Hotărârea nr. 11/2019

Hotărâre nr. 011 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirisligillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 2«9.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1,18/1/2, NC. 231781

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate ni-. 134368/10.12.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 134366/10.12.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 11 CA 1/12 / 17.01.2018, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

\

f>\- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea ^o^gflamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a £^®^modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) lit. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sector 2, București - Desființare parțială și extindere construcții industriale (halele li,k,g,gl) cu un corp - Parter, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tei: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.


Nr. 134366/10.12.2018


—TZST ' spro neschimbate,

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR, FÂNTÂNICA NR. 36, LOT 13/2,17/2,18/1/1,18/1/2, NC. 231781, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sector 2, București avizat sub nr. 11 CA 1/12 din 17.01.2018, propunerea de DESFIINȚARE PARȚIALĂ ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE (HALELE H,K,G,G1) CU UN CORP - PARTER, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, Sector 2, București avizat sub nr. II CA 1/12 din 17.01.2018 s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
CADASTRU și                        J-pș»,.....................................

+ (4021) 20$64t.SB;O ^C402lV®J$p83 -M5- NI........ •         ..........

|giua^4.Lunfl.....


HU Ii/h


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de                                         cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod

poștal ......... Sector 2,                                                       telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr.

completată cu nr.              și              și nr.                     în conformitate cu prevederile Legii

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


•LM1


AVIZ

Nr. 11 CA 1/12/17.01.2018

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) DESFIINȚARE PARȚIALĂ ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE (HALELE H,K,G,G1) CU UN CORP - PARTER generat de imobilul din STR. FÂNTÂNICA NR. 36, LOT 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781, SECTOR 2, BUCUREȘTI.


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format teren și construcții este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Strada Fântânica în suprafață totală de 8.109,Omp este proprietate privată persoană juridică conform CF nr. 231781, preluată și în certificatul de urbanism nr, 1209/58”F” din 28.08.2018(mentiuni și sarcini).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixtă A2b” - subzona unităților industriale și de servicii unde sunt permise activități industriale productive și de servicii, 1MM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren, servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi și depozitare - în suprafață maximă de 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare) cu înălțimi H. maxim=20,0m, POT=80%, CUT volumetricul 5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018.

Funcțiuni predominante: activități industriale, productive, servicii;

 • - H. max. = 20,Om;

 • - P.O.T. max = 80%;

 • - CUT.volumetric = 15;

 • - retragerea minimă față de aliniament “ în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT.

 • - retrageri minime față de limitele laterale = în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT,

- retrageri minime față de limitele posterioare = în cazul unor intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la limitele parcelelor se vor stabili prin documentații PUD cu avizul CTU - DGUAT și avizul CULPAT.;

Prevederi P.U.D, propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = se propune desființarea parțială a halei H și extinderea cu un corp parter, amplasat cuplat cu hala H și K, retras cu min. 3,Om față de limita dreaptăfrespectiv nr. cadastral 218765), retras față de limita stângă conform plan anexat, cu respectarea Codului Civil. Extinderea halei G, G1 cu un corp parter până pe limita posterioară conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = conform planului anexat cu respectarea Codului Civil.

• circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1564705/19.10.2017:

 • - echipare tehnico-edititară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată de inginer Daniel Gh. STANCIU - RUR. F4, G7.

- P.O.T.=53%, CUTvolumetric=3,25, H. maxim =S,20m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu. Se vor respecta servituțile conform actelor prezentate la dosar. Nu se va bloca accesul la celelalte proprietăți.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1209/58”F” din 28.08.2018. emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FJ nr. 3652/14.11.2017,

------------- —-


VIZAT

spre neschimbare, £

SECRETAR,       '


Mircea Silviu CHIR A, c întocmit: ing- LexandraJ Ediția 1/ RevizibJnaiarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: prolț

GeorgicăJ44T^ACHEt conf.dr.arh. Cătălin S

------
CHED ; pro£ dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mițfai/COCHECl, prof.dr.arh.

■SÂ

ÂLCod SADU - AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

 • 5) Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef1, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

r -M

*----------1____________

.  2,50                7,00

2^50 .

12,00

Profil transversal B-B

Aleea Hobita- traseu propus prin PUZ S2

SCARA 1:200


. 1,50..

. 1.50

7,00

4--------------------

10,00


POT = 80% CUT volumetric = 15,0

Ui j / / /’

.8000

//


J          ■—

uo

I H ari frassj- ■

•    M

w. S* § Eg

\


sf'1. Î-O

Jl;

«5


SC existenta = 3971 mp

SD existenta = 4104mp


POT existent = 49

CUT existent = 0,50
/■ z

Profil transversal A-A

str. Fântânica - profil existent si menținui SCARA l :200 p3


1    1 “-f

.  2.50

7.00

2.50 ,

:            1               i2,oo              '            :

Profil transversal B-B

Aleea Hobita- profil reglementat prin P3 SCARA 1:200


. 150,

.1,50,

7,00

mo


BILANȚ

Stcren = 8109,0

mp

%

Sconstructii existente Sconstructii propuse spre desființare Sconstructii ramase Sconstructii propuse Scirculatii auto/ pietonali

3971,00

 • 391.56

3579,44

680,00

 • 3849.56

52,53

47,47

TOTAL            8109,0  100%


Sconstruita totala propusa 4260,00 Sdesfasurata totala propusa 4393,00 ‘Construire hală pentru depozitare ‘Parcarea salariaților este asigurată la intrarea în incinta

‘Parcarea pentru încărcare/ descărcare este asigurată în incinta studiată *in spațiul de retragere fata de aliniament stradal exista spațiu verde


îl

INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTARI P.U.D.

P.U.G. (A2b)

POT maxim propus

53,00%

80%

CUT volumetric

3,25

15

CUT maxim propus

0,55

RII propus

PARTER

Umax, coama

5,20m

20.0m


JKIM

£T71

ryL I77STRADA FÂNTÂNICA

4/<NR. 06 - LOT 13/2,17/2,18/1/1/1,18/1/2 — ■      NC 231781

SECTOR 2 BUCUREȘTI


LEGENDA


spre neschimbare, SECRETAR,

Proprietar: sc. carnimpex grup srl prin

administrator Jafar Kabiri

S. teren (cf. act de proprietate) = 8109,00mp
S. teren (cf. act din măsurători) = 8109,00mp


EDIFICABIL PROPUS

C1 - CIE, hală frigorifică, Hala K, construcție P+1E, Sdesf.= 508mp C2 - CIE, Hala D, construcție Parter, Sdesf. = 749mp

C3 - CIE, Hala E, construcție Parter, Sdesf.= 385mp

C4 -_CA. rampa, construcție Parter. Sdesf. = 81 mp

C5 ■ CA, ai^xpjconstrucție Parter, Șdesf.=.24mp

C6 ■ CIE, yal^nG^cogșt'mcție, padeȚ,'Sdeăf.=-516mp HateJ-(?/Â; construcțib'^a/ter, Scfe&L*. 98mp

,rSGaxi1-construc.ție ParteaSdesf. = 14mp         ,’ț

——          Parter/Sdep.= lbmp ’ț

M.copștcucțiș Parter,’ Sdeșf.= 857mp frigorifica,"'^' '’țte Parter,iSdesf.= 441mp ■J-4șJdesf.= 288mp

istent = 0,50


C1D-C

C1

Ci sd


anexa, constricție Paj E, Hala"         "

E, hală frigorifica, E»


existenta = 410


1/1000


Faza PUD


PR. NR.

U16/2017