Hotărârea nr. 13/2019

Hotărâre nr. 013 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 5387/16.01.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 5388/16.01.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Icoanei nr. 93, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 64 CA 6/7 din 04.10.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr,363/22.11.2018;

• Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea ^^^^lafrientului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a iși de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin, (2) lit.„e” și ari, 81 alin. (2) Ut. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Icoanei nr. 93, Sector 2, București - Locuință unifamilială - S+P+2E+3Er și concesionare teren în suprafață de 75,0mp,în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Hotărârea nr. 13

București, 30.01.2019


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA


NR. 215/2001, REP

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de 0 onsiltul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chirlstlgiflor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.

' VIZAT spre neschimbare,

SECRETAR,


Nr. 5388/16.01.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. ICOANEI NR. 93, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Unnare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate;

- Hotărârea nr, 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Icoanei nr. 93, Sector 2, București avizat sub nr. 64 CA 6/7 din 04,10,2018, propunerea de edificare locuință unifamilială - S+P+2E+3Er și concesionare teren în suprafață de 75,0mp, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Icoanei nr. 93, Sector 2, București avizat sub nr. 64 CA 6/7 din 04.10.2018 s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. Au fost primite observații din partea vecinilor (str. Dogarilor nr. 42) cu privire la afectarea construcției învecinate. S-a transmis un punct de vedere al proiectantului cu privire la aspectele semnalate. De asemenea, aspectele au fost lămurite și în cadrul audienței din data de 27.11.2018.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMÂNIA


Municipiul București

Primăria Sector 2


liso 9001


wW.[is2.Ft" -"SllUilU UlllllUllghtbTifffmutTe

I.BANISM, CADASTRU ȘI Gj^j^I^ERlTORIU


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1) ......... sector 2, str.
+ (4021) 20 I.

INTRARE ..    /J<?

IEȘJRE Nr........

Ziua .<£{.. Luna ........


IEȘ‘

Ziua .«f


ctrdcmrCiliul/sediul+2) municipiul București, cod poștal , telefon/fax ..... , înregistrată la nr.                        :omplctată cu nr.                       și

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:AVIZ

Nr. 64 CA 6/7 din 04.10.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) LOCUINȚĂ UNIFAM1LIALĂ - S+P+2E+3Er și concesionare teren în suprafață de 75,0mp în vederea extinderii generat de imobilul din STRADA ICOANEI NR. 93, SECTOR 2, BUCUREȘTI:

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitai de următoarele repere urbane: strada Icoanei x Strada Dogarilor: 306,Omp (23 l.Onin este proprietate privată persoane fizice (extras CF 210317 din data de 21.12.2018’l+75.0nw teren propus nentru concesionare conform ridicare topografică prezentată) și regim juridic emis de Direcția Patrimoniu - Primăria Municipiului București, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1036/36”!” din 19.07.2018.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobatc anterior: Terenul se încadrează în U.T.R, „LIa” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.- 0,9 pentru P+1E, P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 1,3 pentru P+2E - se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22.00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.

Funcțiuni predominante: locuințe:

 • - H max = P+2E

 • - POT max = 45%;

 • - CUT. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat / etaj retras, înscris in volumul acoperișului în suprafață dc maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pc aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pc care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul loturilor puțin adânci sc acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în earc pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita dreaptă a terenului, cuplat cu imobilul existent pc această limită pe lungimea calcanului cxistent(imobilul din Strada Dogarilor nr. 42), apoi construcția se va retrage cu min. 3,Om față de această limită, la aliniamentul celor două străzi (Str. Dogarilor și Str. Icoanei), retras cu min. 4,Om față de limita stângă (imobilul din strada Icoanei nr. 91), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = conform planului anexat;

 • - circulații și accese: conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1669505/01.11.21 18 și planului anexat, aviz SPU nr. 9I9/N/16.11.2018 7/10.01.2018;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare semnat de specialist atestat RUR;

 • - P.O.T.=45%, CUT=1,57, H. cornișă et. 2=max. 10,Om; regim dc înălțime S+P+2E+E3r (etajul 3 retras se va înscrie în volumul acoperișului în suprafață dc maxim 60% din aria construită); Suprafața propusă pentru concesionare sc va determina prin măsurători cadastrale și sc va înscrie în cartea funciară în vederea concesionării.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.10.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic tic Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate eu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și eu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1036/36’T’ din 19.07.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 3834/14.09.2018.

