Hotărârea nr. 138/2019

Hotărârea nr. 138 - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educaţional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul şcolar 2019 - 2020

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2pentru anul școlar 2019 - 2020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 2168/09.05.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 66679/14 05.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu

.. \ i

 • 7                              . .

Soc^v*k ' 'iv.- precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și cndriil Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

--^Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor dc referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul prcuniversitar;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ prcuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 97/17.04.2019 privind aprobarea și implementarea programului educațional “ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul școlar 2019 - 2020;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 793/22.11.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privier la cooperarea cu Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în vederea implementării proiectului educațional “Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie - 21 decembrie 2019.

iidtqih. 45 alin. (1) coroborat cu. ari. 81 alin. (2) IU. j) din Legea nr.

ninistrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

ulteriodi'ff-"’-"^'

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional “ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”, în cuantum de 13.488,325 lei tară T.V.A. respectiv 16.051.107 lei cu TVA, potrivit situației înscrierilor detaliate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

zuuj, SECRET. ELENA N


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H. C.L. Sector 2 nr. 138 /2019

VIZAT spre neschimbat©, ......SEGRBTA&_.~-

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL "ACADEMIA COPIILOR

SECTOR 2” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NDRU


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr........./.............2019

SITUAȚIE ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 2019 - 2020

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI

LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR. CURSURI/S APTAMANA

LOCURI

LIBERE IN GRUPA

INSCRIER I

NR.

CURSURI/SA PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI

Libere in GRUPA

INSCRIER

I

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI

LIBERE IN GRUPA

1

Grădiniță nr. 7

Str. Maica Domnului nr.61-63

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

■     10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

3A

21

2

9

21

1

.       9

GRUPA MIJLOCIE

3B

21

2

9

21

1

9

GRUPA MIJLOCIE

C

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

D

24

2

6

1

0

23

1

7

1

GRUPA MARE

A

27

2

3

27

1

3

GRUPA MARE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

4C

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

4D

22

2

8

1

0

4

0

19

1

11

5

GRUPA MARE

E

20

2

10

1

0

21

1

. 9

1

GRUPA MARE

ON

11

1

4. 19

11

1

19

2

Grădiniță nr. 23

Str.Raduta Gh. nr. 1

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

, 10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

t 10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

. 10

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

17

2

13

17

1

13

GRUPA MIJLOCIE

B

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

C

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

D

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

A

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

B

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

C

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

D

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

E

18

2

12

18

1

12

GRUPA MARE

F

17

2

13

17

1

13

GRUPA MARE

G

17

2

13

17

1

13

Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32

GRUPA MICĂ

A

2Q

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

11

2

19

11

1

19

GRUPA MIJLOCIE

B

12

2

18

12

1

18

3

Grădiniță nr. 133

GRUPA MARE

A

14

2

16

14

1

16

GRUPA MARE

B

15

2

15

15

1

15

Str. Dragos Vodă nr. 25

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

11

2

9

11

1

9

GRUPA MIJLOCIE

B

11

2

9

11

1

" 9

GRUPA MARE

A

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

B

24

2

6

24

1

" 6

4

Grădiniță nr. 135

Str. Mașina de Paine nr. 61

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

5 10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

" 10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

' 10

GRUPA MIJLOCIE

A

28

2

2

1

0

28

1

2

1

GRUPA MIJLOCIE

B

22

2

8

28

1

8

GRUPA MARE

A

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

B

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

C

28

2

2

28

1

2

Grădiniță nr. 137 ________

Str. Plumbuita nr. 5

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

29

2

1

29

1

1

GRUPA MIJLOCIE

2

24

2

6

24

1

■ 6

GRUPA MARE

1

29

2

1

29

1

'■ 1

GRUPA MARE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

3

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

........... PN

12

2

8

12

1

8

I

NR.

CRI.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

।             ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER

1

NR. CURSURI/SA PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER I

NR. CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

6

Grădiniță nr. 138

Str. Tunari nr. 52-54

GRUPA MICĂ

Strumfi

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

Flori

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

Ciupercute

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

Albinute

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

Stelute

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

Iepurași

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

Furnicute

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

Fluturași

13

2

17

13

1

17

GRUPA MARE

Buburuze

18

2

12

18

1

12

7

Grădiniță nr. 189

Șos.Vergului nr. 12

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

B

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

C

17

2

13

17

1

13

GRUPA MARE

A

31

4

29

31

2

29

GRUPA MARE

B

31

4

29

31

2

29

GRUPA MARE

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

D

2

0

2

0

4

8

Grădiniță nr. 233

Str, Petre Antonescu nr.20

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

3

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

4

21

2

9

21

1

9

GRUPA MIJLOCIE

5

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

1

26

2

4

26

1

4

GRUPA MARE

2

23

2

7

2

0

22

1

7

2

GRUPA MARE

3

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

5

21

2

9

21

1

9

Str. Pontonului nr. 1-5

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

9

Grădiniță nr. 234

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

26

2

4

26

1

4

GRUPA MIJLOCIE

B

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

C

12

2

18

7

0

6

0

23

1

7

2

0

15

GRUPA MARE

1

19

2

11

2

0

19

1

11

2

0

4

GRUPA MARE

2

25

2

5

15

1

15

10

1

20

GRUPA MARE

3

17

2

13

1

0

2

0

13

1

17

7

0

10

GRUPA MARE

ON

6

0

1

0

5

0

2

0

14

GRUPA MARE

12

2

18

1

0

11

1

19

3

0

4

10

Grădiniță nr. 236

Aleea llia nr. 1

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

3

16

2

14

16

1

14

GRUPA MIJLOCIE

4

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

1

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

2

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

3

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

4

27

2

3

27

1

3

I

I

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER I

NR.

CURSURI/SA PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER I

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

11

Grădiniță nr. 256

Str. Atanasie lonescu nr. 25

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

24

2

6

1

0

25

1

5

1

GRUPA MIJLOCIE

2

24

2

6

1

0

25

1

5

1

GRUPA MIJLOCIE

3

25

2

5

25

1

5

0

GRUPA MARE

1

28

2

2

2

0

28

1

2

2

0

4

GRUPA MARE

2

27

2

3

22

1

8

5

0

5

GRUPA MARE

3

23

2

7

5

0

26

1

4

2

0

7

12

Grădiniță nr. 276

Str. Corabia nr. 57

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

B

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

A

20

2

10

20

1

10 ■

GRUPA MARE

B

27

2

3

27

1

3

GRUPA MARE

C

25

2

5

26

1

4

GRUPA MARE

D

10

2

20

10

1

20

13

Grădiniță nr. 280

Str. Cocostîrcului nr.2

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

Albinuta

21

2

9

21

1

9

GRUPA MIJLOCIE

Stelute

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

Ariceii

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

Fluturași

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

Licurici

10

2

20

10

1

20

GRUPA MARE

Ciupercute

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

Iepurașii

10

2

20

10

1

20

GRUPA MARE

Gărgărițe

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

Randuneleie

18

2

12

18

1

12

14

Grădiniță "Licurici"

