Hotărârea nr. 14/2019

Hotărâre nr. 014 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.psîîo “trada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60,00 Fae: +(4021} 209.62.B2


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii ni*. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01,2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6220/17.01.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 6218/17.01.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Fântânica nr. 37H, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 67 CA 6/10 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28,03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului’ Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modifica® prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

, 3'Hp^â^â^yConsiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea .^^gțțțș^^t^^Jme organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a TerifoMuî3șnde Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2)        și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Fântânica nr. 37H, Sector 2, București - IMOBIL DE LOCUIT - S+P+2E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor or. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.L

Nr. 6218/17.01.2019

VIZAT

3pre neschimbate, . secretar,


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. FÂNTÂNICA NR. 37H, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04,2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Fântânica nr. 37H, Sector 2, București avizat sub ur. 67 CA 6/10 din 04.10.2018, propunerea de edificare imobil de locuit - S+P+2E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Fântânica nr. 37H, Sector 2, București avizat sub nr. 67 CA 6/10 din 04.10.2018, s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, fără obiecții din partea acestora. De asemenea, a fost prezentat acordul notarial pentru amplasare pe limita stângă, respectiv retragere față de limita dreaptă.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

întocmit: ing. Alexandra LazădArabanMunicipiul București

Primăria Sector 2www.ps2.ro ‘ Strada Chîristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


ou A SH.ÎrOR 2 BUCUREȘTI CABINET secretar

4TRAREcu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod oostal

....., înregistrată la nr                       completată cu nr. prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


sector 3, str în conformitate cu


AVIZ

Nr. 67 CA 6 /10 din 04.10.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUIT - S+P+2E generat de imobilul din STRADA FÂNTÂN1CA NR. 37H, SECTOR 2, BUCUREȘTI;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: strada Fântânica x Str. Semnalului: 246,0mp (247.01011 este proprietate privată persoană fizică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 348/24’T” din 13.04.2017, prelungit.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla" - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrclor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras înscris în volumul acoperișului în suprafață dc maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

-CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale - clădirile senii-cuptate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și sc vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi F.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă de proprietate, cuplat cu imobilul existent pe această limită (conform acord notarial autentificat sub nr. 1686/27.11.2018), retras la parter cu min. 3,Om față de limita dreaptă a terenului (2,Om în proiecție pe verticală - etajele 1 și 2), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare =retras cu min. 6,Om, conform planului anexat, cu respectarea zonei de siguranță față de calea ferată conform acord nr. R 2/13/427/21.09.2017 și plan anexat;

 • - circulații și accese; conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1595490/15.02.2018 și planului anexat, aviz SPU nr. 179/22.03.2018;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețetele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR- ing. Alina Mareș;

 • - P.O.T.=45%, CUT=1,3; H. cornișă et, 2=max. 10,Om; regim de înălțime S+P+2E;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 04.10.2018 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe țoală durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 348/24”F” din 13.04.2017, prelungit, emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AF nr. 56341/17.05.2018.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


...ing.S ;lu!

rlarra DARABANComisia Tehnică de Amț Mircea Silviu CHIRA, coi întocmit: ing. Alexandra/

Ediția 1/Rewtig 1    /


kaiflf'&i Teritoriului $i Urbanism a Sectorului 2: tH^drarl/Florin l\JĂI&rfEDON, prof. dr, arii. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mihai COCHECI, prof.dr.arh. Sf.ih. Georgică MITRACHE, conf.dr.arh. Cătălyn SĂ^^jZSEC.ȚO^' ^0Â|t/4ex.Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


1

D II R    PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Ș   ■ V J ■ l' $ ■     STR. FANTANICA NR. 37H, SECTORUL 2, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

i3,*crt^j'r'-     jj7vrrr*i~*^~i7~tT^*iT*TwriTmnnfTnigirg*ii'tți—~~ -«• ■■ <■_-

Aowxa nr. ____2,

H.CX.S2 ntr,         L


Nr. Pd.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

X[m]

Y[m)

ÎS

32B054.968

591563.553

8.475

100

328060,671

591569.822

20.089

101

320075.227

591566.977

3.037

1 102

328078.484

591553.949

11.202

103

328075.310

591543.204

6.525

104

328070.584

591547.697

22.255


spre neschimbalre,


BILANȚ TERITORIAL

Existent

Propus

Utilizare funcțională

Suprafața

Procent

Suprafața

Procent

Suprafața maximă construită

/

/

110,7 mp

45%

Spații verzi

/

/

73,8 mp

30%

Circulații, parcare

/

/

61,5 mp

25 %

Teren neamenajat

246 mp

100%

/

1

TOTAL

246 mp

100 %

246,0 mp

100%