ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


VIZAT Spre neschir SECRETA

PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 15.03.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Neculai Onțanu- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București:

Doamna Cândea Muntean Nicoleta Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier Albani Laura Maria - Președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri din totalul de 27 de consilieri în funcție. Lipsește domnul consilier local Iliescu Cătălin Lucian. Doamna consilier Alexandre Fontoura Lăcrămioara a participat la lucrările ședinței și a votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu punctul numărul 5. Domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian și-au exprimat votul deschis, prin ridicare de mână. la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data. ora și locul desfășurării acesteia. Prin Nota înregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 208/14.03.2012 Executivul a retras proiectul cu numărul 8 și a propus o modificare a titlurilor proiectelor de hotărâre înscrise la numărul 3 respectiv 7 de pe ordinea de zi..

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13. în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COPRINDE:

1. Aprobarea Procesului — verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 01.02.2012.

VIZAT

Spre neschimbate, SECRETAR,

2.    Proiect de hotărâre pentru actualizarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare. Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevența minimă anuală și modelul Contractelor - cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor piețe.

Inițiator: NECULAI ONȚANIJ, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind înființarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a

S.C.“SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ"- S. R.L.

Inițiator: NECULAI ONȚANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „Fântâni furnizare apă potabilă din puțuri de mare adâncime".

Inițiator: NECULAI ONȚANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea II.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007.

Inițiator: NECULAI ONȚANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind utilizarea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare. înghețată și alte produse alimentare preambalate precum și cu „terase" .

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind revocarea II.C.L. Sector 2 nr. 148/2007 privind darea în folosință gratuită a unui teren având destinația „Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe44.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului București ce constituie locuința de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea II.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei. Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției de Evidență Persoane Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012. pentru Asociația Nevăzătorilor din România filiala Interjudețeană București.

Inițiator: NECIJEAI ONȚANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2012 - 2013.

Inițiator: NECULAI ONȚANIJ, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 în repartizarea locuințelor pentru tineri medici rezidenți destinate închirierii.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile obținute prin proiecte finanțate din fonduri europene către Poliția Locală Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

15.    Proiect de hotărâre pentru modificarea II.C.L. Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1. Sector 2. dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Este supusa la vot ordinea de zi eu Nota Primarului Sectorului 2, aprobată de către consilierii locali cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Doamna consilier Albani Laura Maria. președinte de ședință: Proiectul cu numărul 8 de pe ordinea de zi a fost retras prin Nota Primarului Sectorului 2 înregistrată la Cabinet

Spre neschimbare, _____SECRETAR,

Secretar sub numărul 85/31.01.2012 iar câteva proiecte au suferit modificări ale titlului! Vă supun la vot ordinea de zi cu modificările propuse!

Este prezentat primul punct de pe ordinea de zi. aprobarea procesului — verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local a! Sectorului 2 al Municipiului București din data de 01.02.2012.

Domnul consilier Georgeseu Ioan: Atrag atenția că nu se consemnează tot ceea ce se discută în ședință! Data trecută am spus ..domnule Primar, vreau un răspuns”, iar dumneavoastră ați spus că voi primi răspunsul solicitat. Nu se regăsește mențiunea mea în procesul - verbal și nici nu am primit răspunsul în scris!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Doamna Director Ilurjui, rog să îi transmiteți mâine răspunsul în scris domnului consilier Georgeseu!

Consilierii locali aprobă procesul-verbal cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0-ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgeseu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru actualizarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgeseu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată dc consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevența minimă anuală și modelul Contractelor - cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor piețe.

Domnul consilier Popescu Daniel Ion: Este o eroare materială la anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, în sensul că la adresa Colentina 6A, obiectivul pentru care se dorește concesionarea este o piață agroalimentară iar în strada Ziduri Moși. obiectivul pentru care se dorește concesionarea este o piață dc produse casnice și uz gospodăresc! Corect este ca ele să fie inversate!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu amendamentul formulat de către domnul consilier local Popescu Daniel Ion și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 18- DA, 0- NU, 7- ABȚ, din care au votat ABȚINERE domnii consilieri locali Georgeseu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind înființarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a S.C. “SOLIDARITATE ȘI SPERANȚĂ"- S. R.L.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Primar, nu am desființat magazinele Economat? Știu că există o hotărâre de guvern, dar chiar este oportun? Să dea Dumnezeu să meargă bine!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 2- AB1, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico — economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ,, Fântâni furnizare apă potabilă din puțuri de mare adâncime ”,

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Primar, cred că este un lucru benefic! După cum vedem, lumea stă la coadă pentru a lua apă pură, plată din Obor! Eu aș extinde această acțiune în cât mai multe locații din Sectorul 2!

Domnul consilier Georgescu Ioan: In principiu eu sunt de acord cu acest proiect, dar nu sunt de acord să udăm florile cu apa scoasă de la aceste adâncimi! Vreau să vă spun că și la adâncimea de 180 de metri s-au găsit nitrați. este adevărat, mai puțini decât la adâncimi mai mici. Ar trebui să ținem cont că apa va li aurul generațiilor viitoare, peste o sută de ani!

