ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021 >209 60.00


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința extraordinara a Consiliului Loca! Sector 2 din data de 08. J1.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale" din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul I'oader Mugur Mihai - Vieeprimarul Sectorului 2 al Municipiului București:

-    Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul consilier Sandu Emil - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 23 consilieri locali din totalul de 27 consilieri în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Condurățeanu Andrei Răzvan, Gherghiceanu Florentina, Pârvulescu Dragoș Lmilian, Popa Radu Mihai Domnul consilier Manciulea Vittorio Alberto a participat la lucrările ședinței și a votat punctele înscrise pe ordinea dc zi începând cu punctul numărul 1 1. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s a tăcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 — 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 28.09.2012.

2.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă dc 3 luni.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar.

Inițiator: NECULAI ONȚANIJ. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 - Etapa a XIV - a;.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotarare privind modificarea II.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modilicarca și completarea II.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei. Statului de funcții si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București și pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.E. Sector 2 nr. 23/201 1 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții ..Adăpost pentru câini", situat în Comuna Butimanu, Județul Dâmbovița.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier Sandu Emil. președinte de ședință: Bună ziua! înainte de a începe ședința aș dori să urez un călduros ..La mulți ani" tuturor celor care poartă numele sfinților Mihail și Gavril!

?

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, dacă îmi permiteți, înainte de a începe aș dori să anunț membrii Consiliului Local Sector 2 despre faptul eă domnul Condurățeanu Andrei Răzvan și-a dat demisia din Partidul Social Democrat. Până la demararea procedurilor legale privind constatarea vaeantării postului de consilier local vă rog să luați act de acest lucru. 1 otodată. la proiectul de hotărâre cu numărul 9 dc pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 2 unde era propus domnul Condurățeanu. va fi nominalizată doamna consilier local Popescu Lenuța.

Domnul Secretar Toma Șutru: Constatarea încetării calității de consilier local se face prin hotărâre a Consiliului Local Sector 2. în momentul de față nu deținem o copie după demisia domnului consilier Condurățeanu. Dacă dumneavoastră sunteți în posesia unei copii după demisia la care faceți referire, ea trebuie înaintată Consiliului Local Sector 2 pentru a se lua act de demisie și a se iniția procedurile legale privind validarea mandatului următorului candidat de pe lista partidului.

Domnul consilier Lrumosu Dragoș Vasile: Aș avea și eu o mică intervenție înainte dc a începe. Aș avea rugămintea ca materialele să ne 11c distribuite așa cum spune legea, adică înainte cu 5 zile. pentru că dacă le-am ridicat marți după-amiază și în condițiile în care sunt sute de pagini, nu le-am putut analiza în întregime. în condițiile în care mai muncesc și în altă parte. Vă mărturisesc sincer că sunt anumite proiecte pe care nu am reușit să le parcurg în întregime și la care mă voi abține de la vot. Aș avea rugămintea ca domnul Toadcr să își exprime punctul de vedere vizavi de calitatea de viceprimar sau consilier. în condițiile în care Uniunea Social Liberală nu arc un reprezentant care este actualmente viceprimar al Sectorului 2, asta înseamnă un reprezentant în minus. Trebuie să discutăm și lucrul acesta, firește nu astăzi ci pc ordinea de zi a următoarei ședințe. Ultima problemă pe care o ridic este legată de mediatizarea, în sensul punerii pe televiziunea primăriei a celor care nu au votat proiectele de la ultima ședință. Nu mă deranjează asta. vreau doar să vă spun un singur lucru! Niciodată nu voi aproba proiecte de hotărâre cu care nu sunt dc acord pentru că vrea partidul așa. sunt alesul oamenilor nu al partidului, chiar dacă reprezint un partid. Chiar dacă de mâine nu voi mai fi în acest Consiliu Local, și rețineți foarte bine ce vă spun. niciodată nu voi vota alocarea unor sume uriașe din bugetul local. Dc asta am votat împotriva proiectului pentru reabilitarea celor 17 unități de învățământ, pentru că acolo erau sume cuprinse între 500 și 1.000 dc euro pe metrul pătrat. Cu suma dc 1.000 dc euro pc metrul pătrat construiești două școli noi iar cu 500 de euro pe metrul pătrat construiești o școală nouă. Vreau să vă mai spun ceva! în documentele pe care ni le-ați prezentat atunci este un exemplu: în primul deviz al grădiniței de pe bulevardul Dacia, la valoarea totală în euro. sunt 800 și ceva de euro trecuți în plus. Nu am reușit să verific tot, dar sunt greșeli în devizele de execuție. în urma cărora Primăria Sectorului 2 plătește bani publici. Niciodată nu voi fi de acord cu așa ceva, indiferent dacă de mâine voi mai fi consilier local sau nu. Nu știu cum se întâmplă aici. dacă se înregistrează sau nu. însă vreau să se menționeze în procesul verbal ceea ce am spus. mai ales că la ultima ședință nu s-a consemnat în totalitate ceea ee am menționat! Vă rog foarte mult să înțelegeți că banul public este mai presus de orice! Putem să facem mai mult decât să cheltuim de două ori sume, și nu vreau să vă dau exemple în momentul de față. Voi veni cu dovezi și probe pentru care vor răspunde mulți. închei spunându-vă că în devizele pentru repararea/renovarea unităților de învățământ și a grădinițelor erau trecute valori ale cursului leu / euro din luna mai a anului 2011, deci urmează ea noi să aprobăm la un anumit moment o modificare, pentru că nu mai suntem în mai 2011. suntem în noiembrie 2012. Va trebui să aprobăm să plătim bani mai mulți pentru eă atunci s-a luat în calcul cursul de 4.1 lei pentru un euro. Cum să aprob eu niște proiecte de reparații raportate la un curs valutar din luna mai 201 1 și eu greșeli în devizele de execuție? Mulțumesc!

