Hotărârea nr. 118/2019

Hotărârea nr. 118 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare zonă aventurăși tiroliană – Parcul Național”

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

c.ifnqofi 'a ? 4 6


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62,82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -"Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - "Amenajare zonă aventură și tiroliană -Parcul Național

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 6073/17.04.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 63863/09.05.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 64956/10.05.2019 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precuin și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din

J I

cadrul Consun iui Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

x#5woziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenție de interes local "Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național", potrivit anexelor nr. 1-3 ce cuprind un număr de 7 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de "Amenajare zonă aventură și tiroliană -Parcul Național” este de 2,953.052,91 lei inclusiv TVA din care C+M 1.306.815,03 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului "Amenajare zonă aventură și tiroliană -Parcul Național”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București. 9

Art.3. (1) Lucrările de "Amenajare zonă aventură și tiroliană - Parcul Național”, cuprinse în anexele 1-3, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 9


București, 17.05.2019Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului


2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

"OBIECTIV DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTORUL 2 AL 9

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - "AMENAJARE ZONĂ A VENTURA ȘI

TIROLIANĂ - PARCUL NA TIONAL ”

9

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Anexa 1 la H.C.L.S.2 Nr.72019

APROBARE "Amenajare zona aventura si tironiana - Parcul National”


VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA EURO=4,74S lei curs BNR (05.04.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

MP

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

''Amenajare zona aventura si tironiana - Parcul National”

6,494.00

2,953,052.91

1,306,815.03

621,957.22

275,234.84

TOTAL

6,494.00

2,953,052.91

/~M06,815.03

621,957.22

275,234.84


VIZAT

spre neschimbare SECRETAR,DIRECTOR Ge/ERAL

V^AÎinVasilic mRLlGÂu/

DIRECTOR TEHNIC \           /

Val/riu MICU      \     W/

' \ ' A

DIRECTOR ECONOMIC

Alexandru TUDOR f            fDEVIZ GENERAL

"OBIECTIV DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTOR UL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - "AMENAJARE ZONĂ A VENTURĂ ȘI TIROLIANĂ - PARCUL NA ȚIONAL”

VIZAT

Pre neschimbate _ȘECRE7AR>

KRONSI ADI l. AN DSC APh ARCUIRI TS


p\u< i i \ \rioN \i

AMHNA.I ARI'. ZONA AVI-NIURA SI I IKOI.lAN \

l-'azii S.b

DEVIZ GENERAL

.il oitieciivuliii de investiții

SCENARIUL 1 - Parcul National - Amenajare zona aventura si tiroliana, Sect.2, București

Nt.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără rvA iei

rvA

lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

•1

)

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

o.(X

000

1.2

Amenajarea terenului

.<1,1)40 00

13,877.60

86,912.60

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea

Inițială

0.00

U.O0

1.4

Cheltuieli pentru rel uc.ir-.-.r/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

73,040.00

13,877.60

86,917.60

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea si ti li t Ați lor necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu energie electrica

18,000.00

3,420.00

21,420.00

2.2

Alimentare cu apa

-1,500.00

855 00

5,355.00

2.3

Racord canalizare

•■..51X1.00

855 00

5.355IX)

Total capitol 2

27,000.00

5,13a 00

32,130.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.021

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.1X1

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.0(1

3.1.3. Alte studii specifice

000

000

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

3.3

Experlizare tehnică

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

74,038.22

14,067.26

88,105.48

3.5.1. Temă de proiectare

0 00

000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

O.tX)

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și devizgeneral

0.00

0.00

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

.ivizelor/acordurilor/aulorizațiilrir

6000.00

1,140 00

7, t-10.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

800.00

152 00

952.00

3,5.6, Proiect tehnic șt detalii de execuție

67,238.22

12,775.26

80,013 48

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

000

0.00

3 7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de pioiect pentru obiectivul de investiții

ooo

000

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0.00

3.8

Asistență tehnică

33,619.11

6,387.63

40,006.74

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5,399.63

33,818.74

3.8,1.1. pe perioada de execuție a lucrările-

8,400.00

1,596.00

9.996.0G

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse io programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

