ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13. Tel: +(4021)209.60 00


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.01.2012

Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Neculai Onțanu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna Cândea Muntean Nicoleta - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier Albani Laura Maria - Președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri din totalul de 27 de consilieri în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Iliescu Cătălin Lucian și Măndescu Silviu.

Domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian și-au exprimat votul deschis, prin ridicare de mână, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 06.12.2011.

2.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București.

3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea LI.C.L. Sector 2 nr.

145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul

Consiliului Local Sector 2 pe anul 201 1, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2011 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Instalare lift la Centrul pentru Activități Recreative și Inovare Ocupațională" cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2, București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare" al pieței agroalimentare Obor (Noua Piață Obor):

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului

București situat în București, șos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului București" .

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13.    Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2011 a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

14.    Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr.51/2006.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre privind reactualizarea documentațiilor cadastrale și reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Este supusă la vot ordinea de zi cu completare, aprobată de către consilierii locali cu următorul cvorum: 25- DA, O- NU, O- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: înainte de a începe aș dori să spun câteva cuvinte! Aș vrea să le urez „La Mulți Ani" tuturor colegilor din primărie, tuturor consilierilor, multă sănătate și să dea Dumnezeu să avem un an mai bun și să se termine cu tot răul din țară! Mulțumesc! La Mulți Ani!

Este prezentat primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului — verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 06.12.2011.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Aș dori să știu dacă s-a consemnat în procesul verbal ceea ce am menționat la ultima ședință!

Consilierii locali aprobă procesul-verbal cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0-ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni.

Domnul consilier Chirică Petre: Propun ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe domnul consilier local Popp Eugen!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Propun ca președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe doamna consilier local Albani Laura Maria!

Este supusă la vot propunerea domnului consilier Chirică Petre, întrunind următorul cvorum: 9- DA, 13- NU, 2- ABȚ, din care au votat ÎMPOTRIVA domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este supusă la vot propunerea domnului consilier Georgescu Ioan, întrunind următorul cvorum: 19- DA, 3- NU, 1- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Noul președinte de ședință este doamna consilier local Albani Laura Maria.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2011 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobai de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 24- DA, 1- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Instalare lift la Centrul pentru Activități Recreative și Inovare Ocupațională ” cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2, București.

Domnul consilier Melciu Florin: Nu cred că ar fi tocmai oportun să alocăm această sumă de bani pentru o clădire P+l! Putem redirecționa suma în aceeași clădire dar pentru ceva mai util! Cred că ar fi mult mai mulțumiți beneficiarii dacă această sumă de bani ar fi alocată pentru activitățile centrului!

Doamna Isabela Hurjui, Director general D.G.A.S.P.C. Sector 2: Este vorba de un centru în care media de vârstă a beneficiarilor este de 70 de ani. Centrul este astfel organizat încât pe fiecare nivel sunt activități, inclusiv la mansardă. Accesul la mansardă este foarte dificil, iar acest lift este foarte necesar, construirea lui fiind în concordanță cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Dacă nu mă înșel, această clădire a fost reabilitată în anul 2009! De ce nu s-a făcut atunci acest lift? Acum ne va costa mult mai mult!

Doamna Isabela Hurjui, Director general D.G.A.S.P.C. Sector 2: Vreau să precizez că această solicitare de realizare a liftului a venit din partea beneficiarilor acestui centru!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Este un centru care are toată dotarea necesară! Este o mansardă cu multe săli unde se desfășoară multe activități, iar accesul este foarte dificil. Marii actori români care au vizitat acest centru au constatat acest lucru!

Domnul consilier Beldeanu Augustin Lucian: Doamna Director, clădirea aceasta este de patrimoniu?

Doamna Isabela Elurjui, Director general D.G.A.S.P.C. Sector 2: Nu! Noi avem și avizul de la Ministerul Culturii, având în vedere faptul că se află într-o zonă protejată.

Domnul Primar Neculai Onțanu: Este o clădire pe care am preluat-o de la Ministerul Sănătății într-o stare de degradare foarte avansată. Noi am reabilitat-o și este foarte utilă pentru oamenii din zonă. Lipsa acestui lift nu a fost o scăpare a noastră pentru că nici noi nu am crezut că va fi o asemenea problemă cu accesul la mansardă. în ceea ce privește realizarea acestui lift acum. este mai bine pentru noi din punct de vedere financiar, ținând cont de avântul imobiliar care exista în anul 2009 și prețurile de atunci!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 20- DA, 0- NU, 5- ABȚ, din care au votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, respectiv ABȚINERE domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile.