Bd. Dacia nr. 134

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

D

12

2

18

12

1

18

Str. Săgeții nr. 11

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

B

18

2

12

18

1

12

GRUPA MIJLOCIE

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

C

17

2

13

17

1

13

15

Grădiniță "Albinuta”

Str. Dinu Lipatti nr. 1

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

D

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

C

15

2

15

15

1

15

GRUPA MIJLOCIE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MIJLOCIE

A

26

2

4

26

1

4

GRUPA MARE

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

C

17

2

13

3

0

18

1

12

2

0

5

GRUPA MARE

A

19

2

11

1

0

6

0

24

1

6

1

0

8

Str. Rahmaninov nr. 25

GRUPA MICĂ

E

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

D

21

2

9

22

1

8

2

0

2

GRUPA MARE

D

13

2

17

7

0

17

1

13

3

0

10

GRUPA MARE

A

20

2

10

20

1

10

15

Grădiniță "Luminița"

Șos. lancului nr. 4A

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

4

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

22

2

8

22

1

8

GRUPA MIJLOCIE

2

25

2

5

25

1

5

GRUPA MIJLOCIE

3

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

4

28

2

2

28

1

2

GRUPA MIJLOCIE

5

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

1

22

2

8

22

1

8

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI

LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER

I

NR.

CURSURI/SA PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER

1

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

16

Grădiniță "Luminița"

Șos. lancului nr. 4A

GRUPA MARE

2

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

3

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

4

20

2

10

19

1

11

GRUPA MARE

5

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

6

18

2

12

18

1

12

GRUPA MARE

7

26

2

4

26

1

4

17

Grădiniță "Castel”

Bd. Pierre de Coubertain nr.1

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

27

2

3

27

1

3

GRUPA MIJLOCIE

B

23

2

7

23

1

7

GRUPA MIJLOCIE

C

27

2

3

27

1

3

GRUPA MARE

A

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

C

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

D

25

2

5

25

1

5

18

Grădiniță "Clopoțel"

Str. Dridu Georgescu nr. 2

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

30

2

0

30

1

0

GRUPA MIJLOCIE

B

25

2

5

25

1

5

GRUPA MARE

A

22

2

8

22

1

8

GRUPA MARE

B

26

2

4

26

1

4

GRUPA MARE

C

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

D

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

ON

13

2

17

13

1

17

19

Grădiniță "Alice"

Str. Alex. Donici nr. 23

GRUPA MICĂ

1

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

1

23

2

7

23

1

7

GRUPA MARE

1

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

2

10

2

20

10

1

20

Str. Armeneasca nr. 27

GRUPA MICĂ

2

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

2

14

2

16

14

1

16

GRUPA MARE

3

12

2

18

12

1

18

GRUPA MARE

4

10

2

20

10

1

20

Șos.Vergului nr. 14

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

20

Grădiniță "Steluța"

GRUPA MICĂ

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

14

2

16

14

1

16

GRUPA MIJLOCIE

B

17

2

13

17

1

13

GRUPA MIJLOCIE

C

18

2

12

18

1

12

GRUPA MARE

A

24

2

6

24

1

6

GRUPA MARE

B

19

2

11

19

1

11

GRUPA MARE

C

21

2

9

21

1

9

GRUPA MARE

D

4

0

4

0

8

21

Școala Gimnazială nr 25

Aleea Sinaia nr. 2

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

B

12

2

18

1

0

12

1

18

1

0

2

GRUPA MIJLOCIE

A

10

2

20

1

0

10

1

20

1

GRUPA MARE

B

21

2

9

21

1

9

3

0

3

GRUPA MARE

A

20

2

10

17

1

13

5

0

5

22

Școala gimnazială nr. 32

Str. Sportului nr. 21

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

w

GRUPA MIJLOCIE

A

10

2

20

10

1

20

GRUPA MARE

A

15

2

15

15

1

15

GRUPA MARE

B

14

2

16

1

0

13

1

17

1

0

2

23

Școala gimnazială nr. 40

Str. Periș nr. 12

GRUPA MARE

B

10

2

20

10

1

20

GRUPA MARE

A

11

2

19

10

1

20

1

0

1

I

NR.

CRT.

UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

GRUPE

NUME GRUPĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

।               DANSURI

MUZICĂ

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE NU S-A FORMAT GRUPĂ*

ÎNSCRIERI LA DISCIPLIN ELE LA CARE SAU FORMAT GRUPE

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

NR.

CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRIER I

NR.

CURSURI/SA PTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

ÎNSCRIERI

HR.

CURSURI/SAP TAMANA

LOCURI libere IN grupa

INSCRIER I

NR. CURSURI/S APTAMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

24

Școala gimnazială nr. 41

Str. Apostol Nicolae nr.2

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

B

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

C

20

2

10

20

1

10

GRUPA MARE

A

28

2

2

28

1

2

GRUPA MARE

B

29

2

1

29

1

1

25

Școala gimnazială nr. 62

Str, Stiucrr nr. 54

GRUPA MARE

B

10

2

20

10

1

20

26

Școala gimnazială nr. 71

Bd. Ferdinand I nr.128

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

12

2

18

12

1

18

GRUPA MARE

A

15

2

15

15

1

15

27

Școala gimnazială nr. 145

Str. Heliade între Vii nr. 36

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

17

2

13

17

1

13

GRUPA MIJLOCIE

B

12

2

18

12

1

18

GRUPA MARE

A

15

2

15

15

1

15

GRUPA MARE

B

13

2

17

13

1

17

Str. Heliade între Vii nr. 26

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

28

Școala gimnazială "Maica Domnului"

Str. Ion Maiorescu nr. 32

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

GRUPA MICĂ

B

20

2

10

GRUPA MIJLOCIE

A

14

2

16

GRUPA MARE

A

20

2

10

GRUPA MARE

B

17

2

13

GRUPA MICĂ

GRUPA MIJLOCIE

A

10

2

20

GRUPA MARE

A

22

2

8

29

Școala gimnazială "Petre Ghelmez"

Bd. Basarabiei nr. 160

GRUPA MICĂ

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

15

2

15

1

0

15

1

15

1

0

2

GRUPA MARE

15

2

15

15

1

15

30

Liceul Teoretic Ady Endre

Bd. Ferdinand I nr. 89

GRUPA MICĂ

A

20

2

10

20

1

10

GRUPA MIJLOCIE

A

20

2

10

10

1

20

10

1

20

GRUPA MARE

A

24

2

6

24

1

6

TOTAL                                 |

4.497

448

2.203    |

12

0

0

710

66

324

4.299

214

2.106

829

40

423

128

10219

*NOTĂ: BENEFICIARII ACESTOR ÎNSCRIERI AU POSIBILITATEA DE A OPTA PENTRU DISCIPLINELE LA CARE S-AU FORMAT GRUPE ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE DISPONIBILE

10.347        TOTAL ÎNSCRIERI

768        NR. CURSURI/SAPTAMANA

întocmit,

Gheorghiu Bianca-Elena

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.........1.............2019

SITUAȚIE ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 2019 - 2020

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

y ■/

I

... •’

. W’fiUUS

MUZICĂ

ROBOTICĂ

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE

LA CARE

NU S-A FORMA

T GRUPĂ

INSCRl ERI LA DISCIPL

INELE LA

CARE SAU

FORMA T

GRUPE

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RJ/SAPT AMANA

LOCUR LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERI

NR.

