ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Loca! Sector 2 din data de 28.09.2012

Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu ..I. L. Caragiale" din sediul Primăriei Sectorului 2. str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loe următoarele persoane:

-    Domnul Neculai Onlanu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Domnul consilier Sandu Emil - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar I orna Șutru tace prezența consilierilor. Au fost prezenți 23 consilieri locali din totalul dc 27 consilieri în funcție. Domnul consilier l'udor David Olivier Lmmanuel a participat la lucrările ședinței și a votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu punctul numărul 5. Din cauza unei erori privind accesul în sala dc ședință, doamna consilier Cruccanu Elena și-a exprimat în scris votul ..Pentru țață de toate proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 2. așa cum rezultă și din adresa ce a fost înregistrată ulterior la Cabinet Secretar sub numărul 601/28.09.2012. fiind inclus în cvorumul ședinței.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data. ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. II 13. în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din L.egea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE 7J CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 13.08.2012.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003. republicată.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ..Branșament apă canal" pentru sediul administrativ din Șos. Panteiimon nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de

hrană.

Inițiator: NECULAI ONȚANl '. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economiei aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.I.. Sector 2 nr. 94/201 1 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 Euro (sau echivalent în lei).

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economiei și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând ..Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2".

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre pentru modificarea II.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei. Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și f uncționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi. centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ee pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști pe anul 2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnieo-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ..Reparații capitale sistem rutier - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București".

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Este supusă la vot ordinea de zi și aprobată de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABl 0, NU VOI EA ZA l.

Este prezentat punctul 1 de pe ordinea de zi. procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local a! Sectorului 2 al Municipiului București din data de 13.08.2012.

Doamna consilier Șufer Mioara: Am o obiecție la procesul verbal al ședinței trecute! La sfârșitul ședinței trecute apare trecut că am spus ..nu știu ce se întâmplă în piața Obor”. Domnul consilier Popa Radu Mihai a avut o intervenție în care lăeea referire la materialele primite pentru ședință legat de piața cu materiale de construcții din piața Obor. M-a întrebat ce se întâmplă acolo, iar eu i-am răspuns eă am primit acele materiale în cadrul ședinței de consiliu iar eu am nevoie de timp pentru a consulta aceste materiale, să verific dacă problemele semnalate acolo sunt reale și abia ulterior să mă pot pronunța. Astfel, i-am răspuns eă nu știu ce se întâmplă în piața Obor. Mai mult decât atât. i-am spus atunci domnului consilier Popa eă proiectele se votează în ședința de consiliu și nu se discută în ședința de consiliu. Ide se discută la ședințele comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sector 2. unde avem posibilitatea ridicării unor amendamente la proiectele eu care nu suntem de acord. Rugămintea mea este să se scoată acea propoziție pentru că nu asta i-am răspuns domnului consilier Popa! Mulțumesc!

Este supus la vot procesul verbal și aprobat de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ -2.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobai de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ 0,

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,. Branșament apă canal" pentru sediu! administrativ din Șos. Pantei iman nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ 0.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NI'- 0. ABȚ 0.

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți unor obiective de investiții din cadru! Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Doamna consilier Șufer Mioara: Am o întrebare legată de proiectul privind reabilitarea termică. Dacă îmi puteți spune ee se întâmplă eu blocul nr. 3 din șos. Pantelimon nr. 352. Acolo s-au montat geamurile termopane. s-au rezolvat curțile interioare, sunt 6 curți interioare, izolarea termică nu s-a făcut și nu s-au montat nici glalurile. Cetățenii solicită lămuriri!

Domnul Primar Neeulai Onțanu: Domnul director Drug vă va furniza informațiile solicitate în cel mai scurt timp!

Domnul consilier Condurățeanu Andrei Răzvan: Am și eu o întrebare legată de acest proiect de hotărâre! De ee au fost propuse doar două blocuri și nu s-au făcut mai multe, așa cum știu că se laeea înainte?

