Hotărârea nr. 116/2019

Hotărârea nr. 116 - privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 15 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.120/2007, nr. 30/2009, nr. 59/2009, nr. 63/2009 și nr. 187/2009

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2Clasa 300B

fa'ogw' ir ? 4 6

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind revizuirea indicatorilor tehnico — economici aferențipentru 15 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007, nr. 30/2009, nr. 59/2009, nr.

63/2009 și nr. 187/2009

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico — economici aferenți pentru 15 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007, nr. 30/2009, nr. 59/2009, nr. 63/2009 și nr. 187/2009;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 62007/07.05.2019 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

(iJcS^J/,'44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu mediîîȘcarne și completările ulterioare;

 • - art. 19 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907/29.11.2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 120/2007 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit - condominii;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 59/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 63/2009 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/19.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 15 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007, H.C.L. Sector 2 nr. 30/2009, H.C.L. Sector 2 nr. 59/2009, H.C.L. Sector 2 nr. 63/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009, și se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 49 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007, H.C.L. Sector 2 nr. 30/2009, H.C.L. Sector 2 nr. 59/2009, H.C.L. Sector 2 nr. 63/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 rămân aplicabile.

 • Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 • Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 116

București, 17.05.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 52 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 IaH.C.L. Sector 2 nr. 116/2019

CENTRALIZATOR

PRIVIND REVIZUIREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI

AFERENȚI PENTRU 15 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADRUL

PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICĂ A IMOBILELOR DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBAȚI INIȚIAL PRIN

H.C.L. SECTOR 2 NR.120/2007, H.C.L. SECTOR 2 NR. 30/2009, H.C.L.

SECTOR 2 NR. 59/2009, H.C.L. SECTOR 2 NR. 63/2009 și H.C.L. SECTOR 2

NR. 187/2009

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

ANEXA 1 la HCLS2 NR........./

CENTRALIZATOR
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr, Crt,

Adresa bloc de locuințe

Nr, ap.

Arie utilă (MP)

Indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare -mii lelița ra TVA)

Din care, C+M -mii lei-(fara TVA)

Total valoare -mii lei-(cu TVA)

Din care, C+M -mii lei-(cu TVA)

investiția specifică (col.6/ col.4) -mii lei/ mp arie utilă (fata TVA)

Investiția specifică (col.8/ col.4) -mii lei/ mp arie utilă (cu TVA)

Economie anuală de energie Kwh/ an

Durata de recuperare a investiției -ani-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Sos. Pantelimon Nr. 241, Bl 61, Sc. 2

44

3,372.00

957.63

853.18

1,171.48

1,015.28

0.253

0.301

215,808.00

4.6

2

Calea Moșilor Nr. 298, Bl 48, Sc. 1

31

2,308.00

515.30

449.03

611.98

534.35

0.195

0.232

215,808.00

4.6

3

Strada Grigore Moisîl Nr. 8, Bl 9, Sc. A+B

110

2,562.31

2,330.16

2,089.48

2,786.47

2,486.48

0.815

0.970

510,231.00

10.3

4

Strada Grigore Moisil Nr. 8, Bl 9, Sc.E,F

110

2,562.31

2,356.17

2,112.85

2,817.53

2,514.29

0.825

0.981

897,274.10

7.3

5

Sos Fundeni,Nr. 227, Bl 116A

106

3,232.00

1,148.52

1,025.80

1,373.82

1,220.70

0.317

0.378

385,563.70

9.7

6

Sos Mihai Bravu,Nr. 98-106, Bl D16

167

10,692.00

3,116.44

2,754.16

3,830.38

3,277.45

0.258

0.307

684,288.00

4.6

7

Sos Pantelimon,Nr. 241, Bl 61, sc. 1

44

3,372.00

968.31

857.39

1,184.28

1,020.30

0.254

0.303

215,808.00

4.6

8

Sos Ștefan cel Mare,Nr. 26, Bl 24A

40

3,437.00

978.03

842.73

1,168.89

1,002.85

0.245

0.292

219,968.00

4.6

VIZAT :pro noschimbare, SECRETAR,

ANEXA 1 la HCLS2 NR.........,/,

CENTRALIZATOR

PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI

Nr, Crt,

Adresa bloc de locuințe

Nr, ap,

Arie utilă a blocului de locuințefM P)

Indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare -mii lei-(fara TVA)

Din care, C+M -mii lei-(fara TVA)

Total valoare -mii lei-(cu TVA)

Din care, C+M -mii lei-(cu TVA)

Investiția specifică (coloana 4/ coloana 3) -mii lei/ mp arie utilă (fara TVA)

Investiția specifică (coloana 6/ coloana 3) -mii lei/ mp arie utilă (cu TVA)

Economie anuală de energie Kwh/ an

Durata de rec u per are a investiți ei -ani-

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Str. Teiul Doamnei nr. 6, bl.

22

35

2699.8

1,217.33710

1,070.47592

1,465.40099

1,292.11086

0.45089899

0.54278131

422705

5.30

2

Șos. Colentina nr. 2A, bl. 3, sc. A

44

2737.0

1357.35042

1113.41807

1634.59056

1346.6381

0.49592635

0.59721979

221184

4.60

3

Șos. Colentina nr. 2B, bl. 4A, sc. A

44

3768.5

1420.04686

1112.56844

1704.65095

1340.38998

0.37682018

0.45234203

401460

7.00

4

Șos. Colentina nr. 85, bl. 86.

88

5618.1

2574.87364

2090.79417

3092.48809

2519.48892

0.45831752

0.55045088

909690

5.60

5

Șos. Colentina nr. 87, bl. 87, sc. A+B.

88

5618.1

2521.25734

2059.48816

3028.92890

2482.40637

0.44877402

0.53913759

909690

5.00

6

Șos. Pantelimon nr. 285, bl. 11

80

6403.6

2415.07781

2196.91299

2910.33412

2653.66517

0.37714376

0.45448406

797728

9.00

7

Șos. Pantelimon nr. 358-362, bl. 15ABC, sc. A+B

60

3455.45

3655.90025

3356.24305

4424.41246

4071.58877

1.05800988

1.28041571

548.427

l 1.30

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 116/2019

DEVIZE GENERALE

PRIVIND REVIZUIREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI

AFERENȚI PENTRU 15 OBIECTIVE DE INVESTIȚII DIN CADRUL

PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICĂ A IMOBILELOR DIN

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, APROBAȚI INIȚIAL PRIN

H.C.L. SECTOR 2 NR.120/2007, H.C.L. SECTOR 2 NR. 30/2009, H.C.L.

