Hotărârea nr. 158/2019

Hotărârea nr. 158 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
romania2019.eu

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11*13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 2827/14.06.2019 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 85289/18.06.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2

Bucur®®!;/

£*.* /

^Vâ^u(®>vedere reglementările cuprinse în:

..x^e^eai nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a -Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizele generale pentru un număr de 27 de obiective de investiții și lucrări de intervenție la unități de învățământ aflate


pe razivSecfoi'ii al Municipiului București

<4-^6w^'Obiectlve e te investiție, precum șt valoarea totala a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 7ț? pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 158

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8{}pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI ȘI MODERNIZĂRI LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T

-15 OBIECTIVE

1---------VIZAT.

spre neschimbare< [ SECRETAg^_.

«o


Anexa nr. 1 la HCL Sector 2 nr.............J....................


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Șl DEVIZUL GENERAL PENTRU CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI Șl MODERNIZĂRI LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT


Nr. Crt.

Titlu documentație

unitate învățământ PREUNIVERSITAR DE STAT

ADRESA

VALOARE FARA TVA LEI

VALOARE FÂRA TVA LEI DIN CARE C+M

TVA

TVA GIN CARE C*M

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE C+M

1

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Grădinița "Clopoțel"

Slr. Dridu Georgescu, nr. 2

3.815.529,79

2.730.213,98

719-244.52

518.740.65

4.534.774,31

3.248.954,63

2

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Școala Gimnazială nr. 24

Str. Tunari, nr. 52 - 54

7.465.015,45

5.388.856.37

1.407.090,23

1.023.882.72

8.872.105,68

6.412.739.09

3

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare corp atelier

Școala Gimnazială nr. 25

Slr. Silvia, nr. 54

1.484.354,73

1.044.786,27

279.843.79

198.509.39

1.764.198.52

1.243.295.66

4

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Școala Gimnazială nr. 39

Șos Colentina, nr 91

10.028.607,73

7.406.882.89

1.889.955,11

1.407.307.75

11.918.562,84

8.814.190.64

5

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - sală sport

Școala Gimnazială nr. 49

Str. Vatra Luminoasă, nr 99

2.380.338,41

1.699.770,20

448.711,78

322.956.34

2.829.050,19

2.022.726,54

6

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - grădiniță

Școala Gimnazială nr. 145

Slr. Heliade între Vii, nr. 26

1.729.973,42

1.222.634,25

326.139,66

232.300.51

2.056.113,08

1.454.934,76

7

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Școala Gimnazială "Maica Domnului"

Str. Intrarea Cobilițet, nr. 8

7.228.602.46

5.225.308.26

1.362.513.58

992.808.57

8.591.116.04

6.218.116,83

8

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Școala Gimnazială "lanțului*

Bd. Pache Protopopescu, nr. 50

5.510.674,91

4.289 848.46

1.038.062,46

815.071,21

6.548.737,37

5.104,919.67

9

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Colegiul Național "Emil Racoviță"

Șos. Mihai Bravu, nr. 169

10.233.175,16

7.794.689.59

1.928.012,41

1.430.991,02

12.161.187,57

9.275.680.61

10

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Colegiul Economic "Hermes"

Calea Moșilor, nr. 152

4.776.155,04

3.419.299,14

900.323,12

649.666.84

5.676.478,16

4.068.965,98

11

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare imobil

Școala Postiiceală Sanitară Fundeni

Șos. Pundem, nr. 252 - 254

11.002.032.98

8.294 748.05

2.073.050,25

1.576.002.13

13.075.083.23

9.870.750.18

12

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - corp cantină

Colegiul Tehnic "Dimitne L eoni da"

Bd. Basarabia, nr. 47

8.760.501,92

6.791.817,57

1.650.300,45

1.290.445,34

10.410.802,37

8.082.262.91

13

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

Șos. Panteiimcn, nr. 355

1.865.250,26

1.328.557,23

351.620.88

252.425.88

2.216.871,14

1.580.983.11

Consolidare. Reabilitare, și Modernizare - sală sport

Liceul Tehnologic ”lon 1. C. Brătîanu"

Str. Popa Lazăr. nr. 6A

627.378,78

421.054,76

118.321,98

80 000,40

745.700.76

501.055,15

15

Consolidare, Reabilitare, și Modernizare - corp atelier

Liceul Tehnologic "Nîkola Tesla”

Șos. Pantelimon, nr. 25

1.355.139,03

990.136,65

255.407.04

138.125,97

1.610.546.07

1.178,252.62

78.262.730,07

58.043.603,67

14.748.597,26

11.029.234,72

93.011.327,33

69.077.838,39întocmit, Violeta Wihaijspre neschsmbare,|ViZĂT spre neschirnbare, SECRETAR,

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSTRUIRE SĂLI DE SPORT, CORPURI DE CONSTRUCȚIE NOI ȘI SUPRAETAJĂRI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNTPREUNIVERSITAR DE STA T-12 OBIECTIVE

Anexa nr. 2 la HCL Sector 2 nr..............!.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Șl DEVIZUL GENERAL PENTRU CONSTRUIRE SĂLI DE SPORT, CORPURI DE CONSTRUCȚIE NOI Șl SUPRAETAJĂRI LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Nr, Crc

Titlu documentație

UNITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 0E STAT

ADRESA

VALOARE FĂRĂ TVA LEI

VALOARE FĂRĂ TVA LEJ DIN CARE OM

TVA

TVA DIN CARE C+M

VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA LEI DIN CARE

1

Construire sală de sport

Școala Gimnzială nr. 4

Str. Herta. nr. 14A

1.390.641.48

1.041 653,88

262.044,82

197914,23

1.652.686,30

1.239.568,11

2

Construire sală de sport

Școala Gimnzială nr. 39

Șos. Colentina, nr. 91

2.022.394,46

1.550.231,98

381.014,96

294.544.06

2.403.409,42

1.844.776.04

3

Construire sală de sport

Școala Gimnzialâ nr. 46

Str. Stânescu Gheorghe. nr. 2 - 18

1.390.641,48

1.041.653,88

262.044,82

197.914,23

1.652.686,30

1.239.568.11

4

Construire sală de sport

Școala Girnnzială nr. 85

Str. Medic Zlătescu, nr. 7 A

1.378.818.73

1.041.653,88

259.798,51

197.914,23

1.638.617,24

1.239.568.11

5

Construire sală de sport

Școala Gimnzială nr. 145

Str. Heliade între Vii, nr. 36

1.390641.48

1.041.653.88

262.044.82

197,914.23

1.652.686,30

1.239.568,11

6

Construire sală de sport

Colegiul Național "Mihaî Viteazul1

Bd. Pache Protopopescu. nr. 62

4.350.613.97

3.408.037.43

819.493,88

647.527,12

5.170.107,85

4.055.564,55

7

Construire sală de sport

Liceul Tehnologic "Nikola Tesla"

Șos. Panteiimon. nr. 25

1.378.818,73

1.041.653.88

259.798,51

197.914.23

1.638.617,24

1.239.568.11

8

Construire corp nou școală

Școala Gimnzială ''Mana

Rosetti"

Str. Giuseppe Garibaldi. nr. 3

5,610.133,21

4.408.629,98

1.056.711,26

837.639,68

6.666.844,47

5.246.269,66

9

Construire sală de sport și extindere corp școală

Colegiul Național "Emil

Racoviță"

Șos. Mihâi Bravu. nr. 169

5.003.157,85

4.133.097,71

942.911,83

785.288,59

5.951.069,68

4.918.386,30

10

Extindere corp școală cu sală de sport (parter - școală, etaj - sală de sport)

Școala Gimnzială nr. 27

Str Mașina de Pâine, nr. 65

2.707.089,85

2.084.956.40

509.989,51

396.141,71

3.217.079,36

2.481.098,11

11

Supraetajare școală existentă cu un nivel

Școala Gimnzială "Sf. Silvestru"

Stf. 0Rarului, nr. 11

5.833.484,48

4.551.683.34

1.098.849.04

864.819.83

6.932.333,52

5.416.503,17

12

Supraetajare școală existentă cu un nivel

Școaia Gimnzială "Grigorje

Chica Voievod"

Str. Lăptari Tei. nr. 23

3.470.100.95

2,659 121.76

653.761,62

505.233,14

4.123.862,57

3.164 354,90

TOTAL

35.931.536,67

28.004.028,00

6.768.463,58

5.320.765,28

42.700.000,25

33.324.793,28

DEVIZE GENERALE PENTRU UN NUMĂR DE 27 OBIECTIVE DE INVESTIȚII ȘI L UCRÂRI DE INTER VENȚIE LA UNITĂ ȚI DE ÎNVĂ ȚĂMÂNT A FLA TE PE

RAZA SECTORUL UI 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopoțel"

Adresa:     Slr. Dridu G eorgescu nr.2, Sector 2

Faza:       DA.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopote!" Ad=1981

in lei/euro la cursul BNR     4.6/01

«ta T.V.A.     19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2                                     ■

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Ctotulill pentru oMnem ileimnejerea terenului

' ■

1.1

Obținerea terenului

0.06

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

o.oc

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

9,648.72

1,827.55

11,446.27

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,618.72

1,827,55

11,446.27

Capitolul 2 CholtulGlI penlsu aslgurares ufflilțițllor necesara obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oo|             O.OOl               0.00|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru prUtcur» H asistent» ialmici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4,500.00

855.00

5,355.00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

000

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,733.40

899.35

5,632.75

3.2

Oocumentațji-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizați

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

10,239.00

1,945.41

12,184.41

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1,577.80

299.78

1,877.58

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

o.co

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prelezahilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabifitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

43,389.50

8,244.01

51,633.51

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulcrizațiilor

10,821.06

2,056.00

12,877.06

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,164.21

411.20

2,575.41

3.5.6

Proiect tehnic și delalii de execuție

43,284.22

8,224.00

51.508.22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7,1

Managementul de proiect pentru obiectivul da investiți

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execute a lucrărilor

8,41638

1,599.11

10,015.49

3.81 2

pentru participarea proiectantului ia lazeie incluse in programul oe contrai ai rucrarror ue execușe. avizat de către Inspectoratul de Stal In Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenț'e de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

171,130.97

32,514,89

203,645.86

Capitolul. 4 Cheltuieli pentru Investiția de bați

4.1

Construcții și instalații

2,404,679.06

456,889.02

2,861,568.08

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

231,752.43

44,032.96

275,785.39

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

693,276.50

131,722.54

824,099.04

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesite montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

000

0.00

4.6

Active necorporale

O 00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,329,707.90

632,644.52

3,962,352.51

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

96,187.17

18,275.57

114,462.74

5.1.1

lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

84,163.77

15,991.12

100,154.89

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

12,023,40

2,284.45

14,307.85

5.2

Comisioane, «te, taxe, costul creditului

33,362.06

632.64

33.994.70

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0.00

I ' VIZAI' tipfn ti

5.2.2

Cota aferentâ ISC pentru controlul ratilății lucrărilor de construcții

13.651.07

0.00

13,651.07

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,730.21

0.00

2,730.21

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13.65Î.07

0.00

13,651.07

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,329 71

632.64

3,962.35

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

175.522.80

33,349.35

208,872.23

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

305,072.11

52,257.56

357,329.67

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice fl teste fi predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,815,529.79

719,244.52

4,534,774.31 1

|Din rare C + MI

2,730,213.98

518,740.65)     3,248,954.63|

Data:

2018


Întocmit, SC PATAGONIADESIGN SRL Arh. MihalCOMAN


VIZ/VI' spre nonchimbaro. SECRETAR,

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopoțel"

Adresa:         Str. Dridu Georgescu nr.2, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Grădiniță "Clopoțel"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T V A. 0.1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurofmcu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

4,534,774.31

3,248,954.63

971,022.96

700,741.76

490.22

353.77

412.47

295.14

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1980.79

investiția specifica C*Mcu Tva 1,640.23 lei/m!

întocmit, SCPATAGONIA DESIGN SRL Arh.Mihal COMANBeneficiar: Direcții Generali pentru Admiri litri rea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare al modernizări Școala Gimnaziala nr.24

Adresa:     Str. T unarl nr. 52, Sector 2

Faza:      0ALJ.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.24 Ad=3618 fn lei /euro la cursul BNR     46701

3617.77             mp

lec'euro curs inforeuro al luna ockxrbrie 2013


cola T VA     19%

Nr.crt

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI            EURO

3                   4

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

C ap ftolu 11 ChtftuM pentru ob tfn w țl tmtMjtnj fertfl uM

1.1

Obținerea terenului

OM

o.oc

o.oc

0.00

12

Amendarea lerenutoi

OM

o.oc

0.0C

0.00

13

Amenajarea pentru protecța mediului șl aducerea la starea inițalâ

19,026.67

4,074.14

3.615.07

22.641.74

14

CheHureî pentru refocareaprotccța ut Stația

0.00

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 1

19,026 6?