CURSU RI/SAPT AMANA

LOCUR

UBERE

IN

GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI

LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCRl ERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EiN GRUP A

1-ltiERE MO»

-tad -

^“4*

ir

If

La-ri £ -L— ps

z

-

1

Școala gimnazială nr.

4

Str. Herta nr. 14A

CLASA PREGĂTITOARE

45

2

15

45

2

15

45

4

37

45

3

25

0

180

CLASAI

34

2

26

34

2

26

16

1

14

10

0

94

CLASA A II-A

38

2

22

51

2

9

16

1

14

4

3

0

3

109

CLASA A III-A

42

2

18

45

2

15

3

0

90

CLASA A IV-A

26

1

4

22

1

8

21

3

0

20

3

89

2

școala gimnazială nr.

24

Str. Tunari nr.52-54

CLASA PREGĂTITOARE

41

2

19

40

2

20

14

2

6

26

1

4

41

2

19

0

162

CLASAI

23

1

7

10

1

20

7

4

1

14

15

1

15

0

59

CLASA A ll-A

31

2

29

17

1

13

8

4

14

1

16

0

74

CLASA A lil-A

35

2

25

5

0

16

9

14

1

16

5

73

CLASA A IV-A

29

1

1

12

1

18

9

15

1

15

17

1

13

0

82

3

Școala gimnazială nr.

25

Str. Silvia nr.54

CLASA PREGĂTITOARE

25

1

5

25

1

3

25

2

14

25

1

5

0

100

CLASA I

14

1

16

14

1

16

14

1

16

0

0

13

1

9

10

1

0

1

65

CLASA A ll-A

16

1

14

14

1

16

17

1

13

1

3

1

6

3

1

0

5

57

CLASA A «l-A

1

0

4

0

4

0

1

2

6

8

0

20

6

CLASA A IV-A

5

0

6

0

5

0

1

1

1

0

1

2

2

19

5

4

Școala gimnazială nr.

27

Str. Mașina de Pâine nr.65

CLASA PREGĂTITOARE

3

0

10

1

20

4

0

3

1

18

2

1

17

1

1

20

4

1

8

1

1

13

1

0

7

0

15

21

CLASAI

2

0

24

1

6

4

0

4

7

7

9

14

1

0

15

1

15

7

80

CLASA A ll-A

2

0

13

1

17

1

0

1

2

2

1

0

3

2

1

0

2

0

7

23

CLASA A III-A

3

0

2

0

14

1

16

4

0

2

0

4

1

8

1

16

3

7

1

18

10

1

20

11

47

CLASA A IV-A

2

0

7

0

10

1

20

4

0

1

0

1

6

2

3

5

11

1

19

16

36

5

Școala gimnazială nr.

29

Aleea Circului nr.1

CLASA PREGĂTITOARE

19

1

11

18

1

12

38

2

22

11

1

19

16

1

6

1

14

9

1

11

13

2

14

1

0

23

2

11

27

1

3

6

0

19

1

11

7

199

CLASA I

4

0

13

1

17

24

1

6

2

0

1

0

2

5

6

3

5

15

1

15

4

0

15

1

15

14

85

CLASA A li-A

11

1

19

22

1

8

31

2

29

3

0

1

0

2

3

19

1

1

16

1

14

1

0

6

0

12

104

CLASA A III-A

23

1

7

42

2

18

28

1

32

1

0

5

1

3

1

19

9

2

16

2

0

24

1

6

4

153

CLASA A IV-A

30

1

30

57

2

3

14

1

16

1

0

1

1

6

2

35

1

0

8

0

10

146

6

Școala gimnazială nr.

31

Bd. Lacul Tei nr 116

CLASA PREGĂTITOARE

20

1

10

2

0

21

1

9

0

0

1

0

22

1

8

22

3

27

3

85

CLASA I

44

2

16

25

1

5

39

2

21

3

0

1

0

1

1

20

5

1

8

4

1

16

2

0

12

1

10

15

1

0

8

0

15

145

CLASA A ll-A

7

0

17

1

13

33

2

27

1

0

7

10

2

8

2

2

0

19

1

11

10

98

CLASA A III-A

21

1

9

39

2

21

20

1

10

3

0

4

0

1

3

7

2

5

1

18

7

3

0

15

1

12

118

CLASA A IV-A

42

2

18

33

2

27

16

1

14

1

0

1

0

1

4

1

3

7

17

1

0

22

1

8

6

143

|

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

3AH j

I.

1     HANDBAL ;

•ourĂți          .

MUZICĂ

ROBOTICĂ

INSCRl ERI LA DISCfPL

INELE LA CARE

NU S-A FORMA

T GRUPĂ

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE

LA

CARE SAU

FORMA T

GRUPE

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAP1 AMANA

LOCUR LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERi

NR. CURSU RI/SAP1 AMANA

LOCUR

LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERI

NR.

CURSU Ri/SAPl AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAP1 AMANA

LOCUR

LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERI

NR.

CURSU RI/SAP1 AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

inscin Eflt-

-usca

LMISS ffljs.

W

MB

__1 *

-e

INSCRl ERI

NR. CURS URi/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

INSCRl ERI

NR. CURS URi/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

7

Școala gimnazială nr 32

str. Sportului nr.21

CLASA PREGĂTITOARE

4

0

3

0

12

1

18

6

0

3

0

1

1

19

5

1

8

1

1

15

3

1

19

5

2

32

2

1

7

2

0

10

1

20

18

39

CLASAI

3

0

10

1

20

18

1

12

2

3

3

4

7

0

10

40

CLASA A ll-A

1

0

11

1

19

19

1

11

2

0

1

5

5

2

1

0

3

0

7

43

CLASA A III-A

8

0

13

1

17

33

2

27

1

0

4

0

6

7

4

4

10

8

1

0

16

1

14

14

101

CLASA A IV-A

29

1

1

35

2

25

37

2

23

1

2

5

2

10

9

2

0

23

1

7

2

153

8

Școala gimnazială nr.

