Proces verbal din 03.07.2012

proces verbal sedinta ordinara 03.07.2012.pdf

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel +(4021)209.60.00


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 03.07.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16:30 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale" din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Domnul Neculai Onțanu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Doamna Antonela Nae - director Oficiul Prefectural Sector 2.

-    Domnul consilier Sandu Emil - președinte de ședință.

-    Domnul consilier Abu Daher Rawan - consilier local.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri din totalul de 25 de consilieri în funcție. De asemenea au fost prezenți și cei doi consilieri ce urmează a fi validați prin proiectul de hotărâre nr. 3, respectiv doamna Cruceanu Elena și domnul Tudor David Olivier Emmanuel. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a tăcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Convocarea a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, în termenul prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Aprobarea Procesului - verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 19.06.2012.

2.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3

luni.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor a doi consilieri locali.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.


4.    Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Inițiator: NECULAI ONȚANU, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

Inițiator: NECULAI ONȚANU. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Este supusă la vot ordinea de zi, aprobată de către consilierii locali prin vot deschis cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ.

Este prezentat primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului - verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 19.06.2012.

Consilierii locali aprobă procesul-verbal prin vot deschis cu următorul cvorum: cu următorul cvorum: 25 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ.

Este parcurs punctul 2 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: II propun pe domnul consilier localSandu Emil să conducă în continuare ședințele Consiliului Local Sector 2!

Este supusă la vot propunerea domnului consilier Iliescu Constantin Cristinel, aprobată de Consiliul Local cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ.

Noul președinte de ședință este domnul consilier Sandu Emil.

Este parcurs punctul 3 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor a doi consilieri locali.

Urmează ceremonia de depunere a jurământului de către doamna Cruceau u Elena și domnul David Emmanuel OUvier.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local prin vot deschis cu următorul cvorum: 25- DA, 0- NU, 0- ABȚ.

Este parcurs punctul 4 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Propun pentru funcția de Viceprimar pe domnul consilier Toader Mugur Mihai, cu o veche experiență in administrația locală, fiind si un vechi consilier. Votul va fi secret si va îndeplini procedura.

Domnul Secretar Toma Șutru: Vă rog sa-mi permiteți să vă arăt modelul buletinului de vot pentru alegerea viceprimarului Sector 2. Pe ultima pagină ștampila de control a Consiliului Local Sector 2 iar pe interior găsiți numele candidatului cu cele doua opțiuni. Fiecare consilier va primi un buletin de vot si va aplica ștampila cu mențiunea „votat” pe una dintre cele 2 mențiuni. S-a executat o cabină de vot urmând ca buletinul de vot sa fie introdus in urna. începem in ordine alfabetică procesul de votare!

Domnul Secretar Toma Șutru: Avem rugămintea ca membrii comisiei de validare să verifice numărătoarea voturilor și facem precizarea că viceprimarul se alege cu votul secret

al majorității consilierilor locali in funcție ceea ce inseamna ca pentru alegerea vicepri mărul ui sunt necesare 14 voturi.

Urmează procedura de votare a Viceprimarului Sectorului 2.

Doamna consilier Popescu Lenuța, președintele Comisiei de validare a Sectorului 2: JWragi colegi, in urma votului exprimat, din cei 27 consilieri 25 au votat „Pentru” iar 2 voturi dimpotrivă.

Domnul consilier Sandu Emil, președinte de ședință: Domnule Viceprimar, sunteți ^invitat la prezidiu sa luati cuvântul!

Domnul Viceprimar Toader Mugur Mihai: Dragi colegi, sunt onorat si vă mulțumesc pentru mandatul pe care mi l-ați acordat va asigur ca voi fi deschis dialogului cu dumneavoastră domnule Primar, dialog care va fi materializat in inițiative si proiecte benefice pentru cetățenii Sectorului 2. In ceea ce ma privste pornesc in mandat cu onestitate si buna credința, politica cetățeanului guvernându-ne de acum înainte din toate punctele de vedere. De asemeni mulțumesc domnului Primar, domnului Secretar, Executivului pentru sprijinul pe care îl va acorda în exercitatea atributiunilor care imi vor reveni. Va mulțumesc!

Este parcurs punctul 5 de pe ordinea de zi votată de consilierii locali, proiectul de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel: Dacă îmi permiteți o să dau citire componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 2!

Comisia de Buget Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar: Beldeanu Augustin Lucian, Reprezentant USL, Sandu Emil, Brancu Mihail. Lăzăroiu Ioana, Gherghiceanu Florentina, Costache Jean;

Comisia Juridică, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale: Pârvulescu Dragoș Emilian. Iliescu Constantin Cristinel. Manciulea Vittorio Alberto, Cruceanu Elena, Crețoiu Ioan. Glăvan Ion, Oprea Dumitru

Comisia de Urbanism. Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului: Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuța, I'udor David Olivier Emmanuel. Sandu Emil. Șufer Mioara, Popa Radu Mihai, Glăvan Ion

Comisia de Comerț, Investiții. Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului: Tudorie Violeta. Beldeanu Augustin Lucian, Brancu Mihail. Pârvulescu Dragoș Emilian, Lăzăroiu Ioana, Gherghiceanu Florentina, Costache Jean;

Comisia pentru probleme de Ecologie, Protecția mediului. Protejarea zonelor verzi și Salubritate: Condurățeanu Andrei Răzvan. Reprezentant USL, Tudor David Olivier Emmanuel, Ciornohac Ionuț Alexandru. Dobrin Nicu, Popa Radu Mihai, Soare Cezar Radu;

Comisia de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari: Frumosu Dragoș Vasile, Tudorie Violeta, Ciornohac Ionuț Alexandru, Sandu Emil. Cruceanu Elena, Dobrin Nicu. Cosmescu Marius

Comisia de învățământ. Cultură. Sport. Culte. Minorități. Probleme de I ineret și Relații cu Societatea Civilă: Popescu Lenuța. Condurățeanu Andrei Răzvan, Micu Ilorian, Manciulea Vittorio Alberto. Șufer Mioara, Abu - Daher Rawan, Soare Cezar Radu;

Comisia pentru relația eu Patronatul, Sindicatele și    urile: lrumosu Dragoș

sile, Ciornohac Ionuț Alexandru, Mieu Florian. Abu - Daher Rawan. Crețoiu Ioan.

Cosmescu Marius, Oprea Dumitru;

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot și a fost aprobat de Consiliul Local prin vot deschis cu următorul cvorum: 27 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ.

Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 21 - DA, 0 - NU. 0 - AB Iîn ședința ordinară a C onsiliului Local al Sectorului 2 din data de 13.08.2012.

SAPL-PVSCLS2/T A I

4