4,074.14

3,815.07

22,641.74

Cipltohil 2 CMufetfpenfruaj/guwM c/tfW/rtwn«»Hre obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

o.oo|             0.00

mo]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru pro/Kt»rM țl m/i fanji fehnfci

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

7,000.00

1.498 90

1.33000

8.330.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

000

ooo

0.00

0.00

3.13

Alia studii specifice

9.096.96

1.947W

1.728.42

10,325.38

3 2

Documentați supcrt ți cheltuiei pentru obțnerea do aviza, acorduri și autorizații

000

OOO

800

0.00

1.1

Expertizare tehnică

22,211.60

4,75613

4,220.20

26,431.80

3.4

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

3.03232

649 31

575.14

3,603.46

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

000

0.00

ow

3 52

Studiu de prefezabiitale

0.00

ow

000

0.00

353

Studu de fezabHala'dccumenta)a de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

83.388 80

17,85589

15.843.87

99.23267

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilof/autorizaților

23,783.34

5,092.68

4,518.83

28,302.17

3.55

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detector de execuție

4.756.67

1.016 54

903.77

5,660.44

3.5.6

Proiect tehnic ți detalii de execuție

95,133.35

20,37073

18,075.34

113,208.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

000

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiți

000

000

0.00

000

3.7.2

Auditul financiar

0.00

000

0.00

0.00

38

Asistență tehnică

38.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a tecrârifor

16,648.34

3.564.88

3,163.18

19.81152

3812

pentru participarea proiectantului ta lazeie mcwse in programul <re controlai lucrânwda execuța. avizat de către Inspectoratul de Stat in Conslnxți

000

000

Q00

000

3.8.2

Dirigențe de șantier

42,005.40

8.994.54

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

307,056.78

45,749.52

56,340.78

365,397.56

Capitolul 4 CMtulelf pentru fnveatfțla de beii

4.1

Cocs truc ți șl instalați

4,756,667.26

1,018,536.48

903,766.78

5,660,434.04

4.2

Montaj utitaje. echipamente tehnologice și funcțonate

446,679.09

95,646.58

84,869 03

531.548.12

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care necesita montaj

1,336.219.50

286,122.25

253,88171

1,590.101 21

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

000

0.00

0.00

4.5

Dotan

0.00

000

OOO

000

4.6

Active necxxporate

0.00'

0.00

OOO

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,539,565.85

1,450,305.31

1,242,517.52

7.762,063.37

Capitalul 5 M* cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

190,26669

40,741.46

36,150.87

226,417.36

5.11

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

166.483 35

35,64 8 78

31,631.84

198,115.19

5.12

Cheltuiei conexe organizării șantierului

23,783.34

5,092.68

4,518.83

28,302.17

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

65.616 99

14,093.26

1.242.52

67,059 51

521

Comisioanele și dobânzi le aferente creditului bănci finanțatoare

000

0.00

ooo

000

522

Cola aferenta ISC pentru controlul calități lucrărilor de construcții

26,944 28

5,769 53

ooo

26.944 28

523

Cota aferenta ISC pentru controlul stătutei în amenajarea teritoriului. urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,388.86

1,15391

ooo

5,38886

524

Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

26,944.28

5,76153

ooo

26,944 28

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizata de constiwe/deslîințare

6,539 57

1,400.31

1,24252

7,782 09

5.3

Cheltuiei diverse și neprevăzute

343,282.47

73,506.45

65.223.67

408,506.14

5.4

Cheltuiei pentru Informare și publicitate

0.00

0.00

OOO

0 00

TOTAL CAPITOL 5

599,366.15

121341.19

102,616.86

701,983.01

Capitolul 6 CheUuleK pentru probe tehnologice |l feafe fi predare Ja beneficiar

6.1

Pregătirea personagiul de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

62

’robe tehnologice ți teste

0.00

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

7,465,015.45

KTETrfir K11

1598,470.16

■MMtBKWTTIPTtiTr 11

1,407,09123

B3TYnnr.tr X 1TÎL“CI 3

1

1,672,105.68 1

... .. ..,. ■

'             ________1                           1

Data: 2018


" ■ vi;/M «pi!? iutnchhnbzțro,
Beneficiar: Denumire: Adresa:

Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.24

Str. Tunari nr.52, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.24

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei i euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

Data:

2018


cota TVA. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Vai. Tot.

Euro cu TVA

INDICE Euro/mcuTVA Euro/mfaraTVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

8,872,105.68

1,899,767.82

497.61

418.69

CONSTRUCȚII MONTAJ

6,412,739.09

1,375,799.90

360.37

302.25

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI Î.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3817.77

Investiția specifica CfMcuTva 1,679 71 lel/m*

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


WAV

io


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.25 ■ corp atelier

Adresa:    Str Silvia nr. 54, Sector 2

Faza:      D.AL.I.

DEVIZ GENERAI

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.25 • corp atelier Ad-758          758

mp

curs inloreuro a! lunii octombrie 2018


In lei f euro la cursul 8NR 4 6701 lei/euro cola T. VA 19%Nr.crt

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (lărJIVA) LEI          EURO

3             4

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5             1

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

ooc

ooc

0.<X

0.00

I 12

Amenajarea terenului

o.oc

o.a

0.<X

0.00

1.3

Amenajarea penlru protecția mediului și aducerea la slarea inițială

3.680.8J

788.16

699.31

4,380.21

1.4

Cheltuieli pentru refocamaforo lecția utilităților

0.0C

O.OC

0<K

000

TOTAL CAPITOL 1

3,680.85

788.18

699.36

4,380.21

C »p Ho Iu 12 Che/Mellpantni esljurerea utilifttylcr necettce tbfctivM

TOTAL CAPITOL 2

o.ool________________o.oo|            o.ool              o.ool

CgpMH 3 Cheltuieli pentru proiectarea flaehtenti tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de leren

2,200.00

471,08

41800

2.618.00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

000

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

96876

207.44

164.06

1.152.82

32

Documenlați-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizați

0.00

000

000

000

I 33

Expertizare tehnică

3,494.60

748 29

66397

4,158.57

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

322.92

69.15

61.35

384 27

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

000

OOO

000

3.5.2

Studiu de prefezabilitete

000

000

000

0.00

35.3

Studiu de fezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

6,45840

1 382.93

1,227.10

7.68550

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare la vederea obținerii avizelortecorduriiorteutorizațhtor

5,751 33

1,231.52

1.09275

6,844.06

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,15027

246 31

218.55

1.368 82

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

23.00 5 30

4.926 08

4.37101

27,37631

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

000

000

0.00

ooo

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul da proiect penlru obiectivul de investiții

Offl1

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

ooo

38

Asistență tehnică

381

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.0.11

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,22074

68965

611.94

3,83268

38.12

pentru participarea proiectantului ia tazeie induse m programul oe control ai lucranior oe execuție, avizai de către Inspectorate! de Stal In Construcții

000

0.00

OOO

000

3.82

Dirigențe de șantier

42,005.40

8,994.54

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

88,577.72

18,966.99

16,829,76

105,407.48

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investea de bată

4.1

Construcți șl instalați

920,212.00

197,04332

174.04026

1,095,052.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

88,686 00

18,990 17

16,850 34

105,536.34

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care necesită monlaj

265.300.00

56,808 21

50.407.00

315,707.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită monlaj și echipamente de transport

ooo

0.00

0.00

ooo

| 45

Dotări

000

000

0.00

0.00

1      4.6

Active necorporate

ooo

o.oo

000

ooo

TOTAL CAPITOL 4

1.274,198.00

272,841.70

242,097.62

1,516,295.62

Capitolul 5 Aha cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

36,808.48

7,881.74

6,99361

43,802.09

5.1.1

Lucrări de construcți ș< instalați aferente organizării de șantier

32.207.42

6.896 52

6,119.41

38,326.83

512

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,601.06

985 22

874.20

5,475.26

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

12,76685

2,733.74

242.10

13,008.95

5.2.1

Comisioanele și dobănzi’e aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

52.2

Cota aferente ISC pentru controlul calități lucrărilor de construcți

5,223.93

1,118.59

ooo

5.22393

52.3

Cote aferente ISC penlru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea ucfârilor de construcți

1,044 79

223.72

0.00

1.044 79

5.2.4

Cota aferente Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

5.22393

1,118.59

ooo

5,223 93

525

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizața de conslruite/desfințare

1,27420

272.84

242.10

1.516.30

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

68.32283

14,62984

12,981.34

81,304.17

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 5

117,898.16

25,245.32

20,217.05

138,115.21

Capitolul 6 Cheltuieli pentruprobe tehnologice și feste șipredâre la beneficiar

61

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Probe tehnologice și Ieste

0.00

ooo

ooo

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL                                                                                       i.HM,354 73         317.842.19      779,(43.79      1,764.193.52

.                 I                     223t?t8,ț9| -ioMow[ U43,ai5.66|

Dala:

2018

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.25 - corp atelier

Adresa:           Str. Silvia nr. 54, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.25 ■ corp atelier

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICi

in lei / euro la cursul BNR


4.67010 lei/euro curs intoreuroal lunii octombrie 2018

cota TVA. 0.1900

Val. Tot.

LEI CU TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care;                          1,764,198.52

377,764.61

498.37

419.32

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,243,295.66

272,786.71

359.88

295.14

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI                            luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

758.00

1,640.23 fei/m’

Data:

2018Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Adresa:     Sos. Colentlna nr. 91, Sector 2

Faza:     DAU.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare st modernizare Școala Gimnaziala nr.39 Ad=4765         4765,24

mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


In tei/eurola cursul BNR     4,6701           lefeuro

cola T.VA     19%

Nr. cd.

1

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare

(fără TVA) LEI         EURO

3               4

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI           EURO

5               7

Capitolul 1 CheftVW/ pentru obținerea fl amertâ/arța terenului                                                                                                                                           j

1.1

Obținerea terenului

O.OC

O.tt

0.0C

O.OC

0,0C

1.2

Amenajarea terenului

O.OC

O.OC

O.CC

o.oc

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la slarea inițială

26369.12

5.648,3'

5.010,1'

31.379,2*

7.500,OC

1.4

Cheltuieli pentru rebcarea/prolecția utilităților

o.oc

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

TOTAL CAPITOL 1

26.369,12

5.646,37

5.010,13

31.379,25

7.500,00

Capitolul 2 Cheltuieli pentruM/gumnw utlfl/tăpfornecesara obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o,oo|                 o,oo|              o.ooj               0,00)                  0,00

Capitolul 3 CWtiW! pentru proiectarea fl asletenfi tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

6.000,00

1.284,7?

1.140,0C

7.140,00

O.OC

3,12

Raport privind impactul asupra mediului

0.0C

O.OC

0,00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

11.699,64

2 505,22

2222,93

13.922,57

O.OC

32

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0.00

O.OC

0.00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

24.199,40

5.181,77

4.597,89

28 797,29

4.607,30

3.4

Certificarea performanței energetice și auritul energetic al clădirilor

3.899.88

835.07

740.98

4.640,86

499,21

35

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0.00

0.00

o,oc

352

Studiu de pretezabilitata

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.53

Studiu de fezabilifal^docijmentație de avizare a lucrările/ de intervenții și deviz general

87747,30

18.789,17

16.671.99

104.419,29

7566,15

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizefor/acorduribr/auforizațiilor

32,961,40

7.057,96

6.282,67

39224,07

2 511,65

3.55

Verificarea tehnică de cafilate a proiectului tehnic și a detalîkx de execuție

6.592,28

1.411,59

1 252,53

7.844,81

O.OC

3.56

Proiect tehnic și detalii de execuție

131.845,58

28231,85

25.050,66

156 896,24

11 403.84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

37.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

0.00

O.OC

37.2

Auditui financiar

0,00

0,00

0.00

0,00

O.OC

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                                                                                         ।

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărifor

23.072,98

4.940,58

4 383.87

27.456,85

1 237,63

3.8.12

pentru participarea pr&eciannjtn ia razăie mCruse in programmoeconu’Cil ăl lUC/aribi de execu^. avizat de către Inspectorafui de Stat in Construcții

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

3.82

Dirigenlie de șantier

42.005,40

8.994,54

7.981,03

49988,43

10.703,50

TOTAL CAPITOL 3

370.023,86

79.232,52

70.304,55

440.328,41

38.529,29

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția cfe bază

4.1

Construcții și instalații

6 592.279,00

1.411.592,69

1.252533,01

7844.812.01

1.679.795.30

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

557.505,00

119.377,53

105,925,95

663.430.95

142.059,26

i 43

Ublaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.667.750,00

357.112,27

316.872,50

1 984 622.50

424.963,60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționalecare nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

i 4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc'

4.6

Active necorporaie

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

8.617.534,00

1.888.082,49

1.676.331,46

10.492 865,46

2.246.818,16

C ipilolul 5 Me cheltuieli

5,1

Organizarede șantier

263.691,17

56.463,71

50.101,33

313.792,50

67.191.82

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

230.729,77

49.405.75

43.838,66

274.568,43

58 792.84

5.1.2

Cheltuieli conexe organizări șantierului

32.961.40

7.057,96

6.262,67

39 224,07

8.398,95

5,2

Comisioane, cote. laxe, costul creditului

90293,23

19.334,32

1.675,33

91.968,56

19.693,00

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0.00

0,00

O.OC

522

Cota aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

37 034.41

7 930,11

0.00

37.034,41

7.930,11

5-2.3

Cola aferentă ISC pentru con botul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrâriiof de construcții

7 406,88

1.586,02

0.00

7.406,88

1.586.02

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

37 034,41

7.930,11

0,00

37.034,41

7.930.1*

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire'desființare

8817.53

1.888,08

1 675,33

10 492,86

2246.82

5.3

Cheltuieli deversa și neprevăzute

400 696,35

98.646,07

87.532,31

548 228,66

117.39t.2C

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0.00

0,00

O.OC

TOTAL CAPITOL 5

814.680,75

174.445,10

139.308,97

953.989,72

204.276,05

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologica șl teste șl predare la beneficiar

