Hotărârea nr. 10/2019

Hotărâre nr. 010 - privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc,a tarifelor și a orarului de funcționare


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor

practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, a tarifelor și a orarului de funcționare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, a tarifelor și a orarului de funcționare;

Analizând:

 • - Raportul de Specialitate nr. 572/15.01.2019 întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 8985/23.01.2019 întocmit de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 8252/ 23.01.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

•7 A .-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind ^^gf^iî^Xga cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere X^i?tfW^cf^tar al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324/13.07.1974 privind inființarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unor atribuții privind Organigrama, Statul de Funcții și ROF-ul pentru Administrația Domeniului Public Sector 2;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016, modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 118/22.08.2016 precum și prin HCL Sector 2 nr. 72/19.05.2017;

-Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3874/27.09.2013 pentru proiectul „Parc de agreement Tei - Plumbuita”, cod SMIS 18397.

în temeiul art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k ) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Metodologia de fundamentare a prețurilor practicate pentru funcționarea parcului de agrement Tei - Plumbuita, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă tarifele pentru funcționarea parcului de agrement Tei -Plumbuita, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

'' (3) Se aprobă orarul de funcționare al parcului de agrement Tei - Plumbuita, \ r

pot \nexei nr. 3 la prezenta hotărâre.


/S'r

< per (4) Anexele nr. 1 - 3 conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din

ȘpgW/P

prezentă, hotărâre.

Art.2 începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului

Local Sector 2 nr. 30/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2

nr. 118/2016 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 72/2017.

Art.3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiHotărârea nr. 10

București, 30.01.2019

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 15 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2019 cu respectarea prevederilor ari. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa 1 la H.C.L.Sector 2 nr. 10/30.01,2019

—---—

Vl

a

chimbaro,

«..■Lbli

METODOLOGIA

de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea

funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr................/.METODOLOGIA

de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc

CUPRINS

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Scopul metodologiei

  • 1.2. Reglementări aplicabile

  • 1.3.  Termeni și noțiuni

 • 2. FUNDAMENTAREA NIVELULUI PREȚURILOR PRACTICATE

2.1 .Analiza comparativă a prețurilor practicate în parcuri de agrement din București

2.2. Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor practicate

 • 3. REVIZUIREA METODOLOGIEI DE FUNDAMENTARE A NIVELULUI PREȚURILOR

 • 4. REVIZUIREA PREȚURILOR

  .7
1. INTRODUCERE

1.1. Scopul metodologiei

Conform art. 18 al O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată, finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigură astfel:

 • a.  din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;

 • b.  din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.

în cazul finanțării potrivit lit. b), în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfașurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții sau alocații bugetare din bugetele locale.

Prezenta metodologie are ca scop prezentarea modului de fundamentare a prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 2.

Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor, precum și orice revizuire ulterioară a acesteia, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2.

Conform art. 39 al O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată, nivelul pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza:

 • -  costurilor de exploatare;

 • -  costurilor de întreținere și reparații;

 • -  amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;

 • -  obligațiilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii;

 • -  unei cote pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane;

 • -  profitul operatorului.

Cuantumul prețurilor se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Structura și nivelul prețurilor se stabilesc astfel încât:

 • a)  să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor;

 • b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;

 • c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;

 • d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor și protecția mediului;

 • e)  să încurajeze investițiile de capital;

  VIZAT spre neschimbare,

  C                .    ...    . y


 • f)  să respecte autonomia financiară a operatorului.

Aplicarea prețurilor aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 2 este obligatorie pentru operatorul Secției Exploatare Echipamente Parc.

1.2. Reglementări aplicabile

Prezentul studiu are ca temei legal următoarele reglementări:

o Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, actualizată și republicată;

o O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

o O.G. nr. 89/2018

o Codul fiscal, în vigoare;

o Codul de procedură fiscală, în vigoare.

1.3. Termeni și noțiuni

în înțelesul prezentului studiu de fundamentare, termenii și noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • a) servicii de administrare a domeniului public = totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

 • b) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale = totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

 • c) activități edilitar-gospodărești = ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitățile locale;

 • d) infrastructura edilitar-urbană = ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • e) operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public =

a. în gestiunea directă, aceștia pot fi:

 • i.  compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale

 • ii.  unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale

b. gestiune indirectă sau gestiune delegată, aceștia pot fi:

 • i.  societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale;

 • ii.  societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

 • iii.  societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

2. FUNDAMENTAREA NIVELULUI PREȚURILOR PRACTICATE ÎN PARCUL DE AGREMENT TEI-PLUMBUITA

Fiind un reper important în fundamentarea nivelului prețurilor vom începe cu analiza comparativă a prețurilor practicate în parcurile de agrement din București care au în dotare echipamente similare cu cele din Parcul de agrement Tei-Plumbuita.

