ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


wwwps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel +-(4021)209.60.00


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 26.11.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul l'oader Mugur Mihai - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul consilier Soare Cezar Radu - președinte de ședință.

In deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 21 consilieri locali din totalul de 27 consilieri în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Condurățeanu Andrei Răzvan. Ghcrghiceanu Florentina, Lăzăroiu Ioana. Manciulea Vittorio Alberto și Popa Radu Mihai. Doamna consilier Lăzăroiu Ioana a absentat motivat și și-a exprimat votul „pentru” la toate punctele înscrise pe ordinea de zi prin cererea înregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 713 din data de 26.1 1.2012. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s—a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13. în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 08.1 1.2012.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în București, str. Silvia nr. 54. Sector 2 (incinta Școlii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unității de învățământ preuniversitar de stat.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012. mai mici de 40 lei.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economiei aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.


5.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Inițiator: NEClJfAI ONȚANU. Primarul Sectorul ui 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Este supusă la vot ordinea de zi și aprobată de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA - 22, NU 0, ABȚ 0.

Este prezentat punctul 1 de pe ordinea de zi. Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 08.11.2012.

Doamna consilier Șufer Mioara: In ședința trecută eu am formulat un amendament vizavi de proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat. Aș dori să știu dacă s-au făcut înlocuirile menționate!

Domnul Secretar Toma Șutru: Da!

Este supus la vot procesul verbal și aprobat de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA 22, NU - 0, ABȚ-0.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în București, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Școlii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unității de învățământ preuniversitar de stat.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA — 22, NU - 0, ABȚ -0.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobai de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ 0.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - O, ABȚ - 0.

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ 1.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate in Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot pe anexe și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

-    ANEXA NR.l: DA-22, NU-O, ABȚ- 0.

-    ANEXA NR. 2:    DA-22,    NU-O,    ABȚ-    0.

-    ANEXA NR. 3:    DA-22,    NU-O,    ABȚ -    0.

-    ANEXA NR. 4:    DA-22,    NU-O,    ABȚ-    0.

-    ANEXA NR. 5:    DA-22,    NU-O.    ABȚ-    0.

SAPL-PVSCLS2/T A I