Hotărârea nr. 147/2019

Hotărârea nr. 147 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în București, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7 - 9 - aferent  ,, Stadionul Dinamo’’ din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
romania2019.eu


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7 - 9 - aferent ,, Stadionul Dinamo” din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.06.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7 - 9 - aferent,,Stadionul Dinamo” din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București',

Analizând :

  • - Expunerea de motive nr. 86207/19.06.2019 prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 86871/21.06.2019 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 90462/26.06.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Amendamentul nr. 2645/26.06.2019 formulat de domnul Popescu Dan Cristian Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 1086/2000 privind trecerea din domeniul public al stațului în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat în municipiul București și aprobarea închirierii unei părți din acesta AsociațieiJWtbal Club Dinamo" București sau, după caz, asocierii cu aceasta, astfel cum a fost modifieată prin Hotărârea Guvernului României nr. 207/2002;

^^Șfotărârea Guvernului României nr. 616/2017 privind reglementarea situației unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sporffv Dinamo București și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7 - 9 - aferent „ Stadionul Dinamo” din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Datele de identificare ale imobilului sunt menționate în Anexa la

prezenta hotărâre, care cuprinde 1 (una) filă și face parte integrantă din aceasta.

Art.2 în cazul în care se schimbă destinația, bunurile menționate la art. 1 revin de drept în proprietatea publică a statului.

Art.3 Predarea-primirea bunurilor precizate la art. 1 se va face între părțile interesate prin încheierea unui protocol de predare-primire, în termenul stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

CONTRASEMNA TEMEftJ


INAM^^W$£LEGALITATE ÎN lEțlîHARI . 47 DINlfcGEA -215/200 LREkQBLICArĂ

SEGRRTMK \

Hotărârea nr. 147

București, 26.06.2019                                                                              Z

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 147/26.06.2019

\J\Zk?

spre ncschimbare, SECRETAR,

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo București

Adresa imobilului

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

București Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2

Stadionul Dinamo

Teren S = 126.975,60 mp și construcții:

adăpost gruo electrogen;

intrare principală Potcoava;

pavilion central - parțial (1566 mp);

tribuna oficială;

tribuna I+II si amenajări aferente sub tribune

peluze

trepte acces - Stadion central Amenajare teren gazon - Stadion Central

wc public I

wc public II

garaj auto utilaje

baraca metalica garaj rampă tribune Stadion Victoria și amenajări aferente sub tribune amenajare teren gazon Stadion Victoria

Centru fotbal juniori

amenajare teren fotbal 1 iarba sintetica

amenajare teren fotbal 2 gazon baraca metalica fotbal stadion central - pista atletism

Ministerului Afacerilor Interne -Clubul Sportiv Dinamo București

PREȘEDINDEjf&Șfy

ADRIANA