Hotărârea nr. 15/2019

Hotărâre nr. 015 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


www.ps2.ro - Strada CtiirlsHgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Mi hai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6082/17.01.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 6083/17.01.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Sos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 65 CA 6/8 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

__- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și__ Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr, 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea


In temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2 - București - Balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în cabinet stomatologic, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PEîS TRVÎN TEMEIIIL ABp.^1 bM'ljj

NR. 215/20pf^prtJBLICATÂ


HotSrârea nr.15


11 IM Iii <11     III

București, 30.01.2019

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședinja ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art, 77 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare fi a fost redactată in 2 (două) exemplare.
www.ps2.ra - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Te!: +{4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 6083/17.01.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS. MIHAI BRAVU NR. 41, BL. 4 BIS, SC. A, PARTER, AP, 2, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art, 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2 - București, avizat sub nr. 65 CA 6/8 din 04.10.2018, propunerea de edificare - Balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în cabinet stomatologic, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2 - București, avizat sub nr. 65 CA 6/8 din 04,10.2018 s-a prezentat la dosar acordul Asociației de proprietari și a fost afișat panoul privind anunțul de intenție la intrarea în bloc.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.www.ps2.ro - Strada Chirisllgrilor nr. 11-13, Tel: +(40211 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA U.BANISM, CADAsfRU’șTcîESȚȚ

. AiuOâ 01; J1, _____                       j

ROMÂNIA                  ' ~ . j    —— J

Sector 2Municipiul Buciir^tiH.C.L«S2 fOir1, /5/3&L (\)(ț «&9/Î Arhitect-șef             -------.-----    ---------- c </ s _PRIh'iÂAîx SECfOR 2 BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR iNIBASL NI.........


Ni.Ca urmare a cererii adresate de *11 i                               cu domiciliul/sediu!*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal

.........                                             .     . .   . telefon/fax........e-mail.......... înregistrată la nr              completată cu nr.                     în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare, sc emite următorul:


AVIZ Nr. 65 CA 6/8 din 04.10.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu *3) Balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în cabinet stomatologic generat de imobilul din Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sector 2- București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Imobilul situat în intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 2 situat la parterul blocului nr. 4 bis, sc. A, parter, Șos. Mihai Bravu nr. 41, compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe, precum și terenul aferent apartamentului în suprafață indiviză de 10,0 mp este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul situat în intravilanul municipiului București se încadrează în II.T.R. ..M2” - subzona mixtă situată în teritorii structurate, cuprinzând bulevarde sau străzi deservite cu transport in comun de mare capacitate, în care autorizarea construcțiilor este posibilă în baza regulamentului și unde este admisă și recomandată reconversia funcțiunilor de la parterul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public, ocuparea căii publice va li limitată prin regulile în vigoare, singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple etalaje mobile în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală, sistemele de protecție împotriva furtului și de închidere trebuie să fie complet ascunse atunci când magazinul este deschis. Conform Dispoziției Primarului General nr. 1431/2000, lucrările ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau spațiilor verzi plantate publice pot fi aprobate numai în condițiile realizării unei documentații de urbanism prin care să se justifice și să se demonstreze posibilitatea realizării intervenției urbanistice solicitate, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu HCGMB nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe colective, funcțiuni mixtei

H max = P+14E;

POT. max = 60%;

CUT. max = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa sc inscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva

• retrageri minime față de limitele lateralc=cladirile care adăpostesc funcțiuni de interes general si locuințe si alcătuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.00 ni. de la aliniament după care se vor retrage cel puțin de una din limitele de proprietate putând ajunge astfel pana la max. 40,0 m.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = - balcoanele si bow-windowurile de fațada, deasupra străzii, trebuiesc retrase cu 1,0 m. de la limita laterala de proprietate. Ele pot fi prelungite pana la limita cu acordul notarial al vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa fie in aceeași linie orizontala- pe străzile cu distanta intre alinierile fațadelor sub 10,0 ni. se admit balcoane sau bow-windowuri pe fațade spre strada, numai când depasesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 m.- proiecția balcoanelor si bow-windowurilor pe fațada respectiva nu trebuie sa depaseasca 1/3 din suprafața acesteia. Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe fațada principală a blocului, realizarea unui acces direct din exterior de tip acces închis, cu închideri perimetrale și scara interioară pe structură ușoară, sub amprenta balcoanelor de ta etajele superioare care va deservi apartamentul nr. 2, fără a depăși în proiecție pe verticală volumctria balcoanelor de la etajele superioare, precum și schimbarea destinației în cabinet stomatologic; închiderea perimetrală se va realiza fără a afecta golurile de aerisire și ferestrele dc la subsol. Se va găsi o soluție tehnică astfel încât fundația și elevația de sub placa balconului sc vor executa doar în limita trotuarului de protecție a blocului, fără afectarea spațiului verde și domeniului publicfpista pentru bicicliști);

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = -;

 • - circulații și accese: accesul pietonal se va realiza din Șos. Mihai Bravu pe trotuarul de gardă fără afectarea spațiului verde; treptele accesului din exterior se vor proiecta în interiorul balconului, fără afectarea domeniului public.

 • - echipare tehnico-edilitară: se mențin racordurile apartamentului existent la rețelele tehnico edilitare publice; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități solicitate;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea acordurilor exprimate ale vecinilor direcți, precum și a Codului Ci vil.-Nu va fi afectat domeniul publicrDociimentațîa tehnică pehtfu'ăutorizafcă-execurafiiTucfărilor de cohstruire (DTAC) se poate-întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 916/86„M” din 04.0/2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria.spre neschimbate,


Șef Sef-vitii ing. Mari/DÂR L ™ r. arh.-Angelica STAN-,-prof.dr; arh. Miliai COC


GI—profdrarlv


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.