Domnul Director Ion Marin. Direcția Economică: Sunt ultimele două blocuri din pachetul de 252 de blocuri aprobate. Urmează ea pentru pachetul de 598 de blocuri, pe măsură ee vom primi indicatorii tehnico economiei să intrăm eu ele în consiliu. Pot să vă spun că la următoarea ședință a Consiliului Local Sector 2 vom intra eu un număr de cel puțin 164 de blocuri.

Domnul Primar Neeulai Onțanu: Unele blocuri au avut expertize vechi, foarte vechi! Noi nu putem continua procedurile legale pentru reabilitare termică dacă expertiza tehnică nu spune clar că nu există probleme la structura de rezistență a clădirii respective!

Domnul consilier Frumosu Dragoș Vasile: Noile expertize au fost plătite din nou?

Domnul Primar Neeulai Onțanu: Nu sunt expertize noi. sunt expertizele tehnice care se fac atunci când respectivele clădiri intră în programul de reabilitare termică. Expertizele vechi de până la 10 ani sunt realizate de Primăria Municipiului București.

Domnul consilier Braneu Mihail: Am și eu o întrebare. Referitor la cele 252 de blocuri, din care cele 2 sunt supuse acum aprobării, ele sunt și finalizate sau în diferite stadii de execuție?

Domnul Primar Neeulai Onțanu: Sunt în diferite stadii de execuție!

Domnul consilier Braneu Mihail: Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 2, ABȚ 0.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 Euro (sau echivalent in lei).

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliu! Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 14, NU - 9, A Bl 0,

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 13, NU 9, ABȚ 1,

Este parcurs punctul 8 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând ., Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2 ",

Doamna consilier Șufer Mioara: Vreau să mulțumesc domnului Primar și Executivului datorită faptului că printre cele 17 unități de învățământ se află și Grădinița nr. 150 din Ostrov! Cele 17 unități de învățământ chiar merită să fie reabilitate! Doresc să mulțumesc colegilor care au votat împotriva acestui proiect de hotărâre! Mulțumesc dragi colegi!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA 14, NU 9, ABȚ- 0.

Este parcurs punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea fl.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Stalului de funcții și a Regulamentului de Organizare și funcționare pentru Direcția Venituri Bugel Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-16, NU-7, ABȚ- 0.

Este parcurs punctul 10 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat in sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun in pericol securitatea și dezvoltarea copilului și ta asistenți maternuli profesioniști pe anul 2012.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Loca! Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, A Bl 0.

Este parcurs punctul 11 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoniici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ,, Reparații capitale sistem rutier - 2/ străzi din Sectorul 2 al Municipiului București",

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-18, NU - 5, ABȚ- 0.

Este parcurs punctul 12 de pc ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate in Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot pe anexe și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

-    ANEXA NR.l: DA-23, NU-O, ABȚ - 0.

-    ANEXA NR 2: DA-23, NU-O, ABȚ- 0.

-    ANEXA NR. 3: DA-23, NU-O, ABȚ- 0.

Domnul consilier Frumosu Dragoș Vasile: Știu că este ședință extraordinară. însă aș avea câteva solicitări la Executiv pentru ședința următoare. Aș dori ea pentru următoarea ședință să mi se prezinte o situație a tuturor contractelor în partieipațiune încheiate de Primăria Sectorului 2. cât câștigă Primăria Sector 2 din aceste contracte și cât câștiga înainte de semnarea lor. Aș dori să îl mai întreb pe domnul Primar dacă în Primăria Sectorului 2 se face politică sau doar administrație?

Domnul Primar Neeulai Onțanu: Dacă dumneavoastră ați 11 venit la primărie să faceți politică era o alegere personală! Eu sunt primar la Primăria Sectorului 2!

Domnul consilier l rumosu Dragoș Vasile: V-am întrebat pentru eă aici. la Primăria Sectorului 2 există un spațiu destinat generalului Oprea. De ce și pentru ce?

Domnul Primar Neeulai Onțanu: Este un spațiu public al Primăriei Sectorului 2! Referitor la prima întrebare, am rugămintea să vă adresați în scris!

Nemaillind înscrise alte probleme pe ordinea de zi. domnul președinte de ședință Sandu Emil declară ședința închisă, la orele 14.26. drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

6