Hotărârea nr. 153/2019

Hotărârea nr. 153 - privind aprobarea, implementarea şi finanţarea proiectului  ”PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOŞTRI” pentru anul şcolar 2019-2020

ROMAN1A

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI” pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului „PENTRU SANATATEA COPIILOR NOȘTRI”pentru anul școlar 2019-2020;

Analizând :

 • - Nota de fundamentare nr. 84835/14.06.2019 prezentată de către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 86839/19.06.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Ayând în vedere reglementările cuprinse în:

J I - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; J^^^^egea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și gJ&^g^letările ulterioare;

 • - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 5298/1668/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. j) și alin. 4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

1 $e so^c^ Consiliului General al Municipiului București împuternicirea '^QO^ljylui Local Sector 2 să hotărască cu privire la cooperarea cu unitățile de învățământ -p9eufuversitar de stat de pe raza Sectorului 2, cu persoane juridice și cu alți parteneri

sociali, în vederea implementării proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR

NOȘTRI,, pentru anul școlar 2019-2020, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Art. 2 Se aprobă proiectul „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI,, pentru elevii din învățămâtul preuniversitar gimnazial de stat, conform anexei nr. 1 ce conține un număr de 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă implementarea proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI,, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, în beneficiul elevilor înscriși la nivelul gimnazial, pentru anul școlar 2019-2020 în perioada 01.10.2019 -29.05.2020.

Art. 4 Se aprobă implementarea Caietului de sarcini privind achiziționarea serviciilor aferente proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI,, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a *

Sectorului 2 al Municipiului București, în beneficiul elevilor înscriși la nivelul gimnazial, pentru anul școlar 2019-2020 în perioada 01.10.2019 - 29.05.2020, conform anexei nr. 2 ce conține un număr de 16 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI,, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, în beneficiul elevilor înscriși la nivelul gimnazial, pentru anul școlar 2019-2020 în perioada 01.10.2019 - 29.05.2020, în sumă de 1.150.000 lei fără T.V.A.

Art. 6 (1) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să asigure cooperarea cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, cu persoane juridice și cu alți parteneri sociali, după emiterea acordului solicitat la art. 1 din prezenta hotărâre.

. j (2) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Ij^oJjil^r Sector 2 să deruleze procedurile de atribuire a contractului de prestări de setyi'pii' necesare implementării și desfășurării acestui proiect.

 • (3) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului

Imobiliar Sector 2 să monitorizeze derularea în bune condiții a prezentului proiect și să efectueze plățile aferente.

Art. 7 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 153

București, 26.06.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 23 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectoruhd 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PROIECT                  r - .....______...

„PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI” L n,.„    AT

spie neschimbare

' LȘecretar,

 • 1. Obiectivul proiectului:

Cel mai frecvent, afecțiunile coloanei vertebrale apar la copii între 9 și 11 ani. Pentru ca elevii să nu dezvolte astfel de boli este necesar să se efectueze analize și consulturi la medicii de specialitate, investigații care din cauza costurilor ridicate nu sunt accesibile majorității părinților.

Pentru a veni în sprijinul părinților și al copiilor, pentru dezvoltarea armonioasă a acestora din urmă, în scop profilactic și pentru aplicarea tratamentelor adecvate, prezentul proiect și-a propus ca prin efectuarea unor analize medicale de imagistică, noninvazive, să se evalueze starea de sănătate a coloanei vertebrale a elevilor din clasele V - VIII (învățământul gimnazial) înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului București.

 • 2. Perioada desfășurării proiectului:

Proiectul va fi implementat în anul școlar 2019 - 2020, începând cu 01.10.2019 și până la 29.05.2020.