39

Șos. Colentina nr.91

CLASA PREGĂTITOARE

14

1

16

29

1

1

64

3

26

5

0

22

1

8

16

2

13

14

3

15

11

3

15

4

2

25

32

4

13

24

1

6

10

1

20

37

2

23

5

277

CLASA!

10

1

20

12

1

18

74

3

16

11

1

19

5

0

4

24

12

8

24

17

1

13

1

0

24

1

6

6

220

CLASA A ll-A

24

1

6

50

2

10

49

2

11

6

0

5

0

7

7

15

6

22

17

1

13

4

0

31

2

29

15

228

CLASA A III-A

42

2

18

78

3

12

56

2

4

6

0

6

0

11

22

15

8

19

19

1

11

4

0

34

2

26

16

304

CLASA A IV-A

53

2

7

89

3

1

31

2

29

3

0

5

0

9

8

22

9

10

23

1

7

3

0

40

2

20

11

294

9

Școala gimnazială nr.

40

Str. Periș nr.27

CLASA PREGĂTITOARE

4

0

8

0

19

1

11

4

0

3

1

20

2

1

18

2

1

19

1

0

12

2

27

9

1

18

4

0

3

0

24

47

CLASA I

14

1

16

21

1

9

11

1

19

1

0

1

0

1

2

3

3

2

0

4

55

CLASA A ll-A

10

1

20

12

1

18

16

1

14

1

4

1

1

7

11

1

19

5

0

6

62

CLASA A III-A

15

1

15

29

1

1

22

1

8

1

0

1

0

3

2

6

1

7

14

1

9

4

0

14

1

16

7

112

CLASA A IV-A

26

1

4

45

2

15

24

1

6

2

0

2

2

2

2

4

7

1

0

3

0

8

112

10

Școala gimnazială nr.

41

Str, Apostol Nicolae nr.2

CLASA PREGĂTITOARE

29

1

1

27

1

3

37

2

23

19

4

6

29

3

8

25

1

5

17

1

13

0

183

CLASAI

31

2

29

12

1

18

34

2

26

30

13

0

120

CLASA A ll-A

18

1

12

23

1

7

36

2

24

36

17

12

1

18

0

142

CLASA A III-A

21

1

9

42

2

18

28

1

2

11

11

15

1

15

0

128

CLASA A IV-A

42

2

18

54

2

6

19

1

11

18

10

1

20

12

21

1

9

0

176

11

Școala gimnazială nr.

46

Str. Stănescu

Gheorghe.nr, 2

CLASA PREGĂTITOARE

10

1

20

43

2

17

45

2

15

2

0

4

0

10

1

10

10

1

9

7

3

26

6

2

29

45

2

15

4

0

4

0

14

176

CLASAI

14

1

16

38

2

22

2

0

1

0

1

0

4

4

4

52

2

8

3

0

7

116

CLASA A ll-A

44

2

16

73

3

17

12

1

18

1

0

3

0

2

1

21

3

18

1

12

4

0

2

0

10

174

CLASA A III-A

14

1

16

8

0

13

1

17

1

0

2

2

13

1

0

5

24

1

6

2

0

6

0

18

73

CLASA A IV-A

59

2

1

60

2

0

7

0

2

0

1

0

6

4

19

2

13

26

1

4

1

0

13

187

12

Școala gimnazială nr.

49

Str. Vatra Luminoasa nr.99

CLASA I

2

0

10

1

20

12

1

18

3

0

6

0

4

1

16

5

1

11

2

1

18

7

1

10

11

1

19

8

0

19

51

CLASA A ll-A

1

0

3

0

3

0

6

0

3

0

8

6

3

7

15

1

15

16

1

14

16

55

CLASA A III-A

1

0

1

0

6

0

1

7

6

2

14

1

8

6

0

14

30

CLASA A IV-A

1

0

3

0

2

0

1

0

1

1

1

4

8

5

0

12

15

13

Școala gimnazială nr.

51

Str. Herța nr.1

CLASA PREGĂTITOARE

2

0

3

0

7

0

5

0

2

0

3

2

25

1

1

15

6

2

24

7

2

29

1

0

4

0

24

17

CLASAI

3

0

5

0

31

2

29

8

0

9

1

15

12

13

2

25

2

16

24

2

0

32

2

28

■ ’T8”

139

CLASA A ll-A

2

0

4

0

28

1

2

2

0

2

0

6

1

5

2

8

8

1

7

3

0

"*TO

1

20’

n3

.68

CLASA A III-A

4

0

7

0

29

1

1

6

0

3

0

4

1

18

9

6

7

5

15

3

0

19

1

11

23

94

CLASA A IV-A

4 \

L

0

32

2

28

32

2

28

17

1

13

2

0

8

10

11

3

1

27

1

3

2

0

12

1

18

8

153

NR. CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

MQDEJU -7ÎJI    fiTgA

MUZICĂ

ROBOTICĂ

INSCRI ERI LA DISCIPL INELE

LA CARE NU S-A FORMA

T GRUPĂ

INSCRI ERI LA DISCIPL INELE LA

CARE S AU

FORMA T

GRUPE

INSCRI ERI

NR CURSU RI/SAPT AMANA

LOCUR LIBERE IN

GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCUR LIBERE IN

GRUPA

INSCRI ERi

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRI

ERI

NR CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

LOC-UFr

Mfc. MM hsss I oureij I iieew

INSCRI ERi

NR CURS URI/S APTA MANA

LOCU R1 LIBER EIN GRUP A

INSCRI ERI

NR CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

io»

B||||

HMI!

«Mă

ERI

14

Școala gimnazială nr. 56

Bd. Pache Proto pope seu nr.109A

CLASA PREGĂTITOARE

1

0

4

0

7

0

4

0

1

2

26

2

2

25

8

2

20

4

2

14

2

0

4

0

22

15

CLASA I

10

1

20

26

1

4

39

2

21

10

1

20

28

1

2

8

1

5

13

33

6

1

13

32

42

13

1

17

42

2

18

0

302

CLASA A ll-A

6

0

41

2

19

21

1

9

10

1

20

21

1

9

8

8

19

1

11

2

10

1

20

20

1

10

3

0

42

2

18

9

202

CLASA A lll-A

5

0

29

1

1

17

1

13

10

1

20

11

1

19

4

4

19

1

11

5

10

1

20

16

1

14

2

0

28

1

2

7

153

CLASA A IV-A

12

1

18

43

2

17

10

1

20

5

0

10

1

20

5

8

21

1

9

4

14

1

16

25

1

5

3

0

26

1

4

8

178

15

Școala gimnazială nr.