61

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

O.OC'

0.00

0,00

O.OC

62

Probe tehnologice și teste

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

6,00

0.00

TOTAL GENERAL

10.028.607,73

2.147.407,48

1.889.9^,11

11.918.562,84

2 552.100,13 ■

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

Adresa:          Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.39

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2016

cota T VA. 0,1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

\ Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcuTVA

Euro/m tara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

11.918,562,84

8.814.190,64

2.652.100,13

1.880.147,40

535,57

396,23

450,64

332,83

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

4765,24

investiția specifica CtM cu Tva 1.849,68 lel/m*

Data:


2018

; ne1 ii ■ idriinbiîi'O,

-. >’’i M

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.49 ■ sala de sport

Adresa:    Str. Vatra Luminoasa nr.99, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Scoaia Gimnaziala nr.49 -sala de sport

Ad=1191

mp

curs inforeura al lunii octombrie 2018


în iei I euro la cursul BNR     4.6701

colaT.VA. 19%


Nr, cri,

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea țl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

o.oc

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oc

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

6,007.41

1,141.41

7,148.82

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0.00

O.OC

0.00

TOTAL CAPITOL 1

6,007.41

1,141.41

7,148.82

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.001             0.00

I9.03

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000.00

570,00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

2,898.00

550.62

3,448.62

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Experlizare tehnică

7,180.00

1,364.20

8.544.20

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a! clădirilor

966.00

183.54

1,149.54

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

25,599.00

4,863.81

30,462.81

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiitor

7,509.26

1,426.76

8,936.02

3.5.5

Verificarea leh nică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,501.85

285.35

1,787.20

3.5.6

Proiect tehnic șt detalii de execuție

30,037.02

5.707.03

35,744.05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,256.48

998.73

6,255.21

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia lazeie incluse m programul ce control ai lucrărilor ae execuțe, avizat de către Inspectoratul de Stal în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.82

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

125,953.01

23,931.07

149,884.08

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții șî instalații

1,501,851.00

285,351.69

1,787,202.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

139,347.00

26,475.93

165,822.93

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

416,850.00

79,201.50

496,051.50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,058,048.00

391,029.12

2,449,077.12

Capitolul 5Alte cheltuieli

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.49 - sala de sport

Adresa:          Str. Vatra tuminoasa nr.99, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnazialanr.49 ■ sala de sport PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Data:

2018


în tei/euro la cursul BNR 4.67010 leiteuro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 colaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

2,829,050.19

2,022,726.54

605,779.36

439,091.98

508.63

368.68

427.96

305.60

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1191.00

investiția specifica C+M cu Tva 1,698.34 lei/m1

întocmit, SCPATAGONIADESIGN SRL

Arh. Mihai COMAN/G

Beneficiar; Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala 145 ■ corp grădiniță

Adresa:     Str. Hellade Intre VII nr. 26, Sector 2

Faza:       D.A.L.L

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala 145 ■ corp grădiniță Ad=887

in lei/euro lacursd BNR     4,6701

cola T. VA. 19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEf

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecjia mediului și aducerea la starea inițială

4.307,42

818,41

5.125,83

1.4

Cheltuieli pentru refecaiea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

4.307,42

818,41

5.125,83

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltlțllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o.oof

Capitolul 3 Cheltuieli pentru prolețtatea șl asfstenfă tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000,00

570.00

3.570,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediuli»

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

1874,04

356,07

2.230,11

3.2

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertîzare tehnică

5.473,40

1.039,95

6.513,35

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

624,68

118,69

743,37

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabililate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabililate/tlocumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

14.992,32

2.848,54

17,340,86

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii a vize lor/acorduri lor/aulori za ții lor

4.845,85

920,71

5.766,56

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

969,17

184,14

1.153,31

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.383,38

3.682,84

23,066,22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,0C

W

0,00

3.7.2

Audilul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.768,99

716,11

4.485,10

3.8.1.2

[WAVd părliCijiJAS pmlăilăhllMJI ia razele IriCIUSă In programul oe coniroi ai mcranior oe execuție avizat de către Inspectoratul de Slat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005,40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

86.937,23

16.418,08

115.355,31

Capitolul 4 Cheltuieli pentru InvesUfla Pe bacă

4.1

Construcții și instalații

1.076.854,42

204.602,34

t.281.456,76

4.2

4.3

Monlaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale_______________________________________________

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționalo care necesită monlaj

103.782,51

310.460,50

19,718,68

58.987,50

123.501,19

369.448,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesilă montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.491.097,43

283.308,52

1.774,405,95

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de sanlier

43.074,17

8.184,09

51.258,26

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

37.689,90

7,161,08

44.850,98

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.384,27

1.023,01

6.407,28

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.940,07

283,31

15.223,38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6.113,17

0,00

6.113,17

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teriloriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.222,63

0,00

1.222,63

V) "— '   '■      'IfiilijiliT.-,

' !

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

6.113,17

0,00

6.113,17

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desliințare

1.491,10

283,31

1.774,41

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

79.617,10

15.127,25

94.744,35

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

137.631,34

23.594,65

161.225,99

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6___ ____ ______

__________0,00

_____________0,00

0,00

TOTAL GENERAL                                                                                  1.729.973,42      326,139,66     2.056.113,08

[Dincare C t M____________J                                    _______________________ [ 1.222.634,25|    TȘffiWW 1.454.934,%|

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala 145 ■ corp grădiniță

Adresa:           Str. Heliade Intre Vii nr. 36, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala 145 • corp grădiniță

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota TVA. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot, Euro cu TVA

INDICE Euro/mcuTVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII              din care:

2,056,113.08

440,271.75

496.34

417.61

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,454,934.76

317,944.94

358.44

295.14

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

887.03

investiția specifica C+M cu Tva 1,640.23 leton’

Data: 2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului)

Adresa:     Str. Intrarea Cobilitel nr.8, Sector 2

Faza:        O.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului) Ad=3724

in lei / euro fa cursul BNR     4.6701

cclaT.V.A.     19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

18,709.38

3,554.78

22,264.16

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/prolecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

18,709.38

3,554.78

22,264.16

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea ut/iiltățlfor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

iojoo|

C apitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

10.143.00

1,927.17

12,070.17

3.2

Documentajii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare lehnică

21,605.00

4,104.95

25,709.95

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,381.00

642.39

4,023.39

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prelezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Slud iu de fczabi 1 ilate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

92,977.50

17,665.73

110,643.23

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare rn vederea obținerii avizelorfacordurilor/aulorizațiilor

32,741.41

6,220.87

38,962.28

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,548.28

1,244.17

7.792.45

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

130,965.63

24,883.47

155,849.10

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

000

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

16,370.70

3,110.43

19,481.13

3.8.1.2

pentru panioparea proiectantului ia tazeie incluse in programul oe control ai lucramor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

362,737.92

68,920.21

431,658.13

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,677,344 00

888,695.36

5,566,039.36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

435,708.00

82,784.52

518,492.52

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.217.748.00

231,372.12

1,449,120.12

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

000

0.00

0.00

1      4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,330,800,00

1,202,852.00

7,533,652.00

Capitolul 5 Afte cheltuieli

5.1 jOrganizare de șantier                                                                         |    116,933.GO|       22,217.39|       139.150.99]

Beneficiar: Denumire: Adresa:

Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului)

Str. Intrarea Cobllitei nr.8, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Gimnaziala nr.26 (Maica Domnului) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Toi.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA   Eurolm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

8,591,116.04

1,839,600.02

493.98

415.84

CONSTRUCȚII MONTAJ

6,218,116.83

1,334,206.64

358.27

300.45

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3724.00

Investiția specifica C+McuTva 1,669.74 leifm’


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire; Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "iancului*

Adresa:    Bdul. Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "tancului" Ad=1947 mp

In lei/euro la cursul BNR 4.6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cola T.V.A, 19%


Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

11

Obținerea terenului

0.00

0.0C

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițiată

15,638.30

2,971.28

18.609.58

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/protecția utilităților

000

o.oc

0.00

TOTAL CAPITOL 1

15,638.30

2,971.28

18,609.58

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilittățitor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

(LM|            0.00[             O.etT

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de leren

3,500.00

665.00

4,165.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

000

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,600.92

674.17

5,475.09

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

10.018.20

1.903.46

11,921.66

3.4

Certificarea performanței energetice și avditul energetic al clădirilor

1,53364

291.39

1,825.03

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

000

0 OG

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0 001

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de tezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

38.341.00

7,284.79

45,625.79

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilorîautorizațiilor

19,547.88

3,714.10

23,261.98

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execute

3,909.58

742.82

4,652.40

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

78.191.52

14.856.39

93,047.91

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obieclivul de investiții

000

OOO

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

13,683.52

2,599,87

16,283.39

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazete încinse in programul oe contrai ai lucranior ne execu|ie, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

215,331.66

40,913.02

256,244.68

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

3,909,576.00

742,819.44

4,652,395.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

227,799.00

43.281.81

271.080.81

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

681,450.00

129,475.50

810.925 50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

4,818,825.00

915,576.75

5,734.401.75

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

156,383.04

29,712.78

186,095.82

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

136,835.16

25,998.68

162,833.84

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

19,547.88

3,714.10

23,261.98

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52,007.16

915.58

52,922.74

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

21,449.24

0.00

21,449.24

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

4,289.85

0.00

4,289.85

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

21.449.24

0.00

21,449.24

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

4,818.83

915.58

5,734.41

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

252,489.75

47,973.05

300,462.80

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

460,879.95

78,601.41

539,481.36

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

rOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,510,674.91

1,038,062.46

6,548,737.37

|Din care C -r M

4,289,848.46

815,071.21

5,104,919.67|

Data: 2018


întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRL Arh. Mihal COMAN


Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "tancului"

Adresa:         Bdul. Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala "tancului"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.VA. 0.1900

Data:

2018


Val, Tot. LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE                   ;

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:                          6,548,737.37

1,482,269.20

720.22

606.06

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,104,919.67

1,096,622.31

583.24

471.79

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI                            luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cuiva

Suprafața

1947.00

2,621.94 lei/m'

întocmit, SCPATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai CQMAN


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniu Iul Imobiliar Secfor 2

Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul National "Emil Racovita"

Adresa:    Sos. Mihai Bravu nr.169, Sector 2

Faza:     DAU.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National 'Emil Racovftf

Ad=4183        4182.69           mp

In lei / eura la cursul BNR 4 6701           tei/euro       curs inforeuro al lunii octombrie 2018

coteTVA 19%

Data:

2018Nn crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare țfMTVA) LEI          EURO

3               4

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) ।

LEI

5

CapitoluH Chelfultlipentru obținerea <1 amenajarea terenufut

1.1

Obținerea terenului

ooc

OOC

OOC

0.00

12

Amenajarea terenului

o.oc

o.oc

o.oc

0.00

13

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițjalâ

28,124.40

6.022 22

5.343.6:

33.468.03

1.4

Cheltuieli pentru reloca'ea'protecția utilităților

ooc

OOC

OOC

000

TOTAL CAPITOL 1

28,124.40

6,022.22

5,343.63

33,468.03

Capitolul 2 CWtiMpwtru n/jwarH utltiltstfior nwasara oWartftvM

TOTAL CAPITOL 2

|          0.W|              000           O.OOj            0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șlasistenți tehnici

3.1

Studii

5.1.1

Studii da le'en

6,500.00

1,177.70

1.045.00

6.545.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

000

0.00

0.00

000

3.13

Alte studii specifice

9.312 24

1,994 01

1769.33

11,081 5?