Domnul consilier Georgescu Ioan: în proiectul de hotărâre se specifică că au fost făcute niște investiții la atelier și căminul internat! în ce an au fost făcute aceste investiții?

Doamna Director Elena Niță, Direcția Juridică: Aceste investiții au fost realizate la nivelul anilor 2002 - 2003! Trebuiau realizate reparații și igienizări, având în vedere că destinația este de internat pentru elevi! Nu este vorba de o vânzare sau un beneficiu adus cuiva care ar dori terenul ci este ultima soluție identificată pentru a menține continuitatea procesului de învățământ la acest colegiu. Situația actuală este urmarea unui litigiu în revendicare soluționat nefavorabil, cu toate demersurile făcute de noi, inclusiv promovarea tuturor căilor ordinare și extraordinare de atac. Vreau să vă prezint un scurt istoric: la nivelul anilor 1970, autorizațiile de construire pentru aceste două cămine s-au acordat fostului combinat Pipera. în baza acestor documente, a unor avize emise de ministerul economiei la nivelul anilor 2000, s-a introdus în proprietatea S.C. Pipera a acestor construcții. A fost promovat un litigiu de către ministerul Educației, care a fost soluționat nefavorabil. Având și această soluție nefavorabilă, s-a îngreunat modul de soluționare a litigiului purtat de noi ca administratori și actualul proprietar. De la finalizarea litigiului, din 2007 și până în prezent, societatea S.C. Nusco Imobiliara S.R.L. a permis continuarea procesului de învățământ, purtând negocieri atât cu noi cât și cu reprezentanții unității de învățământ, ministerul Educației dar și Inspectoratul Școlar, pentru a se ajunge la o soluție. în ceea ce privește suprafața de teren de 4.000 de metri pătrați, în urma verificările de pe teren s-a constatat că este situat în o locație care nu afectează procesul de învățământ. Există o clădire parter cu etaj care a fost demult deținută de S.C. Pipera și care nu a fost niciodată utilizată în procesul de învățământ, ea este deja executată silit, precum și o clădire doar parter aflată în o avansată stare de degradare și care funcționa ca sală de sport. între suprafața de teren delimitată și terenul care rămâne destinat activităților școlare exisă o delimitare tehnică aș putea spune, există o rețea de termoficare, o construcție voluminoasă care împarte zona. Din acest motiv s-a considerat că această soluție ar fi echitabilă, pentru că ar menține în interiorul școlii clădirea parter plus trei etaje destinată cazării elevilor precum și atelierul - școală care este foarte util, având în vedere profilul liceului. O altă soluție nu s-a putut găsi pentru că acel teren nu s-a putut valorifica, neavând acces din nici o altă parte, decât din curtea școlii.

Domnul Primar Neculai Onțanu: Toate soluțiile instanțelor au fost date definitive și irevocabile, noi am avut un scandal uriaș cu societatea respectivă, și urmau să preia cu executor judecătoresc atelierul -școală și căminul colegiului. Dacă nu ajungem la această variantă, singura soluție este ca societatea respectivă să pună în executare soluția judecătorească și să afecteze, la propriu, patrimoniul școlii! Este o soluție găsită de comun acord cu inspectoratul școlar al Municipiului București și conducerea școlii, singura care poate salva unitatea școlară!

Domnul consilier Georgescu Ioan: în proiectul de hotărâre scrie că societatea respectivă nu poate ajunge la acel atelier - școală, nu are cale de acces!

Doamna Director Elena Niță, Direcția Juridică: A fost solicitată declarație pe proprie răspundere, pe care au și depus-o, în sensul că prin propriile forțe și prin diligențe personale își vor reglementa accesul în zonă!

Domnul consilier Florin Melciu: Dacă s-a găsit metoda legală și este în interesul primăriei, atunci de ce să nu fim de acord?

Domnul Primar Neculai Onțanu: Este și în interesul primăriei, dar în primul și în primul rând, salvăm patrimoniul unității școlare, asta este cel mai important!