62

Str. Potîmichii nr.3

CLASA PREGĂTITOARE

6

0

16

1

14

47

2

13

12

1

18

14

1

16

3

2

23

20

2

6

8

0

3

0

18

1

12

23

1

7

3

0

22

1

8

20

175

CLASA I

45

2

15

15

1

15

22

13

1

17

24

1

6

0

119

CLASA A ll-A

27

1

3

26

1

4

14

1

16

21

14

1

16

0

102

CLASA A lll-A

23

1

7

43

2

17

44

2

16

10

1

20

13

29

1

1

23

1

7

0

185

CLASA A IV-A

17

1

13

35

2

25

21

1

9

12

11

1

19

16

1

14

0

112

16

Școala gimnazială nr.

66

Str. Logofăt Dan nr.1

CLASA I

1

0

13

1

17

1

0

2

0

1

0

2

0

3

0

1

0

8

1

16

43

2

14

37

2

23

5

0

16

101

CLASA A ll-A

1

1

0

1

1

CLASA A lll-A

1

0

2

0

7

0

3

3

6

2

5

0

21

8

17

Școala gimnazială nr.

77

Șos. Pantelimon 289

CLASA PREGĂTITOARE

36

2

24

36

2

24

36

2

8

36

2

24

144

CLASA I

2

0

1

0

11

1

19

1

0

1

6

1

14

2

1

16

2

1

14

6

2

29

2

0

2

0

8

28

CLASA A ll-A

8

0

19

1

11

21

1

9

2

0

2

0

10

4

1

2

0

6

6

5

0

19

67

CLASA A lll-A

4

0

8

0

34

2

26

3

0

4

0

3

6

6

1

7

8

2

0

26

1

4

22

90

CLASA A IV-A

7

0

34

2

26

31

2

29

5

0

3

0

2

5

1

11

10

1

20

15

94

18

Școala gimnazială nr.

85

Str. Medic ZI ăt eseu nr. 7A

CLASA PREGĂTITOARE

1

0

14

1

16

4

1

13

9

2

16

1

1

15

2

0

1

0

4

28

CLASAI

2

0

3

0

1

0

6

1

0

2

14

3

0

1

0

11

22

CLASA A ll-A

2

0

5

0

20

1

10

2

0

2

0

2

1

13

3

1

18

12

38

CLASA A lll-A

3

0

11

1

19

11

1

19

1

0

2

0

1

5

2

3

6

3

0

4

0

16

36

CLASA A IV-A

1

0

10

1

20

11

1

19

1

2

2

0

17

3

21

1

9

6

62

19

Școala gimnazială nr.

145

Str. Heliade între Vii nr. 36

CLASA PREGĂTITOARE

24

1

6

24

2

12

48

CLASAI

21

1

9

16

2

4

13

14

1

16

0

64

CLASA A ll-A

18

1

12

23

1

7

18

0

59

CLASA A lll-A

13

1

17

17

1

13

18

1

12

11

0

59

CLASA A IV-A

20

1

10

14

1

16

22

0

56

20

Școala gimnazială nr.

307

Str.Luncșoara nr.17

CLASAI

16

1

14

18

1

14

15

1

15

16

1

14

0

63

CLASA A tl-A

19

1

11

3

0

1

0

3

0

5

0

19

1

11

17

1

13

5

0

17

55

CLASA A lll-A

1

0

6

0

1

0

1

1

0

4

2

12

1

18.

2

0

'18

12

CLASA A IV-A

16

1

14

19

1

11

13

1

17

12

1

18

0

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

• -«

BASCHET

j-i      jxj,

•'              ■’,?v •

E!ll

1

MUZICĂ

ROBOTICĂ

INSCRI ERI LA DISCIPL INELE

LA CARE

NU S-A FORMA

T GRUPĂ

INSCRI ERI LA DISCIPL

INELE LA

CARE S-AU

FORMA T

GRUPE

INSCRI ERI

NR. CURSU Rl/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU Rl/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU Rl/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU Rl/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRI ERI

NR. CURSU Rl/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

IHIi

aHMK

j :• ■. •        ■ ■■

fi

:'T

w

vita eufssa aS»FT MUMA

GRUPA

•S"

lOGUffl

■y

f- ■

i; ”v .

INSCRI ERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCRI ERI

NR. CURS URl/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

21

Școala gimnazială "Maria Rosetti"

Str. Giuseppe Garibaldi nr.3

CLASA PREGĂTITOARE

1

0

1

1

13

1

1

CLASAI

12

1

18

8

1

0

1

0

5

1

14

6

1

12

5

0

7

31

CLASA A ll-A

1

0

3

0

1

2

2

4

5

CLASA A III-A

1

0

2

0

1

0

2

0

4

1

7

9

7

20

CLASA A IV-A

2

0

1

0

1

0

2

0

3

1

2

1

7

6

22

Școala gimnazială "Tudor Arghezi"

Str. Tudor Arghezi 46-50

CLASA PREGĂTITOARE

1

0

5

0

2

0

3

0

3

1

19

2

1

14

5

0

16

5

CLASAI

2

0

8

0

13

1

17

3

0

6

0

8

1

18

8

9

1

19

8

9

1

14

13

1

17

19

1

11

19

87

CLASA A ll-A

1

0

2

0

1

0

3

0

1

2

1

12

1

18

10

1

20

7

26

CLASA A III-A

12

1

18

17

1

13

2

0

1

2

1

20

2

4

2

0

5

0

9

38

CLASA A IV-A

3

0

5

0

1

0

2

8

3

3

2

0

5

0

16

16

23

Școala gimnazială "Sf. Silvestru"

Str. Oltaruiui nr.11

CLASA PREGĂTITOARE

1

0

2

1

9

1

0

2

2

CLASAI

2

0

3

0

1

0

8

0

2

0

4

0

10

5

1

16

7

0

12

1

18

27

27

CLASA A ll-A

3

0

8

0

3

1

9

9

6

0

11

1

19

21

29

24

Școala gimnazială "Grigorie Ghica Voievod"

Str. Lăptari Tei nr.23

CLASA PREGĂTITOARE

21

1

9

41

2

19

62

3

28

8

0

27

1

3

7

1

16

21

4

16

9

4

12

8

2

18

34

4

20

46

2

14

10

1

20

23

1

7

8

309

CLASAI

21

1

9

28

1

2

34

2

26

2

0

12

1

18

7

15

17

3

14

13

1

17

5

0

10

1

20

7

174

CLASA A ll-A

16

1

14

21

1

9

43

2

17

1

0

19

1

11

5

1

15

27

27

9

25

26

1

4

1

0

34

2

26

2

252

CLASA A III-A

29

1

1

63

3

27

38

2

22

2

0

8

0

8

17

33

10

15

43

2

17

5

0

29

1

1

15

285

CLASA A IV-A

16

1

14

55

2

5

43

2

17

12

1

18

2

24

22

12

12

28

1

2

3

0

42

2

18

3

288

25

,oala gimnazială "Petre Ghelmez"