SECTOR 2 NR. 59/2009, H.C.L. SECTOR 2 NR. 63/2009 și H.C.L. SECTOR 2

NR. 187/2009

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA, ADRțÂN ALEXANDRU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelorde cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valokre.ipclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

CheltuIeli pentru obținerea si amenajarea tarenulul

11

Obținerea terenului

0.000

0,000

0,000

o.oocT

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0.000

0.000

0,000

0 000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

32

Obținerea de avize . acorduri si autorizatii

1,000

0.211

0,190

1.190

0.251

3.3

Proiectare si engineering

25,048

5 287

4.761

29.809

6,291

331

Expertiza tehnica

8,968

1.893

1.704

10.672

2,253

332

Auditul energetic si elaborarea certific a Iu lui de performanta aferent situației existente a blocului de locuințe

3.120

0,658

0,593

3.713

0,783

333

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

1.950

0.412

0.371

2.321

0.490

334

Documentație tehnica pentru autorizarea execuției lucrărilor de intervenție

0.980

0,207

0,186

1,166

0,246

335

Proieclul tehnic

5,150

1,087

0,979

6.129

1 294

336

Verificarea tehnica la cerința esentiala"rezistenta mecanica si stabilitate"precum si la cerința esențiala "securitate la incendiu”

2,930

0.618

0,557

3.487

0,735

337

Detalii de execuție

1.950

0.412

0,371

2.321

0,490

34

Organizarea procedurilor de achizilie publica

1 750

0,369

0333

2.083

0,439

34.1

Pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0.620

0.131

0,118

0.738

0,156

342

Pentru execuiarea lucrărilor c * mlervenlie

1 130

0,238

0,215

1,345

0,283

3.5

Consultanta

4.892

1.032

0,929

5,821

1,228

3.6

Asistenta tehnica

8,786

1.854

1,670

10,456

2,206

36

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor si elaborarea certificatului de performanta energetica a blocului de locuințe izolat termic

2.241

0,473

0,426

2.667

0,563

36

Plata dirigintelui de șantier

6.545

1.381

1,244

7.789

1,643

TOTAL CAPITOLUL 3

41,476

14,409

12,977

81,251

17,145

Aprobat,


Primar

Toador Mugur


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție

Reabilitare termica Bloc 61,sc,2,Sos.Pantelimon nr.241, Sector 2, București in mii lei /mii euro la cursul lel/euro 4,7383 lei/euro la 15.02.2019'st


nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

831,549

175,495

157,994

989,543

208,840

4.1.1

TERMOiZOLAREA

423,045

89,282

80,379

503,424

106,246

4.1.2

TAMPLARIE

366,459

77,340

69,627

436,086

92,035

4.1.3

INSTALAȚIA ÎNCĂLZIRE APA

42,045

8,873

7.989

50,034

10,559

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dolari

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

831,549

175,495

157,994

989,543

208,840

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

21,630

4,565

4,110

25,740

5,432

2,322

0,490

0,441

2,763

0,583

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția in construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

5.2.2. Costul Creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

o.oool

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

60,655

12,801

11,524

72,179

15,233

TOTAL CAPITOLUL 5

84,607

17,856

16,075

100,682

21,246

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

jTOTAL GENERAL

957,632|

207,760|

187,046|

1171,476|

247,233|

| Din care C+M

853,179|

180,060|

162,1041

1015,2831

214,272|

'SPSPn^c'«'Ure,

—-     £i~ar, ।

Adresa bloc locuințe

Strada Pantellmon Nr. 241, Bl 61, Sc.2, sector 2, București

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.372,00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

957,63

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

853,18

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,253

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.171,48

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1.015,28

Investiția specifica- mii lel/mp a.u.

0,301

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

215.808,00

Economia anuala de energie - tep/an

18,56

Durata de recuperare a investiției - ani

4,6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

74,18

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

83850,6

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

511,91

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

255,95

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

85,32

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

609,17

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

304,58

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

101,53

VfZÂT^~~ pre neschimbare secretar.

Aprobat,

Primar

Toadp/^ugpr.Mihai

DEVIZ GENERAL              //

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție ffe Reabilitare termica Bloc 48,sc.1,Calea Moșilor nr.298, Sector 2, Bucureștii ■ in mii lei/mii euro la cursul lei/euro 4,7383 lei/euro la 15.02.201flvk

'w’". .aÎ*/Z'

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuiali pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

16,170

3.413

3,072

19,242

4,061

TOTAL CAPITOLUL 1

16,170

3.413

3,072

19,242

4,061

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Expertiza si termografiere finala

4,499

0,949

0,855

5,354

1,129

3.2.

Obținerea de avize , acorduri si autorizatii

2,500

0,528

0,475

2,975

0.628

3.3.

Proiectare si engineering

13,574

2,865

2,579

16,153

3,409

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

2.000

0,422

0 380

2,380

0,502

3.5.

Consultanta

6,322

1,334

1.201

7,523

1,587

3.6.

Asistenta tehnica

1.252

0.264

0.238

1,490

0,314

TOTAL CAPITOLUL 3

30,147

6.362

5,728

35,875

7,571

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

424,057

89,496

80,571

504,628

106.500

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

424,057

89,496

80,571

504,628

106,500

V1ZÂT | spre neschimbarej „ SECRETAR, I

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.805

1,858

1,673

10.478

2,211

0,760

0.160

0,1441

0.904

0,190

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa Inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția In construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

5.2.2. Costul Creditului

6,417

1.354

0,000

6.417

1,354

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

28,940

6,108

5.499

34,439

7,269

TOTAL CAPITOLUL 5

44,922

9,480

7,316

52,238

11,024

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ITOTAL GENERAL

'     515,2961

108,751|

96,6871

611,9831

129,156]

| Din care C+M

449,032|

94,767|

85,316|

534,348|

112,772]

Proiectant,


S.C.HARD EXPERT CONSULJjyG^R.L.