 • 2.1. Analiza comparativă a prețurilor practicate în parcuri de agrement din București în luna decembrie 2018, s-a realizat o analiză a nivelului prețurilor practicate în parcurile de agrement din București care au în dotare echipamente similare cu cele din Parcul de agrement Tei-Plumbuita.

în analiza efectuată s-au avut în vedere următoarele parcuri:

 • -  Orășelul Copiilor din Parcul Tineretului, Șos. Olteniței, sector 4, București;

 • -  Miramagica din Parcul Herăstrău, Șos. Kiseleff, sector 1, București;

Fiind o componentă importantă în fundamentarea prețurilor, s-a reținut și programul de funcționare a parcurilor incluse în analiză, astfel:

 • -  Orășelul Copiilor din Parcul Tineretului', zilnic 10.00-22.00;

 • -  Miramagica din Parcul Herăstrău', luni-vineri 12.00-22.00, sâmbătă și duminică 10.00-22.00;

Prețul mediu practicat pentru fiecare echipament, în parcurile menționate mai sus, care au făcut obiectul analizei, se prezintă astfel:

 • 1.  Casa Groazei: 8 lei/ persoană, aprox. 5 minute un circuit;

 • 2.  Carusel: 5 lei/persoană, 3 minute;

 • 3. Mașinuțe electrice: 10 lei/mașinuță, 3 minute;

 • 4. Roata mică: 10 lei/persoană, aprox. 5 minute, Roțile Panoramice din parcurile incluse în analiză au înălțimea de 25 m;

 • 5. Roller Coaster: 10 lei/persoană, 2 minute un circuit, cu precizarea că în parcurile incluse în analiză nu au un astfel de echipament, ci Montagne Russe (mașinuțe individuale cu 4 locuri)

 • 6. Lanțuri: 10 lei/persoană, 3 minute.

 • 7. Roata mare este un echipament unic în România.

2.2. Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor practicate în Parcul de agrement Tei - Plumbuita

Echipamentele din zona de agrement a parcului au fost puse în funcțiune în anul 2016, ca urmare a implementării proiectului Parc de agrement Tei-Plumbuita. Punerea în funcțiune a parcului a fost prevăzută în obiectivul general al Domeniului major de intervenție 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii serviciilor turistice, obiectivul fiind finanțat parțial din fonduri europene prin Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" a Programului Operațional Regional 2007-2013.

Fiind un serviciu pus în funcțiune în urmă cu doi ani și jumătate, în fundamentarea ajustării nivelului prețurilor, pentru accesul la echipamentele de agrement, au fost avute în vedere următoarele componente:

 • -  cerințele legale pivind structura prețului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • -  datele din cărțile tehnice ale echipamentelor cu privire la numărul de utilizatori și ciclurile de funcționare;

 • -  prețurile practicate în parcurile de agrement din București, care au în dotare echipamente similare cu cele din Parcul de agrement Tei-Plumbuita.

Luând în considerare aspectele principale avute în vedere în fundamentarea nivelului prețurilor, precizăm elementele de cost ale acestora, care fac parte din metodologia de calcul a prețurile practicate în Parcul de agrement Tei-Plumbuita:

o programul de funcționare a zonei de agrement, astfel:

 • -  a fost estimat la 68 de ore de funcționare săptămânal (de marți până vineri 11 ore, iar sâmbătă și duminică 12 ore)

 • -  au fost luate în considerare 7 luni pe an (aprilie - octombrie) ca perioadă de maximă intensitate, iar diferența de 5 luni (noiembrie - martie) cu o intensitate scăzută în ceea ce privește funcționarea echipamentelor;

© numărul de utilizatori pe oră pentru fiecare echipament, estimat având în vedere:

 • -  capacitatea maximă per circuit, menționată de către producător în cartea tehnică a fiecărui echipament;

 • -  timpii necesari pentru îmbarcare și debarcare, având în vedere și vârsta minimă a beneficiarilor;