Str. Pescărușului

nr.124

CLASA PREGĂTITOARE

10

1

20

13

1

17

29

1

1

4

0

7

0

3

2

25

9

1

15

2

2

30

1

2

24

16

1

9

13

1

17

10

1

20

7

0

18

106

CLASA I

80

3

10

10

1

20

39

2

21

6

0

15

1

15

29

6

11

19

10

1

20

2

0

12

1

18

8

231

CLASA A ll-A

17

1

13

26

1

4

20

1

10

4

0

6

0

3

12

1

18

5

7

1

8

1

7

4

0

22

1

8

14

121

CLASA A III-A

32

2

28

41

2

19

10

1

20

1

0

15

1

15

19

1

9

26

1

4

12

5

3

15

2

0

23

1

7

3

201

CLASA A IV-A

51

2

9

68

3

22

15

1

15

1

0

2

4

1

21

1

9

2

0

17

1

13

3

179

26

Școala gimnazială "Ferdinand I"

Bd. Gării Obor nr. 16

CLASA PREGĂTITOARE

16

1

14

25

1

5

10

1

20

12

1

18

0

63

CLASA I

28

1

2

12

1

18

11

1

19

52

2

8

11

1

19

21

1

9

0

135

CLASA A ll-A

13

1

17

23

1

7

21

1

9

23

1

7

0

80

CLASA A III-A

32

2

28

12

1

7

3

0

28

1

2

32

2

28

3

104

CLASA A IV-A

20

1

10

41

2

19

11

20

1

10

17

1

13

0

109

27

Școala Centrală

Str. Icoanei nr. 3-5

CLASA A III-A

10

1

20

8

0

1

0

1

0

2

0

1

0

5

0

2

0

1

0

19

1

11

21

29

28

Liceul Teoretic Lucian Blaga

Șos. Pantelimon nr.

355

CLASA PREGĂTITOARE

34

2

26

26

1

4

19

1

11

1

0

4

1

14

10

1

18

1

0

9

1

20

15

1

15

17

1

13

1

0

3

134

CLASAI

33

2

27

33

2

27

21

1

9

12

2

1

1

0

1

0

2

102

CLASA A li-A

10

1

20

19

1

11

29

1

1

1

0

12

1

13

11

1

14

1

81

CLASA A III-A

3

0

22

1

8

11

1

19

1

0

13

1

17

1

5

4

1

16

1

0

6

55

CLASA A IV-A

22

1

a

34

2

26

10

1

20

5

10

0 *

81

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASA

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

-

«ARATE

BASCHET

HANDBAL

M®âJU,COLME,ETC.)

MUZICĂ

ROBOTICĂ

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE

LA CARE NU S-A FORMA

T GRUPĂ •

INSCRl ERI LA DISCIPL INELE

LA CARE S

AU FORMA

T GRUPE

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN

GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

INSCRl ERI

NR. CURSU RI/SAPT AMANA

LOCURI LIBERE IN GRUPA

sos

flB!

RUSAFT

GRUM w

HI

«ȘW K»

#r<

w

INSCRl ERI

NR. CURS URVS APTA MANA

LOCU R1 LIBER EIN GRUP A

INSCRl ERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU R1 LIBER EIN GRUP A

| | i

-r-

29

Liceul Teoretic Ady Endre

Bd. Fedinand I nr. 99

CLASA PREGĂTITOARE

12

1

18

12

2

19

0

24

CLASAI

12

1

18

18

13

1

17

0

43

CLASA A ll-A

11

1

19

11

1

19

0

22

CLASA A III-A

11

11

1

19

0

22

CLASA A IV-A

16

1

14

16

1

14

0

32

30

Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman

Bd. Dimitrie Pompeiu nr.3 corp B

CLASA PREGĂTITOARE

46

2

14

46

2

14

46

2

14

46

9

21

0

184

CLASAI

69

69

3

21

0

138

CLASA A ll-A

41

41

2

19

0

82

CLASA A III-A

55

55

2

5

0

110

CLASA A IV-A

38

38

2

22

0

76

TOTAL

1671

80

873

2566

120

1148

2540

130

1487

374

16

257

467

18

221

408

23

301

758

35

307

802

40

438

280

13

150

971

48

485

1978

97

934

586

26

335

1453

73

905

1079

13775

‘NOTĂ: BENEFICIARII ACESTOR ÎNSCRIERI AU POSIBILITATEA DE A OPTA PENTRU DISCIPLINELE LA CARE S-AU FORMAT GRUPE ÎN LIMITA LOCURILOR RÂMASE DISPONIBILE

14854     TOTAL ÎNSCRIERI
719      NR. CURSURI/SAPTAMANA

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr........./.............2019

SITUAȚIE ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIU 2019 - 2020

NR.

CRT.

UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

ȘAH

oez\ tare i

ROBOTICĂ

SCRIERE CREATIVĂ

CONSILIERE ÎN ORIENTARE ȘCOLARĂ Șl PROFESIONALĂ

MUZICĂ

SĂNĂTATE Șl PRIM AJUTOR

INSCR IERI

LA DISCI PLINE LE LA CARE NU S

A FORM

AT GRUP

Ă*

INSCR IERJ

LA DISCI PLINE LE LA CARE S-AU FORM

AT GRUP

E

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERJ

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERJ

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERJ

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU R) LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl

LIBER

EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN

GRUP A

1

Școala gimnazială nr. 4

Str. Herta nr. 14A

CLASA AV-A

19

1

11

36

2

24

10

1

20

10

1

20

13

1

17

0

88

CLASA A VI-A

35

2

25

39

2

21

17

1

13

1

0

10

1

20

1

101

CLASA A VII-A

30

1

0

22

1

8

18

1

12

12

1

18

10

1

20

0

92

CLASA A VIII-A

48

2

12

40

2

20

27

1

3

0

115

2

->ala gimnazială

4

Str. Tunari nr.52-54

CLASA A V-A

18

1

12

16

1

14

3

0

1

0

17

2

14

8

2

29

2

0

6

59

CLASA A VI-A

13

1

17

6

0

5

0

9

12

1

0

12

34

CLASA A VII-A

16

1

14

3

0

1

0

13

3

4

0

8

32

CLASA A VIII-A

5

0

3

0

1

0

7

8

9

15

3

Școala gimnazială nr. 25

Str. Silvia nr.54

CLASA A V-A

10

1

20

7

0

1

0

9

1

9

6

0

14

19

CLASA A VI-A

1

0

1

0

3

0

1

11

10

1

20

5

0

11

21

CLASA A VII-A

1

0

1

1

1

CLASA A VIII-A

10

1

20

11

1

19

1

0

1

21

4

Școala gimnazială nr. 28

Aleea Circului nr. 1

CLASA A V-A

5

0

41

2

19

34

2

26

1

0

1

0

15

2

21

5

1

14

2

1

14

9

2

28

15

1

15

1

0

1

0

2

0

6

1

16

11

127

CLASA A VI-A

20

1

10

17

1

13

5

0

11

1

19

14

7

2

3

0

14

8

0

1

2

8

19

93

CLASA A VII-A

2

0

3

0

1

0

8

4

12

8

5

0

1

1

1

0

14

32

CLASA A VIIl-A

36

2

24

33

2

27

1

0

1

0

2

1

1

2

0

1

2

8

72

...