Adresa bloc locuințe

Calea Moșilor Nr. 298, Bl 48, Sc. 1, sector 2, București

Număr apartamente

31

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2.308,00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

515,30

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

449,03

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,195

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

611,98

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

534,35

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,232

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

215.808,00

Economia anuala de energie - tep/an

18,56

Durata de recuperare a Investiției - ani

4,6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

45,8

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

134540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

269,42

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

134,71

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

44,90

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

320,61

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

160,30

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

53,43


DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție

Reabilitare termica Bloc 9,sc.A+B,Str.Grigore Moisil nr.8, Sector 2, Bucure in mii lei/mii euro la cursul lei/euro 4,7383 lei/euro la 15.02.2019

nr. ort

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenulin

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31

Studii de teren

0,000

0,000

O.OOOl

0,000

0,000

3.2

Obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1,000

0,211

0,190

1,190

0,251

3.3.

Proiectare si engineering

8,977

1,895

1,706

10,683

2,255

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3.000

0,633

0,570

3,570

0.753

3.5.

Consultanta

7,392

1,560

1,404,

8.796

1,856

3.6.

Asistenta tehnica

10,558

2,228

2,006

12.564

2,651

TOTAL CAPITOLUL 3

30,927

6,527

5,876

36,803

7,767

Capitolul 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2027,604

427,918

385.245

2412,849

509,222

4 2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

2027,604

427,918

385,245

2412,849

509,222

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

61.872

13,058

11,756

73,628

15,539

4,873

1,028

0,926

5,799

1,223

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția in construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

5.2.2. Costul Creditului

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

204,886

43,240

38,928

243,814

51,456

TOTAL CAPITOLUL 5

271,631

57,326

65.191

336,822

68,218

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare beneficiar

6.1.

Pregalirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ITOTAL GENERAL

2330,162|

491,771!

456,312|

2786,474|

585,207|

|Din care C+M

2089,476|

440,9761

397,0011

2486,477|

524,7611

Adresa bloc locuințe

Strada Grlgore Molsil Nr. 8, Bl 9, Sc. A+B, sector 2, București

Număr apartamente

110

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2.562,31

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.330,16

(fara TVA)

din careC+M (mii lei)

2.089,48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,815

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.786,47

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2.486,48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u

0,970

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

510.231,00

Economia anuala de energie - tep/an

43,88

Durata de recuperare a investiției - ani

10,3

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78,24

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg C02/an

134540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.253,69

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

626,84

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

208,95

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.491,89

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

745,94

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

248,65

Proiectant,

S.C. HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Aprobat,

Primar

Tpader Mugur Mjhal

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție IIS

Reabilitare termica Bloc 9,sc.E+F,Str.Grigore Moisil nr.8, Sector 2, București               /

in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4,7383 lei/euro la 15.02.2019^

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenulu[

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0.000'

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

3.2.

Obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1,000

0,211

0,190

1,190

0,251

3.3.

Proiectare si engineering

9,363

1,976

1,779

11,142

2,351

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3,000

0,633

0,570

3,570

0,753

3.5.

Consultanta

7,392

1,560

1,404

8,796

1,856

3.6.

Asistenta tehnica

10,367

2,188

1,970

12,337

2.604

TOTAL CAPITOLUL 3

31,122

6,568

5,913

37,035

7,816

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiti a de baza

4.1.

Construcții si instalații

2051,398

432,940

389,766

2441,164

515,199

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0.000

0,000

o.ood

0,000

0.000

4,6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

2051,398

432,940

389,766

2441,164

515,199

nr. crt

Denumirea capitolelor sl subcapitelelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mll lei

mll lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

61,448

12,968

11.675

73.123

15,432

4,937

1,042

0,938

5.875

1,240

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția In construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

TaxeANRE

5.2.2. Costul Creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

207,269

43,743

39,381

246,650

52,054

TOTAL CAPITOLUL 5

273,654

57,753

65,677

339,331

68,726

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ITOTAL GENERAL

2356,1741

497,2611

461,356|

2817,530|

220,871|

| Din care C+M

2112,846|

445,908|

401,441|

2514,287|

530,6311

Adresa bloc locuințe

Strada Grigore Molsll Nr. 8, Bl 9, Sc.E,F, sector 2, București

Număr apartamente

110

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2.562,31

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.356,17

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2.112,85

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,825

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2.817,53

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2.514,29

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,981

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

897.274,10

Economia anuala de energie - tep/an

77,16

Durata de recuperare a investiției - ani

7,3

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78,24

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

134540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.267,71

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

633,85

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

211,28

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.508,57

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

754,29

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

251,43

Aprobat,

Primar

Toațler Mugur Mihal

DEVIZ GENERAL            ff

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție j'ț

Reabilitare termica Bloc 116A,Sos.Fundeni nr.227, Sector 2, București. ' '   7/A.

in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4,7383 lei/euro la 15.02.20/1.9

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

ValbăreTrfclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

11

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1,000

0,211

0.190

1,190

0,251

3.3.

Proiectare si engineering

6,291

1,326

1,195

7,486

1,580

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3,000

0,633

0,570

3,570

0,753

3.5.

Consultanta

7,391

1,560

1,404

8,795

1,856

3.6

Asistenta tehnica

3,103

0,655

0,590

3,693

0.779

TOTAL CAPITOLUL 3

20,785

4,387

3,949

24,734

5,221

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

985,257

207,935

187,199

1172,456

247,443

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4 5.

Dotări

0.000

o.ooo’

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

985,257

207,935

187,199

1172,456

247,443

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

40,544

8,557

7,703

48,247

10,183

1,386

0,293

0,263

1,649

0,349

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția in construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

5.2.2. Costul Creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

99,746

21,051

18,952

118,698

25,051

TOTAL CAPITOLUL 5

141,676

29,901

34,002

175,678

35,583

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,800

0,169

0,151)1

0,950

0,201

TOTAL CAPITOLUL 6

0,800

0,169

0,150

0,950

0,201

ITOTAL GENERAL

' 114B,518|

242,392j

225,300|

1373,818|

288,4481

| Din care C+M

1025,801|

216,492|

194,9021

1220,703|

257,626|

VIZAT |spre neschimbar -^SECRETAR.

Adresa bloc locuințe

Sos Fundenl.Nr. 227, Bl 116A, sector 2, București

Număr apartamente

106

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.232,00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.148,52

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1.025,80

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,317

Indici valorici

Total valoare (miile!)

1.373,82

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1.220,70

Investiția specifica- mii lel/mp a.u.

0,378

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

385.563,70

Economia anuala de energie - tep/an

33,16

Durata de recuperare a investiției - ani

9,7

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78,24

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

134540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

615,48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

307,74

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

102,58

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

732,42

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

366,21

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

122,07

Aprobat.