 • 3. Locul de desfășurare a proiectului

Consulturile și analizele medicale care fac obiectul proiectului se vor desfășură în cabinetele medicale aflate în incinta imobilelor domeniu public al municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința gratuită a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

 • 4. Grupul țintă:

Este constituit din elevii claselor V - VIII (învățământul gimnazial) înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului București. 3

 • 5. Număr de participanți:

Numărul de elevi beneficiari este estimat la 11.500/anul școlar 2019 - 2020.

 • 6. Descrierea proiectului:

în cadrul Proiectului „Pentru Sănătatea Copiilor Noștri” vor fi achiziționate servicii medicale având ca scop verificarea stării de sănătate a elevilor în scopul asigurării unei dezvoltări armonioase a acestora și aplicarea unor metode de prevenție adecvate.

Serviciile medicale ce fac obiectul achiziției vor consta în analize de J

imagistică gratuite pentru elevi asigurate de medici de specialitate în balneofizioterapie și recuperare medicală și asistenți medicali de specialitate kinetoterapeuți.

Pentru a nu produce nici un fel de consecințe negative asupra sănătății elevilor, aparatura folosită pentru realizarea analizelor medicale de imagistică va fi noninvazivă, nu va folosi radiații nocive și nici substanțe toxice.

De asemenea, nici un fel de analiză nu va fi realizată fără acordul scris al părintelui/reprezentantului legal al elevilor beneficiari.

în scopul stabilirii tratamentului adecvat, rapoartele și toate documentele medicale întocmite, vor fi predate către reprezentantul legal al unității de învățământ care le va preda pe bază de semnătură părintelui/reprezentantului legal al minorului.

 • 7. Desfășurătorul proiectului:

Programul de desfășurare al consulturilor medicale va fi stabilit de comun acord cu unitatea de învățământ în funcție de programul cabinetelor medicale din incinta acestora și de orarul elevilor. Consultațiile nu vor afecta procesul instructiv -educativ al unității de învățământ.

 • 8. Părțile implicate în realizarea proiectului:

J Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

J Unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al municipiului București care au, în conformitate cu planul de școlarizare aprobat, înscriși elevi la nivelul gimnazial;

S Operatorul economic selectat în baza Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările uterioare.                                    ------VI7ÂT-----

spre neschimbare,

 • 9. Bugetul și sursa de finanțare:                     SECRETAR

Buget: 1.150.000 lei.                                              .........

Sursa de finanțare: buget local.

Cheltuielile realizate în cadrul proiectului au în vedere plata serviciilor prestate de către operatorul economic (prețul analizelor pentru fiecare elev, plata personalului medical, contravaloarea logisticii și a deplasării la unitățile de

2

învățământ), în lei fără TVA (serviciile medicale sunt scutite de TVA).

 • 10. Rezultatele scontate:

identificarea precoce a problemelor de sănătate ale elevilor;

identificarea din timp a metodelor de tratament adecvate fiecărui diagnostic;

V îndrumarea părinților/reprezentanților legali ai elevilor spre metode de tratament adecvate.

VIZAT spre neschimbare .......SECRETAR,

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 153/26.06.2019

CAIET DE SARCINI PRIVIND SER VICII DE IMA GISTICĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂTIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STA T DIN SECTOR UL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRF

\J\7LKĂ spre neschimbare, secretar,

CAIET DE SARCINI PRIVIND SERVICII DE IMAGISTICĂ MEDICALĂ ÎN UNITĂȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- PROIECT „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI” -

COD CPV

85150000-5 Servicii de imagistică medicală

LEGISLAȚIE APLICABILĂ 9

 • 1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății nr. 5298/1668/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. Codul de deontologie medicală din 25 martie 2005 - al Colegiului Medicilor din România;

 • 9. Codul de etică și deontologie din 9 iulie 2009 - al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;

 • 10. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare,

 • 11. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • 12. Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13. O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITORUL

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu

de interes public aflat în subordinea Consiliului Local Sector 2, cu sediul în București, Str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, telefon/fax 021.212.11.39; 021.212.15.44, e-mail: office@dgapi.ro.