 • -  timpii necesari verificării sistemelor de siguranță a beneficiarilor îmbarcați;

 • -  restricțiile de utilizare a echipamentelor, având în vedere condițiile meteo sau limitările tehnice;

o costurile lunare cu amortizarea, după cum urmează:

 • -  la prețurile echipamentelor, ca dotări independente, s-a făcut o distribuție a celorlalte cheltuieli conexe până la concurența sumei din contractul de investiție;

 • -  a fost luată în considerare perioada de amortizare de 12 ani, perioada maximă menționată în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe\

 • - funcție de prețul mediu practicat în parcurile cu echipamente similare, s-a estimat numărul mediu de utilizatori per lună pentru acoperiarea costurilor cu amortizarea pentru fiecare echipament din zona de agrement a parcului;

- s-a estimat un procent de utilizare orară a fiecăruit echipament, iar funcție de numărul de utilizatori s-a estimat o pondere fiecărui echipament în costuri;

o costurile lunare cu personalul, având în vedere salariul mediu per funcție în instituție, conform ultimelor modificări legislative, s-a făcut o repartizare pe echipamente pe baza ponderii calculate anterior;

o costurile anuale cu impozitul pe teren, cost repartizat proporțional cu suprafața ocupată de către fiecare echipament;

o costurile lunare cu energia electrică, având în vedere consumurile declarate de către producător în cărțile tehnice ale echipamentelor și prețul practicat de furnizorul de energie electrică;

o costurile lunare cu apa, acestea sunt calculate numai pentru toaletele din parc;

o costurile cu paza, costuri calculate având în vedere numărul de posturi permanente și numărul de ore necesare și tariful mediu practicat de către furnizori; repartizarea costului pe echipamente s-a realizat funcție de numărul de posturi alocate;

o costuri lunare cu dotările, costuri repartizate pe echipamente pe baza ponderii calculate anterior; au fost luate în considerare cheltuieli cu: mobilierul și obiecte de inventare necesare funcționării serviciului de administrare publică (ex: unelte și echipamente pentru electricieni, lăcătuși, instalatori, buton panică, case de bani, stingătoare incendiu);

o costuri lunare administrative, costuri repartizate pe echipamente pe baza ponderii calculate anterior; au fost luate în considerare cheltuieli cu: birotica (consumabile), materiale de curățenie, carburanți pentru generatoare și pentru mașinile care deservesc serviciu, piese de schimb, abonamente telefonie fixă, mobilă și internet, echipamente individuale de lucru, promovare și publicitate, alte cheltuieli (ex: evaluări de risc SSM, consultanță), alte cheltuieli neprevăzute;

o cotă lunară dezvoltare-modemizare: o cotă de 3 % din totalul cheltuielilor, repartizată pe echipamente pe baza ponderii calculate anterior.

în baza prezentei metodologii se propune nivelul prețurile practicate pentru anul 2019 - cu mențiunea că se dorește o creștere a numărului asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc.

Lista prețurilor propuse pentru accesul la echipamentele de agrement din Parcul de agrement Tei-Plumbuita, pentru anul 2019, este prezentată în Anexa nr. 2.

Ori de câte ori apar modificări ale cerințelor legale aplicabile și/sau ale elementelor de cost, metodologia de fundamentare a prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc se va analiza și revizui, după caz.

3. REVIZUIREA METODOLOGIEI DE FUNDAMENTARE A NIVELULUI PREȚURILOR PRACTICATE ÎN PARCUL DE AGREMENT

TEI - PLUMBUITA

Metodologia de fundamentare a prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc trebuie revizuită în următoarele situații:

1. la modificarea oricărei componente dintre cele menționate în fundamentarea prezentei metodologii, detaliate la punctul 2.2.;

3p 10 ÎK 2 3 il! b3IG»

6/7

Ouviv.'-.

i

 • 2. după o perioadă care poate varia între minimum 6 luni și maximum 12 luni de la data aprobării și implicit a aplicării prezentei metodologii, necesitatea reanalizării și revizuirii metodologiei, după această perioadă, fiind susținută de numărul mare de elementele de cost care sunt estimate;

 • 3.  modificarea condițiilor de acordare, respectiv de acceptare la decontare a subvenției de stat prevăzută prin contractul de finanțare al investiției, fiind necesară recalcularea costurilor cu recuperarea investiției și, implicit, nivelul/necesitatea subvenției/alocării bugetare pentru completarea veniturilor pentru exploatarea și întreținerea Parcului de agrement Tei-Plumbuita.