32

Documentari-suport și cheltuieli pentru obținerea da avize, acorduri și autorizații

COC

0.00

O.OC

0.00

3.3

Expertizare tehnică

22,57040

4.832.96

4.288.38

26.858.78

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

3.104,08

664.67

53978

3.69186

35

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

000

0.00

OOO

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

85,362 20

18,278.45

16,218.82

101.581.02

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obțineri avizelor/acordurilor/autorizațiilor

35.155.51

7,527.79

6,679.55

41,83506

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,031.10

1.505 56

1,335.91

8,367.01

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

140,622.04

30,111.11

26,718.19

162,340 23

3.6

Organizarea procedurilor do achiziție

OOO

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

37.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

000

000

000

3 72

Audilul financiar

000

000

000

0.00

3.0

Asistență tehnică

36.1

Asistență tehnică d*n partea proiectantului

381 1

pe perioada de execuție a lucrărilor

24,608.86

5,269.45

4.67568

29,284 54

3812

pentru participarea proiectantului ia lazeie incluse in programul oe contrai ai rucraiifor ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

000

OOO

000

000

382

Dirigen țjs de șantier

42,005 40

8.994.54

7.981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

375.271.83

80,356.27

71,301.67

446,573 50

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiga de bază

'       4.1

Construcții și instalații

7,031,10189

1,505,557 03

1.335,909.36

8.357,011.25

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

489.374 73

104,788.92

92,981.20

582.35593

4.3

Ublaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,463,941.50

313,471.12

278,14889

1742,090 39

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesite montaj și echipamente de transport

0.00

000

000

000

4 5

Dotări

000

000

0.00

0.00

4.6

Active necorporate

0.00

o.w

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

8,984,418.12

1,923,817. W

1,707,039.45

10,691,457.57

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

281,244.08

60,222 29

53.436.38

334.600,46

5.1 1

Lucrări de construcții și instalați aferente organizării de șantier

246.088 57

52,694.50

46,75683

292.6W.40

5.1 2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

35.15551

7.527.79

6.67955

41,835.06

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul credilu’ui

94,72601

20.283 50

1,70704

96,43305

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

38,973.45

8.345.31

0.00

38,973.45

523

Cota aferente ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7,79469

1,669.06

ow

7,794 69

52.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

38.973.45

8.345.31

000

38,973 45

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruirefdesfiînțare

8,934.42

1.92382

1,707 04

10,691.46

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

469,390.72

100,509 78

89,184 24

558,574 96

5.4

Cheltuieli pentru informate și publicitate

000

0.00

000

000

TOTAL CAPITOL 5

845,360.81

181,015.57

144,327.66

989,688.47

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice țl feste țlpredare la beneficiar

61

Pregătirea personalului de exploatare

000

0.00

0.00

000

6.2

Probe tehnologice și iesle

OOO

000

0.00

000

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0 00

TOTAL GENERAI

10,233,175.16

2,191.211.13

1,923,012.41

12,161,187.571

IOJmeC«M                                                          1

7,Ț94.^»|    1,609,O6Z07| 1.46^.02] VRWil

VIZ/ 1 ;;)ii iii.’sdiiinbn * ' JȘHJR '1 '.!<

Beneficiar:       Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Emit Racovita"

Adresa:          Sos. Mihai Bravu nr.169, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Emil Racovita"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in iei/eurola cursul BNR


4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota TVA. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               i

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

12,161,187.57

9,275,680.61

2,604,052.93

1,986,518.13

622.58

474.94

523.88

399.04

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

4182.69

Investiția specifica C+M cu Tva 2,217.64 lei/m’

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Colegiul Economic "Hermes'’

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul Economic "Hermes"

Adresa:    Calea Moșilor nr.152, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul Economic "Hermes" A<T=2455

în fel/euro la cursul BNR     46701

cola T.V.A. 19%


mp

curs inioreuro al lunii octombrie 2018


Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

o.oo

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea penlru protecția mediului și aducerea la starea inițială

12,058.08

2,291.04

14,349.12

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utililăților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

12,058.08

2,291.04

14,349.12

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlIIIUților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

Ioăo]         M0|          ox|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

5,219.16

991.64

6,210.80

3.2

Documenlații-suport și cheltuieli penlru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

13.398.60

2,545.73

15,944.33

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1,739.72

330.55

2,070.27

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

45,232.72

8,594.22

53,826.94

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurifor/autorizațiilor

18,840.74

3,579.74

22,420.48

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,768.15

715.95

4,484.10

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

75,362.97

14,318.96

89,681.93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.3.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10,550.82

2,004.66

12,555.48

3.8.1.2

peritru participarea proiectantului ia razele incluse in programul de contrei ai lucrărilor oe execușe, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

221,118.28

42,012.48

263,130.76

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,014,518.96

572,758.60

3,587,277.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

287,213.94

54.570.65

341,784.59

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care necesită montaj

859,187.00

163.245.53

1,022,432.53

4.4

Ulilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesite montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0 00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

4,160,919.90

790,574.78

4,951,494.68

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

120,580.75

22,910.34

143,491.09

5.1.1

Lucrări de conslmcții și instalații aferente organizării de șantier

105,508.16

20,046.55

125,554.71

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

15,072.59

2,863.79

17,936.38

5.2

Comisioane, cole, taxe, costul creditului

41,773.22

790.57

42,563.79

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17,096.50

0.00

17,096.50

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,419.30

0.00

3,419.30

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,096.50

0.00

17,096.50

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

4,160.92

790.57

4,951.49

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

219,704.81

41,743.91

261,448.72

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

382,058.78

65,444.82

447,503.60

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți feste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

8.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

[§»<•.. • ■ ■ ■ ;. • ..       ■ v                                    ii

4,776,155.04      900,323.12      5,676,478.16

întocmit,

Data:

2018


SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Colegiul Economic "Hermes"

Denumire:       Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul Economic "Hermes"

Adresa:          Calea Moșilor nr. 152, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul Economic "Hermes" PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR


4.67010 fet/euro curs infcreuro al lunii oclombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIT»

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

5,876,478.16

4,068,965.98

1,215,493.92

875,707.72

495.15

356.73

416.61

298.26

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

2454.82

investiția specifica C+Mcu Tva 1,657.54 leifm’

Data:

2018


întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Banehciar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare al modernizare Scoale Pcaificeala Sanitara Fundării

Adresa:    Soa.Fundenlnr.254, Sector 2

Faza:     DAU.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare el modernizare Școala PosUlceala Sanitara Fundenl Ad-4781         478091

mp

curs inftxeuro al tec ii octombrie 2018


în tei / euro la cursul BNR 46701             leia.ru

cota T VA 19%

Nr. crt

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI            EURO

3                     4

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 C/jatoW/penfru obținerea $7 amwajar«tereflufuf

1.1

Obținerea terenului

o.tx

o.oc

0(X

0.00

12

Amenajarea terenului

0.1X

ooc

O.OC

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițiată

29,780.10

6,376.7.

5,658.2

35.43832

j 14

Cheltuieli pentru refocarea'pfotecța utilităților

ooc

OM

o.oc

000

TOTAL CAPITOL 1

29,780.10

6,376.75

5.656.22

35,438.32

Capitolul 2 ChtfuM pentru e figurarea utilîttifilor /weiare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

io.m|               wă]            oTî]             i.cj|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șlaslattnp tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

6,000 00

1,284.77

1,140.00

7.140.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Afla studii specifice

9,684.64

2,07380

1,840.12

11.524.96

32

Documentați-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

OK

boc

0.00

3.3

Expert zare tehnică

23,191.40

4,965.93

4,406.37

27,597.77

34

Certificarea performanței energetice și aoditul energetic al clâdirikx

3,228 28

691 27

613.37

3.84165

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectară

000

OM

000

0.00

3.5.2

Studiu de pre fezabilitate

0.00

OK

000

0.00

353

Studiu de fezabiîrtate/documentațe de avizare a tecrăriîorde intervenții și deviz general

87.153.56

18,66417

16,561 08

103,724.84

354

Documentările tehnice necesare în vederea obțnerii avizefor/ecorduritor/autorizațjilor

37,225.13

7,97095

7,072 7?

44,297.90

355

Verificarea tehnică de caîtate a prdectutei tehnic ți a detaila de execuție

7,445.03

1,594.19

1,414.56

8.859.59

3 5.6

Proiect tehnic și detalii de execuțe

148,900.51

31.883 79

28,291.10

177,191.61

3.6

Organizarea procedurilor de achiițe

000

OK

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de protoct pentru obiectwl de învestiți

0.00

000

000

0 00

3.7.2

Aodilul finandar

0.00

0.00

000

0.00

38

Asistență tehnică

381

Asistență tehnică din partea proiectanta tei

38.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

26.SSZ.5S

S.5J96®

4,950.94

31,008.53

3.8.12

pentru participarea proiectantului (a lazefc incluse in programul Ce control al tecrântor de execuția, avizai de către Inspectoratul de Stal în Construcții

000

000

000

0.00

3.8.2

Dirigențe de șantier

42,005.40

6,994 54

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

390,901.74

11,703.07

74,271.34

465,173.08

Capitolul 4 Cheltuielipentru Inveali^a debili

4.1

Construcții și instalații

7,445,025.58

1,594,189 76

1,414,554.86

8,859,560 44

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcțjonata

559,366.47

119,776.12

106,27963

665,646 10

43

Utilaje, echipamente tehnologice și fuoețonate care necesită montaj

1,673,318.50

353.304.64

317,930.52

1,991,249 02

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită mont^ și echipamente de transport

0.00

000

000

000

45

Dotări

0.00

OM

000

0.00

46

Active necorporete

000

0.00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 4

9,677,710.55

2,072,270.52

1,836,765.01

11,516,475.56

Capitolul 5 Ahe cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

297,801 03

63.767.59

56,562.19

354.383 22

5.1 1

Lucrări da construcții și instalații aferente organizării de șantier

260,57590

55,795.64

49,509.42

310.085 32

5 12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

37,225 13

7,97095

7,072 77

44.297 90

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

100,919 94

21,60981

1,836 76

102,758.70

521

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.1»

000

000

522

Cota aferentă ISC pentru controtel calități lucrărilor de construcții

41,47174

6.880.70

000

41,47374

5 23

Cola aferentă ISC pentru controlul stalului in amenajarea teritoriului. urbanism și pentru autorizarea lucrărilor do construcți

8,294.75

1.776.14

000

8.29475

524

Cota aferentă Casei Sociale a ConsVuckxibr • CSC

41,473.74

6,680.70

o.co

41,473.74

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizața de consUuirefdesființare

9,677.71

2,07227

1,838.76

11,516.47

5.3

Chertuiei diverse și neprevăzute

504,919.62

108,117.52

95,934.73

600,854.35

54

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

OK

000

000

TOTAL CAPITOL 5

903,640.59

191,494.92

154,355.68

1,057,996.27

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologica }l leite țl predare le beneficiar

6.1

’rogăbrea personalului de exploatare

0.00

0.00

o.oo

0.00

6.2

3robe tehnologice și Ieste                                                                              |

000

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6                                                                        |

0.00

0-00

9.00

0.00

TOTAL GENERAL

11.002,053.98

2,073,050.25

13,075,063.231

ICMoKCtM

Data: 2018


/^JATAGONA DESro%

TU Arh.HihaiCCM

° PATriCONIA

iu*;

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Școala Postliceala Sanitara Fundeni

Adresa:         Sos. Fundeni nr.254, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare sl modernizare Școala Postliceala Sanitara Fundeni PRINCIPALII INDICATORI TEKNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cola T.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

VaLTot.

Euro cu TVA

INDICE               ‘

Euro/m cu TVA

Euroftn fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

13,075,083.23

9,870,750.18

2,799,743.74

2,113,517.40

585.61

442.07

492.76

371.51

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPAC1TATI

luni

Suprafața

12

4780.91

Investiția specifica C+Mcu Tva 2,064.62 lelfm’

Data: 2018


Beneficiar: Di recția Generală pentru Administrarea Palrlmon lutul Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Dlmitrie Leonlda" - cantina

Adresa:     Bdul. Basarabia nr.47, Sector 2

Faza:         D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare sl modernizare Colegiul National "Dlmltrle Leonlda" ■ cantina Ad=3355 in tei / euro la cursul BNR     4,6701

cota T.V.A      19%


mp

curs inforeuro al lunii oclombrie 2018


Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o,oc

O.OC

0,00

1.2

Amenajarea terenului

o,oc

0.0C

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

24.638,48

4.680,93

29.317,41

1.4

Cheltuieli pentru (elocarea/pfotecjia utilităților

o,oc

o.oc

0,00

TOTAL CAPITOL 1

24.635,43

4.680,93

29.317,41

Capltofu! 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltăjllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

wm!          ooo[            O.M-|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.530,00

855,00

5.355,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

4.140,00

786,60

4.926,60

3.2

Dreumentații-suport și cheltuieli penlru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0.00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

11.600,00

2.204,00

13.804,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.380,00

262,20

1.642,20

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă do proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prelezabilitate

0,06

0,00

0,00

3.5.3

Slutii u de f e za b iii tale/documenta ți e de avizare a lucrări lor de intervenții și deviz general

34.500,00

6.555,00

41.055,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/auforizațiilor

30.795,60

5.851,16

36.646.76

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6.159,12

1.170,23

7.329,35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

123.182,38

23.404,65

146.587,03

3.6

Organizarea proceduriîor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managemenlul de proiect pentru obiectivul de invesliții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

21.556,92

4.095,81

25 652,73

3.8.1.2

peniru pamriijlă^ă prolăJtăiltuliJi lă lăzeie mciuse in programul <ic connoi ai luciamcr de execuție, avizat de călre Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0 00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42.005.40

7.981,03

49.986,43

TOTAL CAPITOL 3

279.819,42

53.165,68

332.985,10

Capitelul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bată

4.1

Construcții și instalații

6.159.119,04

1.170.232,62

7.329.351,68

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

392.492,88

74.573,65

467.066,53

4.3

Ulilajo, echipamente tehnologice și funcționate care necesită montaj

1.174.124,00

223.083,56

1.397.207,56

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită monlaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

0,00

o,co

0,00

4.6

Active necciporate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7.725.735,92

1.467.883,83

9.193.625,76

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

246.364,77

46.809.30

293 174,07

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

215.569,17

40.958,14

256.527,31

5.1.2

Cheltuieli rnnexe organizării șantierului

30.795,60

5.851.16

36.646,76

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

82.435,74

1.467,89

83.903,63

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente crediluiui băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

33.959,09

0,09

33.959,00

Beneficiar:

Denumire:

Adresa:

Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National “Dimltrie Leonida" • cantina

Bdul. Basarabia nr.47, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National "Dimltrie Leonida" - cantina PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMiCI

In lei / euro la cursul BNR


4,67010 lei/euro curs intoreuro al lunii octombrie 2018

cola TVA. 0,1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcuTVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care;

10.410.802,37

2.229.246,13

664,53

559,19

CONSTRUCȚII MONTAJ

8.082.262,91

1.731.862,54

516,26

433,52

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3354,64

Investiția specifica C+M cu Tva 2.409,28 lei/m1

întocmit, SC PATAGONIA DEStGN SRL Arh. MihaiCOMANBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2 Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Adresa:    Sos. Pantelimon nr.355, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Ad=945

în lei I euro la cursul BNR     4.6/01

cota T.V.A 19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

o.oc

0.00

1.3

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

4,688.30

890.78

5,579.08

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

4,688.30

890.78

5,579.08

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utitiltăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1             o.oo|              o.oo|                o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea ți asistentă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.000.00

760.00

4,760,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

1,518.00

288.42

1,806.42

32

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

7,230.00

1,373.70

8,603.70

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

506,00

96.14

602.14

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabililale

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de Iezabililate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7,590.00

1,442.10

9,032.10

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilorfeutarizațiilor

5,86038

1,113.47

6,973.85

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,172.08

222.70

1,394.78

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

23,441.53

4,453.89

27,895.42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0.00

3?

