Hotărârea nr. 17/2019

Hotărâre nr. 017 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5JSectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Sirada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 5326/15.01.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 5332/15.01.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 88 CA 8/1 din 06.12.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a-publie-ului cu privirc la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


~ hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 3/13.01,2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


enajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a


- -_______________________________________________i--______________-

f -țA-foștîp<54ilfeată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


ararea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „R mentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și ari. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sector 2, București - Ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajări incintă -Sth+2S+P+17E+Eth, Sth+2S+P+12E+Eth, Sth+2S+P+10E+Eth, dală pietonală/cabină pază - Sth+2S+P, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.                   ,ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada ChrristrgiHor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 5332 /15.01.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

B-DUL. DIMITRIE POMPEIU NR. SE, 5F, 5G, 5J, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire ia elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 51, Sector 2, București avizat sub nr. 88 CA 8/1 din 06.12.2018, propunerea de edificare - Ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajări incintă -Sth+2S+P+17E+Eth, Sth+2S+P+12E+Eth, Sth+2S+P+10E+Eth, dală pietonală/cabină pază - Sth+2S+P, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sector 2, București avizat sub nr. 88 CA 8/1 din 06.12.2018 s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a prezentat un studiu de însorire.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.Municipiul București

Primăria Sector 2
DIRECȚIA URBANISM, CA

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhîtect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1

......... Sector 2,

i cu nr.PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR '

^ARL Nr........;./3î:........LunaAnultf^/3


urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal telefon/fax .                    , înregistrată la nr.                       completată cu

n conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și


AVIZ

Nr. 88 CA 8/1 clin 06.12.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajări incintă -Sth+2S+P+17E+Eth, Sth+2S+P+12E+Eth, Sth+2S+P+10E+Etb, dală pietonală/cabină pază - Sth+2S+P din B-DUL DIMITRIE POMPEIU NR. 5E, 5F, 5G, 5J, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiat format din b-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 51 compus din teren în suprafața totală de 9.494,0 mp și construcțiile existente pe teren conform Extrasului de Carte Funciară nr. 78301 din 28.11,2018, este proprietate privată persoană juridică.

Prevederi P.U.G, - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Imobil compus din teren și construcții reglementat inițial prin PUZ - închidere Inel Median de Circulație Zona de Nord-Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.11,2014-UTR 3_42-subzonă mixtă cu funcțiuni dominante de comerț și servicii publice cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+20E, se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 70%, CUT maxim = 4 și regim de înălțime maxim P+20E, modificat ulterior pe zona de referință conform PUZ - B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, Sectorul 2 București - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 din 29.01.2018 aprobat cu HCGMB nr. 231 din 19.04.2018 - Prevederi PUZ - RLU- aprobate anterior ți având următoarele reglementări: POT maxim = 70%, CUT maxim = 4,0 mpADC/mp teren și regim de înălțime maxim P+20E, Hmax.= 75m;

Se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului cu recomandarea de a se opta pentru POT maxim = 70%, și CUT maxim = 4,0 mp. ADC/mp. teren pentm clădiri cu maxim P+20niveluri conform certificatului de urbanism nr. 933/104”P”din 04.07.2018.

Funcțiuni predominante: prevederi conform PUZ - RLU propuse: 1JTR 3 42 ți PUZ Dimitrie Pompeiu nr. SE, 5F, 5G, 5J locuințe colective și


funcțiuni complementare;

 • - H. max. = P+20E;

 • - P.O.T. max. = 70%;

 • - CUT. max. = 4,0;

 • - retragerea minimă față de aliniament = conform PUZ - închidere Inel Median de Circulație Zona de Nord-Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.1 1.2014-UTR 3 42 ți PUZ - Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J Sectorul 2 București - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 din 29.01.2018 aprobat cu HCGMB nr. 231 din 19.04.2018.