DEVIZ GENERA L

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție Reabilitare termica Bloc D16,Sos.Mihai Bravu nr.98-106, Sector 2, București In mii lei /mii euro la cursul lel/euro 4,7383 lel/euro la 15.02,2019


VfZAT schimfoaroi


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapltelelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare Inclusiv TVA)

mll lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

3.2

Obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1.000

0,211

0.190

1.190

0.251

3 3.

Proiectare si engineering

95,144

20.081

18.079

113,223

23.898

33.1

Expertiza tehnica

33.556

7.082

6,376

39.932

8.428

3 32

Auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta aferent situației existente a blocului de locuințe

12.830

2,708

2,438

15,268

3,223

333

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

8.020

1,693

1 524

9.544

2,015

3.3 4

Documentație tehnica pentru autorizarea execuției lucrărilor de intervenție

4.010

0,846

0,762

4,772

1.007

335

Proiectul tehnic

16,678

3.520

3,169

19,847

4.189

3,3.6

Verificarea tehnica la cerința esentiala"rezistenta mecanica si stabilitate"precum si la cerința esențiala "securitate la incendiu"

12,030

2,539

2.286

14.316

3,021

3 3.7

Detalii de execulie

8,020

1.693

1.524

9.544

2,015

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

7.220

1.523

1,372

8.592

1.812

3.4 1

Pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

2.570

0,542

0,488

3.058

0.645

3.4.2

Pentru executarea lucrărilor de intervenție

4,650

0,981

0,884

5.534

1.167

3.5.

Consultanta

4.892

1,032

0.929

5.821

1,228

36

Asistenta tehnica

28,188

5.949

5.355

33.543

7.079

36

Asistenta lehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor si elaborarea certificatului de performanta energetica a blocului de locuințe izolat termic

6.907

1,458

1.312

8.219

1,735

3.6

Plata diriointelui de șantier

21.281

4,491

4,043

25,324

5,344

TOTAL CAPITOLUL 3

136,444

50,400

45,376

284.184

59,978

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

i

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2684.800

566,616

510,112

3194,912

674,273

4.1.1

TERMOIZOLAREA

1559,461

329,118

296,298

1855,759

391,650

4.1.2

TAMPLARIE

915,735

193,262

173,990

1089,725

229,982

4.1.3

INSTALAȚIA ÎNCĂLZIRE APA

209,604

44,236

39,825

249,429

52,641

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

2684,800

566,616

510,112

3194,912

674,273

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

69,363

14,639

13,179

82,542

17,420

7,676

1,620

1.458

9,134

1.928

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa Inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția in construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

5.2.2. Costul Creditului

0,000

0,000

0,000

o.ooo'

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

o.oool

0.000

o.ooo!

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

218,159

46,042

41,450

259,609

54,790

TOTAL CAPITOLUL 5

295,198

62,301

56,087

351,285

74,138

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ITOTAL GENERAL

3116,4421

679,317|

611,5751

3830,3B1|

808,389|

| Din care C+M

2754,163|

581,255|

523,291|

3277,454|

691,693]

Adresa bloc locuințe

Sos Mihai Bravu.Nr. 98-106, Bl D16, sector 2, București

Număr apartamente

167

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

10.692,00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.116,44

(faraTVA)

din care C+M (mii lei)

2.754,16

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,258

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3.830,38

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

3.277,45

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,307

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

684.288,00

Economia anuala de energie - tep/an

58,85

Durata de recuperare a investiției - ani

4,6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78,24

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

134540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.652,50

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

826,25

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

275,42

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1.966,47

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

983,24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

327,75

Capitolul 1

Cheltuieli t

obținerea sl amenajarea terenului

11

Oblinerea terenului

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

1 3

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31

Studii de teren

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

3 2.

Obținerea de avize . acorduri st aulorizalu

1.000

0.211

0.190

1,190

0.251

33

Proiectare si enginoering

25.107

5,299

4,770

29.877

6,306

3.31

Expertiza tehnica

8.979

1.895

1.706

10,685

2,255

33.2

Audi tul energelic si elaborarea certificatului de performanta aferent situației existente a blocului de locuințe

3.140

0,663

0.597

3,737

0.789

3.3.3

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenite

1.960

0,414

0.372

2,332

0.493

3 3.4

Documentație tehnica pentru autorizarea execuliei lucrărilor de intervenție

0.980

0.207

0.186

1,166

0,246

3.3.5

Proiectul tehnic

5.148

1.086

0,978

6.126

1,292

336

Verificarea tehnica la cerința esenliala"rezistenla mecanica si stabilitate"precum si la cerința esențiala "securitate la incendiu"

2,940

0.620

0.559

3.499

0,738

3.3.7

Detalii de execuție

1.960

0.414

0.372

2,332

0,493

34.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

1.770

0,374

0,337

2.107

0.445

3.4 1

Pentru proiectarea lucrărilor de intervenție

0.630

0.133

0,120

0,750

0.158

3.4.2

Pentru executarea lucrărilor de intervenție

1.140

0,241

0,217

1,357

0,287

35

Consultanta

4.892

1.032

0929

5.821

1,228

36

Asistenta tehnica

8,821

1.862

1.676

10,497

2.216

3 6

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor si elaborarea certificatului de performanta energetica a blocului de locuințe izolat termic

2.250

0.475

0.428

2.678

0,565

36

Plata dirigintelui de saniier

6.571

1.387

1,248

7.819

1.651

TOTAL CAPITOLUL 3_______________________________

41.590

14,451

13,009

81,476

17.197

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv

TVA)______

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

835,660

176,363

158,775

994,435

209,871

4.1.1

ARHITECTURA

770.505

162,612

146,396

916,901

193,508

4.1.2

INSTALAȚII SANITARE

36,195

7,639

6,877

43,072

9,090

4.1.3

INSTALAT» TERMICE

28,960

6,112

5,502

34,462

7,273

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fara monta] si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active ne corporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

835,660

176,363

158,775

994,435

209,871

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

21,733

4,587

4,129

25,862

5,459

2,330

0,492

0,443

2,773

0,585

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția in construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

5.2.2. Costul Creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

67,001

14,140

12,730

79,731

16.827

TOTAL CAPITOLUL 5

91,064

19,219

17,302

108,366

22,871

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

(TOTAL GENERAL

968,314|

210,0331

189,086|

1184,277|

249,939|

|Din care C+M

857,393|

180,9501

162.904|

1020,297|

215,330]

Adresa bloc locuințe

Sos Pantelimon,Nr. 241,

Bl 61, SC.l sector 2, București

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.372,00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

968,31

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

857,39

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,254

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.184,28

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1.020,30

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,303

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

215.808,00

Economia anuala de energie - tep/an

18,56

Durata de recuperare a investiției - ani

4,6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

72,63

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

90405,48

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

514,44

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

257,22

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M)-mii lei

85,74

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

612,18

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

306,09

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

102,03

Proiectant, S.C.HARD EXPERT CONSUjJffi^^U..

