Hotărârea nr. 125/2019

Hotărârea nr. 125 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

romania2019.eu


www.ps2.ro • Strada C hi riști giîlor rtr. 11-13. Tel: *(4021) 299.60.00 Fa»: +(4021) 209.82.32


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 64460/10.05.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 64453/10.05.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Strada Austrului nr. 36, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 46 CA 4/12 din 12.06.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrai Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență. Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în;

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șî completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr, 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat^ prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr,363/22,11,2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regul^nentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Terjtprhjlțij^t'de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) Ut.„e” și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Austrului nr. 36, Sector 2, București - imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 125

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, ți a fost adoptată de Consiliul tocai al Sectorului 2 al Municipiului București In ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

www.ps2.ra - Strudn Chlrlstlgiilor nr. 11-13, Tel; +(4021) 200.60.00 fax: + (4921J 203.02.02

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORII


ROMÂNIA

Sector! Municipiul București Arhitect-țef


VIZAT ~ spre nuschimbare ___SECRETAR,


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR

INTRARE „

“ sSK Nr


Ziua


.una


Ca urmare a cererii adresate de *1)                              cu domiciliu l/scdiul *2) municipiul București, cod poștal ........, sector 2.

telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr.             completată cu nr             , în conformitate cu

prevederile Legii nr. 150/2001 privind nrnentijtirca teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr, 46 CA 4/12 din 12.06.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință - S+P-i 2E+M generat de imobilul din STRADA AUSTRULUI NR. 36, SECTOR

2, BUCUREȘTI:

amplasare, «cnmiiare, suprafață zona studiată în P.U.D,: Amplasamentul studiai este situai în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Strada Austrului : suprafața lerenului-1 ,Q86,OOmp este Drourwlute privați! persoană juridică, pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 364/24”A” din 29.03,2018, prclugit.

Prevederi P.1J.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează în U.T.R. „Lla” - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de proiecție, pe parcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pcnlru P+1E, P.O.T.-mux.45%; U,U.T,= 1,3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General ul Municipiului aprobat cu HCGMIJ nr, 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu II.C.G.M B nr. 224/15.12.2015 până la 30.12 2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12 2018. Imobilul sc află în raza de protecție a două monumente istorice pentru care s-a prezentat avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 182 l/ZP/28.12.2018;

Funcțiuni predominante: locuințe;

 • - H. max = P+2F.

 • - P.O.T. max 45%;

 • - C.U.T. max = 1,3; se admite suplimentar un nivel mansardat/etaj retras, înscris în volumul acoperișului in suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • • retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologici predominante existente pe strada pe care se amplasează. In caz,u! in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in slarc buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea ta cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri, în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

- retrageri minime față de limitele posterioar e - retragerea față dc limita posterioare a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri; în cazul Ioturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iaradosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje. Prevederi P.U.D. propuse:

 • • retrageri minime față de limitele laterale = retras cu min. 5,Om față de limita dreaptă a terenului (nord), retras dc la 4.2 până la 3,4 față de Umila stângă (sud), cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras față de limita posterioară cu min. 3,Om și min 3,Om retras frontal conform plan anexat. Sc poate ieși în consolă cu balcoane pe maxim 1/3 din fațadă cu respectarea Codului Civil

 • - circulații și accese: din strada Austrului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr, 1628737/09.08.2018 și placului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O,T,=45%; CI'T =1,57; H. maxim cornișă^ 10,Om;

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.06.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate Elaboratorul ți beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic ți poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 364/24”A" din 29.03.2018, prelugit emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria AJ nr. 101329/12.02.2019.■ BILANȚ TERITORIAL ( EXISTENT/ PROPUS )

EXIS'

FENT

PROPUS

S (mp)

P(%)

S (mp)

P

[%)

Ocupat de construcții

642

59%

485

45%

Platforme carosabile (accese auto si parcari)

41 1

38%

165

15%

Platforme pietonale

-

-

93

9%

Spatii plantate

30

3%

340

31%

TOTAL

1083mp

100%

1083

00%


■ PERMISIUNI conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 ( prelungit valabilitate P.U.G. cu HCGMB nr. 232/2012, prelungit prin Legea nr.

303/27.1 1.2015.______________________________________________________________________

____________________________________Funcțiuni admise_____________________________________

Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire continuu (instruit) sau discontinuu ( cuplat/ izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale, scoaruri publice.____________________________________________________________________________________

_______________________________Funcțiuni admise cu condiționări______________________________ - Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati de manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste ora 22:00 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si producție.