 • - retrageri minime față de limitele laterale- conform PUZ - închidere Inel Median de Circulație Zona de Nnrd-Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.11.2014-UTR 3_42 și PUZ - Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J Sectorul 2 București - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 din 29.01.2018 aprobat cu HCGMB nr. 231 din 19.04.2018;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare - conform PUZ - închidere Inel Median de Circulație Zona de Nord-Autostrada Urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013 și modificat cu HCGMB nr 292/27.11.2014-UTR 3 „42 și PUZ -Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J Sectorul 2 București - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 din 29.01.2018 aprobat cu HCGMB nr. 231 din 19.04.2018;


Prevederi P.U.D. proptise:

- retrageri nriniinc față de limitele laterale = stânga: la limită cu limita edificabilului studiat prin PUZ, respectiv retras de la l,5m până la 3,Om conform plan anexat; retras cu min. 3,Om față de terenul aflat în proprietatea S.C. NUSCO IMOBILIARA S.R.L cu respectarea convenției încheiată între cele două părți autentificată sub nr. 1999/20.12.2018, retras cu min. 5,Om față de limita nord respectiv viitorul aliniament al arterei propusă prin PUZ Inel Median profdului PC2= 24m; dreapta: retras cu min. 7,Om, față de limita de proprietate, se va respecta profilul propus al aleii de incintă prevăzută prin PUZ =7,Om, min. 5, Om retras față de limita sud, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.


 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om. astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși POT-70%. ClJT-max. 4,0

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1650072/09.08.2018 și planului anexat vizat spre neschimbare și avizului SPU nr. 576N/31.08.2018. Se va rezerva teren în vederea realizării prospectului propus al B-dul Dimitrie Pompeiu conform aviz SPU (34,Om format din carosabil 14,0m cu zonă proprie de tramvai de 10,0m în axul arterei și trotuare de 3,Om separate de carosabil prin zone verzi de aliniament de 2,Om) și arterei propusă prin PUZ în partea de nord a parcelei. Se va respecta avizul Metrorex S.A nr. M04.01.01/618/15.10.20187, acord Ministerul Transporturilor nr. 40530/18.10.2018, aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 23212/05.11.2018.

Notă; Se vor respecta amplasamentele clădirilor conform planului de reglementări atașat, având retragerea între acestea de min. 16,0m și respectiv 20,Om,


fiind unite între ele de o dală pietonală;

- echipare tehnico-edilitară; toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare (aviz de precoordonare rețele nr. 1578945/29.11.2017). Prin PUD s-a reglementat un edificabil maxim. La faza DTAC construcțiile se vor conforma astfel încât vor fi respectate toate condițiile impuse prin avizele prezentate.


-   P.O.T,=70%, CUT=4,0, înălțimea maximă pentru Sth+2S+P+I7E+Eth=65,Om

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 06.12.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții; construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD,

___________Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în confonnitate cu art. 63 alin. (2) lit, g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea re lectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată de urbanism nr. 3/1O4’’P’^în WJM

spronjsJhimbare CRETAR,
ing.


ARABAN


h,deergică-MD RACIfit, coilf.dr.arii. C


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


NR. 5E, 5F, 5G, 5J, SECTORUL 2, BUCUREȘTI
•—3,00--

-2,00-+

-----------7,00-----------

—       7.00--------

+-2,00-1---3,00---1


SCARA 1 / 500


LEGENDĂ

LIMITE
Limita zonei de studiu___          _____

Limita terenurilor care au generat prezentul P.U.D. și P.U.Z.-ul Dimitrie Pompeiu aprobat prin HCGMB 231 /19.04.2018

Limita U.T.R., conform PUZ inel median

Limita documentații aprobate sau în curs de aprobare preluate de Inelul Median

Limite cadastrale

Limite construcții existente


CIRCULAȚII EXISTENTE / REGLEMENTATE PRIN ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM


Circulații carosabile

Circulații pietonale

Spații verzi de aliniament

Traseu propus linie de tramvai


REGLEMENTĂRI, RESTRICȚII Șl ZONE DE PROTECȚIE CONFORM PUZ INEL MEDIAN APROBAT PRIN HCGMB 294/2013 - 292/2014


Zona de siguranță a infrastructurii metroului conform Aviz Metrorex nr. 618 din 15.10.2018