OPERATORUL ECONOMIC

Trebuie să desfășoare activități în domeniul medical, să fie autorizat să desfășoare asemenea activități în România, să dețină personal medical de specialitate (medici, asistente) autorizat să practice medicina pe teritoriul României, și să dețină aparatură de specialitate.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl va reprezenta prestarea serviciilor de analize medicale de imagistică, noninvazive, având drept scop evaluarea medicală profesională a stării de sănătate a coloanei vertebrale a elevilor din clasele V - VIII (învățământul gimnazial) înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului București. 3

Contractarea acestor servicii medicale constând în analize de imagistică medicală care să stabilească starea de sănătate și eventualele disfuncții ale coloanei vertebrale a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr........./...................

Numărul de elevi beneficiari este de maxim 11.500, înscriși în învățământul gimnazial din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

în conformitate cu prezentul caiet de sarcini operatorul economic a cărui ofertă este considerată conformă și cu care se vor stabili relații contractuale, se obligă ca în termenele și condițiile stipulate în contract să presteze serviciile de imagistică medicală la sediul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 prin deplasarea personalului medical de specialitate și a aparaturii necesare la aceste unități.

Controalele medicale se vor desfășura în cabinetele medicale aflate în incinta imobilelor domeniu public al municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința gratuită a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Obiectivul principal al serviciilor medicale ce urmează a fi achiziționate este acela de a verifica starea de sănătate a elevilor în scopul asigurării unei dezvoltări armonioase a acestora și aplicarea unor metode de tratament adecvate.

Serviciile medicale ce fac obiectul achiziției constau în analize de imagistică care au ca scop identificarea problemelor coloanei vertebrare asigurate de următoarele categorii profesionale: medici de specialitate în balneofizioterapie și recuperare medicală cu drept de liberă practică și asistenți medicali de specialitate kinetoterapeuți.

Aparatura folosită de către operatorul economic pentru analizele medicale care fac

 • 3           [~~vîză^ ~

spre neschimbare

SECRETAR.

obiectul serviciilor medicale ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noninvazivă si să nu folosească radiatii nocive si nici substanțe toxice.

Serviciile medicale care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor efectua numai cu acordul scris al părinților/reprezentanților legali ai elevilor.

Operatorul economic răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și măsurilor stipulate în documentele întocmite.

Obligațiile operatorului economic constau în:

S efectuează servicii medicale (analiză imagistică + consult medical individual) pentru elevii din învățământul gimnazial înscriși la unitățile școlare din Sectorul 2, prin deplasarea personalului de specialitate și a aparaturii necesare la aceste unități;

S consemnează rezultatele examinărilor medicale în cuprinsul unor rapoarte medicale în format letric și în format electronic (CD), în care să fie evidențiate constatările stării clinice a fiecărui elevi, recomandările pentru terapii medicale pentru elevii depistați cu probleme ale coloanei vertebrale;

J rapoartele și toate documentele medicale întocmite, vor fi predate către reprezentantul legal al unității de învățământ care le va preda pe bază de semnătură reprezentantului legal (părinte, tutore, etc.) al minorului.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Valoarea estimată a serviciilor medicale care fac obiectul achiziției este de 1.150.000 lei fără TVA (serviciile medicale sunt scutite de TVA).

Procedura de achiziție este cea de cumpărare directă, iar criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”.

Plata serviciilor se va face în lei, în baza facturilor emise ce vor fi însoțite de un raport de activitate amănunțit, în care vor fi prezentate în detaliu activitățile desfășurate în perioada de examinare, însoțit de tabelul nominal cu elevi beneficiari ai serviciului medical semnat de dirigintele clasei și de un reprezentant al operatorului economic întocmit de prestator și acceptat de achizitor.

Serviciile care fac obiectul achiziției vor fi implementate în anul școlar 2019 - 2020, începând cu 01.10.2019 și până la 29.05.2020.