/ V COMSVLTWG J r W seu sf/J

spre neschimbare, SECRETAR,
nr. crt


DEVIZ GENERA L

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție Reabilitare termica Bloc 61,sc.1,Sos.Pantellmon nr.241, Sector 2, București in mii lei/mii euro la cursul iei/euro 4,7383 lel/euro la 15.02,2019


Aprobat.

Primar Toader MugU>MihnlDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare fara TVA


mii lei

3


mii euro

4


TVA mii lei 5


Valo'aTejlhdluSIV TVA) mii lei

6


mii euroProiectant,

S.C.HARD EXPERT CQ/{Sjî33N&S,R.L.

C            * a

VIZAT spre nesctiimbare, SECRETAR,
Aprobat,DEVIZ GENERAL            Ifa

Privind cheltuielile necesare realzarii obiectivului de investiție Reabilitare termica Bloc 24A, Sos.Ștefan cel Mare nr.26, Sector 2 , București in mii lei /mii euro la cursul lei/euro 4,7383 lei/euro la 15.02.2019

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

1.3.

Amenajări pentru proiecția mediului

13.723

2,896

2,607

16,330

3,446

TOTAL CAPITOLUL 1

13,723

2,896

2,607

16,330

3,446

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

o.ooo1

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1,600

0,338

0,304

1,904

0,402

3.3.

Proiectare si engineering

16.450

3.472

3,126

19,576

4,132

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

6,750

1,425

1,283

8,033

1,696

3.5.

Consultanta

11.892

2.510

2,259

14,151

2,987

3.6.

Asistenta tehnica

11,068

2.336

2.103

13.171

2,780

TOTAL CAPITOLUL 3

47,760

10,081

9,074

56,834

11,996

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

815,909

172,194

155,023

970.932

204,911

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

815,909

172,194

155,023

970,932

204,911

W" ,ăT spre neschhnbare, '    O U v Pu 6 M i i,

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA)

mll lei

mll euro

mll lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

13,098

2,764

2,489

15.587

3,289

0,650

0.137

0,124

0,774

0,163

5.2.

5.2.1.Comisioane, taxe si cote legale

Comision banca finanțatoare

Taxa inspecție Control Calitate

Taxa pentru inspecția in construcții

Contribuția pentru Casa Sociala a Constructorilor

Primele de asigurare

Alte cheltuieli

Taxe ANRE

5.2.2. Costul Creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

86,892

18,338

16,509

103,401

21,822

TOTAL CAPITOLUL 5

100,640

21,239

24,154

124,794

25,274

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Itotal general

978,0321

206,410|

190,858|

1168,890|

245,626|

|Din care C+M

842,730|

177,854|

160,119|

1002,849]

211,646]

ViTĂT W          H

spre neschimbate, SECRETAR,

Adresa bloc locuințe

Sos Ștefan cel Mare,Nr. 26, Bl 24A, sector 2, București

Număr apartamente

40

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3.437,00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

978,03

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

842,73

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,245

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1.168,89

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1.002,85

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0,292

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

219.968,00

Economia anuala de energie - tep/an

18,92

Durata de recuperare a investiției - ani

4,6

Durata de execuție - luni

6

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

78,24

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

134540

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%{C+M) -mii lei

505,64

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

252,82

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

84,27

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

601,71

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

300,85

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

100,28

Obiectivul: Str. Telul Doamnei Nr. 6, Bloc 22 Aprobat, Primar Sector 2

TOADElt MUdjjlt MJliAI

Devizul general

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregetlca pentțp: CZ           , ilț

Str, Telul Doamnei Nr. 6, Bloc 22                     \v\             4>7/

In mii Lei / mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019              Ol/.tun •;>

Conform H.G. nr.28 din 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII Lei

MII Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sil amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

3,49300

0,73635

0,66367

4,15667

0,87626

TOTAL CAPITOLUL 1

3,49300

0.73635

0,66367

4,15667

0,87626

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,92800

0,82805

0,74632

4,67432

0,98538

3.3

Proiectare si inginerie

18,75499

3,95367

3,56345

22,31844

4.70487

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

14,69300

3,09738

2,79167

17.48467

3.68588

3.5

Consultanta

10.05300

2,11924

1,91007

11,96307

2,52190

3.6

Asistenta tehnica

16,22200

3.41970

3,08218

19,30417

4.06944

TOTAL CAPITOLUL 3

63,65098

13,41804

12,09369

75.74467

15,96747

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1063,48992

224,18997

220.30760

1283,79752

266,78606

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situatii de plata 2009-2015

364,89040

76,92106

87,57370

452,46410

91,53606

4.1.2

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuințe

698,59952

147,26891

132,73391

831,33342

175,25000

4.2

Montai utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montai

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dolari

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

1063,48992

224,18997

220,30760

1283,79752

266,78606

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

6.98600

1,47269

1.32734

8,31333

1,75250

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

3,49300

0,73635

0,66367

4,15667

0,87626

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,49300

0,73635

0,66367

4,15667

0,87626

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,76145

1,63616

0,00000

7,76145

1.63616

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

7,76145

1.63616

0,00000

7,76145

1,63616

5.2.2

Costul creditului

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazule

71,95575

15,16870

13,67159

85,62734

18.05075

TOTAL CAPITOLUL 5

86,70320

18,27755

14,99893

101,70213

21,43941

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiarnoare, fAR,


6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

1217,33710

256,62191

248,06389

1465,40099

305,06920

din careC+M:

1070,47592

225,66267

221,63494

1292,11086

268,53858

Adresa bloc locuințe

Str. Teiul Doamnei nr.

6, Bloc 22

Număr apartamente

35

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,699.80

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,217.34

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,070.48

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.397

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,465.40

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,292.11

Investiția specifica- mii lei/rnp a.u.