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

37.2

Auditul financiar

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4,102.27

779.43

4,881.70

3.8.12

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul oe control ai lucrămor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0.00

0.00

3.8.2

Dirig enție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

97,425.66

18,510.88

115,936.54

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,172,076.50

222,694.54

1,394,771.04

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

110,769.75

21.046.25

131,816.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

331,362.50

62,958.88

394,321.38

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

000

0.00

0.00

45

Dotări

0.00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,614,208.75

306,699.67

1,920,908.42

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

46,883.06

8,907.78

55,790.84

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

41,022.68

7,794.31

48,816.99

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,860.38

1,113.47

6,973.85

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,228.35

306.70

16.535.05

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de conslrucții

6,642.79

0.00

6,642.79

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,328.56

0.00

1,328.56

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

6,642.79

0.00

6,642.79

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

1,614.21

306.70

1,920.91

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

85.816.14

16,305.07

102,121.21

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

148,927.55

25,519.55

174,447.10

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

oool

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,865,250.26

351,620,88

2,216,871,14

|DîncareC + M

1,328,557.23

252,425.88

1,580,983.11

Data: 2018


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. MihalCOMAN


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

Sos. Pantelimon nr.355, Sector 2

D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teoretic "Lucian Biaga"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in teii euro la cursul BNR 467010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota TVA. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE Euro/mcuTVA EurofmfaraTVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

2,216,871.14

474,694.58

501.39

421.87

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,580,983.11

344,838.39

364.23

300.48

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

946.75

investiția specifica C+McuTva 1,669.91 lelim2

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic T.C. Bratianu1' ■ sala de spori

Adresa:     Str. Popa Lazar nr.S, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "I.C. Bratianu" • sala de sport Ad=300 mp

în lei / euro la coreul BNR 4.6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cola TV A. 19%

Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.60

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

1,485.84

282.31

1,768.15

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

1,485.84

282,31

1,768.15

C a pito Tu 12 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

iO.Oii!               MO]                0.110.1

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alle studii specifice

913.56

173.58

1,087.14

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

3,872.60

735.79

4,608.39

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

304.52

57.86

362.38

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabililate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de (ezabilitatefdocumenfație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5.329.10

1,012'53'

6,341.63

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,857.31

352.89

2,210.20

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

371.46

70.58

442.04

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

7.429.24

1,411.56

8,840.80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Management de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1,300.12

247.02

1,547.14

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la razele incluse m programul oe control al lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

65,383.31

12,422.84

77,806.15

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bată

4.1

Construcții și instalații

371,461.90

70,577.76

442,039.66

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

35,105.85

6,670.11

41,775.96

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

105.017.50

19,953.33

124,970.83

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

OOO

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

511,585.25

97,201.20

608,786.45

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1     | Organizare de șantier

14,858.48|         2,823.11]         17,68f.59|

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13,COI.17

2,470.22

15,471.39

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,857.31

352.89

2,210.20

5.2

Comisioane, cele, (axe, costul creditului

5,143.18

97.20

5,240.38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferenle creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,105.27

0.00

2,105.27

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

421.05

0.00

421.05

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,105.27

0.00

2,105.27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constnrire/desființare

511.59

97.20

608.79

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

28,922.72

5,495.32

34,418.04

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

48,924.38

8,415.63

57,340.01

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la b&nefîclar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00’

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

627,378.78

118,321.98

745,700.761

|DincareC + M

421,054.76

Data:

2018


întocmit, SC PATAGONIA DESIGH SRL Arh. MihaiCOMANBeneficiar; Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "I.C. Bratianu" - sala de sport

Adresa;          Str. Popa Lazar nr.8, Sector 2

Faza;             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Teh nologlc "I.C. Bratianu" ■ sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONONICI

Data:

2018


ORDINUL AR- -•

D-'N r;

__■„

AHliîen . r ,


întocmit, SC PAT AGONIA DESIGN SRL ArfcMihatCOMAN

((*                   o


DES/GW ‘ *//

S.R.I r/


în lei/euro ta cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota T.VA 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               :

Euro/mcuTVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care;

745,700.76

501,055.16

159,675.54

114,411.42

532.16

361.31

447.72

300.48

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

300.05

investiția specifica C+McuTva

1,669.91 lellrn’

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sl Liceul Tehnologic ''Nikola Tesla"

Denumire: Consolidare, reabilitare sl modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" • corp atelier

Adresa:    Sos. Pantelimon nr.25, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" • corp atelier Ad=545

In lei / euro la cursul BNR     4.6201

cola TVA. 19%


mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea țl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

3,566 26

677.59

4.243.85

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

3,566.26

677.59

4,243.85

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea uti!lltă(ilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1             0.00]              0.00]                o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea ți asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3,000.00

57000

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

2.122.44

403.26

2,525.70

3.2

Oocumentațjisuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

5,887.40

1,118.61

7,006.01

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

707.48

134.42

841.90

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitale

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitateldocumenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

17.68700

3,360.53

21.047.53

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduritorfautorizațiilor

4,012.05

762.29

4,774.34

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

802.41

152.46

954.87

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

16,048.18

3,049.15

19,097.33

3.6

Organizarea procedurilor de achizițje

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asislență tehnică

38.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,120.48

592.89

3,713.37

38.1.2

pentru participarea proiectantului la lazete incluse in programul oe control ai lucranlor ce execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

42,005.40

7,981.03

49,986.43

TOTAL CAPITOL 3

95,392,84

18,124.84

113,517.48

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

891,555.50

169,397.45

1.060,962.95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

63,800.10

12,122.02

75,922.12

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

190.855.00

36,262.45

227,117.45

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporafe

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,146,220.60

217,781.92

1,364,002.52

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35,662.62

6,775.90

42,438,52

5.1.1

Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

31,204.79

5,928.91

37,133.70

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.457.83

846.99

5,304.82

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12,03772

217.78

12,255.50

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4.950.68

0.00

4,950.68

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

990.14

0.00

990.14

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4,950.68

0.00

4,950.68

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de consiruire/desființare

1,146.22

217.78

1,364.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

62,258.99

11,829.21

74,088.20

5.4

Cheltuieli pentru informare ți publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

109,959.33

18,822,89

128,782.22

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl tesle și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6                           ___

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL                                                                              1,355,139.03     255,407.04     1,610,546.07

|DincareC+M.|    990,136,65|     188,125.971     1,178,26262]

Data:

2018


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. MihaiCOMANBeneficiar; Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Liceul Tehnologic "Nikola Tesla"

Denumire:       Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" -corpatelier

Adresa:          Sos. Pantelimon nr .25, Sector 2

Faza:             D.A.L.I.

Consolidare, reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" ■ corp atelier PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI

in lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fa ra TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care;                         1,610,546.07

344,863.29

632.43

532.14

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,178,262.62

258,890.50

474.77

388.81

2.OURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI                             luni

12

Investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

545.30

2,160.76 lei/m!

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihal COMAN

Nr. ort.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2              ________________

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

1.1

Obținerea terenului

o.oc

O.OC

0,00

1.2

Amenajarea terenului

26.360.88

5.008,56

31.369,44

1.3

Amenajarea penlm protecția mediului și aducerea la slarea inițială

19.331,31

3.672,95

23.004,26

1.4

Cheltuieli pentru refocareaiprotecția utilităților

0,06

0,00

0,00

45.692,19

_ 14.937.8t

8,681,51

|          2.838,15

54.373,70

17,776^02]

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra, mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149,35

28,38

177,76

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabililate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de lezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.591,60

4.67’

29.264,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilo'/autorizaților

4942,67

939,11

5.681,78

3.5.5

Verificarea tehnică do calitate a proiectului tehnic și a delatiifor do execuție

988,53

187.82,

1.176,35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.770,66

3.756,43

23.527,09

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect penlm obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Audilul financiar

0.00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1.252,14

7.842,36

3.8.t 2

pentru pam6pălăă prtatârttirlui lâ fazete menise in programul oe conuot ai rucranror că tkecujra, Vinar ce către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Oirigenție de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979.64

124.541,16

878.696,01

23.662,62

166.952.24

148.203,98

1.045.648,25]

4.1

Construcții și instalații

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

71.573.49

13.598.96

85.172,45

4.3

Utilaje, echipamente 1 ehnolog ce și funcționale care necesită montaj

118.884,78

22.588,11

141.472,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologica și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

4.5

Dotări

24.666,57

4.686,65

29 353,22

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0.001

TOTAL CAPITOL 4

1.093.820,85

207.825,96

1.301.646,6l|

MWH

5.1

Organizare de șantier

35.147,84

6.678,09

41.625,93

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării dn șantier

30.754,36

5.843,33

36.597,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.393,48

834.76

5.228,24

5,2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

12.552,01

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0.00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.208,27

0,00

5.208,27

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.041,65

0,00

1.041,65

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

5.208,27

0,00

5,20827

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația da conslruire'destiințare

1.093,82

207,83

1.301,65

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63.949,60

12.150,42

76.100,02

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

;;n"2î t! " • hh:' ‘ *              t> ț 1

TOTAL CAPITOL 5

111.649,45

19.036,34

130.685,79

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl tesle șl predare la beneficiar

6.1

Pregăti rea personalului de exploalare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice ți teste

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.390.641,48

262.044,82

1,652,686,30

|DincareC + M

1.041.653,88|      197.914,23

1.23».5W1|

Data:

2018


Beneficiar: Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.4

Adresa:     Str. H erta nr. 14, Sector 2

Faza:       S.F.


DEVIZ GENERAL

Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.4in lei/euro la cursul BNR cola T.V.A.


Ad=404 mp 4,6701 curs inforeuro al luni octombrie 2018 19%


Beneficiar. Denumire: Adresa: Faza:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Construire sala de sport

Str. Herta nr.14, Sector 2

S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMtCI

In tei 7 euro la cursul BNR 4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota TVA. 0.1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurolm cu TVA

Euro/m fara TVA 1

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

1.652.686,30

1.239.568,11

353.886,70

257.477,17

875,16

636,74

736,39

551,59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

tuni

Suprafața

18

404,37

Investiția specifica C+M cu Tva 3.065,43 lei/m1

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMANBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniu lui imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.39

Adresa:     Sos. Colentlna nr. 91, Sector 2

Faza:       S.F.


DEVIZ GENERAL


Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.39

Ad=6O2 mp

in tei/euro la cursul BNR 4,6701 curs inloreuro al lunii octombrie 2018

cola TVA. 19%

Nr. cri.                             Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

1                                                                2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

1.1

Obținerea terenului

0,00

O.OC

0.03

1.2

Amenajarea terenului

39 231,34

7.453,91

46,685,29

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

28.769,65

5.466,2:

34.235,88

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0,00

O.OC

0,00

TOTAL CAPITOL 1

68.000,99

12.920,10

80.921,17

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea uflllltițller necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

'     22,231,09]        4.223,«1        26.454,99]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea ț! asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500.00

855,00

5.355,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Afle studii spccitte

0,00

0,00

0,06

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

222,31

42,24

264,55

3.3

Expertiza tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă da proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu da prefezabilitate

0,00

0.00

0,00

3.5.3

Studiu de 1 ezabilitaie/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.591,60

4.672,40

29.264,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelur/acordurilor/autorizațiilor

7.355,88

1.397,62

8.753,50

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.471,18

279,52

1.750,70

3.5.6

Proiect tehnic și detalii do execuție

29.423,51

5.590,47

35.013,98

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul linancrar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3,6.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.807,84

1.863,49

11.671,33

3.8.1.2

pentnl participarea pro!eclartluu 1 lă lâzeio induse m programul oe ramei ai lucrărilor ce execuție, arai o<5 către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0.00

0.00

3.8.2

Oirigenție de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

140.380,42

26.672,28

167.052,70

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția ie bază

4.1

Construcții și instalații

1.307.711,40

248.465,17

1.556.176.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și luncționaîe

106.516,60

20.238,53

126.757.13

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

176.929,20

33.616,55

210.545,75

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

36.709.8C

6.974,86

43.684,66

4.6

Active necorporale

O.OC

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.627.869,00

309.295,11

1.937.164,11

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

52.308,46

9.938,61

62.247,07

5.1.1

Lucrări de construcții și inslalații aferente organizării de șantier

45.769,90

8.696,28

54.466,18

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.538,56

1.242,33

7.780,89

5,2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

18.680,42

309,30

18.989,72

5.2.1

Comisioanele și dobânzile a teren te creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7.751,16

0,00

7.751,16

52.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru aulorizarea lucrărilor de construcții

1.550,23

0,00

1.550,23

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

7.751,16

0,00

7.751,16

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destiințare

1.627,87

309,30

1.937,17

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

92924,08

17.655,58

110.579,66

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

M l

TOTAL CAPITOL 5                                                                                         |   163.912,96|      27.903,49|      191.816,45|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ț! Ieste ți predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

ăoo1

0,00

6.2

Probe tehnologice ți teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.022.394,46

381.014,96

2.403.409,42

|OincareC + MI

1.550.231,98]      294.544,06] .    1,844.776,04|

Dala:

2018


întocmit, SC PAT AGONIA DESIGNSRL

AțiUdihaLCOMAN

Ts?sm;

Beneficiar:       Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Construire sala de sport

Adresa:          Sos. Colentina nr. 91, Sector 2

Faza:             S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/euroJacursul BNR <167010 fei/euro curs inforeuroal lunii octombrie 2018 cola TVA 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Eurofm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

2,403,409.42

514,637.68

855.16

719.59

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,844,776.04

379.525.27

630.65

551.59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

601.80

investiția specifica C+M cu Tva 3,065.43 lei/m1

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.46

Adresa:    Slr. Stanescu Gheorghe nr.2, Sector 2

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL

Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.46

în lei / curo la cursul BNR cola T.V.A.


