Hotărârea nr. 134/2019

Hotărârea nr. 134 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Iancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 299.6C.80 Fax: +(4021J 209 62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism P UD

Șoseaua bancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua lancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 62691/07.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 62690/07.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șoseaua lancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 59 CA 5/16 din 02.08.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr, 805/28,03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

  'otărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 3/13.01.2014 privind reactualizarea :ntului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de


< urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

“ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 45 alin. (2) llt.„e” și ari. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șoseaua tancului nr. 10, bl. 114B, se. B, parter, ap. 50, Sector 2 - București - Balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în spațiu comercial,, în conformitate cu anexele nr, 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate,

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ADRIAN ALEXANDRU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

Hotărârea nr.134 București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local ai Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021) 200.60 00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU SI GESTIONARE TERITORIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef


spre neschimbart , SECRETAR.


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE

IEȘI

Ziua ,ZCa urmare a cererii adresate de * 1)

cu domiciliul/sediiil*2) municipiul București, sectorul 2, cod poștal , telefon/fax......., e-tnail.......... înregistrată la ni              completată cu


nr.                     în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ,

Nr. 59 CA 5/16 din 02.08.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu ”3) Balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în spațiu comercial nentru imobilul din Sos. tancului nr. 10. bl. 114B. se. R. narter, ap. 50, Sector 2 - București.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Imobilul situat in intravilanul municipiului București format din apartamentul nr. 50 situat Ia parterul blocului nr. 114B. sc. B, parter, Șos. lancttlui nr. 10, compus din 4 (patru) camere de locuit și dependințe, precum și terenul aferent apartamentului în suprafață indiviză de 9,74 mp este proprietate privată persoană fizică.

Prevederi P.IJ.G. - R.1..U. ***)a pr oba te anterior: Terenul situat în intravilanul municipiului București se încadrează în V'.T.R, „M2” - subz.ona mixtă situată in teritorii structurate, cuprinzând bulevarde sau străzi deservite cu transport in comun de mure capacitate, in care autorizarea construcțiilor este posibilă în baza regulamentului și unde este admisă și recomandată «conversia funcțiunilor de la panerul clădirilor cu front la domeniul public în funcțiuni cu acces public și deschiderea de vitrine spre domeniul public, ocuparea căii publice va fi limitată prin regulile în vigoare, singurele ce pot fi autorizate sunt amenajările temporare reduse la simple etaluje mobile în măsura în care ele nu incomodează circulația pietonală, sistemele dc protecție împotriva fiirtului și de închidere trebuie să fie complet ascunse atunci când magazinul este deschis. Conform Dispoziției Primarului General nr. 1431/2000, lucrările umple dc rcmodclarc a fațadelor, acceselor sau spațiilor verzi plantate publice pot fi aprobate numai in condițiile realizării unei documentații de urbanism prin care să se justifice și să se demonstreze posibilitatea realizării intervenției urbanistice solicitate, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2009, prelungit valabilitate PIIG cu HCGMB nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante; locuințe colective, funcțiuni mixte;

 • H. max = P+14E;

P.O.T. max = 60%;

C.U.T. max = 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se Înscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva

 • - retrageri minime față dc limitele Iatcrale= clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general si locuințe si alcătuiesc fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate vor fi dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 m. de la aliniament după cure sc vor retrage cel puțin de una din limitele de proprietate putând ajunge astfel până la max. 40,1) ni.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = ■ balcoanele si bow-windowurile de fațadă, deasupra străzii, trebuiesc retrase cu 1,0 m. de la limita laterala de proprietate F.le pot fi prelungite pana la limita cu acordul notarial al vecinilor, atunci insă balcoanele trebuie sa fie in aceeași linie orizontală - pe străzile cu distanța între alinierile fațadelor sub 10,0 m. Se admit balcoane sau how-windowuri pe fuludc spre stradă, numai când depășesc alinierea fațadelor cu cel mult 0,30 tu - proiecția balcoanelor si bow-windowurilor pe fațada respectiva nu trebuie sa depășească 1/3 din suprafața acesteia.

Prevederi P.U.D. proptise:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe fațada principală a blocului, realizarea unui acces direct din exterior de tip acces închis, cu închideri perimetrale și scara interioară pc structură ușoară, sub amprenta balcoanelor de la etajele superioare care va deservi apartamentul nr. 50, fără a depăși în proiecție pc verticală volumetria balcoanelor de la etajele superioare, precum și schimbarea destinației în spațiu comercial; închiderea perimetrul^ se va realiza fără a afecta golurile de aerisire și ferestrele dc la subsol Se va găsi o soluție tehnică astfel încât fundația și elevația dc sub placa balconului se vor execute doar în limita trotuarului de protecție a blocului, fără afectarea spațiului verde și domeniului public;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare -

 • - circulații și accese: accesul pictonal sc va realiza din Șos. Mihai Bravu pe trotuarul de gardă fără afectarea spațiului verde; treptele accesului din exterior sc vor proiecta in interiorul balconului, fără afectarea domeniului public/spațiului verde existent.

 • - echipare lehnico-edilitară se mențin racordurile apartamentului existent la rețelele tehnico edilitare publice; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități solicitate;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.08.2018 se avizează favorabil Planul

Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. oare tace obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D. cu respectarea acordurilor exprimate ale vecinilor conform adeverință Asociația de Proprietari nr. 126/30.04.2018, precum și a Codului Civil. Nu va fi afectat domeniul public. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 833/21J" din . JM.08.2017 prelungit, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria l'h nr. 5707/22.05.2018.Arhite arh. urh.


C iimisiM felini cu dc A mm» j» rea Teritoriului și Urbanism a Se<

COCI 1ECI, prof. dr.aThWiî^^a Silviu CHIR A, conf.dr.arh. Geurgictf ^<1 i’RApT-întocmit: ing. Alexandra LAZĂR./4ex, »

Edqiti 1/Revizia i \ing.


RABAN


r.arli. Fl<yin MACHEDON, pi of. tir. urli Angelica STAftC prof.dr.arh. Mihai

Cătălin .ȘÂRJ3U.                                     ( j


Cod SADU - AVACOOfX

Titlu proiect: PUD - Schimbare destinație din locuința in spațiu comercial si creare acces din exterior, Biv tancului, nr. 10, W. 714B, sc.B, ap.50, parter, sector2, București

Nr. proiect 016U/2017

Titlu planșa Reglementari urbanistice

Planșa nr: 05

ELABORAT

Scara:

1:500

Sef Proiect

Proiectat

Data' 15/11/2018

Desenatwww.ps2.ro - Strada Chiri&tițjiik>r nf. 11-13. Tel: +(4021) 209.0.00 fax: +(4021) 209.62 .€2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U Nr. 62690/07.05.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS. IANCULUI NR. 10, BL. 114B, SC, B, PARTER, AP. 50, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Tancului nr. 10, bl. 114B, se. B, parter, ap. 50, Sector 2 - București avizat sub nr. 59 CA 5/16 din 02.08.2018, propunerea de edificare balcon cu acces direct din exterior, amenajări interioare și schimbarea destinației apartamentului din locuință în spațiu comercial a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Șos. lancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sector 2 - București avizat sub nr. 59 CA 5/16 din 02.08.2018, s-a prezentat la dosar acordul asociației de proprietari și acordul vecinilor.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.