Hotărârea nr. 171/2019

Hotărârea nr. 171 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiifor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București.

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 83058/12.06.2019 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, din cadrul Consiliului Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr.85924/18.06.2019 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Cererea înregistrată la organul fiscal sub nr. 198441/21.05.2019

  • - Certificatul de atestare fiscală nr. 201662/ 23.05.2019 eliberat de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2;

  • - Referatul „ A” nr. 204511/ 27.05.2019 avizat de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor vepitur^ale bugetelor locale;

.J^^rea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 6/2017 privind aprobarea acordare a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale și bugetare datorate t/d^Mli/brlocal al Sectorului 2.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art.81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor datorate bugetului local al Sectorului 2, conform anexei ce conține 1 filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situația în care debitorul nu își îndeplinește obligațiile stabilite de lege și reglementate prin metodologia de acordare a facilităților fiscale, ca fiind ulterioare adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa se comunică părților interesate și poate fi consultată la sediul

Primăriei Sectorului 2.

sȘEDlNy

DRIANl


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TțlMElUIrA^T. 47 DIN

LEGEA NR. 2


Hotărârea nr. 171                                                                         a ’

București, 26.06.2019                                                               '   ........

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..