Este supusă la vot ordinea de zi și aprobată de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: IJA -21, NU 0, ABȚ 0.

Este prezentat punctul 1 de pe ordinea de zi. Procesul verbal a! ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 28.09.2012.

Este supus la vot procesul - verbal și aprobat de către Consiliul Local Sector 2, cu următorul cvorum: DA 21, NU - 0, ABȚ -0.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Domnul consilier Ilieseu Constantin Cristinel: Dacă îmi permiteți, l-aș propune pe colegul nostru, domnul Soare Cezar Radu!

Este supusă la vot propunerea domnului consilier Ilieseu Constantin Cristinel. aprobată de Consiliul Local cu următorul cvorum: 21- DA, 0- NU. 0- ABȚ.

Noul președinte de ședință este domnul consilier Soare Cezar Radu.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 in consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Doamna consilier Șufer Mioara: Eegat de punctul cu numărul 3. eu am formulat un amendament căruia îi dau citire:

„Analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și având în vedere solicitarea formulată în raportul de specialitate al Comisiei de învățământ. Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, propun următorul amendament:

Consilierii locali desemnați în consiliile de administrație ale unităților de învățământ prevăzuți în anexa la prezentul proiect de hotărâre punctele 2, 5, 22 și 43 vor fi în următoarea formulă:

Pct.2 Grădinița Licurici: domnul Toader Mugur Mihai și domnul Oprea Dumitru:

Pct.5 Grădinița nr. 23: domnul Manciulea Vittorio Alberto și doamna Șufer Mioara;

Pct.22 Școala Gimnazială nr. 4: domnul Soare Cezar Radu și domnul Crețoiu Ioan;

Pct.43 Școala gimnazială nr. 62: domnul Frumosu Dragoș Vasile și doamna Șufer Mioara; ”.

Domnul consilier Frumosu Dragoș Vasile: Vizavi de propunerile făcute de partidele din componența Consiliului Local Sector 2, cine a tăcut modificări, pentru că sunt modificări la propunerile făcute de către Uniunea Social Liberală. Totodată v-aș solicita, dacă sunteți de acord, să amânăm acest proiect pentru ședința următoare, ținând cont de faptul că domnul Condurățcanu Andrei Râzvan nu mai este membru al Consiliului Local Sector 2. Era obligația partidului să transmită această hârtie.

Domnul Secretar Tonta Șutru: Până la adoptarea hotărârii Consiliului Local Sector 2 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local, domnul Condurățcanu Andrei Răzvan este în continuare membru al Consiliului Local al Sectorului 2!

Domnul consilier Frumosu Dragoș Vasile: Și la întrebarea mea vizavi de cine anume a tăcut modificări la propunerile făcute de partide ce îmi puteți spune?

Domnul Viceprimar Toader Mugur Mihai: Consiliile de administrație din unitățile de învățământ și directorii așteaptă de trei luni de zile adoptarea acestei hotărâri. S-au tăcut demersuri ca partidele să facă nominalizările necesare, iar membrii au fost discutați în cadrul fiecărei formațiuni politice. Referitor la întrebarea dumneavoastră, nu cred eă are rost să o discutăm în cadrul ședinței Consiliului Local.