Comisia Tehnică de

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Arhiț/ct - ȘPfș /'

Arh. urțy                                     A

/                           Ș/yS^viciu,

menajarea Teritoriului si Urbanism a

//■^< Wj/y/jy f             ing.     DARABAN

Sectorului 2: Drofafbtnl. Florin MACllEDON/inof. dr. arh Angelica STAN. Drof.dr.arh. Mihâi COCHECi. nrof.dr arh

Mircea Silviu CHIRA întocmit: ing. Alexiri

conf.dr.arh. Georgică M1TRACHE, conf.dr.arh. Cătă1ij>^ÂI0U<^     T         ^v/                                   V

PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


4r.'

«'

Qxrdfi       6dhtUr

Lungimii

|

' N[m]

1 1

328385.499

58^13'774

4.307 1

2

328383J^I

'588499.913

6.839 |

3

3284*5-^70

588493.596

15.848

-37^392.468

588482.690

19.688

328398.688

588501.370

1.147 I

6

328398.564

588502.510

1.184

7

328397.848

588S03.453

1.250

8

328396.701

588503.949

3.441 |

9

328393.260

ifssow;

'302.264

s

=231mp P=61.467m                   1PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LEGENDA


București, sector 2, Str Icoanei nr 93

LIMITE


REGLEMENTARI URBANISTICE

Limita perimetru


Teren


reglemente’


Teren


reglementat ce


Limita


de pro pietate

ZONE FUNCȚIONAI

Subzona locuințe L1a


i;tudiat;prin:-PU&--.-~ —...................

t,                            FUNCȚIONALA

'OR(TUh CAI DE COMUNICAȚII

:a a ffTojipesrcmat—---

RESTRICȚII TEHNICE

LA A     c\; tUAT


LE

Construcții existente


REGLEMENTARI

! I Edificabil maximArhitect Șef,

Circulație carosabil


***3 <

CircuTatte'pie


LOCUINȚA INDIVIDUALA

POT max

CUT max

Rh max


= 45%

= 1,3

= S+P+2E+3Er


H max cornișa etaj 2 = +10,00m

Spatii verzi min 20%


In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max 0,6 din AC Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in incinta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/2006


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren in proprietate

231 mp

231 mp

Suprafața teren propus concesiune

-

75 mp

Suprafața totala teren rezultat

231 mp

306 mp

Suprafața construita

162,0 mp

138,0 mp

Suprafața construita desfasurata

211,00 mp

480,00 mp

Suprafața spatii verzi

25,00mp(11%)

62,00mp (20%)

Suprafața alei pietonale, carosabile

44,00mp (19%)

106,0mp (35%)

POT

70%

46%

CUT

0,9

1,57

Regim de înălțime

P+1E

S+P+2E+3Er
PROIECTANT URBANISM

"ANIMA DESIGN & CONSTRUCT


BENEFICIAR:


Proiect

nr.132._U/2018


PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Str ICOANEI nr93, sector 2 București

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTAR! URBANISTICE

FAZA: PUD

Sc. 1:500

Data: sept 2018

Planșă nr.

U 04


CONSTITUIE PROPRIETATEA INTELE.CTUALA A 5.C.. AN/AfA DESiGN & CCWSTR(ACT S.R.L. UTILIZAREA El LA ALTA LUCRARE J-eARE-A FOST EMISA CONSTITUI O ÎNCĂLCARE A LEGttOREPTW-ORrDErAUTOR—REPRODUCEREArESTFlNTERZI;