Alinierea clădirilor

Obiectiv de utilitate publică (delimitarea și detalierea Obiectivelor este realizată în planșa U7 Proprietatea și circulația terenurilor - parte integrată a PUZ -ului de Inel Median                                                   ____________


OUP 15

REGLEMENTĂRI ALE TERENULUI CARE FACE OBIECTUL PREZENTULUI PUDEdificabil (suprafață maximă de implantare a clădirilor) imobile cu regim de înălțime Sth+2S+P+8E - Sth+2S+P+17E+Eth

Edificabil (suprafață maximă de implantare a clădirilor) pentru construcții cu regim maxim de înălțime Sth+2S+P Acces parcare

Acces carosabil                       ____________________________ __

Acces pietonal

Retragere conform PUZ inel median

Cotă conform profil PS15 reglementat prin PUZ Inel Median


10.00**

17.00**

UTILIZĂRI FUNCȚIONALE PROPUSE PE TERENUL REGLEMENTAT


Locuințe colective și funcțiuni complementare

Dală pietonală cu goluri peste nivelul parterului, amenajată peisager Spații verzi de incintă a căror limită se va definitiva la faza DTAC Circulație carosabilă de incintă


REGLEMENTĂRI ORIENTATIVE


Edificabil orientativ pentru terenul în suprafață de aproximativ 315 mp (provenind din atualul NC 237133) care va rezulta în urma trasării străzii propuse prin PUZ Inel Median aprobat cu HCGMB 294 din 2013 / 292 din 2014.


CIRCULAȚIA TERENURILORSuprafețe de teren rezervate în vederea transferului în domeniul public pentru modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere


ZONE FUNCȚIONALE DIN ZONA DE STUDIU, CONFORM PUZ INEL MEDIAN aprobat prin HCGMB 294/2013 - 292/2014

UTR

FUNCȚIUNE

POT

CUT

H max

3_

_24

subzonă mixtă cu funcțiuni dominante comerț și servicii având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de p+14

70%

3.00

P+14E

3

27

subzonă mixtă cu funcțiuni predominante comerț/servicii și locuire înaltă

70%

4.50

P+8E

(PUD avizat - PUD Hermes Business Campus Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sector 2, București)

3

29

subzonă unităților cu funcțiuni predominant de servicii conform PUD

51%

3.00

P+6E

avizat cu aviz CTUAT nr. 369CA24/6 din 19.12.2006

3_

_41

subzonă mixtă cu funcțiuni dominante comerț și servicii cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de p+4

60%

2.50

P+4E

3.

.42

subzonă mixtă cu funcțiuni dominante de comerț servicii și servicii publice cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de p+20

70%

4.00

P+20E

3.

_43

subzonă mixtă cu funcțiuni dominante comerț și servicii având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de p+14

70%

3.00

P+14E

3.

_50

subzonă locuire colectivă conform PUD aprobat Ansamblu ANL Str.

Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2, nr. 148/22.10.2010

22%

2.40

P+10E

3.

_62

subzonă mixtă cu funcțiuni dominante de comerț servicii și servicii publice cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de p+20

70%

4.00

P+20E

ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE PRIN PUZ - DIMITRIE POMPEIU NR. 5E, 5F, 5G, 5J, Sector 2, București aprobat prin HCGMB 231/19.04.2018


UTR


3 42’


FUNCȚIUNE


POT max


CUT max


RH max H max


Locuințe colective și funcțiuni complementare


70%


4.00


P+20E     (75 m)


INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE PUD


UTR


3 42'


FUNCȚIUNE


POT max CUT max


Locuințe colective            70%

și funcțiuni complementare


4.00


RH max


H max


un imobil -un imobil -


Sth+2S+P+17E+Eth

Sth+2S+P+12E+Eth


Sth+2S+P+10E+Eth


un imobil -

dală pietonală / cabină pază - Sth+2S+P


65,00 m

50,00 m

42,00 m

5,00 m


BILANȚ TERITORIAL

Existent

Propus

Utilizare funcțională

Suprafața

Procent

Suprafața

Procent

Suprafața maximă construită (construcții Sth+2S+P+8E+Eth - Sth+2S+P+17E+Eth)