Fiecare nouă revizie se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 2.

4. REVIZUIREA PREȚURILOR PRACTICATE ÎN PARCUL DE AGREMENT TEI - PLUMBUITA

Cuantumul prețurilor practicate pentru accesul Ia echipamentele de agrement din Parcul de agrement Tei-Plumbuita se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 2, în conformitate cu prevederile cerințelor legale în vigoare și conform Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate în Parcul de agrement Tei-Plumbuita aprobată prin hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 2.

în revizuirea (actualizarea) prețurilor anuale se vor avea în vedere toate modificările legislative aplicabile.

Orice majorare a prețurilor trebuie să aibă în vedere posibilitatea și disponibilitatea beneficiarilor de a achita contravaloarea biletelor de acces la echipamentele de agrement din parc. Astfel, modificarea prețurilor va avea în vedere analiza comparativă a nivelului prețurilor practicate în parcurile de agrement din București care au în dotare echipamente similare cu cele din Parcul de agrement Tei-Plumbuita.

Lista prețurilor pentru accesul la echipamentele de agrement din Parcul de agrement Tei-Plumbuita întocmită anual se aprobă prin hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 2.

Afișarea și aplicarea prețurilor aprobate este obligatorie pentru operatorul Secției Exploatare Echipamente Parc.

LISTA PREȚURILOR

pentru accesul la echipamentele de agrement din Parcul de agrement Tei- Plumbuita pentru anul 2019

LISTA PREȚURILOR

pentru accesul 11a echipamentele de agrement din Parcul de agrement Tei-Plumbuita pentru anul 2019

Având în vedere Metodologia de fundamentare a prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc, în anul 2019, se vor aplica următoarele prețuri:

Nr. crt.

Denumire

echipament

Preț - adult (lei, inclusiv TVA)

Preț copil sub 14 ani (lei, inclusiv TVA)

Aplicat pentru un circuit per

1.

Casa Groazei

10

5

persoană

2.

Carusel

5

5

persoană

3.

Mașinuțe electrice

-

5

persoană

4.

Roata mică

5

5

persoană

5.

Roller Coaster

10

5

persoană

6.

Lanțuri

10

5

persoană

7.

Roata mare

15

5

persoană

8.

Jocuri gonflabile

-

5

persoană (15 minute)

9.

Toalete

1

1

persoană

- Nota 1: Copiii sub 5 ani au acces gratuit, doar însoțiți de un adult, la Roata mare, Roata mică, Carusel;

- Nota 2: copiii de la centrele sociale, indiferent de localitatea din care provin, însoțiți, au acces gratuit la toate echipamentele;

 • - Nota 3: grupurile organizate (grădinițe,școli,turiști,etc.) beneficiază de reducere 50%, pentru minumum 15 persoane care utilizează același echipament.

 • - Nota 4: în perioada "Săptămâna Altfel" grupurile de elevi, indiferent de numărul persoanelor și localitatea din care provin, beneficiază de 50% reducere la toate echipamentele.

 • - Nota 5: în ziua de 1 iunie, toți copiii beneficiază de reducere 50% la toate echipamentele.

Prețurile se vor afișa la fiecare echipament, iar pentru fiecare plată efectuată către beneficiar se va elibera bilet de acces, conform legislației în vigoare.

VIZAT spre neschimbaro, SECRETAR,

ORAR DE FUNCȚIONARE

Parc de agrement Tei- Plumbuita
ORAR DE FUNCȚIONARE

Parc de agrement Tei-Plumbuita

Nr. crt.

Denumire echipament

Marti - Vineri

Sambata - Duminica

1.

Casa Groazei

10.00-21.00

10.00-22.00

2.

Carusel

10.00-21.00

10.00-22.00

3.

Mașinuțe electrice

10.00-21.00

10.00-22.00

4.

Roata mică

10.00-21.00

10.00-22.00

5.

Roller Coaster

10.00-21.00

10.00-22.00

6.

Lanțuri

10.00-21.00

10.00-22.00

7.

Roata mare

10.00-21.00

10.00-22.00

8.

Jocuri gonflabile

10.00-21.00

10.00-22.00

9.

Toalete

10.00-21.00

10.00-22.00

în zilele de LUNI, parcul de agrement este închis pentru revizii tehnice și mentenanță.