5

Școala gimnazială nr. 31

Bd, Lacul Tei nr.116

CLASA A V-A

12

1

18

22

1

8

4

0

15

1

15

1

1

20

0

2

1

8

13

1

17

4

65

CLASA A VI-A

2

0

2

0

2

0

2

0

1

0

5

1

18

4

7

1

20

3

1

0

13

2

0

3

1

20

15

32

CLASA A VII-A

3

0

6

0

3

0

1

0

4

5

3

1

2

5

0

3

0

3

22

17

CLASA A Vili-A

22

1

8

14

1

16

1

0

3

10

1

20

2

5

3

0

1

0

4

7

58

6

Școala gimnazială nr. 32

Str. Sportului nr.21

CLASA A V-A

6

0

21

1

9

25

1

5

1

0

2

0

2

1

17

1

1

3

1

16

3

1

3

0

19

1

11

10

1

20

1

0

1

0

3

0

5

1

15

17

89

CLASA A VI-A

10

1

20

17

1

13

14

1

16

2

0

2

0

4

2

2

1

4

10

1

20

6

0

3

0

1

17

61

CLASA A VII-A

3

0

17

1

13

10

1

20

1

0

6

3

8

1

8

1

9

2

0

3

1

1

0

6

11

59

CLASA A VIII-A

12

1

18

10

1

20

2

0

1

0

1

1

7

13

3

0

1

2

3

9

47

7

Școala gimnazială nr. 39

Șos. Colentina nr.91

CLASA A V-A

19

1

11

62

3

28

40

2

20

7

0

11

1

19

5

1

17

14

1

16

16

2

18

9

2

28

5

1

16

16

1

14

39

2

21

4

1

17

1

0

14

1

8

8

254

CLASA A Vl-A

22

1

8

56

2

4

7

0

6

0

7

0

8

25

1

5

13

17

4

29

1

1

28

1

2

3

2

1

16

1

0

8

21

215

CLASA A VII-A

10

1

20

21

1

9

13

1

17

4

0

8

1

17

22

1

8

3

3

1

29

1

1

1S

1

11

4

4

1

0

14

1

16

5

151

CLASA A VHI-A

38

2

22

50

2

10

10

1

20

5

0

5

15

1

15

10

3

4

18

1

12

24

1

6

2

8

2

0

13

1

17

7

200

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

HARATE

DANSUF

8' -3

' ■ ȘAH- '

DEZVOLTARE r-PERSONALA ' (ACTGRffi TEATRU}

’ - 1 - - ■ :;J ••

ROBOTICĂ

SCRIERE CREATIVĂ

CONSILIERE ÎN ORIENTARE ȘCOLARĂ Șl PROFESIONALĂ

MUZICĂ

SĂNĂTATE Șl PRIM AJUTOR

INSCR IERI

LA DISCI PLINE LE LA CARE NU S

A FORM

AT

GRUP Ă‘

INSCR IERI LA

DISCI PLINE LE LA CARE S-AU FORM

AT GRUP

E

INSCR IERI

NR-CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S

APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU RJ LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR.

CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl USER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

