Hotărârea nr. 1/2019

Hotărâre nr. 1 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.01.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secțiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018;

Analizând:

  • - Raportul nr. 1362/07.01.2019 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Amendamentul Executivului Sectorului 2 al Municipiului București înregistrat la Cabinet Secretar Sector 2 sub numărul 46 din data de 10.01.2019;

  • - Avizul Comisiei Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privindaprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a ybi bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

temeiul art. 45 alin. (2) lit a) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea fitfff&aministrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 București a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 81.388.999,32 lei, înregistrat la 31.12,2018.

Art.2 Se aprobă utilizarea excedentului anual în sumă de 319.403.087,21 lei, astfel:

  • a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019;

  • b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2019, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

  • c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar 2019.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre confine un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 10.01.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.