CRITERII DE CALIFICARE SI PREZENTAREA OFERTEI

 • 1. Criterii cu privire la capacitatea de exercitare a activității profesionale a ofertanților:

Ofertanții vor prezenta:

J Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30

zile înainte de data limită de depunere a ofertei, în situația în care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică (pentru persoanele juridice);

S Certificat de înregistrare fiscală;

S Certificatul de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat

f VIZAT

sPre neschimbate

l secretar,

de Colegiul Medicilor precum și autorizația de funcționare pentru unitățile sanitare eliberată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

J Dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical;

J Certificatele de membrii ai Colegiului Medicilor din România și certificatele de membrii emise de Colegiul Fizioterapeuților din România și avizele anuale pentru autorizarea exercitării profesiei;

S Asigurarea de răspundere civilă profesională (Malpraxis) pentru personalul medical care sa fie în vigoare în perioada prestării serviciilor contractate (dacă expiră în timpul contractului are obligația să prezinte noua asigurare).

S Declarație pe propria răspundere dată în formă autentică de către operatorul economic referitoare la asigurarea conformării că aparatura folosită este noninvazivă, nu folosește radiatii nocive si nici substanțe toxice.

5                            >                                  5                                                9

 • 2. Propunerea financiară va cuprinde: valoarea totală a serviciilor prestate (prețul analizelor pentru fiecare elev, plata personalului medical, contravaloarea logisticii, materialelor și a deplasării), în lei fără TVA (serviciile medicale sunt scutite de TVA).

 • 3. Propunerea tehnică va cuprinde: prezentarea în detaliu a modalității în care va fi organizată realizarea contractului precum și responsabilitățile părților implicate în îndeplinirea acestuia;

S Declarația pe proprie răspundere a privind responsabilitatea pentru execuția la timp a tuturor activităților stabilite în prezentul caietul de sarcini.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

L/STA UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA SECTORULUI 2 BENEFICIARE ALE PROIECTULUI "PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTI"

NR. CRT

UNITATEA DE INVATAMANT

ADRESA POȘTALA

1

Școala gimnazială nr. 4

Str. Hertanr. 14

2

Școala gimnazială "Maria Rosetti"

Str. Giuseppe Garibaldi nr.3

3

Școala gimnazială "Tudor Arghezi"

Str. Tudor Arghezi 46-50

4

Școala gimnazială "Sf. Silvestru"

Str. Oltaruluinr.11

5

Școala gimnazială nr. 24

Str. Tunari nr.52-54

6

Școala gimnazială nr. 25

Str. Silvia nr.54

7

Școala gimnazială nr. 27

Str. Mașina de Pâine nr.65

8

Școala gimnazială nr. 28

Aleea Circului nr.1

9

Școala gimnazială "Grigorie Ghica Voievod"

Str. Lăptari Tei nr.23

10

Școala gimnazială nr. 31

Bd. Lacul Tei nr.116

11

Școala gimnazială nr. 32

Str. Sportului nr.21

12

Școala gimnazială nr. 39

Șos. Colentina nr.91

13

Școala gimnazială nr. 40

Str. Periș nr.27

14

Școala gimnazială nr. 41

Str. Nicolae Apostol nr.2

15

Școala gimnazială nr. 46

Str. Stănescu Gheorghe nr. 2-18

16

Școala gimnazială nr. 49

Str. Vatra Luminoasa nr.99

17

Școala gimnazială "Maica Domnului"

Str. Ion Maiorescu nr. 32

Intrarea Cobiliței nr. 8

18

Școala gimnazială nr. 51

Str. Herța nr.1

19

Școala gimnazială "lancului"

Bd. P.Protopopescu nr.50

20

Școala gimnazială nr. 56

Bd. P.Protopopescu nr.109A

21

Școala gimnazială "Petre Ghelmez"

Str. Pescărușului nr. 124

22

Școala gimnazială nr. 62

Str. Potîrnichii nr.3

23

Școala gimnazială "Ferdinand I"

