Hotărârea nr. 390/2018

Hotărâre 390 - privind indexarea tarifelor la curăţenie căi publice şi aprobarea Actului adiţional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81


HOTĂRÂRE

privind indexarea tarifelor la curățenie căi publice și aprobarea

Actului adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind indexarea tarifelor la curățenie căi publice și aprobarea Actului adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 130987/29.11.2018 întocmită de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind apkobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului

; poțilic de salubrizare în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea ^X'%^gu^amentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Prevederile Cap.VI art.18 paragraful (4) din Contractul nr. 1128/1999 privind achiziția serviciului de salubrizare în Sectorul 2, coroborat cu art. 4 din Actul adițional nr. 1/2000 la Contractul nr.l 128/1999.

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă Actul adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2, conform anexei ce conține 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indexarea tarifelor la curățenie căi publice conform Actului adițional menționat la alin. (1).

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 390/04.12.2018

ACT ADIȚIONAL NR. 61/2018

la Contractul nr. 1128/25.10.1999

încheiat intre:

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Str. Chiristigiilor nr. 11-13 sector 2, telefon 209.60.63 fax 252.80.39, cod fiscal 4204038, cont R037TREZ7025006XXX000197, deschis la Direcția de Trezorerie a Sectorului 2, reprezentata prin dl. Toader Murgu MIHAI in calitate de Primar al Sectorului 2, denumita in cele ce urmeaza BENEFICIAR pe de o parte,

Si

SOCIETATEA COMERCIALA SUPERCOM S.A., cu sediul in Str. Gherghitei nr. 23C, tel: 240.26.86, fax: 240.15.70, cont virament nr. R094TREZ7005069XXX000510, deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, sector 2, reprezentata prin dr. ec. Ilie Ionel CIUCLEA - Presedinte-Administrator Unic, denumita in cele ce urmeaza PRESTATOR pe de o parte, au convenit sa incheie prezentul ACT ADIȚIONAL, care completează Contractul nr. 1128/25.10.1999 si actele adiționale anterioare, după cum urmeaza:

Art. 1. In conformitate cu prevederile capitolului VI art. 18 paragraful 4 din Contractul nr. 1128/1999, coroborat cu prevederile Actelor Adiționale si Anexele nr. 1 si 2 din prezentul Act Adițional, BENEFICIARUL si PRESTATORUL convin de comun acord ca, incepand cu data de 01 ianuarie 2019 tarifele pentru operațiile de curățenie cai publice sa fie indexate cu un procent de 5.59 % conform indicilor preturilor de consum comunicați de Institutul National de Statistica pentru perioada octombrie 2013- octombrie 2018.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul nr. 1128/25.10.1999, completat cu Actele Adiționale anterioare raman valabile.

Ârî. 3. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul Act Adițional.

Ari. 4. Prezentul Act Adițional s-a incheiat astazi,............, in 4 (patru) exemplare,

cate doua pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

PRIMAR SECTOR 2

Toader Mugur MIHAI

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR

Florentina Teodora AMARITEI

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

DIRECTOR

Corneliu DRUG

AVIZAT LEGALITATEA

SEF SERVICIU

SERVICIUL JURIDIC

Claudiu FOGORAS

PRESTATOR,

S.C. SUPERCOM S.A.

PREȘEDINTE - Administrator Unic, Dr. ec. Ilie Ionel CIUCLEA

DIRECTOR ECONOMIC

Marian BALTES

AVIZAT LEGALITATEA


VIZAT

Spre noschimbare,

Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2

EVOLUȚIA TARIFELOR

pentru operațiunile de Curățenie a Cailor Publice

SEF SERVICIU

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALA ing. Dragos TEODORECI


DIRECTOR ECONOMIC,

Marian BALTES


Nr. Crt.

Operații

U/M

Tarif vechi fara

TVA

(lei/mp)

Indice

Tarif nou fara TVA (lei/mp)

TVA

Tarif nou cu TVA (lei/mp)

1

Maturat mecanizat

mp

0.128199

105.59

0.135365

0.025719

0.161085

2

Maturat manual

mp

0.068254

105.59

0.072069

0.013693

0.085763

3

Răzuit rigole

ml

0.834147

105.59

0.880776

0.167347

1.048123

4

Stropit carosabil

mp

0.003565

105.59

0.003764

0.000715

0.004479

5

Spalat carosabil

mp

2.372192

105.59

2.504798

0.475912

2.980709

DIRECTOR

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE irig. Corneliei DRUG

S.C. SUPERCOM S.A.

PRESEDINTE-ADMINISTRATOR UNIC dr. ec. Ilie Ionel CIUCLEA

_______________:---|

VIZAT Spre neschimbare.

SECR£7AR.

INSSE


Anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Bd. Libertății 16, București Sector 5, ROMANIA

Fax: +4021 312 4875 / 318 1851 / 318 1873 romstat@lnsse.ro

Diseminare: Tel. 318 1871 / 317 7770; Fax: 318 1874; datestat@lnsse.ro Biroul de presa: Tel / Fax: 318 1869 blroupresa@insse.ro

Către SC SUPERCOM SA

Ca răspuns la solicitarea dvs. din data de 13-11-2018, va comunicam Indicele Preturilor de Consum (IPC):

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele căutării

Perioada curenta Perioada de referința IPC Servicii (%)

2018 - Octombrie 2013 - Octombrie              105,59


© 1998-2018 Institutul National de Statistică

Reutillzarea conținutului acestui webslte, Integral sau parțial, în formă originală sau modificată, precum șl stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă șl prin orice mijloace se fac numai conform licenței pentru o guvernare deschisă.

Utilizarea conținutului acestui webslte, cu titlu explicativ, In articole, studii, cărți este autorizată numai cu Indicarea clară șl precisă a sursei.

VIZAT

Spre neschimbate, SECRETAR.