ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chinstigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021)209 60.00


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinara a Consiliului Loca! Sector 2 din data de 13.08.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale" din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 1 1- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Toader Mugur Mihai - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul consilier Sandu Emil - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 23 consilieri locali din totalul de 27 consilieri în funcție. Domnul consilier Beldeanu Augustin Lucian a participat la lucrările ședinței și a votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu punctul numărul 6.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data. ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 03.07.2012.

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Il.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind delegarea Primarului Sectorului 2 dc a desemna reprezentanți ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită in baza Legii nr. 550/2002.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor blocuri de locuințe - Zona Protejată din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 din H.C.E. Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociația Touched România.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren aferent anului 2012 pentru fundația C.I.D. România.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind implementarea Proiectului POSDRU/23/2.2/G/37632 Copiii de azi, cetățenii activi de mâine.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ..Reparații capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții „Parc de agrement Tei - Plumbuita".

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre pentru modificarea II.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanțarea și susținerea proiectului “Parc de agrement Tei - Plumbuita".

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obținute de Sectorul 2 al Municipiului București prin proiectul ..Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități"către Administrația Domeniului Public Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Convenția de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 și Asociația ,.Hrăniți Copiii" în baza I I.C.L. Sector 2 nr. 74/2011.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

17.    Proiect de hotărâre privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția și administrarea patrimoniului pieței Mihai Bravu, șos. Mihai Bravu nr. 212 -214, Sector 2, București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția „Complexului agroalimentar Maica Domnului" din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2. București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Doamna consilier Popescu Lenuța: Solicit pe ordinea de zi sa fie introdus și punctul „Interpelări" deoarece este o ședință ordinară si avem acest drept. Interpelarea poate fi solicitată și în scris, acest aspect dorind sa fie clar specificat în procesul verbal!

Popa Radu:Cred ca ar trebui sa supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a interpelării!

Este supusă la vot interpelarea, aprobată de către consilierii locali prin vot electronic cu următorul cvorum: DA -15, NU - 6, ABȚ - 0.

Domnul consilier Costache Jean : Vă rog să începeți cu ordinea de zi!

Domnul consilier Popa Radu Mihai: s-a votat ordinea de zi sau introducerea punctului „interpelări" pe ordinea de zi?

Doamna consilier Popescu Lenuta: S-a ivit următoarea problemă! Unde se află aceste interpelări, la inceputul ședinței sau la sfârștiul ședinței?

Domnul Secretar Toma Șutru: este o ședință ordinară convocată conform Legii administrației publice locale numai de către Primarul Sectorului 2, și numai dânsul stabilește ordinea de zi, ca să fim foarte clari, Iară acordul inițiatorului nu se poate interveni și nu se poate modifica ordinea de zi!

Doamna consilier Popescu Lenuta: Noi nu avem dreptul să introducem pe ordinea de zi aceste interpelări? Ele nu ar trebui trecute obligatoriu de către domnul primar pe ordinea de zi?

Domnul Secretar Toma Șutru: Nu aveți dreptul! Fără acordul inițiatorului nu aveți acest drept, conform Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a Consiliului Local, și anume O.G.R. nr. 35/2002.

Este supusă la vot ordinea de zi și aprobată de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA 1.

Este prezentat punctul 1 de pe ordinea de zi. procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local a! Sectorului 2 al Municipiului București din data de 03.07.20 J2

Este supus la vot procesul - verbal și aprobat de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ-0.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 1,

Este parcurs punctul 3 dc pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanți ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită in baza Legii nr. 550/2002.

Domnul consilier Popa Radu Mihai: Există o prevedere legală care limitează numărul de reprezentanți?Care este numărul maxim?

Domnul Secretar Toma Șutru: 3 este numărul maxim prevăzut de lege.

Doamna consilier Gherghiceanu Florentina: Care sunt criteriile de selecție a reprezentanților? Cum sunt desemnați?

Domnul consilier Costache Jean: Doamnă, noi delegam Primarul, cititi ordinea de zi!! Noi delegam primarul sa desemneze cei 3 consilieri care vor face parte din această comisie!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 3, ABȚ 1,

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor blocuri de locuințe

Zona Protejată din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18. NU - 3, ABȚ O,

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 3, ABȚ - 0,

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociația Touched România.