Bd. Gării Obor nr. 16

24

Școala gimnazială nr. 66

Str. Logofăt Dan nr.1

25

Școala gimnazială nr. 71

Cal. Moșilor nr. 148

26

Școala gimnazială nr. 77

Șos. Pantelimon nr. 289

27

Școala gimnazială nr. 85

Str. Intr. Medic Zlătescu nr. 7A

28

Școala gimnazială nr. 145

Str. Heliade intre Vii nr. 36

29

Școala gimnazială nr. 307

Str. Luncsoara nr.17

30

Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman

Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr. 3 corp B

31

Liceul Teoretic Waldorf

Str. Soldat Savu Marin nr. 29

32

Liceul Teoretic Ady Endre

B-dul Ferdinand I nr. 89

33

Liceul Teoretic Traian

Str. Luigi Galvani nr. 20

34

Colegiul Național Emil Racovita

Șos. Mihai Bravu nr. 169

35

Colegiul Național Spiru Haret

Str. Italiana nr.17

36

Liceul Tehnologic " Sf. Pantelimon "

Str. Hambarului nr, 12A

37

Liceul Teoretic Lucian Blaga

Sos. Pantelimon nr. 355

38

Colegiul Național Bilingv "George Cosbuc"

Str. Olari nr. 29-31

39

Colegiul Național Cantemir Vodă

Str. Viitorului nr. 60

NR.

CRT

UNITATEA DE INVATAMANT

ADRESA POȘTALA

40

Colegiul Național Victor Babes

Sos. Fundeni nr. 254

41

Școala Centrala

Str. Icoanei nr. 3-5

42

Liceul Tehnologic Special nr. 3

Str. Austrului nr. 37

43

Școala Gimnazială Specială pentru Deficienti de Vedere

Str. Austrului nr. 33

44

Școala Gimnazială Specială nr. 1

Str. Popa Rusu nr. 13

45

Școala Gimnazială Specială nr. 2

Str. Popa Petre nr. 31

Str. Corabia nr. 57-59

Inspector, Andreea Manolache

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII nr........../.....................

Prezentul Contract de achiziție publică, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare “Legea nr. 98/2016”) precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, între:

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR, cu sediul în: Strada Luigi Galvani, fizician, nr. 20, Sector 2, telefon: 021.212.15.44, fax: 021.212.11.39, e-mail: office@dgapi.ro, cod de înregistrare fiscală nr. 14783794, cont IBAN nr. R028TREZ70224510220XXXXX deschis la TREZORERIA SECTOR 2 reprezentată prin ..................................... în calitate de............................., și denumit în continuare „Achizitor”, pe de o parte si 9 ............................ cu sediul în:............................., telefon:......................., e-mail: ..........................., număr de înregistare ......................., cod de înregistrare fiscală........................, cont IBAN

nr............................, deschis la......................................reprezentată prin........................, în calitate de

...................................și denumit în continuare Prestator, pe de altă parte, Definiții In prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel: a)     Achizitor și Prestator - Părțile Prestatoare, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

b)     Act Adițional - document care modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achiziție

publică, în condițiile Legii 98/2016; c) Caiet de Sarcini - Anexa 1 la Contract, care include obiectivele, sarcinile și specificațiile, caracteristicile serviciilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Achizitorului, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să fie utilizate de către Prestator și/sau serviciile care trebuie furnizate de către Prestator, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță și altele asemenea, precum și cerințe aplicabile Prestatorului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Achizitorului; d) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Prestatorul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea; e) Subcontractant - orice terță persoană care nu este parte a contractului de achiziție publică și care execută și/sau furnizează activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică; J) Conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subprestatori, acționând sub autoritatea și controlul Prestatorului, în condițiile Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil; g) Contract - prezentul Contract de achiziție publică de servicii, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și Prestator, care are ca obiect furnizarea de servicii. Page 1 of 8

 • h) Locul desfășurării - locul/locația la care Prestatorul are obligația de a furniza serviciile;

 • i) Forță majoră- orice eveniment extern (prin referire la Părțile Prestatore), imprevizibil, absolut

invincibil și inevitabil, care are ca efect imposibilitatea executării Contractului;

 • j) Lună - luna calendaristică;

 • k) 7A - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;

 • l) Curs - oră de predare a disciplinelor opționale/activităților educative care fac obiectul contractului.