0.479

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

422,705.00

Economia anuala de energie - tep/an

36.35

Durata de recuperare a investiției - ani

5.3

Durata de execuție - luni

3

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

642.29

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

321.14

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

107.05

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

775.27

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

387.63

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

129.21

Proiectant,

Obiectivul: Șos. Colentlna Nr. 2A, Bloc 3, Sc. A

Aprobai.

Zs Primar* Sector 2

TO^DER MUGJJJi MIȘ^

Devizul general

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregetica pentrU^^^^fcsț^T -.'/ Șos. Colentlna Nr. 2A, Bloc 3, Sc. A                       Xx-’j      .

In mii Lei / mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019

Conform HG. nr.28 din 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6 .

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sii amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajați pentru proiecția mediului si aducerea la starea Inițiala

3,34155

0,70442

0,63490

3,97645

0.83826

TOTAL CAPITOLUL 1

3.34155

0,70442

0,63490

3,97645

0,83826

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

3,95200

0,83311

0,75088

4,70288

0,99140

3.3

Proiectare si inginerie

98,35966

20,73480

18.68834

117,04800

24,67441

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

18,01155

3,79695

3,42220

21,43375

4,51837

3.5

Consultanta

10.27655

2,16636

1.95255

12,22910

2.57797

3.6

Asistenta tehnica

23,89511

5,03723

4,54007

28,43518

5,99430

TOTAL CAPITOLUL 3

154.49487

32,56845

29,35403

183,84890

38,75646

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1101,72263

232,24965

230,99790

1332,72053

276,37708

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situatii de plata 2009-2015

433,41196

91,36581

104,01887

537,43083

108,72531

4.1.2

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuințe

668,31067

140,88384

126,97903

795,28970

167,65177

4.2

Montaj utila] tehnologic

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4,5

Dotări

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

1101,72263

232,24965

230,99790

1332,72053

276,37706

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16.70777

3,52210

3.17448

19.88224

4,19130

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

8,35388

1,76105

1,58724

9,94112

2,09565

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.35388

1,76105

1,58724

9,94112

2,09565

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12,24760

2,58187

0,00000

12,24760

2,58187

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

12.24760

2.58187

0.00000

12,24760

2.58187

5.2.2

Costul creditului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

68,83600

14.51104

13,07884

81,91484

17,26814

TOTAL CAPITOLUL 5

97,79137

20,61501

16,25332

114,04468

24,04131

CAPITOLUL 6                           ^fcOM'e-x

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

1357,35042

286,13753

277,24013

1634,59056

340,01311

din care C+M:

1113,41807

234,71512

233,22003

1346.63810

279,31099

Adresa bloc locuințe

Șos. Colentina Nr. 2A, Bloc 3, Sc. A

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

2,737.00

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,357.35

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,113.42

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.407

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,634.59

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,346.64

Investiția specifica mii lei/mp a.u.

0.492

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

221,184.00

Economia anuala de energie - tep/an

19.02

Durata de recuperare a investiției - ani

4.6

Durata de execuție - luni

3

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent C02 - kg CO2/an

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

668.05

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

334.03

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

111.34

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

807.98

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

403.99

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

134.66

Obiectivul: Șos. Colentina Nr. 2B, Bloc 4A, Sc. A

Aprobat,

Primaț Sgctor 2

TOAtfER'MUGUR MlIlAI

Devizul general                                ... .n vR

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregetlca pentruAȘ,        ■’ih'VXfo

Șos. Colentina Nr. 2B, Bloc 4A, Sc. A                              (tyr'țffî

In mii Lei/mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019

Conform H G. nr 28 din 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sil amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajați pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

3,85208

0,81205

0,73189

4,58397

0,96634

TOTAL CAPITOLUL 1

3.85208

0.81205

0,73189

4,58397

0.96634

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

8,88200

1,87238

1,68758

10,56958

2,22813

3.3

Proiectare si inginerie

114,13623

24,06060

21,68588

135,82212

28,63211

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

17,36508

3,66067

3,29936

20,66444

4,35620

3.5

Consultanta

17,36508

3,66067

3,29936

20,66444

4,35620

3.6

Asistenta tehnica

52,12416

10.98809

9,90359

62,02774

13,07583

TOTAL CAPITOLUL 3

209,87254

44,24241

39,87578

249,74833

52,64847

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

1099,08617

231,69387

225,25991

1324,34608

275,71571

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situații de plata 2009-2015

328,67065

69,28572

78,88096

407,55161

82,45001

4.1.2

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuințe

770,41552

162,40815

146,37895

916,79447

193,26570

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Ulilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

1099,08617

231,69387

225,25991

1324,34608

275.71571

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

19.26039

4,06021

3,65947

22,91986

4.83165

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

9,63019

2,03011

1,82974

11,45993

2,41583

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării santieiului

9,63019

2,03011

1,82974

11,45993

2,41583

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8,62288

1,81776

0,00000

8,62288

1,81776

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

8,62288

1,81776

0,00000

8,62288

1,81776

5.2.2

Costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

79,35280

16,72804

15,07703

94,42983

19.90637

TOTAL CAPITOLUL 5

107,23607

22,60601

18,73651

125,97257

26,55578

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar               . uspre neschimbare SECRETAR,


6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

1420,04686

209,35434

284,60409

1704,65095

355,88629

din caro C+M:

1112,56844

234,53603

227,82154

1340,38998

279,09788

VISAT spre neschimbare, SECRETAR,

Adresa bloc locuințe

Șos. Colentina Nr. 2B, Bloc 4A, Sc. A

Număr apartamente

44

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,768.50

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,420.05

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

1,112.57

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.295

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

1,704.65

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

1,340,39

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.356

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

401,460.00

Economia anuala de energie - tep/an

34.53

Durata de recuperare a investiției - ani

7

Durata de execuție - luni

3

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

667.54

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

333.77

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

111.26

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

804.23

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

402.12

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

134.04

Obiectivul: Șos. Colentina Nr. 85, Bloc 86

TOADER

Devizul general

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregetica pontrWȚ Șos. Colentina Nr. 85, Bloc 86                      wk

In mii Lei /mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019

Conform H.G. nr.28 din 2008

Aprobat,

Primar Sector 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sil amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.09000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