Domnul Secretar Toma Șutru: Dacă îmi permiteți, nu este vorba de un teren liber de construcții! Un alt aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare este că, pe toată perioada în care societatea Nusco Imobiliara nu a utilizat construcțiile respective, a achitat toate taxele și impozitele la bugetul local, o sumă considerabilă! Acest lucru nu este de neglijat! Acest schimb este în interesul ambelor părți, altă soluție nu există! Eu personal am cerut societății Nusco Imobiliara să prezinte o declarație din care să rezulte că se angajează să nu afecteze procesul de învățământ prin crearea unui drum de acces în curtea liceului!

Domnul consilier Florin Melciu: Este treaba societății respective să își reglementeze un drum de acces!

Doamna consilier Elena Mihai: Vreau să vă spun că la acel cămin sunt și copii de la Victor Babeș, știu bine asta!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 6- ABȚ, din care s-au ABȚINUT domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier Beldeanu Augustin Eucian: Acum câteva ședințe am solicitat expres ca în anexă, în dreptul fiecărui bloc să fie trecut și anul depunerii dosarului. Pe de altă parte, când se publică pe site-ul primăriei să fie publicate și anexele! Vreau să mai știu dacă se regăsesc cumva blocuri pe care le-am aprobat anterior!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Nu este posibil așa ceva!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Sunteți de acord să se treacă data când au fost prinse?

Domnul Primar Neculai Onțanu: Sigur că da! Nu este nici un fel de problemă!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Loca! cu amendamentid formulat de către domnul consilier Beldeanu Augustin Lucian, întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 8 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescn Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, Regulamentului de organizare și funcționare" al pieței agroalimentare Obor (Noua Piață Obor).

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 10 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparținând domeniului public al Municipiului București situat în București, șos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în vederea realizării unei piețe agroalimentare.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Nu mi se pare în regulă să realizăm o piață agroalimentară la câteva minute distanță de Kaufland și piața Obor!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 20- DA, 0- NU, 5- ABȚ, din care s-au ABȚINUT domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 11 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de supraveghere video pentru creșterea siguranței sociale și prevenirea criminalității în zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului București".

Domnul consilier Georgescu Ioan: Nu sunt de acord să investim o sumă atât de mare de bani, mai ales pe perioadă de criză!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 21- DA, 1- NU, 3- ABȚ, din care au votat ÎMPOTRIVA domnul consilier local Georgescu Ioan, respectiv ABȚINERE domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 12 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu loan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 13 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2011 a deficitului secțiunii de dezvoltare.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23 - DA, 0 - NU, 2- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu loan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 14 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 24- DA, 0- NU, 1- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu loan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 15 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Domnul consilier Georgescu loan: în ultimele ședințe am avut mai multe intervenții legate de activitatea de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Ce s-a întâmplat cu reglementarea acestei activități, aș dori să știu!

Domnul Director Aurel Dobrilă. Poliția Locală Sector 2: După cum bine știți, au fost 2 licitații la care nu a venit nici un ofertant! La ședința Consiliului Local din noiembrie s-a aprobat un act adițional prin care s-a prelungit activitatea de ridicare a mașinilor până în data de 31 ianuarie 2012!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu loan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 16 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind reactualizarea documentațiilor cadastrale și reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 21 - DA, 0 - NU, 4 - ABȚ, din care s-au ABȚINUT domnii consilieri locali Georgescu loan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Domnul consilier Melciu Florin: înainte de a termina ședința aș avea o rugăminte către Executiv. La Școala nr. 46 este o problemă cu grupurile sanitare, sunt vechi și sparte, dacă am putea să îi ajutăm ar fi foarte bine! în al doilea rând. a fost primită o invitație de la ANFP, o invitație pe care, poate până la sfârșitul mandatului o vom onora, să realizăm o vizită de înfrățire cu orașul Viena!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Domnule Director Geangu, mâine vă rog să verificați care este situația la Școala nr. 46 și săptămâna viitoare să demarați lucrările respective!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Peter Alexandrina declară ședința închisă, la orele 14.48, drept pentru care s-a încheiat

prezentul proces-verbal.
PREȘEDINTE DE ȘE ALBANI LAURAiMA

Prezentul proces Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 01.02.201

SAPL-PVSCLS2/T A l

1 1