Domnul consilier Sandu Emil. președinte de ședință: La punctul 6 a mai venit și domnul consilier Beldeanu Augustin Lucian!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 1, ABȚ - 0,

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren aferent anului 2012 pentru Fundația C.l.D. România.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 3, ABȚ - 0,

Este parcurs punctul 8 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind implementarea Proiectului POSDRU/23/2.2/G/37632 - Copiii de azi, cetățenii activi de mâine.

Doamna consilier Popescu Lenuța: Este singurul proiect pe care l-am înțeles din tot ce avem pe ordinea de zi. pentru că doamna director Niță a venit si ne-a explicat punctual. Acest proiect îl votez cu tot sufletul și menționez că aș dori ca acest lucru sa se întâmple la toate proiectele de acum înainte!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ-1

Este parcurs punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoniici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții ,, Reparații capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București".

Domnul consilier Ciornohac Ionuț Alexandru: Cele 44 străzi se mai află în perioada de garanție?

Domnul consilier Brancu Mihail : întrebarea era dacă în ultimii 3 ani acestea au mai fost aprobate sau reparate si de ce încă se mai află pe lista?

Domnul Director Cristian Eemnaru, Administrația Domeniului Public Sector 2: Toate cele 44 de străzi sunt ieșite din garanție încă din anul 2007!

Domnul consilier Braneu Mihail : Mulțumesc frumos!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-18, NU - 3, ABȚ-

Este parcurs punctul 10 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentației tehnico — economice pentru obiectivul de investiții „Parc de agrement Tei - Plumbuita ”,

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Loca! Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU - 3, ABȚ - 4,

Este parcurs punctul 11 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofmanțarea și susținerea proiectului "Parc de agrement Tei - Plumbuita".

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 3, ABȚ - 3.

Este parcurs punctul 12 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind redistribuirea economiilor înregistrate in cadrul programelor finanțate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007.

Domnul consilier Emil Sandu, președinte de ședință: Domnul Viceprimar dorește formularea unui amendament la acest proiect de hotărâre!

Domnul Viceprimar Toader Mugur Mihai; articolul 1 se reformulează în sensul că va avea următorul cuprins; „Se aprobă redistribuirea economiilor în sumă de 869.000 lei înregistrate la 31.07.2012 din cadrul programului Reabilitarea sistemului rutier din sectorul 2", la programul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2" ,,finanțat/co finanțat din împrumutul extern autorizai de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale , iar art. 4 va avea următorul cuprins: „Programele prevăzute la art.2 lit.c-g rămân în cuantumul stabilit prin actele administrative aprobate anterior.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Loca! Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 17, NU - 3, ABȚ— 2.

Este parcurs punctul 13 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Loca! Sector 2 cu următorul cvorum: DA-17, NU-3, ABȚ- 2.

Este parcurs punctul 14 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obținute de Sectorul 2 al Municipiului București prin proiectul „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități"către Administrația Domeniului Public Sector 2.

Proiecții] de hotărâre a fost supus Io vot și a fost aprobat de Consiliu! Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 3, ABȚ — 0.

Este parcurs punctul 15 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiționa! nr. 2 hi Convenția de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 și Asociația ,,Hrăniți Copiii" în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ - 2

Este parcurs punctul 16 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2012.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 3, ABȚ - 2

Este parcurs punctul 17 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanți ai Consiliului Local a! Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov.

Domnul consilier Popa Radu Mihai: Câți reprezentanți vor fi desemnați?

Domnul Viceprimar Toader Mugur Mihai: Va fi un singur reprezentant titular și un supleant!

Doamna consilier Popescu Lenuța: Este ultima dată când votez delegări de competențe pentru primarul în funcție! Mai bine delegăm tot si nu mai venim la ședințe! Este ultima data când eu mai votez asa ceva!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-14, NU - 6, ABȚ - 2.

Este parcurs punctul 18 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția și administrarea patrimoniului pieței Mihai Bravii, șos. Mihai Bravii nr. 212 - 214, Sector 2, București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA- 15, NU - 4, ABT - 3

Este parcurs punctul 19 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de asociere pentru construcția „Complexului agroalimentar Maica Domnului" din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA-17, NU -3, ABȚ - 2

Este parcurs punctul 20 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Doamna consilier Popescu Lenuța: al doilea lea proiect la care am văzut că se scrie ceva și știe să scrie.