20,019.11

3,803.63

23,822.74

3.8.2. Dlrlgențîe de șantier

5,200.00

988.00

6,188 00

Total capitol 3

107,657.33

2AWU9

șțiygip.22

pre neschimbate,

SECREȚA5l___

KRONSIA 1)1 I.ANDSCAPI ARCIIITIXTS


l’AKClJl. NA I'IONAI

AAll’NAJ \Rb/.ON \ WFNTl R.A SI I'IROI.IAN \ l-uza S I

CAPITOI.UL4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

Vi

ii

Construcții >i instalații

1

187 514 B

1.174,431 3$

Montaj utilaje echipamente tehnologii e ,i tuni («m.ilr

0.00

0.00

43

Utilaje, echipamente tehnologie și funcționale care necesita iiioma,

0.00

U.CO

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice jl funcționale care nu necesită montaj >t echipamente de transpun

0.00

■ HX)

4.5

Oo.Uli

. rî;.i.4a

238327.73

1.492,684 21

4.6

Active necot potaie

0.00

OCO

Total capitol 4

2,241,274.00

425,842.06

2,667,116.06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de țantier

11,20637

2,129.21

13,335.58

5 1.1.1 ucrări de construcții ji instalații aferente organizării de jjntlvr

11 Y6 .1/

2.129.21

13.315 58

5.1,2. Cheltuieli conexe organizăm •(antierirui

0.00

0 (X)

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

23,061.44

0.00

23,061.44

5.2.1 Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

ow

5.12 Cota aferenta ISC pentiu i îmi irului cai itapi ii.crânlnr d* ains(ruc|n

i -*m >

O.Ul

I .U98 Hi

5.23. Cota aferentă ISC pentiu controlul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism ,i pentru autorizarea lucrărilor de construcții

Vl'jU.zU

0.00

5.4W82

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC

53‘».82

0.00

5,490 82

5.2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desfimțare

id. JH! o4

0.00

10.-J81 |M

53

Cheltuieli diverse p neprevăzute

0.00

0.0C

5.4

Cheltuieli pentru informare ;i publicitate

2.11)0.00

380.00

2.380.00

Total capitol 5

36,267.81

2,509.21

38,777.02

CAPITOLUL6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste

61

Pregătirea jxrrsuiialuuii de exploatare

0.00

0.00

r>2

Probe telinok^pci* și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,485,239.14

467,813.76

2,953,052,91

din care: C r- M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,098,163.89

208,651.14

1,306,815.03

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

"OBIECTIVDE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIUL UI B UCUREȘTI - "AMENAJARE ZONĂ A VENTURĂ ȘI TIROLIANĂ - PARCUL NATIONAL"

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții 'Amenajare zona aventura si ti romana Parcul National"

Descriere:

Realizarea acestui obiectiv se înscrie în linia generală aplicată de Administrația Domeniului Public Sector 2 privind dezvoltarea și conservarea zonelor verzi, reabilitarea și amenajarea de locuri de joacă pentru copii, în cadrul obiectivului general de creștere a calității vieții, protejării sănătății populației și crearea premizelor necesare dezvoltării socio-culturale a sectorului 2.

Amenajarea consta in :

 • - Se va reabilita corpul de toalete existent-actualmente dezafectat;

 • - Se va realiza casa plecări trasee, construcție din lemn pe fundație de beton, dotata cu spațiu de depozitare echipamente, spațiu comercial, zona de echipare si instruire ;

 • - Se va reabilita scena si se va realiza un gard de lemn cu soclu de beton, plantat pe partea cu lacul, in spatele scenei, pentru a include scena in Parcul de Aventura ;

 • - Se va curata parcul fara defrișarea arborilor viabili

 • - Se va realiza împrejmuire cu 3 puncte de acces

 • - Se vor realiza circulatii

 • - Se vor amplasa jocuri pentru copii

 • - Se va realiza sistemul de iluminat, supraveghere video, internet si sistemul de irigare al spatiilor verzi, inclusiv bazin de apa alimentat din putui forat;

 • - Se vor face plantari arbuști de umbra si bulbi.

Obiectivul al cărui deviz general și indicatori tehnico-fînanciari sunt supuse aprobării (euro/lei=4,748 curs BNR 05.04.2019)

 • - valoarea totală a investiției (TVA inclus) - 2.953.052,91 lei reprezentând 621.957,22 euro din care C+M (TVA inclus) - 1.306.815,03 lei reprezentând 275.234,84 euro;

 • - Suprafața amenajată : 6 494 mp; t Eșalonarea investiției: (proiectare cu exdcuție):|6 tuni

  VIZAT spre twschlmbare, SECRETAR,


DI R ECTCFr/

Alin VasmcpMîRl’GĂ^

DIRECTOR TEHNIC                   DIRECTOR ECONOMIC