

590716.267


PROIECTANT

URBANISM


PROIECTANT DE SPECIALITATE -URBANISM:

N&G DECOR ART SRL

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LIM1 TA TERENULUI CE A GENERAT PUD

LIMITA PROPRIETĂȚI


ALINIAMENT PROPUS


RETRAGERE PROPUSA


LIMITA 25m PANA LA LAC


MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

LOTURI LOCUINȚE UNIFAMIL1ALE SJ COLECTIVE

LOCUINȚE COLECTIVE CU MAXIM P+2 NIVELURI

LOCUINȚE UN1FAM1L1ALE CU MAXIM P+2 NIVELURI

EDIFICABIL PROPUS LOCUINȚE COLECTIVE - P+2E+3Er

SPAȚIU VERDE PROPUS


DOMENIUL PUBLIC.


SPAȚIU VERDE EXISTENT


NECONSTRUIBIL PANA IN MINIMUM 25 METRI FATA DE LAC

CIRCULAȚII P1ETONALE


srARCHKCI'JREĂND TEXTURE SRL

__    RO3HS0M5

SSAT+

birou <10 P'O|«°t°,_'L

ACCES CAROSABIL BORDURA COBORÂTA’SEMNĂTURĂ


FAZA:

P.U.D.

PROIECT NR. 10CR/2018

BENEFICIAR;


TITLU Construire imobil de locuințe colective PROIECT;               P+2E+3Er/M


TITLU PLANȘA;


DATA:

Mai 2018


SCARA: 1:500


PLANȘA;

U 07


Plan reglementari