Domnul consilier Frumosu Dragoș Vasile: Eu cred că are un rost în condițiile în care eu mi-am exprimat un punct de vedere vizavi de locațiile unde doream să fiu membru în consiliile de administrație. Atâta timp cât acum eu apar desemnat ca membru în consiliul de administrație la altă unitate de învățământ și nu am fost anunțat, am întrebat dacă modificările au fost făcute aici sau la partid. Dacă la partid nu s-au făcut modificări și s-au făcut aici vreau să știu de ce anume. Nu resping faptul că am fost desemnat în altă parte, vreau doar să știu de ce anume. Mulțumesc!

Domnul Viceprimar Toader Mugur Mihai: Domnule consilier, dacă îmi permiteți, vreau să precizez făptui că desemnările în consiliile de administrație ale unităților de învățământ se făc prin negociere. Au fost 178 de poziții. Negocierile s-au purtat între partide, ele nu se puteau purta cu 27 de consilieri odată!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu amendamentul formulat de către doamna consilier local Șufer Mioara, cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ-0.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Aș avea o intervenție la acest proiect de hotărâre. Se estimează un număr maxim de voluntari?

Doamna Hurjui Isabela, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: în momentul de față avem selecționate un număr de 60 de dosare care așteaptă aprobarea acestui proiect de către Consiliul Local al Sectorului 2. Nu vă pot da o estimare exactă, dar cred că vor Li un număr de aproximativ 300 de voluntari în primele șase luni de zile. Precizez eă trebuie să activeze douăsprezece luni la rând iar scutirea de impozit se acordă în anul următor finalizării celor 12 luni de voluntariat.

Domnul consilier Brancu Mihail: Există un număr maxim aprobat? Aici mă refer în primul rând la buget!

Doamna Hurjui Isabela. Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Nu există un număr maxim, ne dorim însă să fie cât mai mulți!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21. NU - 0, ABȚ 0.

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către (dnsdiul General al Municipiului București a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 Etapa a XIV - a.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Loca! Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ- 0.

Este parcurs punctul 6 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ 0,

Este parcurs punctul 7 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului local multianual pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 a! Municipiului București și pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU 0, ABȚ 1.

Este parcurs punctul 8 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre pentru modificarea II.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții .. Adăpost pentru câini ”, situat în Comuna But imanii, Județul Dâmbovița.

Doamna Director Cecilia Nicoliceseu. Centrul Teritorial Veterinar Sector 2: în anul 2010 s-a primit acest teren situat în comuna Butimanu iar în anul 201 1 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru construirea acestui adăpost. Terenul a lbst închiriat pe o perioadă de 20 de ani iar chiria lunară este de 100 de euro. Investiția s-a terminat, problema este eă ne-au rămas niște bani și trebuie o redistribuire, dat fiind faptul eă la momentul acela nu au fost prevăzuți bani pentru branșamentul electric. Din avizul eliberat de către Electrica era prevăzută o sumă estimativă. Lucrarea de branșament include proiect, autorizație de construcție și toate aprobările necesare pentru a avea curent electric în locația respectivă.

Domnul consilier Frumosu Dragoș Vasile: Eu aș vrea să vă întreb un lucru! A nu se înțelege că sunt împotriva adunării câinilor de pe străzi, dimpotrivă! Există și un studiu prin care s-au refuzat de către primării sau stat terenuri în jurul Bucureștiului și a trebuit să mergem tocmai în județul Dâmbovița? Dacă există un asemenea studiu, asta întreb!

Doamna Director Cecilia Nicoliceseu. Centrul Teritorial Veterinar Sector 2: Primăria Sectorului 2 a primit două oferte de terenuri, un teren în comuna Cerniea unde există deja un adăpost, și același cetățean care a oferit ulterior celălalt teren, cel din comuna Butimanu. Alte oferte nu au fost făcute de când s-a înființat Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, iar cele două oferte au fost acceptate datorită chiriei Toarte miei.

Domnul consilier Frumosu Dragoș Vasile: Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 1.

Punctul 9 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a fost retras de Executiv de pe ordinea de zi.

Este parcurs punctul 10 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului genera! a! Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2012.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ 1.

Este parcurs punctul 11 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2012.

Proiectul de hotărâre a fost supus ta vot și a fost aprobat de Consiliu! Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU-L ABȚ 0.

Este parcurs punctul 12 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot pe anexe și a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

-    ANEXA NR.L DA-21, NU-O, ABȚ - l.

-    ANEXA NR. 2: DA-21, NIJ-O, ABȚ- 1.

-    ANEXA NR. 3: DA-21, NU-O, ABȚ- 1.

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Soare Cezar Radu declară ședința închisă, la orele 16.45. drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Prezentul proces verbal a fost aprobat eu următorul cvorum: 22 - DA. 0 - NI0 - AB j.. în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 26.11.2012.

SAPL-PVSCLS2/1 A I

8