Ad±404 mp

4.6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018

19%


Nr. c<1.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (lărăTVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtlnereațl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.<X

0,00

1.2

Amenajarea terenului

26.360.88

5.008,5f

31.369,44

1.3

Amenajarea peniru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

t9.331.31

3.672,95

23.004,26

1.4

Cheltuieli pentru relocareafarolecția utilităților

0,00

o.oc

0,00

TOTAL CAPITOL 1

45.592,19

8.66’,51

54.373,70

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea ulillltițllor necesara obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

|     14.937,83

2.838,19

17.776,021

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șt asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500,00

855,00

6.355,00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0.00

3.2

Documenlații-suport și cheltuieli peniru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149,38

28,38

177,76

3.3

Experti zare tehnică

0,00

0,00

O.OC

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă do proiectare

0.00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabililata'rfocumentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24.591,60

4.672,40

29.264,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilot/autonzațiilor

4.942,67

939.11

5.881,78

3.5.5

Verificarea tehnică de călii ale a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

988,53

187,82

1.176,35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

19.770,66

3.756,43

23.527,09

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect peniru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.81

Asistență tehnică din partea proiectantului

38.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1.252,14

7.842,36

3.81.2

fWntrd pârtroparea proiectantului ta răzăle rhcJuiă in prorjtamui oe comror ar lucrărilor ue exedtlțiă. ăViia oe călre Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigențio de șantier

63.003, fO

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

124.541,16

23.662,82

149.203,98

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bazi

4.1

Construcții și Instalații

«78.696,01

166.952,24

1.045.648,25

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologic® și funcționale

71.573,49

13.598,96

85.172,45

4.3

Ulilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

118.864,78

22.588,11

141.472,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale care nu necesilă montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

24.666,57

4.686,65

29.353,22

4.6

Adive necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.093.820,85

207.825,96

1.301.646,81

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

35,147,84

6.678,09

41.825,93

5.1.1

Lucrări da construcții și instalații aferente organizării da șanlier

30.754,36

5.843,33

36.597,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.393,48

834,76

5.228,24

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

12.552.01

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0,00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5,208.27

0.00

5.208,27

5.2.3

Cota aferentă ISC peniru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și peniru autorizarea lucrărilor de construcții

1.041,65

0.00

1.041,65

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

5.208,27

0.00

5.208,27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de conslruite'desliințare

1.093,92

207,83

1.301,65

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63.949,60

12.150,42

76.100,02

5.4

Cheltuieli pentru informare ți publicitate

0,00

0,00

0.00

i.U ’r ;

Y

1

TOTAL CAPITOL 5

111.649,45

19.036,34

130.685,79|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice fl teste șl predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de e«ploalare

0.00

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice ți iesle

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.390,641,48

262.044,82

1.652.686,30

[Din care C + M

1.041.663,66

197.914,23

1.239.568,11|

Dala: 2058


Beneficiar;       Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Construire sala de sport

Adresa:          Str. StanescuGheorghe nr.2, Sector 2

Faza:             S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/eurola cursul BNR 4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 oolaT.V.A. 0,1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurofm cu TVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

1.652.686,30

353.886,70

875,16

736,39

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.239.568,11

257.477,17

636,74

551,59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

404,37

Investiția specifica C+M cu Tva 3.065,43 lei/m1

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport !a Școala Gimnaziala nr.85

« patagonia ■ l* DESIGN

S.R l-


Ad=404 mp

4.6701 curs inforeuro ai lunii octombrie 2018

19%


Adresa:     Str. Medic Zlalescu nr. ZA, Sector 2

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL

Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.85

in lei/eu'olaarsul BNR wlaT.V.A.

Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea țiamenalarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oc

0,0C

0.00

1.2

Amenajarea terenului

26.360,88

5.008,56

31.369,44

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului ți aducerea la slarea inițiată

19.331,31

3.672,95

23.CC4.S6

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0.00

O.OC

0,00

TOTAL CAPITOL 1

45.692,19

8.681,51

54.373,70

Capitolul 2 CheftufeU pentru asigurarea utMttăjitor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

|     14.937,83|        2.838,19]        17.n6.02]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea fl eslsten/ă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3500,00

665,00

4.165,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0.00

0,00

3.1.3

AHe sludii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2

Documenlații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149.38

28,38

177,76

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0.00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

Mol

3.5.2

Slucfiu de prelezabilitale

____0.00|

0,00

0.00

3.5.3

Studiu do lezabilitate/documenlațîe de avizare a lucrărilor do intervenții și deviz general

11.476,08

2.180,46

13.856.54

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizeler/aoordurilor/auterizațiilor

5.491,85

1.043,45

6.535,30

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.098,37

208,69

1.307,06

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

21.967.40

4.173,81

26.141,21

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1.252,14

7.842,36

3.8.1.2

(Sirii ru [M rtrâpăKă proiăilăătului lâ tâiălă rrtăluăă m programul de cont roi ar lucrărilor de execuție, avizii ne către Inspectoratul de Sla! în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Oirigenție <fe șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

10TAL CAPITOL 3

113.281,40

21,523,47

134,804,87

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bară

4.1

Construcții șl instalații

878.696,01

166.952,24

1.045.648,25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

71.573,49

13.598,96

85.172,45

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

118.884.78

22.588,11

141.472.89

4.4

Utriaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

24,666,57

4.680,65

29.353,22

4.6

Active necorporafe

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.093.620,85

207.825,96

1.301.646,81

Capitolul 5 A

tte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35.147,84

6.678,09

41,825,93

5.1.1

lucrări de construcții și instalații aferente organizării do șantier

30.754,36

5.843,33

36.597,69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.393,48

834.76

5,228.24

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

12.552.0!

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

d,6o

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de conslrucțri

5.208,27

0.00

5,208,27

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru conIroluI stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor da construcții

1.041,65

0,00

1.041,65

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.208,27

0,00

5.208,27

5.2.5

Taxe penlru acorduri, avize conforme șl autorizația de constmire/desființare

1,093,82

207.83

1.301,65

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

—■

63.386,61

12.043,46

75.430,07

5.4

Cheltuieli penlra informare și publicitate

0.00

0,00

0,00

11       1     .  '

TOTAL CAPITOL 5                                                                                          | 111.086,46|      18.929,38]      130,015,84]

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste fl predare la beneficiar_________________________________________________________________________________________

6.1

Pregătirea personalului do exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice ți teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.378,818,73

259.798,51

1.638.617,24

|Dh^C7M

■i nri—HiiiiniMiiiiiiw

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGNSRL


Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector!

Denumire:       Construire sala de sport

Adresa:          Str. Medic Zlatescu nr. 7 A, Sector 2

Faza:             S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cotaT.VA. 0,1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot. Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Eurofm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

1.638.617,24

350.874,12

867,71

730,13

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.239.568,11

257.477,17

636,74

551,59

2.OURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

404,37

investiția specifica CtM cu Tva 3.065,43 iei/m'

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIAOESIGN SRL Arh. Mihal COMAN


Beneficiar: Direcția Generală penlru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport la Școala Gimnaziala nr.î45

* PATAGONIA

* DESIGN

&} S R L


Ad=404 mp

4,6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018

19%


Adresa:     Str. Heliade Intre VII nr. 36, Sector 2

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL

Construire sala de spori la Școala Gimnaziala nr.t45

in lei I curo la cursul BNR cotaT.VA

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea j/ amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,®

1.2

Amenajarea terenului

26.360,88

5.008,56

31.369,44

1.3

Amenajarea pentm proiecția mediului și aducerea la starea inițială

19.331,31

3.672,95

23.001.26

1.4

Chehuielr pentru relocarerVprotecția ulltățifor

0,00

0,00

0,®

TOTAL CAPITOL 1

45.692,19

8.681,51

54.373,70

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea afinităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

1     14.937,83|         2.838,19|         17.776,02|

Capitolu 13 Cheitute/I pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

4.500,00

855,06

5.355,®

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,0C

0,®

3.1.3

Alte stadii specifice

0,00

0,00

0.®

32

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

149.38

28,38

177,76

3.3

Expertiza re tehnică

0.00

0.00

0.®

3.4

Certificarea performanței energetice și aud ii ui energetic al clădirilor

0,00

0,®

0.®

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiedare

0,00

0.®

0,®

3.5.2

Studiu de prefezabilitato

0,00

O,®

O,®

3.5.3

Studiu de lezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generat

24.591,60

4.672,40

29.264,®

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilorlautoorațiilor

4.942,67

939,11

5 881,78

3.5.5

Verificarea tehnică de calilate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

988,53

187,82

1.176.35

3.5.6

Proiect tehnic și detalii do execuție

19.770,66

3.756,43

23.527,®

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.®

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,®

0.®

3.7.2

Audilul financiar

0.00

0,®

0,®

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.590,22

1.252,14

7.842,36

3.8.1.2

pirilru părtiâfiăteă p/olKtantuiui ia lăzere incuse in programul oe conrror ai lucranior oe exediție, avizai de Către Inspectoratul de Stal in Construcții

0,00

0,®

0,®

3.8.2

Dirigenție de șantier

63.008,10

(1.971.54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

124.541,16

23.682,82

148.203,98

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

878.696,0!

166.952.24

1.045.648.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

71.573,49

13.598,96

85.172,45

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

118.884.78

22.588,11

141.472,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,®

0,®

4.5

Dotări

24.666.57

4.686,65

29.353,22

4.6

Active necorporale

0,00

0,®

0,®

TOTAL CAPITOL 4

1.093.620,85

207.825,98

1.301.646,81

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de sanlier

35.147,84

6.678.®

41 825,93

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

30.754,36

5.843.33

36.597.69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.393,48

834,76

5.228.24

5,2

Comisioane, cote, laxe, costul creditatei

12.552,01

207,83

12.759,84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente credilului băncii finanțatoare

0,00

0,®

0.®

5.2.2

Cola alerenlă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

5.208,27

0,®

5.208,27

5.2.3

Cota aferentă ISC penlru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

1.041.65

0,®

1.041,65

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.208,27

0.®

5208,27

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslmira'desliințare

1.093,82

207,83

1.301,65

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

63.949,60

12.150.42

76.100,02

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                       |

0,00

0,®

0,®

TOTAL CAPITOL 5                                                                                         | 111.649,45,      19.036,34,      130.685,79|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregâlirea personalului de exploatare

cioc

ăoo

0,00

6.2

Probe tehnologice șl teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.390.641,48

262.044,82

1.652.686,30

|DincareC + MI

1.041.653,88|      197,914,23|     1.239.568,11|

Dala:

2018


Beneficiar:       Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 1

Denumire:       Construire sala de sport

Adresa:           Str. Heliade intre Vil nr, 26, Sector 2

Faza:             S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei I euro la cursul BNR 4,67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota T VA. 0,1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurofm cu TVA Euro/m (ara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

1.662.686,30

353.886,70

875,16

736,39

CONSTRUCȚII MONTAJ

1.239.568,11

257.477,17

636,74

551,59

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

404,37

investiția specifica C+M cu Tva 3.065,43 tel/m"

Data:

2018


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generală penlru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport la Colegiu National "Mihal Viteazul"

Adresa:     BdulPache Protopopescu nr.50, Seclor 2

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL

Construire sala de sport fa Colegiu National "Mihal Viteazul"

in (ei / euro la (ursul BNR cota T.V.A.


Ad=1323 mp

4,6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018 19%


Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea ilantenalarea Utenulu!

■■■■

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,001               c.ool

1.2

Amenajarea terenului

86.246,37

16.386,6

102.633,181

1.3

Amenajarea penlru protecția mediului și aducerea la starea inițială

63.247,34

|        12.016,95

]        75.264,33

1,4

Cheltuieli penlru rdocarea/prolecția utilităților

0.00

0.0C

I             0,00

TOTAL CAPITOL 1

| 149,493,71

|       28.403,80

,        177.897,511

CapWul 2 Cheltuieli pentru

TOTAL CAPITOL 2

[    48.872,95

'         9.285,87

i         58.158,82|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea al aelstentă tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de leren

3.000,00

570.00

3.570,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specilice

2.350,00

446,50

2.796.50

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

488,73

92,86

531,59

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0.00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0,00

0,®

3.5.2

Studiu do prelezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de lezabilitate/documenlațlo de avizare a lucrărilor de interveni        generat

43.230.80i

8.213.85

51.444,65

3.5.4

Documentațiile tehnica necesare in vederea obținerii avizetor/acordurilor/autorizațiifor

16.171,20

3.072,53

19.243,73

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3234,24

614,51

3.848,75

3.5.6

Proied tehnic și detalii de execuție

64.684.78

12.290,11

76.974,89

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0.00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul da investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0,00

0,®

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuți® a lucrărilor

21.561,59

4.096,70

25.658,29

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razote mause in piiigramui oe corthdi ai luiranior ne exeiuție, aviiat ue către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0.00

3.8.2

Oirigenție de șantier

63.008.t0

11.971,54

74.979.64

TOTAL CAPITOL 3

217.729,44

41.368,60

259.098,04

Capitolul 4 Cheltutellpentru Investiția de bară

.