- Este admisa amplasarea unor funcțiuni complementare locuirii numai pe baza unui P.U.D. aprobat după cum urmeaza: dispensare, crese, invatamant, culte, sport - întreținere. - Se admite mansardarea construcțiilor existente cu condiția ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperiș cu panta de 45 de grade si suprafața nivelului mansardei sa fie maxim 60% din aria construita la soi a clădirii.__

■ ARTERA DE CIRCULAȚIE DE DESERVIRE LOCALA - CATEGORIA 3  Scara 1:200

12.0-13.0


Profilul existent dintre aliniamente in dreptul terenului reglementat este cuprins intre 12,56 m si 12,66 m


PLAN URBANISTIC DE DETALIU             -5

Construire imobil Locuințe regim de inaltime S+P+2E+M»

_______Strada Austrului, Nr. 36, Sectorul 2, Municipiul București____________L*—.


3. REGLEMENTARI URBANISTICE


Scara grafica: 0    5    10


25


50


^IZAT

^schimb;


LOCALIZARE: Municipiul București, Strada Austrului, Nr. 36, Sectorul 2 IDENTIFICARE: Număr cadastral 201485, intabulat in Carte Funciara nr. 201485 PROPRIETAR: S.C. ASCENSORUL S.A.

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN REGLEMENTAT: 1083mp (suprafața masurata) ■ LIMITE__________________________________________________________

-----L(MJȚA terenului CE a GENERAT P.U.D. - LIMITA TERENULUI REGLEMENTAT


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU P - P+2E

ZONA DE ACTIVITATI MIXTE - ACTIVITATI COMERCIALE, SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SERVICII COLECTIVE Șl PERSONALE, RESTAURANTE, RECREERE, ȘMICA PRODUCȚIE, LOCUINȚE ETC.


ZONE DE PROTECȚIE


ZONA DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR


■ DRUMURI - CAI DE COMUNICATI

/       M CIRCULAȚII CAROSABILE

r -- ~ I CIRCULAȚII PIETONALE


ACCESE EXISTENTE IN AMPLASAMENT


wmihh^ ACCES AUTO

ACCES P1ETONAL


■ REGLEMENTARI URBANISTICERETRAGEREA EDIFICABILULUI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE


IUI ll 1111 III ZONA EDIFICABILAEDIFICABIL PROPUS - PROPUNERE ORIENTAflVA = 45% = 1,3 pentru P+2EP .O.T.maxfm

C.U.T.maxlm

Hmaxim la c<?rnlsa~ 1 Om____________________________________________________________

M AMENAJARI PROPUSE aferente terenului reglementat


EDIFICABIL PROPUS

PLATFORME CAROSABILE PLATFORME PIETONALE SPATII PLA


NOTA: Se respectea norrn lungimea fațadei.


PROIECTANT GENERAL:


IC

J40/3K/Î01B

Pata de contact: e-mail: office@rubrick.ro; TeL: +40726114958

C.I.F.

241405

Beneficia r/lnvestitor

S.C. ASCENSORUL S.A.

Proiect nr.:

22/2016

pi

Scara:

1:500

Titlul prQiacMui,;

PLAN URBANISTIC DE DETALIU «Construire imobil locuințe S+P+2E+M»

Str. Austrului Nr. 36. sector 2. Municipiul București

Faza:

P.U.D.

Data:

04.2018

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr:

3


www.pa2.ro - Strada ChiristigiiIor nr. 11-13. Tel; ■*•(4021)209.60.00 Fax: *(4021} 209.62-02

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 64453/10.05.2019                                                        VlS.ĂT

spre nesc Limba re, SECRETAR,

RAPORT DE INFORMARE ȘT CONSULTARE A PUBLICULUI---

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA AUSTRULUI NR. 36, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate;

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

 • A stfel, pentru P.U.D. - Strada Austrului nr. 36, Sector 2, București avizat sub nr. 46 CA 4/12 din 12.06.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+2E+M, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Austrului nr. 36, Sector 2, București avizat sub nr. 46 CA 4/12 din 12.06.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective -S+P+2E+M, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD și s-a dat anunț la ziar. De asemenea, s-a prezentat un studiu de însoțire cu concluzii din care rezultă că se respectă normativul în vigoare privind mediul de sănătate a populației. S-au solicitat lămuriri din partea vecinilor la care s-a răspuns tară a se primi alte observații.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.