Hotărârea nr. 136/2019

Hotărârea nr. 136 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristiglllor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții fi Regulamentului de Organizare fi Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 fi ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr,65325/13.05.2019 prezentat de Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

 • - Amendamentul domnului consilier local Zaharia Răzvan Cristian, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 17.05.2019;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul nr. 20883 conexat cu nr. 14002/2019, emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 65344/13.05.2019;

 • - Adresa nr. 5524/27.03.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 44860/01.04.2019 prin care Instituția Prefectului Municipiului București a aprobat adăugarea a 8 posturi la numărul maxim de posturi aprobate la nivelul unității administrativHeri.tpriale Sector 2, pe perioada implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 • - Adxes^>hr. 7454/11.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 56941/22.04.2019, prin care Instituția Prefectului Municipiului București a transmis numărul maxim de posturi pe anul 2019 pentru subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 2 al municipiului București;

 • - Adresele Direcției Achiziții și Contracte Publice nr. 23353/20.02.2019 și nr. 33999/11.03.2019 privind modificarea și completarea atribuțiilor Direcției Achiziții și Contracte Publice din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

 • - Adresa Direcției Economice nr. 32645/07.03.2019 privind completarea atribuțiilor Direcției Economice din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

 • - Adresa Serviciului Management Situații de Urgență nr. 53867/17.04.2019 privind modificarea atribuțiilor Serviciului Management Situații de Urgență din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local Sector 2 a unor atribuții privind organigrama, statul de funcții și ROF-ul pentru Primăria Sectorului 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (2) Ut. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Anexele nr. 1-2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexelor nr. 1 - 2 ce conțin 11 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind apr&bar,Șă Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare^ aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează la art 19. Serviciul Management Situații de Urgență, la secțiunea I. Direcția Economică, la secțiunea III. Direcția Achiziții și Contracte Publice și la secțiunea XI. Direcția Management Proiecte conform anexei 3 ce conține 29 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările și completările ulterioare rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.Hotărârea nr. 136

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 43 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.