ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 14.12.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale" din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Toader Mugur Mihai - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București; Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul consilier Soare Cezar Radu președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar l'oma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 22 consilieri locali din totalul dc 27 consilieri în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Condurățeanu Andrei Răzvan. Lrumosu Dragoș Vasile. Manciulca Vittorio Alberto, Popa Radu Mihai. Domnul consilier Abu Daher Rawan a participat la lucrările ședinței și a votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu punctul numărul 6. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data. ora și locul deslâșurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI COPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data dc 26.11.2012.

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 1 14/1996. valabilă pentru anul 2013.

Inițiator: NLCULAI ONTANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Protocolului de Colaborare" de către prin Direcția Generală dc Asistență


3. Proiect dc hotărâre pentru aprobarea încheierii „ Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

r vizm

I Spre nescîii mbe SECRE fAf

Socială și Protecția Copilului Sector 2 si Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Inițiator: NECIJLAI ON I’ANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii pazei de către Poliția Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Inițiator: NLCULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect dc hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Inițiator: NLCULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect dc hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NLCULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Este supusă la vot ordinea de zi ș/ aprobată de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA - 21, NU 0, ABȚ 0.

Este prezentat punctul 1 de pe ordinea de zi. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 26.11.2012.

Este supus la vot procesul verbal și aprobat de către Consiliul Loca! Sector 2, cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ -0.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobai de Consiliu! Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ 0.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii ,,Protocolului de Colaborare" dc către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 si Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0. ABȚ 0.

Este parcurs punctul 4 dc pc ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii pazei de către Poliția Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NI! - 0, ABȚ 0.

Este parcurs punctul 5 dc pc ordinea dc zi votată dc consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate in Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot pe anexe și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

ANEXA NR.l: DA-22, NU-O, ABȚ - 0. ANEXA NR. 2: DA-22, NU-O, ABȚ- 0.

Nemaifiind înscrise alte probleme pc ordinea dc zi. domnul președinte de ședință Soare Cezar Radu declară ședința închisă, la orele 15.12. drept pentru care s-a încheiat prezentul proees-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Prezentul proces verbal a fost aprobat cu următorul cvorum:    - DA. 0    - NC. 0    - ABȚ.. în ședința ordinară a

Consiliului l.oeal al Sectorului 2 din data de 09.01.2013.

SAPL-PVSCLS2/T.A I