Hotărârea nr. 122/2015

Hotararea nr. 122 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 – 2016, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015


ROMANIA Municipiul București Primăria Sector 2pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2015 - 2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2015 - 2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015;

Analizând:

-    Nota de fundamentare nr. 80906/15.12.2015 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 81347/16.12.2015 prezentat de Direcția Calitate, Comunicare și Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

-    Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a comisiei de atribuire denumiri județene, respectiv a municipiului București;

-    Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 5205/11.09.2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "PINK LEMON" din municipiul București și adresa înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9802/03.11.2015;

-    Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 5737/12.11.2015 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Fundației Educaționale „EST” din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "La Turn” din municipiul București și adresa înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10700/23.11.2015;

-    Avizul Conform nr. 24953/24954/212/15.01.2015 emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, pentru anul 2015 - 2016;

-    Avizele Conform nr. 3772/25.03.2014 și nr. 27770/27.112015 emise de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin care s-a avizat completarea și modificarea rețelei școlare pentru anul 2015 - 2016;

-    Cererea nr. 550/10.11.2015 transmisă de Școala Gimnazială „Authentic School”, unitate de învățământ particular, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10121/11.11.2015;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2015 - 2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015, conform anexei ce conține o filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Calitate, Comunicare și Relații Internaționale, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2015 - 2016, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015, rămân aplicabile.

Art. IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate și poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.
Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 18.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200!, republicată, cu modificările și completările ulterioare.