4.1

Construcții și instalații

2.874.879,00

546.227,01

3.421.106,01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

234.171.00

44.492,49

278.663.49

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

388.962,00

73.902,78

462.864,78

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0,00

0,00

4.5

Dotări

80.703,00

15.333,57

96.038,57

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.578.715,00

679.955,85

4.258.670,85

Capitolul 5 AmMufe/i

5,1

Organizare de șantier

114.995,17

21.849,09

136 844,26

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

100 620.77

19.117,95

119.7.38,72

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

14.374,40

2.731,14

17.105,54

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

41.067,14

679,96

41.747,10

5.2.1

Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

5.2.2

Cota elerentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17.040,19

0,00

17.040,19

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.408,04

0,90

3.408,04

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,040,19

0,00

17.040,19

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construira/desființare

3.5

8.72

679,96

4.258,68

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

199.7

0.56

37.950,71

237.691,27

5.4

Cheltuieli pentru informare și publidtale

0,00

0,00

0,00

■iii,

TOTAL CAPITOL 5                                                                                         | 355.802,87|      60.479,76|      416.282,63|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice țl tesle ți predare fa beneficiar

6.1

P,egălirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice fi testa

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.350.613,97

819.493,88

5.170.107,85

|DinwreC + M

Data:

2048


Beneficiar; Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire; Construire sala de sport

Adresa;         Bdul Pache Protopopescu nr.50, Sector 2

Faza:            S,F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

5,170,107.85

4,055,564.55

1,107,065.77

825,364.33

836.99

624.01

704.32

551.73

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

1322.67

Investiția specifica C+Mcu Tva 3,066.20 Jelim1

Beneficia/; Direcția Generală pent/u Admlnlilrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire eala de «port

Adre»a:    Sos. Pantellmon nr. 2$, Sector 2

Faza:       S.F.

DEVIZ GENERAL

Conekulre sala de «port AdMM 4M.3?         mp

In la/eurolactfsu! 8NR    46701          hiteuro ajsinfawroaltoniioctombrieîOlS

cola T VA      19%


Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

2

<1 LEI

3

Valoare lărăTVA)

EURO

4

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Chrffu/tJi pentru obținerea șl amenajarea tefanviul

1.1

Obfnewa terenului

ooc

0.0(

OOC

0.00

1.2

Amenajarea terenului

26.36088

5,844.6

5.008 56

31,389.44

1.3

Amenajarea pentru protocța mediului ți aducerea la starea inițială

19.331.3

4,139 3E

3.67295

23.004 26

1.4

Cheltuia! pentru rebcareațrdMa ut 5 Lăți kx

O.OC

OK

O.OC

O.OC

TOTAL CAPITOL 1

45,692.19

9,783.99

1,681.51

54,373.70

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utllilUțltot /tecejare oWactrWul

TOTAL CAPITOL 2

■ woi      i.™.«

I         2,838.19]         17,776.02]

Capitolul 3 ChelMafl pentru proiectarea șl aafstenji tehnici

11

Studii

3.1 1

SMii de teren

350000

749.4S

66500

4,16500

3.1.2

Raport privind irupoctul asuțxa mediului

000

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alto stixfH specifice

000

0.00

0.00

0.00

3.2

Oocunwlații-suport și cheltui! pentru obținerea de mize, acorduri și autorizați

149 38

31.99

28~38

177.76

3.3

Expertizare tehnică

000

0.00

000

0.00

34

Certificarea performanței energetice ți auditut energetic al clădiilor

000

0.00

0.00

0.00

35

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

000

000

000

000

352

Studiu de pr«fezabilitate

0.00

000

0.00

000

353

Studiu de fezabtftato.’doGumenfalie de avizare a tuaănfor de intervenții și de/z general

11,47008

2,457.35

2.180 46

13.656 54

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea oî>țir-eni avize tor/accrdwitorfautorlzațiikx

5,49165

LI 7596

1.043.45

8,535 30

3.55

Verificarea tehnică de cartate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuțje

1.0983?

235.19

208.69

1.307.06

3.50

Proiect tehnic și delaii de execuție

21.W7.4O

4.703.84

4.173 81

26,141 21

3.6

Organizarea proceduri lor do achiziție

000

O.OQ

0.00

OOO

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

000

000

0.00

000

3.7.2

Audiful financiar

000

ooo-

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.3.1

Asistență tehnică din partea prorectori tuful

3.8. LI

pe perioada de execuție a lucrărilor

6,59022

1.411.15

1,252.14

7,64236

3.8.12

pentiu psbciparea proiectantului la fazele ixkisa in programul oe control ai lucrării» oe execuție, avuai flecara Inspector atut de Start în Constucți

000

OOC

0.00

000

382

Origenjerfe șantier

63,008.10

13,49181

11,971.54

74,97964

TOTAL CAPITOL 3

113,281.40

24,256.74

21,523.47

134,804.87

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bați

4 1

Construcți și instalați

878.69601

188.153 57

166,952.24

1,045,648 25

4.2

htontaj utilaje, echipamente tehnologice și Kincțonaîe

71,573.49

15,325.90

13.598 96

85,17245

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

118.884.78

25,45658

22,588. ff

141,472 69

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente do tanspod

0.00

0.00

O.OC

000

4.5

Dotări

24.666 57

$.281.81

4.68665

29,353 22

4.6

Active necorpora'e

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,093,820.85

234,217.86

207,825.96

1,301,646.81

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35,14784

7,52615

6.670.09

41.62593

5.1.1

Lucrări de conslrucți și Ir.sLalați aferente organizării de șantier

30,754.36

8.585 38

5,843 33

36.59769

5.12

Cheltoiei conexe organizării șantierului

4.393 48

940.77

834.76

5,228 24

52

Comisioane, colo, taxe, costul creditului

12,55201

2,687.75

207.63

12.75984

521

Comisioanele ți dobânzile aferente c/erSteW băncii finanțatoare

0.00

O 00

0.00

0.00

522

Cota aferentă ISC pentru controlul caHățji lucrări b< de ooostrucți

5.208 27

1,1152*

00C'

5,208 2?

523

Cota aferentă ISC pentru contidul statului to amenajarea taritodulw. urbanism și pentiv autorizarea tecrăntor da constricții

1.04165

223.05

ooo

1,04165

52 4

Cota aterenlâ Casei Sociale a Constmdorikx - CSC

5.208 27

1.11524

ooc

5.208 27

525

Taxe pentru acer duri, aviza conforme și autorizația de construire/dasf ințaa

1,09382

234 22

207 83

1.30165

5.3

CheltuieS diverse și neprevăzute

63,386.61

13,57286

12.M3.46

75,430.07

54

diettulei pentru informare și pubfcitate

0.00

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 5

111,086.46

23,786.76

18,929.38

130,015.84

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probi (ehnoloplca țl tasta șl predata la beneficiar

6.1

Pregătirea personali lui de exploatare

0.00

0.(0

0.00

0.00

62

Probe teMotogice și teste

000

ooo

0.00

000

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.03

O.M

0.00

TOTAL GENERAL

1,378,810,73

—-■j ■           i

295,24 3.99

259,798.51

1,638,617.24 ■

_____________. ___________________I              Wl

Oala: 201)

Beneficiar:       Direcția Generală penlru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Construire sala de sport

Adresa:          Sos. Pantellmon nr. 25, Sector 2

Faza:            S.F.

Construire sala de sport

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/ euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota T.VA 0 1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               Ș

Euro/m cu TVA

Euro/mfaraTVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:                         1,638,617.24

350,874.12

867.71

730.13

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,239,568.11

257,477.17

636.74

551.59

2.DURAT A DE REALIZARE A INVESTIȚIEI                             luni

18

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

404.37

3,065.43 lei/m2

Întocmit, SC PAT AGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN


Beneficiar: Direcția Generala pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire corp nou școala la Școala Gimnaziala "Marla Rosetti"

Adresa:     Slr, G. Garibaldi nr.3, Sector 2

Fata:       S.F.


DEVIZ GENERAL

Construire corp nou școala la Școala Gimnaziala "Mana Rosettr"

in tei/euralaarsul BNR coiaTV.A.


Ad=1711 mp

4,6701 airs intoreuro al lunii octombrie 2018

19%


Nr. ort.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru Minerea țl amenațarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

111.568,12

21.197,95

132.766,07

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

81.816,62

15.545,16

97.361.78

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

193.384,74

36.743,11

230.127,85

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea irtii/Hăților necesare cblecflwM

TOTAL CAPITOL 2

63.221,93|       12.012,15

75.234,08]

Capitolul 3 Cheftufell pentru proiectarea șl asfstenfă tehntcâ

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000.00

570,00

3.570,00

3.1.2

Raport privind Impaclul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte sludii specifice

2.350,00

446.50

2.796,50

3.2

Documentațil-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

632,22

12O.121

752,31

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,06

0,00

3.4

Certifica rea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.001

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fozabililate/documentație do avizare a lucrărilor de intervenții șt deviz generat

59.029,50

11.215.61

70.245,11

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/aulorizafilor

20.919,02

3.974,61

24.893,63

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuția

4.183,80

794,92

4.978.72

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

83.676,09

15.898,46

93.574,55

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consuli anță

3.7.1

Managementul de proiect penlru obiectivul de investiții

0,00

0.00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0.00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

27.892,03

5.299,49

33.191,52

3.8.1.2

jWrllru părlrciparea proiătfărilului ia făzeie induse in programul oe contrar ar literarilor oe SVecupe, avizai ce către Inspectoratul de Slat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șanlier

63.0r38.1C

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

264.690,76

50.291,26

314.982,01

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.7(8.937,39

706.598,10

4.425.535,49

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

302.923,11

57.555.39

360.478,50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologico și funcționate caro necesită monlaț

503.160,42

95.600,48

598.760,90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și luncționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

4.5

Dotări

104.397,23

19.835,47

124.232.70

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.629.418,15

879.589,44

5.509.007,59

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

148.757,50

28.263,92

177.021,42

5.1.1

Lucrări do construcții și instalații aferente organizării de șanlier

130.162,81

24.730,93

154.893,74

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

18.594,69

3.532,99

22.127,68

5,2

Comisioane, colo, laxe, costul creditului

53.124,35

879,59

54.003,94

52.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,06

0,00

0,00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

22.043,15

0,00

22.043,15

5.2.3

Cota alerentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism șl penlru autorizarea lucrărilor de conslruoțli

4.408,63

0,00

4.408,63

5.2.4

Cola aferenlă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

22.043,15

0.00

22.043,15

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/dosliințaro

4.629,42

879,59

5.509,01

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

257.535.78

48.931,80

306.467.58

5.4

Chelluieli pentru informare și publicitate

0.00,

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

459.417,63

78.075,31

537.492,94

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului (te exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice ți testa

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.610.133,21

1.056.711,26

6.666.844,47

[DincareC + M

4.408.629,98|      637.639,5.246.269,66|

Oala: 2018


Beneficiar:       Directa Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire1.       Construire corp nou școala

Adresa:          Str. G. Garibaldi nr. 3, Sector 2

Faza:            S.F.

Construire corp nou școala

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei / euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuroal lunii octombrie 2018 cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Eurolm cu TVA

Euro/mfaraTVA ,

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

6,666,844.47

5,246,269.66

1,427,559.25

1,065,487.57

634.13

622.57

701.92

551.59

2,DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

1711.43

Investiția specifica C+M cu Tva 3,065.43 lei/m’

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire sala de sport sl extindere corp școala cu o construcție P+1E la Colegiu National "Emil Racovîta"

Adresa:     Sos. Mlhal Bravu nr.169, Sector 2

Faza:        S.F.