-

4 272,30 mp

45,00%

Spații verzi (supraf. minimă)

 • - pe sol natural

 • - pe terase (dală) și alte amenajări

-

-

1 898,80 mp

949,40 mp

20,00%

10,00%

Circulații carosabile, pietonale, alei și alte amenajări (la CTA sau pe dală)

2 373,50 mp

25,00%

Suprafață neamenajată

9 494,00 mp

100,00 %

-

-

TOTAL

9 494,00 mp

100,00%

9 494,00mp

100,00 %

Notă! Suprafața rezervată în vederea transferului în domeniul public pentru modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere este de 667,05 mp.


SECȚIUNI TRANSVERSALE STRADALE REGLEMENTATE COMFORM PUZ aprobat prin HCGMB 231/19.04.2018PHJL BUCU REȘ'i 1 î4 SECTORULUI 2Inventar de qpdri

Sistem dq^prgjedîie: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est [m]

Distanta [m]

1

331773.91

588551.22

8.08 m

2

331781.27

588554.57

3.06 m

3

331784.32

588554.55

8.49 m

4

331790.87

588549.14

45.56 m

5

331759.46

588516.14

15.18 m

6

331745.84

588522.83

8.40 m

7

331742.86

588514.97

19.21 m

8

331724.73

588521.32

6.86 m

9

331727.75

588527.48

4.74 m ț"

10

331732.18

588525.79

35.29 m \

11

331747.69

588557.49

2.22 m

12

331748.53

588559.54

26.71 m

Suprafața din măsurători

1512 mp

Inventar de coordonate- NC205763

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct      Nord [m]

Est [m]

Distanta [m]

1

331788.97

588565.77

24.66 m

2

331766.59

588576.11

44.27 m

3

331726.18

588594.20

0.24 m

4

331725.97

588594.31

10.75 m

5

331721.49

588584.53

12.21 m

6

331716.13

588573.56

35.30 m

7

331748.53

588559.54

26.71 m

8

331773.91

588551.22

8.08 m

9

331781.27

588554.57

3.06 m

10

331784.33

588554.55

12.15 m

Suprafața din măsurători

1476 mpInventar do oeerdenete4IG213608

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est [m]

Distanta [m]

1

331769.46

588477.20

0.61 m

2

331768.99

588477.58

39.83 m

3

331739.44

588504.29

2.80 m

4

331741.50

588506.19

8.89 m

5

331742.86

588514.97

8.40 m

6

331745.84

588522.83

15.18 m

331759.46

588516.14

45.56 m

8

331790.87

588549.14

8.49 m

(bsn®’

)   331784.32

588554.55

12.15 m

o10

\ 331788.97

588565.77

35.32 m

331821.03

588550.96

3.62 m

12

331824.33

588549.47

78.49 m

13

331777.88

588486.20

12.33 m

Suprafața din măsurători

2953 mp

Inventar de coordonate-NC229619

Sistem de proiecție: STEREO 70

Nr.Pct

Nord [m]

Est [mj

Distanta [m]

1

331866.68

588532.43

82.60 m

2

331813.92

588468.88

22.34 m

3

331797.00

588483.47

28.05 m

4

331779.69

588461.39

18.84 m

5

331769.46

588477.20

12.33 m

6

331777.88

588486.20

78.49 m

7

331824.33

588549.47

15.82 m

8

331838.74

588542.97

28.43 m

9

331865.33

588532.90

1.44 m

Suprafața din măsurători

3553 mp


Notă! Inventarul de coordonate corespunde terenurilor înainte de alipire.

P.U.D. - ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Amplasament: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5J, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Beneficiar:

Proiectant:

Faza:

București, Str. Av. Nicolae Capșa Nr. 6, Tel. 021.224.52.82

Data:

e2018

J40/6965/2001 - RO 14102779

Număr.

.8

Planșa U.04.1. Reglementări urbanistice -Zonificare Fucțională

Scara 1/ 500/7"

Șef proiect

Proiectat

Proiectat

Proiectat

kxl

Proiectat

ISO 9001

J. 7.3 - F.04.21