Domnul consilier Chirică Petre: Eu aș propune să luați în calcul și altă problemă! Foarte aproape de puț. în spatele liceului Mecanică Fină, societatea La fântâna forează la peste 200 de metri adâncime și apoi ne vinde la butelii. Nu am putea, în o colaborare, noi. administrația locală să ne asociem la o asemenea afacere? Ar însemna venituri suplimentare la bugetul local! Ar fi un alt proiect de hotărâre de inițiat, aprobat de viitorii consilieri locali aleși pentru următorul mandat!

Doamna consilier Mihai Elena: Ea un moment dat. împreună cu un grup de oameni care se săturaseră să aștepte apa de la Apa Nova, am gândit un proiect, pentru zona Andronache, ca din puțuri de mare adâncime să alimentăm cu apă acest cartier. Așa am gândit noi cu mai mulți ani în urmă! Ar fi o soluție pentru cartierele din București care să creeze o concurență pentru Apa Nova și, în același timp. să furnizeze apă de o calitate mai bună pentru populație.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Apa aceea scoasă de la mare adâncime nu e normal să fie folosită la toalete! Gândiți-vă că în toate orașele europene sunt două rețele, una pentru apă potabilă și una pentru uz menajer!

VȘ2AT

Spre neschimbare,

_______secretar,_

Domnul Primar Neculai Onțanu: Amplasarea acestor puțuri de mare adâncime precum și tipul apei care va fi furnizată, sunt. eu dedicație, pentru consum, nu pentru uzul menajer!

Doamna consilier Adamaehe Constanța: Mă scuzați că intervin, dar sunt în sală persoane care ne fotografiază și aș dori să știu cine sunt! Știu că suntem persoane publice, dar cred că este tiresc să ni se ceară acordul pentru așa ceva. chiar dacă este ședință publică!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 26- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind utilizarea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată și alte produse alimentare preambalate precum și cu „terase ”.

Doamna consilier Elena Mihai: Aceeași rugăminte pentru colegii din Executiv pe care am formulat-o și în anii trecuți, și anume ea pietonii să aibă spațiu pentru libera circulație!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 26- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Beldeanu August in Lucian și Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. Sector 2 nr. 148/2007 privind darea în folosință gratuită a unui teren având destinația ..Bază sportivă, agrement și funcțiuni conexe44 a fost retras de pe ordinea de zi prin Nota Primarului Sectorului 2 înregistrată la Cabinet Secretar sub numărul 208/14.03.2012.

Este parcurs punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea și terenul aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului București ce constituie locuința de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 25- DA. 1- NC, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Beldeanu Augustin Lucian și Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 10 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a! Primarului Sectorului 2 și a! Direcției de Evidență Persoane Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA. 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 11 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociația Nevăzătorilor din România - filiala Interjudețeană București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 12 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar care va funcționa ta nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2012-2013.

Doamna consilier Peter Alexandrina: Aș propune un amendament la acest proiect de hotărâre, și anume schimbarea anexei numărul 1 la proiect, deoarece la ultima întâlnire între reprezentanții Inspectoratului școlar și reprezentanții ministerului Educației s-a convenit ca grădinițele să nu se mai numească „grădinița cu program prelungit" ci simplu Grădinița cu numărul respectiv sau denumirea respectivă. Cert este că adresa a ajuns abia ieri la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

v;?AT

Spre neschimbare,

___SECRETAR, ;

Amendamentul a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA, O- NU, O- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Proiectul de hotărâre cu amendament a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA, O- NU, O- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votid deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 13 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 in repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 14 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile obținute prin proiecte finanțate din fonduri europene către Poliția Locală Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 26- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 15 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafață de 4.000, 46 mp. și trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 23- DA. 0- NU, 3- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu Ioan și Beldeanu Augustin Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

\/ ! 'Lr\ t

Spre neschimbare, SECRETAR,

Este parcurs punctul 16 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Domnul consilier Georgescu loan: Așa cum am spus și data trecută, nu sunt de acord cu suma, repet, suma de 7 milioane și ceva de euro alocată pentru biserici!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 23- DA, 1- NU, 2- ABȚ din care au votat PENTRU domnul consilier local Beldeanu August in Lucian, respectiv ÎMPOTRIVA domnul consilier local Georgescu loan exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 17 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Doamna consilier Șufer Mioara: Aș dori să adresez o rugăminte către Executiv! Pe șoseaua Pantelimon. între blocurile 7 și 8 există un stâlp de iluminat public aplecat în parcare. S-a luat legătura eu societatea responsabilă dar nu s-a luat nici o măsură!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 1- ABȚ, din care au votat PENTRU domnii consilieri locali Georgescu loan și Beldeanu August in Lucian, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Albani Laura Maria declară ședința închisă, la orele 16.27. drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 17 - DA. 0 - NIJ. 0 - ABȚ.. în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de I 1.04.2012.

SAPL-PVSCLS2/T A I

9