DEVIZ GENERAI


Construire sala de sport si extindere corp școala cu o construcție Pt1 E la Colegiu National "Emil Racovîta"

Ad=1736 mp

in lei / euro la cursul BNR 4,6701 curs intoteuro al lunii octombrie 2018

cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenațatea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

O.OC

0,00

1.2

Amenajarea terenului

74.661,52

14.185,69

88.847,21

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

62.127,67

15.604,26

97.731,93

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,0C

0,00

TOTAL CAPITOL 1

156.789,19

29.789,95

156.579,14

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillttățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

63.462,28]       12.057,84]        75.520,12|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,03

3.1.3

Alte studii specifice

2.350,00

446,50

2.796,50

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

634,62

120,58

755,20

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitale/documentație de avizare a lucrărilor do intervenții și deviz general

51.808,88

9.843,69

61.652,57

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20.998,55

3.989,72

24.988,27

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4.199,71

797,94

4.997,65

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

83.994,21

15.958,90

99.953,11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

âw

0.00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0.00

3.7.2

Audilul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

27.898,07

5.319,63

33.317,70

3.8.1.2

peniru participarea proiectantului ia razele incluse in programul ce contrai ai lucranio/ de execu|ie, avizai de către Inspectoratul de Stal în Conslrucții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

DirigențÎB de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

257.992,14

49.018,50

307.010,64

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3.733.076,08

709284,46

4.442.360,54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

49.112,50

9.331,38

58.443.88

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

196.450,00

37.325,50

233.775,50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

123.373,73

23.441,01

146.814.74

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.102 012,31

779.382,35

4.881.394,66

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare do șantier

149.323,04

28.371,33

177.694,42

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

130.657,66

24.824,96

155.482,62

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

18.665,38

3.546,42

22.211,80

5,2

Comisioane, coto, taxe, costul creditului

49.566,09

779,38

50.345.47

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

20.665,49

0,00

20.665,49

5.2.3

Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

। 4.133,10

0.00

4.133,10

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

20.665,49

0,00

20.665,49

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desliinjare

4.102,01

779,38

4.881,39

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

229.012,80

43.512,43

272.525,23

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

427.901,93

72.663,19

500.565,12

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl feste șl predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

6.008.157,85

942.911,83

5.951.069,68

|Din careC + M

4.133.097,71

785.288,59

4.918.386,30|

Dala: 2018


Beneficiar:       Direcția Generali pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2

Denumire:       Construire sala de sport si extindere corp școala cu o construcție P+IE

Adresa:          Sos. Mihal Bravu nr.169, Sector 2

Faaa:            S.F.

Construire sala de sport si extindere corp școala cu o construcție P+1E PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               >

Eurolmcu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

5,951,069.68

4,918,386.30

1,274,291.70

1,004,542.26

733.93

578.57

617.64

509.72

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

1736.26

investiția specifica C*M cu Tva 2,832.75 lel/m’

Beneficiar: Denumire; Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2                                                                 "ț

Extindere corp școala existent, cu construcție Pt1E (parter ■ școala, etaj ■ sala de sport) la Școala Gimnaziala nr.27v> patagonia

Str. Mașina de Paine nr,65                                                                          ll * IpSIGN

S.F.                                                                                                                                     S.R.L. <3

DEVIZ GENERAL


^esji-B^

Extindere corp școala existent, cu construcție Ptl E (parter ■ școala, etaj • sala de sport) la Școala Gimnaziala nr.27

Ad=3O9 mp

in lei I euro la cursul BNR 4,6701 curs inloreuro al lunii octombrie 2018

cota T.V.A. 19%

Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA) LEI

5

CapItofuHCMffuietfpenfrr/oMIoerMs/ariWM/areatewtyM

l.l

Obținerea terenului

O.OC

o,a

1              o.®[

1.2

Amenajarea terenului

52.763,48

10.025.®

1         62.788,54

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea ta starea inițială

38.693,22

7.351,71

:         46.044,83

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/protecția utilităților

O.OC

0.®

0,®

TOTAL CAPITOL 1

91.456,70

17.376,77

108.833,47[

TOTAL CAPITOL 2

|     29.899,30[        5.680,«6[        35.580J6]

CapMulîf

proiectez fl Mlsten? tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii do teren

3.000,00

570,®

3.570,®

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

O,®

0,®

3.1.3

Afle studii specifice

2.350,00

446.58

2.796,50

3.2

Documentații-suport și cheltui eh pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

298,89

56.81

355,®

3.3

Experttzare tehnică

O,®

0.®

0,®

3.4

Certificarea performanței energetice și aud Iul energetic al clădirilor

0.00

0,®

0,®

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,®

0,®

0,®

3.5.2

Studiu de prefezablitato

0.®

0,®

0,®

3.5 3

e‘ jdii.1 de fezabililate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

43230,®

8.213,85

51.444,65

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

9.893,15

1.879,70

11.772,85

3.5.5

Verificarea lehnică de calitate a proiectului tehnic și a delaliilor de execuție

1.978,63

375,94

2.354,57,

3.5.6

Proiect tehnic și delalii de execuție

39.572,61

7.518,®

47.091,41

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,®

0.®

0,®

3.7

Consultanță

3.7.1

Managomenlul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,®

0.®

0.®

3.7.2

Auditul financiar

0,®

0,®

0,®

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

13.190,87

2.5®,27

15.697,14

3.81.2

p?rtttu părti&păfăă pfolătlăirituldi la lazere menise in programei oe cdnirc, ai lucranlOr de execuție, avizai oe către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,®

O,®

0,®

3.8.2

Dirigonție de șantier

63.008,10

11.971,54

74.979,64

TOTAL CAPITOL 3

176.523,15

33.539,41

210.062,56

Ca^MACheltuMIpm^ln^lItladebui

4.1

Construcții șî Inslalații

1.758.782,74

334.168,72

2.092.951,46

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

143.260,26

27.219.45

170.479,71

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

237.957,72

45.211,97

283.169,69

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,30

0,®

0,®

4.5

Dotări

49.372.18

9.380,71

58.752,89

4.6

Active necorporale

O,®

0,®

0,®

TOTAL CAPITOL 4

2.189.372,®

415.9®,85

2.605.353,75

Capitolul 5 A

f

I

5,1

Organizare de șantier

70.351,31

13 366,75

83.718,®

5.1.1

Lucrări de construcții și inslalații aferente organizării de șantier

61.557,40

11.695,91

73.253,31

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.793,91

1.670.84

10.464,75

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25.123.89

415,98

25.539,87

5.2.1

Comisioanele și dobânzile alerente creditului băncii linanțaioare

O,®

0,®

0,®

5.22

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

10.424.78

0,®

10.424,78

5.2.3

Cola aferentă ISC penlru conlrolul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

2.084.®

0.®

2.084,96

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

(0.424.70

0,®

10.424,78

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize oonformo și autorizația de conslruiro/desliințare

2.189,37

415,98

2.605.35

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute                                            .

(24.362,®

23628,89

147.991,49

5.4

Chelluieli pentru informare și publicitate

O.®

0.®

0,®

...             <       r '

I •. J

TOTAL CAPITOL 5

219.837,80

37.111,62

257.249,«|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0,00

6.2

Probe tehnologice și tesle

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,08

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.707.089,85

509.989,51

3.217.079,36

Jl, , x                                                                                                                    j

2.034.956,40

396.111,71

2,W.098,11|

Data: 2018


Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Extindere corp școala existent, cu construcție P*1E (parter - școala, etaj • sala de sport)

Adresa:         Str. Mașina de Paine nr.65

Faza:              S.F.

Extindere corp școala existent, cu construcție Pt 1E (parter ■ școala, etaj • sala de sport)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei I euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro allunii octombrie 2018 cota T.VA. 0.1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE Euro/mcuTVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII              din care:

3,217,079.36

688,867.34

851.10

716.18

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,481,098.11

507,849.99

627.46

551.59

2.OURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

18

809.38

investiția specifica C+McuTva 3,065.43 lei/m’

întocmit, SC PAT AGONIA DESIGN SRL Arh. Mihai COMAN

Beneficiar; Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala SI Silvestru

Denumire: Supraetajare școala existenta cu un nivel

Adresa:     Str. Oltarului nr.1f, Sector 2

Faza; S.FJD.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Supraetajare școala existenta cu un nivel Ad-4580

mp

curs inforeuro al lunii octombrie 2018


in lei / euro la cursul BNR     4.6701

cota TVA. 19%

Nr.crt.

1

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

o.ool

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

oool

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la slarea inițială

13,611.14

2,586.11

16,197.25

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

"0.00

TOTAL CAPITOL 1

13,611.14

2,586.11

16,197.25]

Capftolu 12 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00|             8.00

।o odj

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.000.00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

2,350.00

446.50

2,796.50

3.2

Documenlații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,473.00

659.87

4.132.87

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

o.ool

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitaie/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

13.892.00

2,639.46

16,531.48

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizații'or

22,330.77

4.242.85

26,573.62

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4,466.15

848.57

5,314.72

3.5.6

Proiect tehnic ți detalii de execuție

89,323.08

16.971.39

106,294.47

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

ooo

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

000

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

14,887.18

2,828.56

17,715.74

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ta razeie mciuse in programul oe contrei ai lucrărilor ue execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal in Construcții

0.00

0,00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

29,100.00

5,529.00

34,629.00

TOTAL CAPITOL 3

182,822.18

34,736.22

217,558.40

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bată

4.1

Construcții și instalații

4,253,480.00

808,161.20

5,061,641.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnotogice și funcționale

220,790.00

41.950.10

262,740.10

4.3

Utilaje, echipamente tehnotogice și funcționale care necesită montaj

657 790.00

124.980.10

782,770.10

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

95.550.00

18,154.50

113,704.50

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

5,227,810.00

993,245.90

6,220,855.90

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

82,942.86

15,759.15

98,702.01

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

63,802.20

12,122.42

75,924.62

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

19.140.66

3,636.73

22,777.39

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

55,296.13

993.25

56,289.38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

22,758.42

0.00

22,758.42

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,551.68

0.00

4,55168

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC

22,758.42

âdd

22,758.42

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construireldesființare

5.227.61

993.25

6,220.86

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

271,202.17

51,528.41

322.730.58

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

409,441.16

68,280.81

477,721.97

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și Ieste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5.833.484.48

1,098,849.04

6,932,333.521

|OincareC+M

4,551,68334)     864,819.83;     5^16,503.171

Data:

2018


întocmit, SC PATAGONIA DESIGM SRL Arh. Mihai COMAN


r VIZAT

spre iieschimbare, SECRETAR, I

-----—------ ——-----

Beneficiar'. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala Sf Silvestru

Denumire:       Supraetajare școala existenta cu un nivel

Adresa:           Str. Olt arului nr. 11, Sector 2

Faza:              S.F./D.A.L.I.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/euro la cursul BNR 4 670(0 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018 cota T. VA. 0.1900

Data:

2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE               I

EurofmcuTVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care;                         6,932,333.52

1,484,407.94

324.11

272.73

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,416,503.17

1,163,857.66

254.12

212.80

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI                             luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

4580.00

1,182.64 iel/m!

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihat COMAN

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala G. Ghica Voievod

Denumire: Supraetajare școala existenta cu un nivel

Adresa: Str. Laptari nr. 23, Sector 2

Faza:       S.F./D.A.L.L

DEVIZ GENERAL


Supraetajare școala existenta cu un nivel

Ad=3010 mp

In Iei I euro la cursul BNR 4.6701 curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota T.V.A. 19%

Nr.crt,

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare {fără TVA) LEI 3

TVA

LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șî amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,965.14

1,513.38

9,478.52

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

7,965.14

1,513.38

9,478.52

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utitiltăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.60

0.00

।n.floi

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șf asistenți tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3,000,00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

000

3.1.3

Alte studii specifice

2,350.00

446.50

2,796.50

3.2

Oocumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de tezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

62,686.50

11.910.44

74,596.94

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiior

15,556.93

2,955.82

18,512.75

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,111.39

591.16

3,702.55

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

62,227.70

11,823.26

74,050,96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

8,71188

1,655.26

10.367.14

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razeie mciuse in programul oe ccnuoi ai lucramor ue execupe. avizai de către Inspectoratul de Stat în Construcții

000

0.00

0.00

3.8.2

Dirîgenție de șantier

29,100.00

5,529.00

34,629.00

TOTAL CAPITOL 3

186,744.40

35,481.44

222,225.64

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bară

4.1

Construcții și instalații

2,489,10800

472,930 52

2,962,036.52

4.2

Monlaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

124,712 00

23,695.28

148,407.28

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

371,126.00

70,513.94

441,639.94

4.4

Ulilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită monlaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dolări

48,230.00

9,163.70

57.393.70

4.6

Active necorporale

0.00

000

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,033,176.00

576,303.44

3,609,479.44

Capitolul 5 Alte cheltuieli

vizat'

spre neschimbare, SECRETA^,

5.1

Organizare de șantier

48,537.61

9,222.15

57,759.76

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

37,336.62

7,093.96

44,430.58

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

11,200.99

2,128.19

13,329.18

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32,283.52

576.30

32,859.82

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.295.61

0.00

13,295.61

5.2.3

Cota aferentă ISC penlru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

2,659.12

000

2,659.12

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,295.61

0.00

13,295.61

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

3,033.18

576.30

3.609.48

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

161,394.28

30,664.91

192,059.19

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

242,215.41

40,463.36

282,678.77

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.08

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,470,108.95

653,761,62

4,123,862,571

|DincareC+M

2,659,121.761

■ 505,233.1 J

3,184,354.90]

întocmit,

Data:

2018


SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. Mihal COMAN

, cotiVIZAT

'spre neschimbate,

secretar,

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 si Școala Gimnaziala G. Ghlca Voievod

.           Actualizare DAU ■ „Consolidarea, reabilitarea, extinderea sl dotarea Scolii Gimnaziale cu clasele l-VIII nr. 1, Chltila,

Denumire:       Jud ||fov> Scoaîa Pf|mara, ELE0N0RA tLIESCU” Chitila, Județul Ilfov"

Adresa:          Str. Laptarl nr. 23, Sector 2

Faza:              S.F./D.A.L.I.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR 4.67010 lei/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2018

cota TVA 0.1900

Data: 2018


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Etrro/m cu TVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

4,123,862.57

883,035.17

293.37

246.86

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,164,354.90

683,047.93

226.93

189.17

2.DURATA OE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3010.00

investiția specifica C+M cu Tva 1,051.28 lei/m!

întocmii, SC PATAGONIA DESIGN SRL Arh. MihalCOMAN

z-


----VIZAT

,sprenescbimbare,î