8

Școala gimnazială nr. 40

Str. Periș nr.27

CLASA A V-A

NU SE FORMEAZĂ NICI O CRUPA

1

0

4

0

5

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

1

15

1

0

1

1

17

5

0

23

3

CLASA A VI-A

3

0

25

1

5

13

1

17

1

0

6

4

0

1

12

2

11

10

1

20

1

0

2

0

20

71

CLASA A VII-A NU SE FORMEAZĂ

2

0

2

0

1

0

1

1

6

1

CLASA A VIII-A

10

1

20

12

1

18

1

0

1

1

1

3

23

9

Școala gimnazială nr. 41

Str. Apostol Nicolae nr.2

CLASA A V-A

20

1

10

11

1

19

15

1

15

15

1

15

13

1

17

21

1

9

15

1

15

0

110

CLASA A VI-A

10

1

20

18

1

12

10

1

20

30

1

0

11

1

19

17

1

13

0

96

CLASA A VII-A

16

1

14

15

1

15

12

1

18

13

1

17

20

1

10

0

76

CLASA A VIII-A

42

2

18

46

2

14

10

1

20

0

98

10

Școala gimnazială nr. 46

Str. Stă nes cu

Gheorghe.nr. 2

CLASA A V-A

28

1

2

42

2

18

14

1

16

10

1

20

1

0

7

1

8

1

0

2

0

2

0

15

1

11

7

0

2

0

15

118

CLASA A VI-A

13

1

17

30

1

0

17

1

13

10

1

20

8

2

1

6

0

1

0

5

0

3

1

20

15

81

CLASA A VII-A

26

1

4

39

2

21

6

0

1

0

6

3

8

0

2

8

0

7

25

81

CLASA A VIII-A

72

3

18

72

3

18

3

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

9

146

11

Școala gimnazială nr. 49

Str. Vatra Luminoasa nr.99

CLASA A V-A

1

0

2

0

4

0

2

0

3

0

5

1

. 20

1

0

1

0

3

1

10

2

0

16

8

CLASA A VI-A

10

1

20

12

1

18

6

0

3

0

1

2

3

1

6

2

0

1

0

17

30

CLASA A VII-A

2

0

1

0

1

0

1

1

9

1

0

1

0

5

12

10

CLASA A VIII-A

1

0

3

0

1

0

1

0

1

0

2

2

3

0

1

2

13

4

12

Școala gimnazială nr. 51

Str. Herța nr.1

CLASA A V-A

1

0

8

0

1

0

4

0

3

0

2

1

16

5

2

20

1

1

20

2

1

20

19

1

11

6

0

2

0

25

29

CLASA A VI-A

10

1

20

17

1

13

14

1

16

1

0

3

0

6

24

10

1

14

4

6

32

2

28

5

0

6

0

7

1

20

15

130

CLASA A VII-A

2

0

11

1

19

13

1

17

7

0

3

0

2

9

4

4

2

8

1

18

8

0

1

1

21

54

CLASA A VIII-A

39

2

21

41

2

19

1

0

4

2

2

1

4

4

0

1

0

1

0

2

7

95

13

Școala gimnazială nr. 56

Bd. Pache Protopop eseu nr.109A

CLASA A V-A

10

1

20

18

1

12

11

1

19

3

0

3

0

4

2

7

5

1

15

3

0

15

1

15

19

1

11

3

1

18

1

0

6

4

18

10

91

CLASA A VI-A

12

1

18

25

1

5

29

1

1

4

0

3

0

5

0

21

7

14

1

15

2

27

1

3

44

2

16

5

3

0

46

17

230

CLASA A VH-A

10

1

20

24

1

6

4

0

1

0

3

0

1

24

2

18

1

12

11

1

19

1

1

29

10

119

CLASA A VIII-A

6

0

24

1

6

3

0

3

0

1

4

1

1

13

1

17

1

0

3

21

14

67

14

Școala gimnazială nr. 62

Str. Potîrnichii nr.3

CLASA A V-A

14

1

16

38

2

22

30

1

0

16

1

14

16

1

14

16

1

14

0

130

CLASA A Vî-A

27

1

3

32

2

28

0

59

CLASA A VII-A

29

1

1

41

2

19

24

1

6

Q

94

CLASA A VIII-A

40

2

20

37

2

23

1

0

1

0

2

77 '

NR.

CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CLASE

LIMBA ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

KARÂ7E

«senei

omisuri

(ACTORITEATRU}

ROBOTICĂ

SCRIERE CREATIVĂ

CONSILIERE ÎN orientare ȘCOLARĂ Șl PROFESIONALĂ

MUZICĂ

SĂNĂTATE Șl PRIM AJUTOR

INSCR IERI

LA DISCI PLINE LELA CARE NU S

A FORM

AT GRUP

Ă*

INSCR IERI

LA DISCI PLINE LELA CARE S-AU FORM

AT GRUP

E

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER E IN

GRUP A

INSCR

IERI

NR. CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S

APTA

MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URJ/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN

GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU RJ LIBER EIN GRUP A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

INSCR IERI

NR. CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP A

INSCR

IERI

NR.

CURS URI/S APTA MANA

LOCU Rl LIBER EIN GRUP

A

15

Școala gimnazială nr. 77

Șos. Pantelimon 289

CLASA A V-A

8

0

14

1

16

10

1

20

3

0

2

0

1

0

6

1

12

1

0

1

0

2

0

4

1

9

8

0

1

0

3

1

20

27

37

CLASA A VI-A

10

1

20

27

1

3

5

0

15

1

15

1

1

1

4

0

1

0

12

53

CLASA A VII-A

7

0

16

1

14

10

1

20

1

12

5

1

11

2

0

4

0

1

0

3

21

52

CLASA A VIII-A

37

2

23

35

2

25

4

0

1

0

3

5

5

0

4

13

81

16

Școala gimnazială nr. 85

Str. Medic Zlătescu nr. 7A

CLASA A V-A

1

0

2

0

5

0

1

0

1

0

4

1

18

12

1

18

10

16

CLASA A Vl-A

4

0

20

1

10

2

0

1

0

1

0

4

1

0

13

1

12

7

4

0

1

0

18

40

CLASA AVII-A

6

0

12

1

18

4

0

1

0

4

0

1

0

1

2

3

1

1

0

4

24

16

CLASA A Vili-A

25

1

5

26

1

4

1

0

1

2

1

0

2

5

53

17

Școala gimnazială nr.145

Str. Heliade între Vii nr. 36

CLASA A V-A

29

1

1

29

1

1

0

58

CLASA AVI-A

26

1

4

24

1

6

0

50

CLASA A Vll-A

23

1

7

23

1

7

0

46

CLASA A VIII-A

28

1

2

28

1

2

0

56

18

Școala gimnazială nr. 307

Str.Luncșoara nr.17

CLASA A Vl-A

4

0

4

0

1

0

3

0

1

0

2

0

1

0

1

0

12

1

17

17

12

CLASA A Vll-A

1

0

1

19

Școala gimnazială "Tudor Arghezi"

Str. Tudor Arghezi 46

50

CLASA A V-A

8

0

5

0

2

0

1

0

2

0

10

1

15

3

0

1

1

17

6

0

1

0

2

0

30

11

CLASA A Vl-A

1

0

4

0

2

0

1

0

4

1

1

0

1

0

8

1

0

1

13

12

CLASA A Vll-A

1

0

1

0

3

0

1

0

1

1

1

4

2

0

2

0

1

5

18

5

.. .

20

Școala gimnazială "Grigorie Ghica Voievod'1

Str. Lăptari Tei nr.23

CLASA A V-A

29

1

1

59

2

1

21

1

9

6

0

12

1

18

7

2

29

21

3

3

7

2

27

13

2

27

7

1

7

16

1

14

39

2

21

3

0

1

0

1

0

5

1

2

11

236

CLASA A Vl-A

16

1

14

18

1

12

21

1

9

8

0

4

0

7

25

11

8

3

11

1

19

13

1

17

2

1

2

15

135

CLASA A Vll-A

10

1

20

21

1

9

18

1

12

2

0

1

0

6

27

6

6

6

9

1

11

5

0

1

2

9

11

118

CLASA A VIII-A

48

2

12

53

2

7

4

0

1

0

2

0

11

14

9

6

7

10

16

1

14

2

2

2

0

12

13

186

21

Școala gimnazială “Petre Ghelmez"

Str- Pescărușului

nr.124

CLASA A V-A

6

0

32

2

28

10

1

20

31

2

29

6

0

6

1

19

7

1

20

3

0

2

0

0

24

1

6

20

1

10

2

0

1

0

5

1

14

20

135

CLASA A Vl-A

7

0

8

0

6

0

13

1

17

3

0

3

3

2

1

5

28

1

2

23

1

7

1

0

2

33

72

CLASA A Vll-A

4

0

17

1

13

6

0

2

0

7

0

1

8

1

16

2

1

12

1

18

11

1

19

4

3

0

8

29

57

CLASA A VIII-A

39

2

21

37

2

23

22

1

8

1

0

1

6

2

14

1

16

6

0

3

3

0

1

15

120

22

Școala gimnazială "Ferdinand 1"

8d. Gării Obor nr. 16

CLASA A V-A

11

1

19

18

1

12

0

29

CLASA A Vl-A

14

1

16

11

1

19

14

1

16

0

39

CLASA A Vll-A

10

1

20

11

1

19

0

21