7,18387

1,51441

1,36493

8,54880

1,80215

TOTAL CAPITOLUL 1

7,18387

1,51441

1,36493

8,54880

1,80215

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

o.oooool

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.00000

o.oooool

0.00000

0,00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8,88200

1,87238

1,68758

10,56958

2,22813

3.3

Proiectare si inginerie

160,97160

33,93377

30,58460

191.55620

40,38119

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

26,80587

5.65084

5,09311

31.89898

6,72450

3.5

Consultanta

26,80587

5,65084

5,09311

31,89898

6,72450

3.6

Asistenta tehnica

78,58573

16.56634

14,93129

93.51702

19,71394

TOTAL CAPITOLUL 3

302,05107

63,67417

57,38970

359,44077

75,77226

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instala Iii

2065,65063

435,45137

423.91748

2489,56812

518.18713

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situatii de plata 2009-2015

628,87728

132,57105

150,93055

779,80783

157,75955

4.1.2

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuinle

1436,77335

302,88032

272,98694

1709,76029

360,42758

4.2

Montai utilaj tehnologic

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montai

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

2065,65063

435,45137

423,91748

2489,56812

518,18713

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35.91933

7.57201

6,82467

42,74401

9,01069

5.1.1

Lucrări de conslruclii pentru organizarea șantierului

17,95967

3,78601

3,41234

21,37200

4,50535

5.1.2

Cheltuieli conexe organizam șantierului

17,95967

3,78601

3,41234

21,37200

4,50535

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

16,08108

3,38999

0,00000

16,08108

3,38999

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

16.08108

3,38999

0,00000

16,08108

3,38999

5.2.2

Costul creditului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

147,98766

31,19668

28,11766

176,10532

37,12405

TOTAL CAPITOLUL 5

199,98807

42,15868

34,94233

234,93040

49,52473

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiarsPra s hsmbare, b-EuRE FAR,


6.1

Pregătirea personalului de exploalare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si Ieste

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

2574,87364

542,79863

517.61445

3092,48809

645,28627

din care C+M:

2090,79417

440,75179

428,69476

2519,48892

524,49463

Adresa bloc locuințe

Șos. Colentina Nr. 85, Bloc 86

Număr apartamente

88

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5,618.10

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,574.87

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,090.79

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.372

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,092.49

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,519.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.448

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

909,690.00

Economia anuala de energic - tep/an

78.23

Durata de recuperare a investiției - ani

5.6

Durata de execuție - luni

3

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,254.48

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

627.24

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

209.08

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,511.69

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

755.85

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

251.95

VI2A l spre neschimbare, w u -L.X i i% Fv j

Obiectivul: Șos. Colentina Nr. 87, Bloc 87, Sc. A+B

. Aprobat, z Primar Sector i TQAptitjjUlUGUIj MIHAI

Devizul general                                         <

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregetica pentru:C/y.'v

Șos. Colentina Nr. 87, Bloc 87, Sc. A+B

In mii Lei / mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019

Conform HG. nr. 28 din 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII Lei

MII Euro

MII Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sii amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

7,01316

1,47842

1,33250

8,34566

1,75932

TOTAL CAPITOLUL 1

7,01316

1,47842

1,33250

8,34566

1,75932

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli nentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0,00000

0.00000

o.ooooo1

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8,88200

1,87238

1,68758

10,56958

2,22813

3.3

Proiectare si inginerie

154,27449

32,52198

29.31215

183.58664

38,70116

3.4

Organizarea procedurilor de achizilie

24,57616

5,18081

4,66947

29,24563

6,16516

3.5

Consultanta

24.57616

5,18081

4,66947

29.24563

6,16516

3.6

Asistenta tehnica

71,75733

15,12687

13.63389

85.39122

18,00098

TOTAL CAPITOLUL 3

284,06614

59.88285

53,97257

338,03871

71,26059

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2034,94208

428.97783

418,25446

2453,19655

510,48362

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situații de plata 2009-2015

632,30938

133,29456

151,75425

784,06363

158,62053

4.1.2

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuințe

1402,63270

295,68327

266,50021

1669,13292

351,86309

4.2

Montaj utilai tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montai

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dolari

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

2034,94208

428,97783

418,25446

2453,19655

510,48362

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35,06582

7.39209

6,66251

41,72832

8,79659

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

17,53291

3,69605

3,33125

20,86416

4,39830

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

17.53291

3,69605

3,33125

20,86416

4,39830

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15,69896

3,30944

0,00000

15,69896

3,30944

5.2 1

Comisioane, laxe si cote leoale

15.69896

3,30944

0,00000

15,69896

3,30944

5.2.2

Costul credilului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

144,47117

30,45538

27,44952

171.92069

36,24190

TOTAL CAPITOLUL 5

195,23595

41,15691

34,11203

229,34798

48,34793

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste si predare la beneficiar                 COLre,.6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si tesle

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

2521,25734

531,49601

507,67156

3028,92890

631,85146

din care C+M:

2059,48816

434,15230

422,91822

2482,40637

516,64124

sPre neschimbatei ______ RETAR,

Adresa bloc locuințe

Șos. Colentina Nr. 87, Bloc 87, Sc. A+B

Număr apartamente

88

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

5,618.10

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,521.26

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,059.49

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.367

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,028.93

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,482.41

Investiția specifica- mii lei/mp a.u

0.442

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

909,690.00

Economia anuala de energie - tep/an

78.23

Durata de recuperare a investiției - ani

5

Durata de execuție - luni

3

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,235.69

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

617.85

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

205.95

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,489.44

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

744.72

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

248.24

Obiectivul: Șos. Pantellmon Nr. 285, Bloc 11

Aprobat.

