Hotărârea nr. 16/2019

Hotărâre nr. 016 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chirlsligiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6609/18.01.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 6607/18.01.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Vaselor nr. 55A,, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 79 CA 7/1 din 06.11.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire laelaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului .și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

  ;a Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de najare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a rin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

  nr. 27/25.04.2016 privind aprobareaV5

îrarea Consiliului Local Sector 2 âînentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Vaselor 55A Sector 2, București -IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+4E+5Er în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr, 11 -13T Tel: +{4021) 209.60,00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 6607/101.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. VASELOR NR. 55A, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 diu 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

- Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, București avizat sub nr. 79 CA 7/1 din 06.11.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+4E+5Er, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Vaselor nr. 55A, Sector 2, București avizat sub nr. 79 CA 7/1 din 06.11.2018, s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, fără obiecții din partea acestora. De asemenea, s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate a populației.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.Municipiul București

Primăria Sector 2IS09001B


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR.

intrare. Nf


s..AVIZ

Nr. 79 CA 7/1 din 06.11.2018

Pentru Pianul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+4E+5Er generat de imobilul din STRADA VASELOR NR. 55A SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Vaselor și Str. Titu Maiorescu, conform extras de carte funciară nr. 229616/18.06.2018, suprafața terenuluW27,0mp proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 101/5”V” din 19.01.2018 cu valabilitate 24 luni.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul situat în intravilanul municipiului București se încadrează în U.T.R. „M2” -subzona mixtă situată în teritorii structurate, cuprinzând bulevarde sau străzi deservite cu transport in comun de mare capacitate, în care autorizarea construcțiilor este posibilă în baza regulamentului - zonă mixtă situată în afara limitelor zonei dc protecție cu înălțimi maxime de P+14E, POT=70%, CUT=3, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu HCGMB nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe colective, funcțiuni mixte;

II max = P+14E;

POT. max = 60%;

CUT. max = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se înscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectivă;

 • - retrageri minime față de limitele laterale=cladirile care adăpostesc funcțiuni de interes general si locuințe si alcătuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.00 m. de la aliniament după care se vor retrage cel puțin de una din limitele de proprietate putând ajunge astfel pana la max. 40,0 m.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = la aliniamentul străzii Vaselor și str. Titu Maiorescu, retras cu min. 5,Om la nivelul parterului față de limita dreaptă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 5,Om la nivelul parterului conform planului anexat; Se poate ieși în consolă la etajele superioare conform planului anexat. Etajul 5 se va retrage din planul fațadei astfel încât H. maxim în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente, conform PUG București.

 • - circulații și accese: din strada Vaselor, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1643210/02.08.2018, aviz SPU nr. 538N/06.08.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor ti racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat; Prin PUD se reglementează un edificabil maxim. Construcția va respecta retragerile minime obligatorii prevăzute în avizele de rețele edilitare.

 • - P.O.T.=70%, CUT=3, H, în planul fațadei= 15,50m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 06.11.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și eu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate n-eertificatului-de urbanism-nr. 101/5-V” dind 9.01.2018; prcliingit emis-de Primăria Sectorului 2 și se“ taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 5961/16.07.2018.

" WÂT.....I


spre neschimbare, SECRETAR,

ARABAN


întocmit: îng. Alexnfldra LAZĂj Rifi{ia~irRevizia I

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.PLAN URBANISTIC DE DETALIU_________________

STRADA VASELOR, NR. 55A, SECTOR 2, BUCUREȘTI


PLANȘA 02 - fmfntari URBANISTICE BONIFICARE FUNCȚIONALA, CAI DE COMUNICAȚIE, RESTRICȚII'W7


Sos Mt hai


nuc 'AS/OS


P+1E


8/03

78/8


98103


IM S

ZH


BORDURA

COBORATAW


#73 -4 #75 O O?**


» a

r*


\

-

\

\'P+2F+M

<  Bm

BtD .    \


A


fi

+070

38-fo


Mixl


P+70E


BLOC P-o


A*fb


P+10E


3L0C P-15


RESTRICȚII TEHNICE


ALINIERE PROPUSA I         i ACCESE PROPUSE

(PIETONAL/CAROSABIL)

EDIFICABIL MAX PROPUS


CONSOLE LOCALE PROPUSE LA ETAJE SUPERIOARE-BALCOANE/LOGII-MAXIM 2 M


BONIFICARE FUNCȚIONALASPAȚIU AMENAJAT ,PLATFORME, SPATII VERZI


INDICATORI URBANISTICI CONFORM C.U, 101/5..V" din 19.01.2018 M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • □ P.O.T. MAX EXISTENT= 70.00 %;

 • □ C.U.T. MAX EXISTENT= 3 mp ADC/mpO   v

O


6053


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

SUPRAFAȚA

PROCENT

Suprafața construita la sol

298.90 mp

70,00 %

Circulații, platforme si spatii verzi (MINIM 20%)

128.10 mp

30,00 %

TOTAL TEREN

427,00 mp

100,00 %


re neschimbare, SECRETAR,


02