Domnul consilier Popa Radu Mihai: Aș fi votat si eu pentru dacă mă chema cineva la comisia de urbanism!

Domnul consilier Costache Jean: La comisii nu trebuie sa fim invitați, venim din proprie initiațivă, ne anunță secretara consilierilor!

Domnul consilier Popa Radu Mihai: Punctul cu numărul 20 face referire la niște puz-uri pe care vreți să le trecem la kilogram ca și pe restul! înțeleg că există o majoritate, dar am dreptul să fiu chemat la comisie! Oricum, grupul PP-DD a votat împotriva proiectelor!

Domnul consilier Costache Jean: Nu trecem la kilogram, trecem la gramaj să știți! Gherghiceanu: de ce mai exista președinte de comisie? Ar trebui sa anunțe toti membrii!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot pe anexe și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

-    ANEXA NR.l:

-    ANEXA NR. 2:

-    ANEXA NR. 3:

-    ANEXA NR. 4:

-    ANEXA NR. 5:

-    ANEXA NR. 6:


DA-19, NU-3.ABȚ-DA-19, NU-3,ABȚ-DA-19, NU-3, ABȚ-DA-19, NU-3, ABȚ-DA-19, NU-3, ABȚ-DA-19, NU-3, ABȚ-

0

0

0

o

o

o


Domnul consilier Sandu Emil. președinte de ședință: Am epuizat ordinea de ziîLuați cuvântul pe interpelări!

Doamna consilier Popescu Lenuta: Doresc să-l întreb pe domnul director de la Administrația Piețelor de ce au fost încheiate cele 2 acte adiționale pentru cele două piețe?

Domnul consilier Popa Radu Mihai: Domnule Secretar cu tot respectul avem ceva de ascuns?

Doamna consilier Popescu Lenuța: Mi s-a făcut semn să vorbesc! fac următoarea interpelare! Doresc în scris să aflu ce se întâmplă cu zona 6 unde se află piața cu materiale de construcție din Piața Obor! Vreau să aflu dacă Primăria Sectorului 2 a încheiat un act de asociere cu cineva și să mi se pună la dispoziție acest act! Acolo sunt destule probleme! Mai doresc să știu dacă la Piața Gemeni s-a încheiat vreun act adițional pentru că nu și-au finalizat investițiile !

Domnul consilier Popa Radu Mihai: Aș fi vrut să întreb câteva lucruri despre punctele expuse pe ordinea de zi.! Consider că ar trebui făcute toate acțiunile menționate.! Noi, cei care reprezentăm partidul PP-DD nu avem o problemă cu acest aspect, dar aș dori sa întreb dacă acesta este modul prin care doriți să lucrăm împreună, pentru că noi ne putem retrage! Ni se pare abuziv modul prin care unii colegi înțeleg sa lucreze cu noi! Poate mai avem multe de învățat de la dumneavoastră, domnule Secretar, cu siguranță, dar modul în care sunt tratate punctele de pe ordinea de zi și la kilogram si la gramaj cred ca nu ne face onoare, nouă. ca si consiliu! Cred că trebuie reabilitate blocurile din Sectorul 2. cred că e normal să se facă investiții, dar nu vom vota niciodată 70 000 curo sa plantăm iarbă! Domnule Secretar eu am citit printre rânduri că acestor persoane din Piața Obor li se cere 2500 curo pe magazin, cu întrebându-vă dacă ne trebuie un punct pe ordinea de zi ca să aflăm ce se întâmplă în Piața Obor? Daca cineva solicită 400 euro pe m.p. cred că avem o problemă si ar trebui să ne intereseze!

Doamna consilier Popescu Lenuța : Vă rog să supuneți la vot dacă li se dă voi vorbească! Așa pot veni toti oamenii de pe stradă! Eu am discutat ca si consilier local, tre sa respectam acest consiliu!

Domnul consilier Dobrin Nicu: Rog executivul sa ne prezinte materialele conform b să nu mai avem situații de genul: nu am fost anunțați sau nu am avut timp să le stud Solicit să ni se prezinte cu 5 zile inainte toate materialele!

sa

uieNemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi. domnul președinte de ședință Sandu Emil declară ședința închisă, la orele 17.16. drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 19 - L)A. 0 - NU. 2 - ABI.. în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 28.09.2012.

SAPL.-PVSCLS2/T A I

9