Primar Sector 2

•; 1OAQ1R N)lfo;,R MIMAI z

Devizul general                    ■;       ; s" O'***

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregctica.pbntru:           .9//

Șos. Pantelimon Nr. 285, Bloc 11                                .<$//

s <î? Iri.taU’j'Z"

In mii Lei /mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019

Conform HG. nr 28 din 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii l.el

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

MII Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sii amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajați pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

6,98088

1,47162

1,32637

8,30725

1.75123

TOTAL CAPITOLUL 1

6,98088

1.47162

1,32637

8,30725

1,75123

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

ț                               CAPITOLUL 3

_______________________Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

3,00000

0,63242

0,57000

3,57000

0,75258

3.3

Proiectare si inginerie

20.94265

4,41484

3,97910

24.92176

5,25366

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

6,98088

1,47162

1.32637

8,30725

1.75123

3.5

Consultanta

6.98088

1,47162

1,32637

8,30725

1,75123

3.6

Asistenta tehnica

13.96177

2,94323

2,65274

16,61451

3.50244

TOTAL CAPITOLUL 3

51.86619

10,93373

9.85458

61,72077

13,01114

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2182,95122

460,17903

454,09945

2637.05067

547,61305

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situatii de plata 2009-2015

786,77431

165,85668

188,82583

975,60014

197,36945

4.1.2

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuințe

1396,17691

294,32235

265,27361

1661,45053

350,24360

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

2182,95122

460,17903

454.09945

2637,05067

547,61305

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

13.96177

2.94324

2.65274

16,61451

3,50246

5.1.1

Lucrări da construcții pentru organizarea șantierului

6,98088

1,47162

1,32637

8,30725

1,75123

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6,98088

1,47162

1,32637

8,30725

1,75123

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15,51152

3,26993

0,00000

15,51152

3,26993

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

15,51152

3.26993

0,00000

15,51152

3,26993

5.2.2

Costul creditului

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

143,80622

30.31521

27.32318

171.12940

36.07510

TOTAL CAPITOLUL 5

173.27951

36.52838

29,97592

203,25543

42,84749

CAPITOLUL 6                               z< c.;

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar         /ZS1

7 V >

V c° V /

Wesn-.^ vKRr spre ttcschimbare, ^pCpt-TA &

!L- '^' LA Lu | i’ft ! \,

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

2415,07781

509,11276

495,25631

2910,33412

605,22290

din care C+M:

2196,91299

463,12227

456,75218

2653,66517

551,11550

Proiectant, SC VITA31$£i ^onSultwg «| U SAL yr-.

V*esn

VIZAT ]

-pre neschlmbare

__sec^ar/J

Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon Nr.

285, Bloc 11, sector 2, București

Număr apartamente

80

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

6,403.60

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,415.08

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

2,196.91

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.343

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

2,910.33

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

2,653.67

Investiția specifica- mii lel/mp a.u.

0.414

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

797,728.00

Economia anuala de energie - tep/an

68.60

Durata de recuperare a investiției - ani

9

Durata de execuție - luni

3

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la dala recepției la terminarea lucrărilor) ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kgCO2/an

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,318.15

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

659.07

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M)-mii lei

219.69

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

1,592.20

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

796.10

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

265.37

VIZAT spre neschimbate, CC^DCTAD I Arxj

Obiectivul: Șos. Pantelimon Nr. 358-362, Bloc 15ABC, Sc. A+B

Aprobat,

Primar .Sector 2

TOAbER MUGUR Mli^l

Devizul general                        Ici

privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor de reabilitare enregetica pentruliȚ’ Șos, Pantelimon Nr. 358-362, Bloc 15ABC, Sc. A+B

In mii Lei / mii Euro la cursul 4,7437 Lei/Euro din data 11.02.2019

Con/orrn H.G. nr.28din 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sil amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

8,92600

1,88166

1,69594

10,62194

2,23918

TOTAL CAPITOLUL 1

8,92600

1,88166

1,69594

10,62194

2,23918

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,50000

0,73783

0,66500

4,16500

0,87802

3.3

Proiectare si inginerie

39,30800

8,28636

7,46852

46,77652

9,86077

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

11.92600

2,51408

2,26594

14,19194

2,99176

3.5

Consullanta

13,92600

2,93569

2,64594

16,57194

3,49347

3.6

Asistenta tehnica

18,36200

3,87082

3,48878

21,85078

4,60628

TOTAL CAPITOLUL 3

87,02201

18,34478

16,53418

103,55619

21,83029

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3338.39105

703.75258

711,95384

4050.34489

837.46557

4.1.1

Lucrări reabilitare termica a blocului de locuințe conf. situatii de plata 2009-2015

1553,19085

327,42182

372,76580

1925,95665

389,63197

4.1.2

Lucrări pentru finalizarea reabilitării termice a blocului de locuințe

1785,20020

376,33076

339,18804

2124,38824

447,83360

4.2

Montai utila] tehnologic

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu monlaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dolari

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.6

Acllve necorporale

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 4

3338,39105

703,75258

711,95384

4050,34489

837,46557

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17,85200

3,76331

3,39188

21,24388

4,47834

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

8,92600

1,88166

1,69594

10,62194

2,23918

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

8,92600

1,88166

1,69594

10,62194

2,23918

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19,83357

4,18104

0,00000

19,83357

4,18104

5.2.1

Comisioane, taxe si cote legale

19,83357

4.18104

0.00000

19,83357

4,18104

5.2.2

Costul creditului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

183.87562

38,76207

34,93637

218,81199

46,12686

TOTAL CAPITOLUL 5

221,56119

46.70642

38,32825

259,88944

54,78624

CAPITOLUL 6                                          ... .   ..

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar             .sti l-

6.1

Prefjatirea personalului de exploalare

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si Iesle

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL GENERAL:

3655,90025

770,68544

768.51221

4424,41246

916,32128

din care C+M:

3356,24305

707,51590

715,34572

4071,58877

841,94392

VIZAT spre neschimbare,  secretar,


gou'V5 S.RL-


Adresa bloc locuințe

Sos. Pantelimon Nr. 358

362, Bloc 15ABC, Sc. A+B, sector 2, București

Număr apartamente

60

Aria utila a blocului de locuințe (mp)

3,455.45

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

3,655.90

(fara TVA)

din care C+M (mii lei)

3,356.24

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

0.971

Indici valorici

Total valoare (mii lei)

4,424.41

(cu TVA)

din care C+M (mii lei)

4,071.59

Investiția specifica- mii lei/mp a.u.

1.178

Indicatori fizici

Economia anuala de energie - kWh/an

548,427.00

Economia anuala de energie - tep/an

47.16

Durata de recuperare a investiției - ani

11.3

Durata de execuție - luni

2

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (de la data recepției la terminarea lucrărilor) - ani

3

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic - kWh/mp a.u. *an

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 - kg CO2/an

Sursa de finanțare (fara TVA)

Bugetul de stat - 6O$6(C+M) -mii lei

2,013.75

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,006.87

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

335.62

Sursa de finanțare (cu TVA)

Bugetul de stat - 60%(C+M) -mii lei

2,442.95

Bugetul local - 30%(C+M) -mii lei

1,221.48

Fondul de reparatii al asociației de proprietari - 10%(C+M) -mii lei

407.16