Hotărârea nr. 137/2019

Hotărârea nr. 137 - privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristiglilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, statului de funcții si Regulamentului de Organizare si

Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 65352 din 13.05.2019 întocmită de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 165420 din 02.05.2019 întocmită de directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul Executivului Sectorului 2 nr. 1997/17.05.2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 17.05.2019;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter i I

teitip^r^F jd^Vătre doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al ^tt^c^^București;

'--"Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 14662/2019 cu privire la stabilirea funcțiilor publice din cadrul Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

 • - Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 56941 din 22.04.2018;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/ 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1-3 ce conțin un număr de 45 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcției Venituri Buget Local Sector 2 va fi de 140, din care 10 posturi de conducere și 130 posturi de execuție.

; Art.^. Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin atribuțiile- c^e^îi ne,vin, poate transforma în funcție de necesități, funcțiile cuprinse în statul d^f^țicții^fe^-majorarea numărului de posturi prevăzute în organigrama din anexa nr. 1.

Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 312/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, exclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.