Interpretare

în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 1. Obiectul Contractului

 • 1.1. Prestatorul se obligă să presteze în beneficiul elevilor din clasele V - VIII (învățământul gimnazial) din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București servicii de analize medicale de imagistică, noninvazive, având drept scop evaluarea medicală profesională a stării de sănătate a coloanei vertebrale în conformitate cu proiectul și cerințele caietului de sarcini Anexe la H.C.L. Sector 2 nr......./.................2019,

părți integrante din prezentul contract.

Art. 2. Prețul contractului și modalități de plată

 • 2.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de .....................lei, fără TVA (serviciile medicale fiind scutite de TVA).

 • 2.2. Prețul contractului este ferm pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, acesta neputând fi modificat prin act adițional.

 • 2.3. Plata serviciilor se va efectua în baza facturilor fiscale emise lunar de Prestator, în urma recepționării serviciilor care se va face pe baza unui raport de activitate amănunțit întocmit de prestator și acceptat de achizitor în care vor fi prezentate în detaliu activitățile desfășurate în perioada de examinare medicală. Raportul va fi însoțit de tabelul nominal cu elevi beneficiari ai serviciului semnat de dirigintele clasei și de un reprezentant al Prestatorului.

Art. 3. Durata contractului

3.1. Proiectul social se va implementa pe parcursul anului școlar 2019 - 2020, începând cu 01.10.2019 și până 29.05.2020

3.2. Contractul intră în vigoare după semnarea și parafarea acestuia de către ambele părți.

Art. 4. Locul de desfășurare a obiectului contractului

 • 4.1. Serviciile achiziționate se vor desfășura în cabinetele medicale aflate în incinta imobilelor domeniu public al municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și în folosința gratuită a unităților de învățământ preuniversitar de stat, identificate conform caietului de sarcini, parte integrantă a prezentului contract.

 • 4.2. Efectuarea serviciilor achiziționate destinate elevilor se vor desfășura în baza unui orar stabilit de comun acord cu unitatea de învățământ, în funcție de programul cabinetelor medicale din incinta

Page 2 of 8

acestora și de orarul elevilor, fără a perturba activitatea instructiv - educativă a unității de învățământ.

 • 4.3. Serviciile care fac obiectul prezentului contract se vor efectua numai după obținerea unui acord scris din partea părinților/reprezentantului legal al elevului beneficiar.

Art. 5. Documentele contractului

 • 5.1. Contractul este format din prezentul formular de Contract precum și celelalte anexe, după caz, în ordinea importanței lor și parte integrantă din acesta, astfel:

 • a) Caiet de sarcini;

 • b) H.C.L. Sector 2 nr....../.....................;

 • c) Propunerea tehnică;

 • d) Propunerea financiară;

 • e) Documentele de calificare;

 • f) Acte adiționale, dacă există;

 • 5.2. Documentele care alcătuiesc prezentul contract trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc, completându-se, fără a se elimina. în scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi în conformitate cu ordinea stabilită.

 • 5.3. în caz de neconcordanță între prevederile prezentului contract și caietul de sarcini prevalează prevederile caietului de sarcini.

Art. 6. Obligațiile Prestatorului

 • 6.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, conform cerințelor din caietul de sarcini, H.C.L. Sector 2 nr......./..........și a clauzelor prezentului contract,

respectând toate reglementările legale în vigoare, fără erori sau omisiuni.

