Hotărârea nr. 275/2018

Hotărâre 275 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Popa Nan nr. 65 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti


ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
ROMÂNIAwww.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.60.81

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Popa Nan nr. 65

Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Popa Nan nr. 65, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 90314/20.08.2018 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

-    Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului , precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de informare și consultare a publicului nr. 90313/20.08.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str, Popa Nan nr. 65, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Avizul Arhitectului Șef nr, 13 CA 1/15 din 17.01,2018, emis de Arhitectul Șef al

Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28,03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în;

-    art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

1 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” iR^gulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a ^Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

în temeiul art. 45 alin, (2) lit.„e” și ari. 81 alin. (2) lit. „i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Popa Nan nr. 65, Sector 2, București - Imobil de locuințe colective - S+P+3E în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art.2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2
ww>v ps2.ro - Strada Chiristîyiîlor nr. 11-13, Toi; +(4021) 2O3.G0.0& Fax; +(4021) 209.60.31


VIZAT'n

apn ^schimbare,

g;,h> EETAR,


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 90313/20.08.2018

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STR. POPA NAN NR. 65, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

-    Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Popa Nan nr. 65, Sector 2, București avizat sub nr. 13 CA 1/15 din 17.01.2018, propunerea de edificare imobil de locuințe colective - S+P+3E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 — www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Pubiice - fereastra Documentații Urbanism — Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D, pentru imobilul din - Str. Popa Nan nr. 65, Sector 2, București avizat sub nr. 13 CA 1/15 din 17.01.2018 s-a prezentat la dosar acordul vecinului pentru amplasare pe limita de proprietate, s-a prezentat un studiu de însorire, a fost afișat panoul la teren. Au fost depuse obiecții de către vecinul din strada Popa Nan nr. 63, astfel s-a modificat soluția optând pentru o retragere de 3,Om față de această limită. S-au lămurit aspectele semnalate de către ceilalți vecini și a fost consultată documentația la sediul Primăriei Sectorului 2.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector 2DIRECȚIA U.BANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


www.ps2.ro - Strada Chiristigii lor nr. 11-13, Tel: •+(4Q2-1-V-2^&T61.92: fax. t(4Q2l)..2Q9.61.83_____

i PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRETAR INTRARE


IEȘIP Ziua ,


Nf.......


ROMANIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef Ca urmare a cererii adresate de *1)

cu domiciliul/sediul*2) municipiul București, cod poștal.........Sector 3,

telefon/fax......., e-mail........., înregistrată la nr.    completată cu nr.    și

________________, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

f” VÎZĂ3

Nr. 13 CA 1/15 din 17.01.2018    tspre

| SECRGIAR, 1

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuințe colective - S+P+3E generat dc imobilul din Str. Popa Nan nr. 65, Sector 2, București.


una


.......Anu>


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren și construcții ce urmează a se desființa este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: str. Popa Nan și Str. Delea Veche în suprafață totală de 223,00mp este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aproba(c anterior: Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior Terenul se încadrează în zona mixta ”M3" - zona mixtă situată în afara limitelor zonei de protecție cu înălțimi maxime de P+4E, în care POT=60%, CUT=2.5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până îa 30.12.2018. înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri in funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade.

Funcțiuni predominante: servicii, birouri, locuințe:

- H. max. = P+4E;


-    P.O.T. max = 60%;

-    CUT. max = 2 5;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

-    retrageri minime față de limitele laterale clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de ce! puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioarâ a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângățla aliniamentul străzii Popa Nan), pe limita dreaptă, cuplat cu imobilul existent pe această limită (str. Delea Veche nr. 1), pe lungimea calcanului existent, apoi retras cu min. 3,Om față de această limită, cu respectarea avizelor prezentate precum și Codului Civil.

-    retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om față de limita posterioară(imobilul din strada popa Nan nr 63);

-    circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație aPMB nr. 1469169/08.12.2016 și conform planului anexat;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico - edilitare.

Se va respecta avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 853/ZP/14.06.2018 - S+P+3E, PO'1-60%, CUT=2,5;

P.O.T.=60%, CUT=2,5, H.=13,0m; H. maxim în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 17.01.2018 se avizează favorabil

Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare, Elaboratorul și beneficiarul

P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D, cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a

Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și eu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr, 1199/15S'’A” din 14.09.2016 cu valabilitate 24 de luni, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 Ici conform chitanță seria BF nr.


20650/02.11.2016.


Arhitec Arh. urb. Alina


Comisia Tehnică de Ame;

Mircea Silviu C. întocmit: ing. Ale:

Edifia 7/ Revizia 1Teritoriul ui $i Urbanism a Sectorului 2: prof.dr.arh. gică MITRACHE, conf dr.arlu Cătălin SÂRRU,

VICIU,

ARABAN


Cod SADU-AVA


PRECIZĂRI

Numele și prenumele solicitantului,

-    persoană fizică; sau

-    reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Adresa solicitantului:

-    pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

-    pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

5> Se precizează condițiile pentru:

-    completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

-    refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

-    Primăria Municipiului..........;

-    Primăria Orașului..........;

-    Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

***) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Str. POPA NAN nr.65 sectorul 2, BUCUREȘTI


REGLEMENTARI CIRCULAȚII


LEGENDA

—    - — LIMITA ZONEI STUDIATE

I.......~ I LIMITA TERENULUI CE A GENERAT PUD

—    -LIMITE PROPRIETĂȚI

----aliniere

PROPRIETĂȚI PRIVATE

PERSOANE FIZICE/JURIDICE

I | LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT r~n LOCUINȚE COLECTIVE PE LOT

DOMENIUL PUBLIC


VIZAT"’ . spre neschimba/e, SECRETAR,

CIRCULAȚII PIETONALE

CIRCULAȚII AUTO


INDICATORI URBANISTICI

PROPUȘI PENTRU UTR M3

POT admis = max.60%

CUT admis = max. 2.5 H admis = max. 1&,Q0 m'

BILANȚ TERITORIAL

str. Popa Nan nr. 65

SUPRAFAȚA TERENULUI    = 223.00 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA propusa = 134.00 mp SUPRAFAȚA DESFASURATA propusa = 558.00 mp

PROIECT; PUD

Str. POPA NAN nr. 66 sector 2, BUCUREȘTI

FAZA:

PUD

PR.NR.:

„./2016

IMOBIL DE LOCUIT S+P+3

TITLU PLANȘE:

DATA:

REGLEMENTARI

CIRCULAȚII

2016-2018

WrfiWT 1 P-rr*ti    Hn h6 tâdmto    * «Udr. crtrr h&

ț< tttni, liWreic, nutțfcww m Wwbo n fh Mh^e fct»l » pMLii

SCARA,

PLNfi.:

h wJrnl i rtrwfb vw Ffl-rt» rfvri*. hm «w&J «prw d otonU *

1:500

5