PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 11.04.2012

Lucrările ședinței încep la orele 14:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Neculai Onțanu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier Albani Laura Maria - Președinte de ședință.

In deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 27 de consilieri în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Andronache Elena, Beldeanu Augustin Lucian, Cândea Muntean Nicoleta, Ionescu Ilie, Măndescu Silviu, Tălmăcean Cătălin Edmond, Toader Mugur Mihai. Doamna consilier local Ideliu Sofica și domnul consilier local Bogzianu Florian Constantin au participat la lucrările ședinței și au votat punctele înscrise pe ordinea de zi începând cu punctul numărul 2. Doamna consilier local Alexandre Fontoura Lăcrămioara s-a prezentat la sfârșitul ședinței Consiliului Local Sector 2. Domnul consilier local Georgescu Ioan și-a exprimat votul deschis, prin ridicare de mână, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Executivul a retras punctul numărul 15 de pe ordinea de zi a ședinței.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1. Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 15.03.2012.

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de schimbare a destinației unui teren din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București în domeniul privat de interes local.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului unic de ordine si siguranță publică al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Complexului pentru activități recreative și educative „Sfântul Pantelimon” precum și delegarea unor atribuții către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la convenția de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 și Asociația „Hrăniți Copiii”, în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu handicap din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru anul 2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si al R.O.F.-lui Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri dejoacă din Sectorul 2”.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind majorarea alocației de hrană pentru copii / persoane adulte - beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosință gratuită a unor terenuri cu destinația „Bază sportivă”.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului -Administrația Națională “Apele Române în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2”.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul

2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul Primar Neculai Onțanu: Executivul retrage punctul 15 de pe ordinea de zi!

Este supusă la vot ordinea de zi, aprobată de către consilierii locali cu următorul cvorum: 17- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este prezentat primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 15.03.2012.

Consilierii locali aprobă procesul-verbal cu următorul cvorum: 17- DA, 0- NU, 0-ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu îoan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind solicitarea avizului conform al Ministeridui Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de schimbare a destinației unui teren din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București în domeniid privat de interes local.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 12- DA, 4- NU, 3- ABȚ, din care a votat ÎMPOTRIVA domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu loan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului unic de ordine si siguranță publică al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Domnul consilier Georgescu loan: Aș dori să îl întreb pe directorul Poliției Locale Sector 2 dacă în atribuțiile angajaților din subordinea dânsului intră și lipirea afișelor.

Domnul Director General Aurel Dobrilă, Poliția Locală Sector 2: Nu există o asemenea sarcină de serviciu domnule consilier!

Domnul consilier Georgescu loan: Atunci de ce îi lăsați să meargă în civil și să lipească afișe la scările blocurilor pentru excursiile care se fac de către primărie?

Domnul Director General Aurel Dobrilă, Poliția Locală Sector 2: Nu a fost nici un agent al Poliției Locale Sector 2!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 18- DA, 0- NU, 1- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu loan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu loan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Complexului pentru activități recreative și educative ,,Sfântul Pantelimon” precum și delegarea unor atribuții către Directorul general al D.G.A.S.PC. Sector 2.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Aș dori să întreb dacă respectivul complex este cel din șos. Pantelimon nr. 301. Am înțeles din presă că s-au realizat lucruri foarte bune acolo. Felicitări! Poate că nu strica totuși o invitație și pentru colegii consilieri.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu loan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

s VîzAi Spre neschimbare,

SECRETAR,

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la convenția de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 și Asociația „Hrăniți Copiii”, în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Am o nelămurire la articolul 2 din actul adițional, dacă poate să mă lămurească cineva! însă din articolul 2 reiese că pot participa și părinții.

Doamna Director Isabela Huijui, D.G.A.S.P.C. Sector 2: Vă referiți la articolul 2 care spune astfel „Programul desfășurat în cadrul centrelor de zi se adresează copiilor înscriși în cadrul unitățdor de învățământ situate pe raza Sectorului 2, corespunzător nevoilor individuale ale acestora în contextul socio-Jamilial. Serviciile oferite de acest program sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintește. Este un articol care apare ca urmare a legislației în vigoare ce privește protecția copilului, care spune că responsabilitatea îngrijirii copiilor revine în principal familiei și, în subsidiar, comunității locale din care face parte. Nu este vorba de plata sau contribuția părinților pentru aceste servicii ci despre faptul că sunt obligați să participe la diversele programe de consiliere.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Am înțeles, mulțumesc!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimăndu-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 8 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidențiale pentru adulți cu handicap din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru anul 2012.

Domnul consilier Georgescu Ioan: Stau uneori și mă întreb și nu înțeleg cum statul nu poate da unei familii care are în grijă o persoană cu handicap indemnizația aceea de 400 de lei.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si al R.O.F.-lui Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

i ^pre ne: chimbare,

Este parcurs punctul 10 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2

Domnul consilier Georgescu Ioan: Prețurile, de exemplu cele pentru leagăne, mi se par exagerat de mari.

Domnul Director General Cristian Lemnaru, Administrația Domeniului Public Sector 2: Prețurile au crescut, într-adevăr, dar aparatele dejoacă sunt modeme, leagănul la care se referă domnul consilier este din aluminiu cu protecție, de aceea prețurile sunt mai mari. Precizez că la licitație prețurile pot scădea, în funcție de furnizor.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 17- DA, 0- NU, 2- ABȚ, din care a votat ABȚINERE domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 11 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind majorarea alocației de hrană pentru copii / persoane adulte - beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 12 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosință gratuită a unor terenuri cu destinația „ Bază sportivă ”.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 19- DA, 0- NU, 0- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 13 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectid de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului -Administrația Națională ‘'Apele Române în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2”.

Doamna consilier Mioara Șufer: Vă rog din nou, legat de podul din cartierul Ostrov. Este nevoie să se consolideze de urgență acest pod, având în vedere că în ultimii ani s-au construit multe case în zonă iar podul respectiv a fost traversat de multe mașini încărcate cu ciment! Oamenii din zonă sunt foarte nemulțumiți și cer să se intervină cât mai repede! Mulțumesc!

1.....’ VIZAT

i gpre r».schimbare.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 18- DA, 1- NU, O- ABȚ, din care a votat PENTRU domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Este parcurs punctul 14 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Domnule Primar, ce pile bune am avut la Guvernul României să primim cea mai mare sumă dintre toate sectoarele!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Nu am avut, însă nu pot spune că nu mă bucură faptul că ni s-a alocat această sumă!

Domnul consilier Georgescu Ioan: Eu voi vota împotrivă, așa cum am făcut și la aprobarea bugetului și următoarele rectificări!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Consecvența trebuie apreciată!

Domnul consilier Iliescu Cătălin Lucian: Această rectificare bugetară se referă strict la reabilitarea termică? Vroiam să întreb dacă evenimentele programate pentru următoarea perioadă sunt plătite din bani publici!

Domnul Primar Neculai Onțanu: Proiectul privind rectificarea bugetului cuprinde toate domeniile de interes ale Sectorului 2! Răspunsul pentru a doua întrebare este nu!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local, întrunind următorul cvorum: 17- DA, 1- NU, 1- ABȚ, din care a votat ÎMPOTRIVA domnul consilier local Georgescu Ioan, exprimându-și votul deschis, prin ridicare de mână.

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna președinte de ședință Albani Laura Maria declară ședința închisă, la orele 14.35, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

SECRETAR, TOM A ȘUTRU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALBANI LAURA MARIA

Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 17 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ., în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de_.2012.

SAPL.-PVSCLS2/T.A.1.

VIZAT

Spre neschimbare, gpQpcȚAR