 • 6.2. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor și este pe deplin responsabil pentru prestarea acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si termenele convenite si cu respectarea standardelor impuse de legislația româna in vigoare.

 • 6.3. Prestatorul are obligația de a asigura materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru executarea în bune condiții a contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 6.4. Prestatorul se obliga să presteze serviciile, cu respectarea normelor legale și a standardelor în materie, punând accent pe calitatea serviciilor prestate.

 • 6.5. Prestatorul se obligă să asigure resursele umane specializate și atestate pentru îndeplinirea prezentului contract.

 • 6.6. Prestatorul se obligă:

 • • să răspundă de execuția la timp a obligațiilor contractuale și de calitatea serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

 • • să efectueze servicii medicale (analiză imagistică + consult medical individual) pentru elevii din învățământul gimnazial înscriși la unitățile școlare din Sectorul 2, prin deplasarea personalului de specialitate și a aparaturii necesare la aceste unități;

 • • să consemneze rezultatele examinărilor medicale în cuprinsul unor rapoarte medicale în format letric și în format electronic (CD), în care să fie evidențiate constatările stării clinice a fiecărui elevi, recomandările pentru terapii medicale pentru elevii depistați cu probleme ale coloanei vertebrale;

 • • rapoartele și toate documentele medicale întocmite, vor fi predate către reprezentantul legal al

Page 3 of 8 unității de învățământ care le va preda pe bază de semnătură părinților/reprezentantului legal al minorului;

 • ® să depună toate eforturile necesare în vederea implementării proiectului, în beneficiul elevilor din unitățile de învățământ din Sectorul 2;

 • o să se consulte permanent cu reprezentanții desemnați ai Achizitorului, să colaboreze cu aceștia și să țină cont de sugestiile și propunerile de îmbunătățire la nivel de implementare a programului;

 • • să asigure respectarea legislației în vigoare cu privire la bunele moravuri și tratamentul egal;

 • • să nu aducă nici un fel de prejudicii de imagine Achizitorului;

 • ® prestatorul are obligația să comunice în scris Achizitorului și unității de învățământ orice modificare aparută în cadrul programului, în maxim 5 zile de la producerea acesteia.

 • 6.7. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

 • • reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele și materialele, folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • • daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

 • 6.8. Prestatorul se obligă să instruiască personalul propriu în conformitate cu dispozițiile care reglementează Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și să răspundă pentru accidentele de muncă ale angajaților săi, survenite în timpul efectuării programului de lucru.

 • 6.9. Prestatorul serviciilor răspunde pentru prejudiciile aduse unităților de învățământ sau persoanelor produse prin fapta prepușilor săi, în temeiul art. 1373 Cod civil.

Art. 7. Obligațiile Achizitorului

 • 7.1. Achizitorul are obligația de a pune Ia dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului.

 • 7.2. Achizitorul pe parcursul derulării contractului de achiziție publica are obligația de a se implica activ prin reprezentantii săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor si de care depind îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului.

 • 7.3. Achizitorul se obligă să acționeze unitar, alături de Prestator, inclusiv pentru diminuarea riscurilor și gestionarea lor și să depună toate eforturile necesare în vederea implementării proiectului, în beneficiul elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2

 • 7.4. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate la termenele și în condițiile stipulate.

 • 7.5. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit conform caietului de sarcini, în baza documentelor justificative prezentate de Prestator în conformitate cu art. 2, pct. 2.3.

Art. 8. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere

 • 8.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă ____                Page 4 of 8 VÎZAf' spre neschimbare, SECRETAR, echivalenta cu 0,1% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligațiilor.

 • 8.2. în cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

 • 8.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

Art. 9. Garanția de bună execuție

 • 9.1. Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea contractului.

 • 9.2. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 1% din prețul contractului, fără T.V.A., respectiv ...............lei (.................... ....................).

 • 9.3. Suma stabilită drept garanție se va constitui prin una din variantele prevăzute de art. 40 din HG nr. 395/2016.

