Hotărârea nr. 140/2019

Hotărârea nr. 140 - privind aprobarea reluării procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţul Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristiglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 63911/09.05.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 8043/13.05.2019 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul nr. 1835/08.05.2019 întocmit de Comisia de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, jud. Ilfov;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

nr, nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

- Legei nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și ...^tănl^yiterioare;

< CQmpi $ :•/ ";

meF


ij^î^Iptarârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor :tbdmogice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat in orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 si aprobarea componenței Comisiei de negociere;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 245/2018 privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea Normelor procedural interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 866/2018 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în Bulevardul Biruinței nr. 147-149, oraș Pantelimon, județul Ilfov;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin.(4) precum și cu art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă reluarea procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, în suprafață de 45.000 mp retrocedat în baza Sentinței civile nr. 1336/28.03.1997 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curții de Apel București, pe care sunt amplasate serele Pantelimon aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) Achiziția se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin programul anual de investiții.

Art.2. (1) Se aprobă noua componență a Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

.^x^^/Comisia de negociere își va desfășură activitatea și va elabora document'eldAaferente în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea'1'formelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

Art.3. Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directă în vederea achiziționării terenului situat în orașul Pantelimon, str. Biruinței nr. 147-149 și aprobarea componenței Comisiei de negociere se actualizează cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 245/2018 privind aprobarea reluării procedurii de negociere directă în vederea achiziționării terenului, în suprafață de 45000 mp, situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov și aprobarea noii componențe a Comisiei de negociere, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 și Directorul Direcției Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 140

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 140/2019

—VIZAT pre neschimbare SECRETAR,.

COMPONENȚA COMISIEI DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA RELUĂRII PROCEDURII DE NEGOCIERE DIRECTĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN ORAȘUL PANTELIMON, B-DUL BIRUINȚEINR. 147-149, JUDEȚUL ILFOV

Ni au:

MEMBRI COMISIE

FUNCȚIE

INSTITUȚIA

1

Popescu Lenuța

Președinte

Consiliul Local Sector 2

2

Zaharia Răzvan Cristian

Membru

Consiliul Local Sector 2

3

Pușcașu Marian

Membru

Consiliul Local Sector 2

4

Membru

Primăria Sector 2

5

Membru

Primăria Sector 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


RIANĂLEXĂNDRU f

57

y