 • 9.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita sumei stabilită drept garanție, dacă Prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract.

 • 9.5. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în cel mult 14 (paisprezece) zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

 • 9.6. Dacă pe parcursul executării contractului, Achizitorul execută parțial sau total garanția de bună execuție constituită până la data executării ei, Prestatorul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. în situația în care Prestatorul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 (zece) zile înainte dedata rezilierii.

Art. 10. Cesiunea

 • 10.1. în condițiile prezentului contract, Prestatorul nu are dreptul de a transfera total sau parțial obligațiile și drepturile sale din prezentul contract către o terță persoană.

Art. 11. încetarea Contractului

 • 11.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

 • b) prin acordul părților consemnat în scris;

 • c) la încheierea duratei contractului conform Art.3 din prezentul contract.

 • d) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmise cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă partea nu își îndeplinește până la expirarea termenului de preaviz obligațiile prevăzute în acest contract sub sancțiunea aplicării de daune - interese. Termenul de 15 zile este un termen de grație în cadrul căruia partea în culpă poate să își îndeplinească obligațiile care au condus la transmiterea notificării de reziliere. Numai dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera contractul reziliat în condițiile acestei litere;

 • e) una dintre părți își cesionează drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract.

Page 5 of 8

 • il.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator, în acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 11.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului va notifica celeilalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să își producă efectele.

 • 11.4. în situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 11.5. în situația in care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 11.6. încetarea/rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 11.7. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

Art. 12. Forța majoră

 • 12.1. Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

 • 12.2. Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.

 • 12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte Părți, în scris, în termenul stabilit în maximum 5 (cinci) zile de la apariție.

 • 12.4. Partea care a invocat Forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte Părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

 • 12.5. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul Legii și al Contractului până la data respectivă.

Art. 13. Reprezentanții autorizați ai Părților

13.1. Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului Contract.

13.2. Părțile stabilesc desemnarea unor reprezentanți care să urmărească derularea contractului.

Art 14. Amendamente

14.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului exclusiv prețul acestuia, prin act adițional.

Art. 15. Conflictul de interese

15.1. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului,

Page 6 of 8 sub sancțiunea nulității contractului respectiv.

Art. 16. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

 • 16.1. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale și, cu excepția cazului în care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării documentelor și informațiilor care îi sunt puse la dispoziție în scopul executării Contractului, decizia finală va aparține Achizitorului.

 • 16.2. Obligația de confidențialitate rămâne în vigoare pentru o perioadă de 3 (trei) ani - conform prevederilor legale aplicabile.

 • 16.3. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice (ex: instanțe de judecată, ANAF, etc.) - conform prevederilor legale aplicabile.

 • 16.4. Părțile au obligația de a administra datele și informațiile cu caracter personal, la care au acces, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile menționate în prezentul contract.

Art. 17. Limba Contractului

17.1. Limba prezentului Contract și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.

Art. 18. Legea aplicabilă

18.1. Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

Art. 19. Comunicarea între Părți

 • 19.1. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționată/menționate în prezentul contract.

 • 19.2. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

 • 19.3. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 19.4. în orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme

de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi          *<

redactate în limba Contractului.

 • 19.5. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

Art. 20. Soluționarea eventualelor divergențe și a litigiilor

20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

Prezentul Contract reprezintă voința liberă a Părților și se semnează de către acestea astfel cum au fost agreate clauzele prezentului Contract și întinderea obligațiilor asumate, orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridică.

Părțile au încheiat prezentul contract azi,..................., la sediul Achizitorului, în 2 (două) exemplare

originale, cu valoare juridică egală.

Achizitor, Direcția Generală pentru

Prestator,


prin


Administrarea Patrimoniului

Imobiliar Sector 2

prin

Avizat pentru legalitate Consilier juridic,

VIZAT ‘ spre neschimbare, SECRETAR,